Olağanüstü Toplantı Duyurusu

Derneğimizin olağanüstü toplantısı 14.04.2024 günü saat 16.00’de yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamazsa 2.... 

Avcılık tüm Türkiye’de Yasaklandı! 2023

Avcılık tüm Türkiye’de Yasaklandı! Tarım ve Orman Bakanlığı, Kara Avcılığı Kanunu 5 ve 12’nci maddesi kapsamında... 

2022-2023 Avlanma Pulları Kulübümüze gelmiştir

2022-2023 Av sezonu Ülkemize hayırlı uğurlu kazasız bir sezon olsun. 280 Pul + Aidat 1 TL + Vergi 497 TL Üyelerimiz... 

2022-2023 Mak Kararları

Bu konuda gelen yazıyı sizlerle paylaşmak istiyoruz. Tüm üyelerimizin dikkatine…  Devamı →

2021-2022 Av sezonu avlanma pullarımız gelmiştir.

Değerli dernek üyelerimiz 2021-2022 Av Sezonu 21 Ağustos 2021 Ctesi günü üveyik-bıldırcın ve yaban domuzu avı ile... 

5.802 views

FAHRİ AV MÜFETTİŞLİĞİ

Kategori : Avcılık Mavzuatları, Genel - Etiketler :, , - Tarih : 07 Temmuz 2012

FAHRİ AV MÜFETTİŞLERİNİN SEÇİMİ, EĞİTİMİ, GÖREV VE YETKİLERİ İLE ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİNE DAİR YÖNETMELİK

— Bu Yönetmeliğin amacı, fahri av müfettişi olarak görevlendirileceklerde aranacak şartları, bunların görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma esas ve usullerini belirlemektir.

— Bu Yönetmelik, fahri av müfettişlerinin seçimi, görevleri, yetki alanları ve çalışmalarına ilişkin esas ve usulleri kapsar.

— Bu Yönetmelik, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun 20 nci maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Aranacak Şartlar

— Müfettiş olacaklarda aşağıdaki şartlar aranır:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az otuz yaşında olmak,

c) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

d) Avcı eğitimi kurslarına katılmış olmak,

e) Av ve yaban hayatı konusunda faaliyet gösteren avcı kuruluşu veya gönüllü kuruluşlardan en az birisine üye olmak,

f) Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak,

g) Av suçu işlememiş olmak ve taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis cezası veya altı aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devletin sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

Müdürlükçe; gerek görüldüğünde avcı ve gönüllü kuruluşların yönetim kurullarından müfettişlik görevi talep edenlerle ilgili görüş alınır.

Müracaat

Bu Yönetmelikteki şartları haiz bulunanlar;

a) İki adet vesikalık fotoğrafı,

b) Avcılık belgesinin aslı veya Müdürlükçe onaylı suretini,

c) Avcı kuruluşu veya gönüllü kuruluş üyesi olduğuna dair belgelerin Müdürlükçe onaylı örneği,

d) Şahsı için doldurulmuş bilgi formunu,

e) Sabıka kaydının bulunmadığına dair yazılı beyanı, (Müdürlük tarafından doğruluğu sonradan teyit edilir)

dilekçelerine ekleyerek ikametinin bulunduğu Müdürlüğe müracaat ederler.

Müracaatların Kabulü, Değerlendirilmesi ve Eğitim

— İbraz edilen bilgi ve belgelerin incelenmesi müdürlükçe yapılır.

Başvurular müdürlükçe soyadı sırasına göre bir deftere kayıt edilerek dosyada muhafaza edilir. Başvurular iller için belirlenen yeterli müfettiş sayısına veya bu sayının üzerine ulaştığında; yapılan inceleme neticesinde durumları bu Yönetmelik esaslarına uygun olan adayların listesi (Ek-2) valilikçe Genel Müdürlüğe gönderilir. Başvurular il için belirlenen müfettiş sayısına ulaşmaması halinde, valilikçe yeterli görülen başvuru miktarına göre de eğitim ve sınav açılabilir.

Genel Müdürlükçe yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde müfettiş olmasında sakınca görülmeyenlerin listesi onaylanarak valiliklere gönderilir.

Müfettiş olmasında sakınca görülmeyenler; av ve yaban hayatı ile ilgili mevzuat ve halkla ilişkiler konusunda müdürlüğün tespit edeceği yerde belirlenen tarih ve saatte sekiz saatlik kısa süreli eğitime tabi tutulurlar.

Adayların eğitimi, müdürlüğün belirleyeceği konularında uzman eğiticiler tarafından yapılır.

Adaylar yapılan eğitimin sonunda test şeklinde sınava tabi tutulur.

Sınav Yeri ve Sınav Komisyonu

— Müfettiş adaylarının eğitimi ve sınavı müdürlüğün belirleyeceği merkezde yapılır. Sınav komisyonu; müdürlükçe görevlendirilecek ilgili şube müdürü veya müdür başkanlığında üç kişiden oluşur.

Eğitimde Verilecek Konular ve Sınav Esasları

— Müfettiş adaylarına verilecek eğitim ile ilgili program müdürlüklerce belirlenir. Müdürlükler açacakları müfettişlik eğitim programını önceden Genel Müdürlüğe bildirirler.

Müdürlüklerce yapılacak eğitim sonunda, mevzuat ile ilgili yirmi, av ve yaban hayatı ile ilgili yirmi, halkla ilişkiler ile ilgili yirmi olmak üzere toplam altmış soru sorulur. Sınavda yüz üzerinden yetmiş ve daha yukarı puan alanlar başarılı sayılırlar.

Eğitim programına katılmayan adaylar sınava alınmaz.

Sınav sonunda müfettiş olmaya hak kazananların sayısı o il için belirlenen ve Genel Müdürlükçe onaylanan müfettiş sayısından fazla olması halinde, sınavda alınan puanlar esas alınarak en yüksek puan alandan başlamak üzere, il için belirlenen müfettiş sayısı kadar aday asil, diğer adaylar ise yedek müfettiş olarak belirlenir.

İl için belirlenen ve Genel Müdürlükçe onaylanan müfettiş sayısının az olması halinde ise sınavda başarılı olanlar asil müfettiş olarak belirlenir. İl için belirlenen müfettiş sayısından geriye kalan müfettişlik görev ve unvanı için başvurular olduğunda müdürlüğün belirleyeceği tarihte yeniden eğitim düzenlenir ve sınav yapılır. Yapılan bu sınavda başarılı olanlar, puan sıralaması esas alınarak il için belirlenen müfettiş sayısından kalan sayı kadar asil müfettiş olarak belirlenir. Başarılı olan aday sayısının il için belirlenen müfettiş sayısından fazla olması halinde ise diğerleri yedek müfettiş olarak belirlenir.

Müdürlüklerce yapılan eğitim ve sınav sonucunda başarılı olanlardan, sınav sonuçları başarı sıralamasına göre asil ve yedek müfettiş listesi düzenlenerek bir tutanakla tespit edilir. Asil ve yedek müfettişlerin listeleri valiliğinin onayına sunulur ve müdürlükte dosyasında muhafaza edilir.

— Müfettişlikten Ayrılma

Müfettişlerden görevine son verilenlerin veya görevden ayrılanların yerine, yedek müfettişlerden en yüksek puan alandan başlamak üzere, yenileri müdürlüğün teklifi üzerine valilikçe görevlendirilir.

Valilikler, müfettişlik görevi verilenlerin ve görevden ayrılanların yerine yedek listelerden görevlendirilen müfettişlerin listesini Bakanlığa gönderir. Müfettişlik görevi verilenler ile görevlerine son verilen müfettişlerin adları, soyadları ve diğer bilgileri Genel Müdürlükçe tüm valiliklere bildirilir.

 

Tufan dokucu

Tarsus Avcılar Kulübü Başkanı

Yorum Yaz
Ad Soyad :
E-mail :
Yorum :