Avcılık tüm Türkiye’de Yasaklandı! 2023

Avcılık tüm Türkiye’de Yasaklandı! Tarım ve Orman Bakanlığı, Kara Avcılığı Kanunu 5 ve 12’nci maddesi kapsamında... 

2022-2023 Avlanma Pulları Kulübümüze gelmiştir

2022-2023 Av sezonu Ülkemize hayırlı uğurlu kazasız bir sezon olsun. 280 Pul + Aidat 1 TL + Vergi 497 TL Üyelerimiz... 

2022-2023 Mak Kararları

Bu konuda gelen yazıyı sizlerle paylaşmak istiyoruz. Tüm üyelerimizin dikkatine… (adsbygoogle = window.adsbygoogle... 

2021-2022 Av sezonu avlanma pullarımız gelmiştir.

Değerli dernek üyelerimiz 2021-2022 Av Sezonu 21 Ağustos 2021 Ctesi günü üveyik-bıldırcın ve yaban domuzu avı ile... 

Olağan Genel Kurul Toplantısı Duyurusu

Derneğimizin olağan genel kurul toplantısı duyurusu…  Derneğimizin olağan genel kurulu 24.07.2021 günü... 

5.796 views

FAHRİ AV MÜFETTİŞLİĞİ

Kategori : Avcılık Mavzuatları, Genel - Etiketler :, , - Tarih : 07 Temmuz 2012

FAHRİ AV MÜFETTİŞLERİNİN SEÇİMİ, EĞİTİMİ, GÖREV VE YETKİLERİ İLE ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİNE DAİR YÖNETMELİK

— Bu Yönetmeliğin amacı, fahri av müfettişi olarak görevlendirileceklerde aranacak şartları, bunların görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma esas ve usullerini belirlemektir.

— Bu Yönetmelik, fahri av müfettişlerinin seçimi, görevleri, yetki alanları ve çalışmalarına ilişkin esas ve usulleri kapsar.

— Bu Yönetmelik, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun 20 nci maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Aranacak Şartlar

— Müfettiş olacaklarda aşağıdaki şartlar aranır:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az otuz yaşında olmak,

c) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

d) Avcı eğitimi kurslarına katılmış olmak,

e) Av ve yaban hayatı konusunda faaliyet gösteren avcı kuruluşu veya gönüllü kuruluşlardan en az birisine üye olmak,

f) Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak,

g) Av suçu işlememiş olmak ve taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis cezası veya altı aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devletin sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

Müdürlükçe; gerek görüldüğünde avcı ve gönüllü kuruluşların yönetim kurullarından müfettişlik görevi talep edenlerle ilgili görüş alınır.

Müracaat

Bu Yönetmelikteki şartları haiz bulunanlar;

a) İki adet vesikalık fotoğrafı,

b) Avcılık belgesinin aslı veya Müdürlükçe onaylı suretini,

c) Avcı kuruluşu veya gönüllü kuruluş üyesi olduğuna dair belgelerin Müdürlükçe onaylı örneği,

d) Şahsı için doldurulmuş bilgi formunu,

e) Sabıka kaydının bulunmadığına dair yazılı beyanı, (Müdürlük tarafından doğruluğu sonradan teyit edilir)

dilekçelerine ekleyerek ikametinin bulunduğu Müdürlüğe müracaat ederler.

Müracaatların Kabulü, Değerlendirilmesi ve Eğitim

— İbraz edilen bilgi ve belgelerin incelenmesi müdürlükçe yapılır.

Başvurular müdürlükçe soyadı sırasına göre bir deftere kayıt edilerek dosyada muhafaza edilir. Başvurular iller için belirlenen yeterli müfettiş sayısına veya bu sayının üzerine ulaştığında; yapılan inceleme neticesinde durumları bu Yönetmelik esaslarına uygun olan adayların listesi (Ek-2) valilikçe Genel Müdürlüğe gönderilir. Başvurular il için belirlenen müfettiş sayısına ulaşmaması halinde, valilikçe yeterli görülen başvuru miktarına göre de eğitim ve sınav açılabilir.

Genel Müdürlükçe yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde müfettiş olmasında sakınca görülmeyenlerin listesi onaylanarak valiliklere gönderilir.

Müfettiş olmasında sakınca görülmeyenler; av ve yaban hayatı ile ilgili mevzuat ve halkla ilişkiler konusunda müdürlüğün tespit edeceği yerde belirlenen tarih ve saatte sekiz saatlik kısa süreli eğitime tabi tutulurlar.

Adayların eğitimi, müdürlüğün belirleyeceği konularında uzman eğiticiler tarafından yapılır.

Adaylar yapılan eğitimin sonunda test şeklinde sınava tabi tutulur.

Sınav Yeri ve Sınav Komisyonu

— Müfettiş adaylarının eğitimi ve sınavı müdürlüğün belirleyeceği merkezde yapılır. Sınav komisyonu; müdürlükçe görevlendirilecek ilgili şube müdürü veya müdür başkanlığında üç kişiden oluşur.

Eğitimde Verilecek Konular ve Sınav Esasları

— Müfettiş adaylarına verilecek eğitim ile ilgili program müdürlüklerce belirlenir. Müdürlükler açacakları müfettişlik eğitim programını önceden Genel Müdürlüğe bildirirler.

Müdürlüklerce yapılacak eğitim sonunda, mevzuat ile ilgili yirmi, av ve yaban hayatı ile ilgili yirmi, halkla ilişkiler ile ilgili yirmi olmak üzere toplam altmış soru sorulur. Sınavda yüz üzerinden yetmiş ve daha yukarı puan alanlar başarılı sayılırlar.

Eğitim programına katılmayan adaylar sınava alınmaz.

Sınav sonunda müfettiş olmaya hak kazananların sayısı o il için belirlenen ve Genel Müdürlükçe onaylanan müfettiş sayısından fazla olması halinde, sınavda alınan puanlar esas alınarak en yüksek puan alandan başlamak üzere, il için belirlenen müfettiş sayısı kadar aday asil, diğer adaylar ise yedek müfettiş olarak belirlenir.

İl için belirlenen ve Genel Müdürlükçe onaylanan müfettiş sayısının az olması halinde ise sınavda başarılı olanlar asil müfettiş olarak belirlenir. İl için belirlenen müfettiş sayısından geriye kalan müfettişlik görev ve unvanı için başvurular olduğunda müdürlüğün belirleyeceği tarihte yeniden eğitim düzenlenir ve sınav yapılır. Yapılan bu sınavda başarılı olanlar, puan sıralaması esas alınarak il için belirlenen müfettiş sayısından kalan sayı kadar asil müfettiş olarak belirlenir. Başarılı olan aday sayısının il için belirlenen müfettiş sayısından fazla olması halinde ise diğerleri yedek müfettiş olarak belirlenir.

Müdürlüklerce yapılan eğitim ve sınav sonucunda başarılı olanlardan, sınav sonuçları başarı sıralamasına göre asil ve yedek müfettiş listesi düzenlenerek bir tutanakla tespit edilir. Asil ve yedek müfettişlerin listeleri valiliğinin onayına sunulur ve müdürlükte dosyasında muhafaza edilir.

— Müfettişlikten Ayrılma

Müfettişlerden görevine son verilenlerin veya görevden ayrılanların yerine, yedek müfettişlerden en yüksek puan alandan başlamak üzere, yenileri müdürlüğün teklifi üzerine valilikçe görevlendirilir.

Valilikler, müfettişlik görevi verilenlerin ve görevden ayrılanların yerine yedek listelerden görevlendirilen müfettişlerin listesini Bakanlığa gönderir. Müfettişlik görevi verilenler ile görevlerine son verilen müfettişlerin adları, soyadları ve diğer bilgileri Genel Müdürlükçe tüm valiliklere bildirilir.

 

Tufan dokucu

Tarsus Avcılar Kulübü Başkanı

Yorum Yaz
Ad Soyad :
E-mail :
Yorum :

 

Kulübümüzden Resimler

7 atış yarışması tek kurşun atış yarışması tek kurşun atış yarışması zipkin avi.jpg (6) keklik-avi-resimleri tarsus-avcilar-kulubu-2012-kano.jpg (34) tarsus-resimleri-2 (33)

Yürürlükteki Avcılık Kanunları

Hayvanları Koruma Kanunu
Kanun No: 5199 Kabul Tarihi : 24 HAZİRAN 2004 Yayını : 01 TEMMUZ 2004 tarih ve 25509 sayılı Resmi Gazete 

Kara Avcılığı Kanunu
Kanun No: 4915 Kabul Tarihi : 01 TEMMUZ 2003 Yayını : 11 TEMMUZ 2003 tarih ve 25165 sayılı Resmi Gazete 

Orman Kanunu
Kanun No: 6831 Kabul Tarihi : 31 AĞUSTOST 1956 Yayını : 08 EYLÜL 1956 tarih ve 9402 sayılı Resmi Gazete 

Köy Kanunu
Kanun No: 442 Kabul Tarihi : 18 MART 1924 Yayını : 07 NİSAN 1924 tarih ve 68 sayılı Resmi Gazete 

Su Ürünleri Kanunu
Kanun No: 1380 Kabul Tarihi : 22 MART 1971 Yayını : 4 NİSAN 1971 tarih ve 13799 sayılı Resmi Gazete 

Harçlar Kanunu
Kanun No: 492 Kabul Tarihi : 02 TEMMUZ 1964 Yayını : 17 TEMMUZ 1964 tarih ve 11756 sayılı Resmi Gazete 

Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun
Kanun No: 2521 Kabul Tarihi : 11 EYLÜL 1981 Yayını : 15 EYLÜL 1981 tarih ve 17459 sayılı Resmi Gazete 

Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu
Kanun No: 2559 Kabul Tarihi : 04 TEMMUZ 1934 Yayını : 14 TEMMUZ 1934 tarih ve 2751 sayılı Resmi Gazete 

Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu
Kanun No: 2565 Kabul Tarihi : 18 ARALIK 1981 Yayını : 22 ARALIK 1981 tarih ve 17552 sayılı Resmi Gazete 

Jandarma Teşkilât, Görev ve Yetkileri Kanunu
Kanun No: 2803 Kabul Tarihi : 10 MART 1983 Yayını : 12 MART 1983 tarih ve 17985 sayılı Resmi Gazete 

Çevre Kanunu
Kanun No: 2872 Kabul Tarihi : 09 AĞUSTOS 1983 Yayını : 11 AĞUSTOS 1983 tarih ve 18132 sayılı Resmi Gazete 

Milli Parklar Kanunu
Kanun No: 2873 Kabul Tarihi : 9 AGUSTOS 1983 Yayını : 11 AĞUSTOS 1983 tarih ve 18132 sayılı Resmi Gazete 

Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu
Kanun No: 3285 Kabul Tarihi : 08 MAYIS 1986 Yayını : 16 MAYIS 1986 tarih ve 19109 sayılı Resmi Gazete 

Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun
Kanun No: 3984 Kabul Tarihi : 13 NİSAN 1994 Yayını : 20 NİSAN 1994 tarih ve 21911 sayılı Resmi Gazete 

Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri hakkında Kanun
Kanun No: 4856 Kabul Tarihi : 01 MAYIS 2003 Yayını : 08 MAYIS 2003 tarih ve 25102 sayılı Resmi Gazete 

Yabancıların Türkiye'de İkamet Ve Seyahatleri Hakkında Kanun
Kanun No: 5683 Kabul Tarihi : 15 TEMMUZ 1950 Yayını : 24 TEMMUZ 1950 tarih ve 7564 sayılı Resmi Gazete 

Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun
Kanun No: 6136 Kabul Tarihi : 10 TEMMUZ 1953 Yayını : 15 TEMMUZ 1953 tarih ve 8458 sayılı Resmi Gazete 

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
Kanun No: 6183 Kabul Tarihi : 21 TEMMUZ 1953 Yayını : 28 TEMMUZ 1953 tarih ve 8469 sayılı Resmi Gazete 

Zirai Karantina Kanunu
Kanun No: 6968 Kabul Tarihi : 15 MAYIS 1957 Yayını : 24 MAYIS 1957 tarih ve 9615 sayılı Resmi Gazete 

Tebligat Kanunu
Kanun No: 7201 Kabul Tarihi : 11 ŞUBAT 1959 Yayını : 19 ŞUBAT 1959 tarih ve 10139 sayılı Resmi Gazete 

Kültür ve Tabiat Varliklarini Koruma Kanunu
Kanun No: 2863 Kabul Tarihi : 21 TEMMUZ 1983 Yayını : 23 TEMMUZ 1983 tarih ve 18113 sayılı Resmi Gazete 

İmar Kanunu
Kanun No: 3194 Kabul Tarihi : 3 MAYIS 1985 Yayını : 9 MAYIS 1985 tarih ve 18749 sayılı Resmi Gazete 

Kıyı Kanunu
Kanun No: 3621 Kabul Tarihi : 4 NISAN 1990 Yayını : 17 NİSAN 1990 tarih ve 20494 sayılı Resmi Gazete 

Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanunu
Kanun No: 4122 Kabul Tarihi : 23 TEMMUZ 1995 Yayını : 26 TEMMUZ 1995 tarih ve 22355 sayılı Resmi Gazete 

Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun
Kanun No: 3234 Kabul Tarihi : 31 EKİM 1985 Yayını : 08 KASIM 1985 tarih ve 18922 sayılı Resmi Gazete 

Vergi Usul Kanunu
Kanun No: 213 Kabul Tarihi : 04 OCAK 1961 Yayını : 10 OCAK 1961 tarih ve 10703 sayılı Resmi Gazete

Tarsus Çatalburun Av Köpekleri