Olağanüstü Toplantı Duyurusu

Derneğimizin olağanüstü toplantısı 14.04.2024 günü saat 16.00’de yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamazsa 2.... 

Avcılık tüm Türkiye’de Yasaklandı! 2023

Avcılık tüm Türkiye’de Yasaklandı! Tarım ve Orman Bakanlığı, Kara Avcılığı Kanunu 5 ve 12’nci maddesi kapsamında... 

2022-2023 Avlanma Pulları Kulübümüze gelmiştir

2022-2023 Av sezonu Ülkemize hayırlı uğurlu kazasız bir sezon olsun. 280 Pul + Aidat 1 TL + Vergi 497 TL Üyelerimiz... 

2022-2023 Mak Kararları

Bu konuda gelen yazıyı sizlerle paylaşmak istiyoruz. Tüm üyelerimizin dikkatine…  Devamı →

2021-2022 Av sezonu avlanma pullarımız gelmiştir.

Değerli dernek üyelerimiz 2021-2022 Av Sezonu 21 Ağustos 2021 Ctesi günü üveyik-bıldırcın ve yaban domuzu avı ile... 

6.869 views

Avcı Eğitim Kursları Ders Saatleri

Kategori : Dökümanlar, Formlar, Genel, Sağlık - Etiketler :, , , - Tarih : 31 Temmuz 2012

HALK EĞİTİM MERKEZLERİ

AVCI EĞİTİMİ KURSU

EĞİTİM PROGRAMI  

Tarihin bilinen en eski zamanlarından bu yana avcılık, insanların canlarını korumak, yiyecek ve giyeceklerini sağlamak gibi genel fizyolojik ve sosyolojik ihtiyaçlarının giderilmesiyle başlamıştır.

Bununla birlikte; avcılığın sadece insanoğluna ait bir uğraşı olmadığı, zooloji dünyasının her kademesinde de var olduğu herkes tarafından bilinmektedir. O zamanlar çok sayıdaki yaban hayvanlarının tükenebileceği kimsenin aklına gelmediği içindir ki aşırı avlanma yapılmıştır. Aşırı avlanma sebebiyle tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de av ve yaban hayvanı türleri azalmış, hatta bazı türler tamamen yok olmuştur.

Bu durum sonrasında doğada, yaban hayatının, av ve yaban hayvanlarının, korunarak devamlılığının sağlanmasında akılcı eksiltmenin yapılması gereği ortaya çıkmıştır. Bunun sağlanabilmesi için bu konuda istekli bireyleri yetiştirmek amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü ile Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğünün iş birliği ile avcı eğitimi kurs programı hazırlanmıştır. Protokol gereği ülke genelini kapsayan bu programın, Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı Halk Eğitim Merkezlerinde uygulanması plânlanmıştır.  Söz konusu program; 11 Temmuz 2003 tarih ve 25165 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve buna bağlı olarak hazırlanan Avcı Eğitimi ve Avcılık Belgesi Verilmesi Esas ve Usulleri Yönetmeliği çerçevesinde yeniden düzenlenerek güncellenmiştir.

Avcı eğitimi kurs programının hazırlanmasında; tarihsel sürecin başlangıcından bu  yana, avlanmaktan beklenenin öldürmek olmadığı, silâhların etkinliği arttıkça insan-oğlunun av hayvanlarının rakibi olarak kendine özgü iradesine sınırlamalar getirilmesi,  ülkemizde avcılığın temel sorunu olan eğitim ve üretim eksikliğinin giderilmesi hedeflenmiştir.

Avcı eğitimi kurs programı sonrasında, avcılıktaki davranış gelişim basamakları olan ;

1.Öğrenme,

2.Sınırlara Ulaşım,

3.Trofe,

4.Metod,

5.Sportmenlik

sıralamasındaki yerini tespit ederek benimseyebilen ve avcılığın özünü oluşturan değerler rotasında devamlılığına yön vermenin bilincinde olan kursiyerlerin yetiştirilmesi sağlanacaktır.

Avcı eğitimi kursuna katılacaklarda; T.C. vatandaşı ve en az okur yazar olmaları şartı aranacaktır. Kurs süresi  32 saat olarak tespit edilmiş, programın uygulanmasında kursiyerlerin yaşı, eğitim düzeyi ve ihtiyaçları dikkate alınmalıdır.

PROGRAMIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

 

 1. Konuların işlenişi, dersin genel amaçları ve özel amaçlarında belirtilen düzeyde olacaktır.
 2. Öğretim ortamı,çevre olanakları ve kursiyerlerin durumları dikkate alınarak gerekli görülen konular arasında sıra değişikliği yapılabilir.
 3. Teorik ve uygulamalı konular birbirine paralel olarak yürütülmeli, olanaklar ölçüsünde özel ve resmî kurum ve kuruluşlarda uygulama yaptırılmalıdır.
 4. Konulara ayrılan süreler azaltılamaz. Ancak öğretim ortamı, kursiyerlerin eğitim düzeyleri, sosyal yapıları ve çevre olanakları da dikkate alınmak suretiyle İl Çevre ve Orman Müdürlükleri ile Halk Eğitim Merkezi Başkanı görüşerek süreler artırılabilir.
 5. Ezbere dayanan bilgi verilmemesine özen gösterilmelidir. Eğitici, kursta verilen bilgilerin kalıcı olabilmesi için, mümkün  olduğunca güncel gelişmeleri takip etmeli ve bunların kursta konuşulup tartışılmasını sağlamalıdır.
 1. Konuların işlenişinde, ilgi çekmek ve kalıcılığı sağlamak amacıyla görsel-işitsel eğitim araçlarından yararlanılmalıdır. (video, slâyt, CD vb.)
 2. Becerilerin öğretimi sırasında eğitici, işlemleri bizzat yaparak göstermeli ve öğrencilerin de bizzat yapmalarını sağlamalıdır.
 3. Kursta öğrenilen bilgilerin kurs içinde ve dışında kullanılması teşvik edilmelidir.
 1. Programın içeriğini; genel amaçlar, özel amaçlar, konular ve üniteler oluşturmaktadır. Eğitici, kursun genel ve özel amaçlarında yer alan hususlara dikkat etmelidirler. Konuların işlenmesinde kursiyerlerin eğitim seviyeleri ve gereksinimleri göz önünde tutulmalıdır. Kursiyerlere, mesleklerindeki gelişmelerin yanı sıra meslek ahlâkı ve meslekî kültür kazandırılmasına da özen gösterilmelidir.
 2. Programın sonunda eğiticiye yol göstermek amacıyla bir örnek işleniş ve örnek ölçme soruları verilmiştir. Eğitici, bunu aynen kullanabileceği gibi, değiştirerek ve diğer amaçlara yönelik işlenişleri geliştirerek de uygulayabilir.

GENEL AMAÇLAR

Bu program öğrencilerin;

 1. Avcı eğitiminin ülke ekonomisi açısından önemini kavramalarını,
 2. Avcı eğitiminin gereğine inanmalarını,
 3. Avcı eğitiminin ekoloji açısından önemini kavramalarını,
 4. Avcılığın özünü kavramanın gereğine inanmalarını,
 5. Yurdumuzdaki avcıların sorunlarını araştırarak çözüm önerileri geliştirmelerini,
 6. Avlanmada kendini ve doğayı korumaya yönelik bilgileri edinmenin önemine inanmalarını

amaçlamaktadır.

ÖZEL AMAÇLAR

Bu programı başarı ile tamamlayan her kursiyer;

 1. Ekolojinin ne olduğunu, ekosistem ve ögelerini bilir.
 2. Kaynakların verimli kullanılmasının önemini kavrar.
 3. Korunan alanları bilir ve ekosistemi korumanın önemini kavrar.
 4. Avcılığın tarihi ve psikolojisini bilir,  felsefesi hakkında yorum yapabilir.
 5. Aşırı avlanmanın türler üzerindeki olumsuz etkilerini açıklar.
 6. Avcılık ahlakına uygun avlanmanın önemini kavrar.
 7. Avcının evrensel sorumlulukları hakkında bilgi sahibi olur.
 8. Avcılığın yazılı olmayan kurallarını bilir ve bunlara uygun davranır.
 9. Yurdumuzdaki önemli av hayvanlarını tanır.
 10. Göç eden kuşlar hakkında bilgi sahibi olur.
 11. Av silâhları ve kullanım özelliklerini bilir.
 12. Av silâhlarının kullanımı ve bakımı sırasında alınacak güvenlik önlemlerini bilir.
 13. Av köpekleri ve avda kullanılan yırtıcılar konusunda bilgi sahibi olur.
 14. Av köpeklerinden bulaşan hastalıkları bilir.
 15. Hastalıklara karşı uygulanacak korunma yöntemlerini bilir.
 16. Yön bulma ve harita okumanın avcı için önemini kavrar.
 17. Kamp için uygun yer seçimini ve kamp malzemeleri hakkında bilgi sahibi olur.
 18. İlk yardımla ilgili bilgi edinir.
 19. İlk yardım ile ilgili uygulama becerisi kazanır.
 20. Av kazalarına karşı alınacak önlemleri  bilir.
 21. Avcılıkla ilgili ulusal mevzuatı bilir.
 22. Avcılıkla ilgili uluslar arası mevzuatı bilir.

KONULARIN DAĞILIM TABLOSU

 

KONULAR

 

SÜRE

 

AĞIRLIK %

 1. 1.      EKOLOJİ BİLGİSİ  VE ÇEVRENİN KORUNMASI

6

14

 1. 2.      AVCILIĞIN TARİHİ, FELSEFESİ,

PSİKOLOJİSİ VE ÖZÜ

4

14

 1. 3.      AVCILIKTA AHLAKİ DEĞERLER

3

10

 1. 4.      YURDUMUZDA AV HAYVANLARI

3

10

 1. 5.      AV SİLÂHLARI VE UYGULAMASI

4

10

 1. 6.      AV KÖPEKLERİ VE AVDA KULLANILAN YIRTICILAR

3

10

 1. 7.      AV İÇİN GEREKLİ BİLGİLER

3

14

 1. 8.      SAĞLIK BİLGİSİ

2

9

 1. 9.      AVCILIKLA İLGİLİ MEVZUAT

4

9

TOPLAM

 

 

32

 

100

KONULAR

1.     EKOLOJİ BİLGİSİ VE ÇEVRENİN KORUNMASI

A. Ekoloji

B. Ekosistem ve Ögeleri

C. Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi

 1. Ekosistem Koruma
 2. Korunan Alanlar (Millî Park, Tabiat Parkı, Tabiatı Koruma Alanları vb.)
 3. Yaban Hayatı Alanları

D.  Avlanmada Çevrenin Korunması

2.     AVCILIĞIN TARİHİ, PSİKOLOJİSİ, FELSEFESİ VE ÖZÜ

A. Avcılığın Dünü, Bugünü ve Yarını,

B. Avcılık Psikolojisi

C. Avcılığın Felsefesi

D. Avlanma Hakkı ve Avcının Evrensel Sorumlulukları

E . Avcılığın Yazılı Olmayan Temel Kuralları

 

 1. AVCILIKTA AHLAKİ DEĞERLER

A. Avcılıkta Meslek Ahlakı

4.    YURDUMUZDA AV HAYVANLARI

A. Memeliler

B. Su Kuşları

C. Yerden Havalanan Av Kuşları

D. Yırtıcılar

E. Göç Eden Kuşlar

5.    AV SİLÂHLARI VE UYGULAMASI

A. Av Tüfeği Çeşitleri ve Kalibreleri

B. Ok-Yay ve Arbalet

C. Atış Teknikleri

D. Güvenlik Önlemleri

6.    AV KÖPEKLERİ VE AVDA KULLANILAN YIRTICILAR

 

A. Av Hayvanlarına Göre Köpek Seçimi

B.  Av Köpeğinin Eğitimi ve Bakımı

C.  Köpeklerden İnsanlara Geçen Hastalıklar

D. Yırtıcılarla Yapılan Avcılık

 

7.    AV İÇİN GEREKLİ BİLGİLER

 

A. Yön Bulma ve Harita Okuma

B. Hava Tahmini

C. Kampçılık (Yer Seçimi ve Kamp Malzemeleri)

 

8.     SAĞLIK BİLGİSİ

 

A. İlk Yardım

B. Av Kazaları

 

9.     AVCILIKLA İLGİLİ MEVZUAT

 

A. Ulusal Mevzuat

 1. 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve ilgili yönetmelikler
 2. 2872 sayılı Çevre Kanunu
 3. 2873 sayılı Millî Parklar Kanunu
 4. 2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurmasına Dair Kanun
 5. 6831 sayılı Orman Kanunu
 6. 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu
 7. Su Ürünleri Yönetmeliği 10.03.1995 tarih ve 22223 sayılı Resmi Gazete

 

B. Uluslar Arası Mevzuat

 1. Bern Sözleşmesi (Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamları Koruma Sözleşmesi) 20 .02 1984 tarih ve 18318 sayılı Resmi Gazete
 2. Paris Sözleşmesi (Kuşların Himayesine Dair Milletler Arası Sözleşme) 17.12 1966 tarih ve 12480 sayılı Resmi Gazete
 3. Cıtes Sözleşmesi ( Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslar Arası Ticaretine İlişkin Sözleşme 20.06.1996 tarih ve 22860 sayılı Resmi Gazete
 4. Rio Sözleşmesi (Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi)
 5. Avrupa Ülkeleri Orman Bakanlığı Kararları ( Ekli Belge )
 6. Ramsar Sözleşmesi (Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslar Arası Öneme Sahip  Sulak Alanlar, Hakkında  Sözleşme) 17.06.1994 tarih ve 21937 sayılı Resmi Gazete
ARAÇ VE GEREÇLER

 

 1. Tüfek  ve Kısa Namlulu Silâh Çeşitleri
 2. Tüfek ve Kısa Namlulu Silâh Kılıfları
 3. Bıçak Çeşitleri
 4. Fişek ve Mermiler
 5. Fişeklik
 6. Dürbün
 7. Teleskop Dürbünler
 8. Tüfek Dürbünleri
 9. Silâh Temizleme Takımları
 10. Yelek
 11. Yağmurluk
 12. Parka
 13. Şapka
 14. Yedek Giyecekler
 15. Kıtka
 16. Matara
 17. Tezkere
 18. Bel ve Sırt Çantası
 19. MAk Kararı Kitapçığı
 20. Poşet
 21. Düdük
 22. Çizme ve Kasık Çizmesi
 23. Mühre
 24. İp
 25. Konserve ve Saklanabilecek Gıdalar

 

İlk Yardım Malzemeleri

 

 1. Plâster
 2. Steril Gazlı Bez
 3. Pamuk
 4. Yara Bandı
 5. Makas
 6. Üçgen Bez
 7. Sargı Bezi
 8. Esmark Bandı
 9. Plâstik Örtü
 10. Çengelli İğne
 11. Sunâstik Örtü
 12. Çengelli İğne
 13. Sunâstik Örtü
 14. Çengelli İğne
 15. Sunî Solunum Maskesi, Hava Yolu Hortumu
 16. İçindekiler Listesi

 

Taşıt İle İlgili Malzemeler

 

 1. Trafik Tescil Belgesi
 2. Sürücü Belgesi
 3. Sigorta Poliçeleri
 4. İlk Yardım Çantası
 5. Yedek Anahtar
 6. Yangın Söndürücü
 7. Zincir
 8. Buz Çözücü
 9. Buğu Önleyici
 10. Çekme Halatı
 11. İp
 12. Yedek Ampuller
 13. Yedek Sigorta
 14. Ayarlı Pense
 15. Uzatma Kablosu
 16. Harita
 17. Pusula
 18. El Feneri

 

 

ÖRNEK İŞLENİŞ

 

DERSİN ADI    : Avcı Eğitimi Kurs Programı
KONU   :  İlk yardım
SÜRE   :  2 ders saati
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ    : Anlatım, Soru-Cevap, Gösterip   

     Yaptırma
KAYNAK KİTAP    :  —
AMAÇ    : 18, 19, 20. Amaçlar
ARAÇLAR                                                              

 

   : İlk Yardım Malzemeleri

 

 

ÖĞRENME VE ÖĞRETME ETKİNLİKLERİ

 

Avcılık eylemi, bu işle uğraşanların zamanla acı sürprizlerle karşılaşmasına zemin hazırlayabilir. Çetin doğa koşulları, aşırı efor sarf etme ve trafikte dikkatsizlik  istenmeyen sonuçların ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu nedenle, avcıların kendileri ve başkaları için dikkatli, tedbirli,  bilgili ve hazırlıklı olmaları gerekmektedir. İlk yardım bilgilerini öğrenmeli, ilk yardım malzemelerini daima araçlarında hazır bulundurmalıdırlar. Bu malzemelerden bazıları şunlardır: Plâster, steril gazlı bez, pamuk, yara bandı, makas, plâstik örtü, çengelli iğne, lâstik turnike, antiseptik solüsyon, amonyak ve kortizonlu merhem, ağrı kesici ilaç, antihistaminik  ilâç vb.

 

Bir kaza oldu. Siz, arkadaşınız veya bir başkası yaralandı veya anîden rahatsızlandı. Böyle bir durumda ne yapmalısınız.

 

Öncelikle sakin olman gerekir. Paniğe kapılmadan ve kontrolü kaybetmeden ne olup bittiğini anlamaya çalışmalısınız.

 

İnsanoğlunda, genelde  bir savunma mekanizması olarak, sorunun önemsiz veya basit olduğunu düşünmek gibi bir eğilim vardır. Ancak, önceden önlem almak, sonradan pişman olmaktan daha iyidir.

 

Yaralanan bir başka kişiyse önce onu sakinleştirmen gerekir. Yakın temas ve  güven verici sözlerle, sizin duruma hakim olduğunuzu ona hissettirmeniz gerekir.  Kişinin bilinci yerinde değilse veya boynunda, belinde ağrı olduğunu ifade ediyorsa kesinlikle onu hareket ettirmeyiniz ( Omurga kırığı olabilir. )

 

Telsiz veya telefonla yardım isteme olanağı ve yardım isteyebileceğiniz kişi veya kuruluş varsa bunlardan yardım isteyebilirsiniz.

 

Gerekli bilgi ve donanıma sahipseniz acilen ilk yardım girişimlerini uygulamaya başlayabilirsiniz.

 

İlk yardımı sonrasında veya direkt olarak, eğer gerekiyorsa, kişiyi bir acil servise ulaştırabilirsiniz.

Bunları yapabilmek için temel ilk yardım girişimlerini, uygulama yerlerini ve karşılaşılabilecek acil durumları önceden bilmeniz gerekir. Temel ilk yardım girişimlerinin en önemli ve hayat kurtarıcı olanları sunî solunum ve kalp masajıdır. Bu yöntem kalp krizi, boğulma, şiddetli travma, elektrik çarpması vb. acil durumlarda uygulanabilir. Ancak tüm acil durumlarda, hastanın baygın olması, nefes alamaması ve bilincinin kapalı olmaması gibi ortak noktaların bulunması gerekir. Böyle bir durumla beraber veya bunu takiben kalp atım sayısının azalması veya kalbin tamamen durması söz konusudur. Kalp durduğunda beyne de kan gitmemesinden dolayı oksijensizliğe bağlı olarak 2-3 dk. sonra kalıcı beyin hasarı, 8-10 dk sonra ise ölüm hâli meydana gelir. Bu nedenle nefes alamayan baygın bir hastaya yardım ederken zaman son derece önemlidir. Derhal sunî solunum ve  kalp  masajına başlanmalıdır. Bunun için sırtüstü yatan hastanın baş ve omuz hizasında yanına diz çökülür. Dil geriye kaçmış ise tutularak öne çekilir. Ağız içinde yabancı bir cisim var mı bakılır. Bir elin baş ve işaret parmakları ile burun delikleri sıkılarak kapatılır. Derin bir nefes alarak hastanın ağzına ağzımız sıkıca yapıştırıldıktan sonra üflenir. Ağız geri çekilerek yeniden nefes alınır ve tekrar üflenir. Bu sırada yan gözle hastanın göğüs kafesinin iniş ve çıkışları gözlenir. Serbest el ile boyun atar damarından kalbin çalışması kontrol edilir. Eğer kalp çalışıyorsa, hasta bırakıldığında kendi kendine nefes alıp verebilecek duruma gelinceye kadar dakikada 15 kez suni solunum işine devam edilir. Hasta kendi kendine solumaya başladığında baygınlığı geçer, gözleri açılır, bilinci yerine gelir. Eğer kalp atışları alınamıyorsa kalp masajı yapmak gerekir. Hastanın göğüs kafesinin üzerindeki iman tahtası denilen kemiğin alt ucu  üzerine bir elin ayası konur. Bunun üzerine diğer elin ayası konularak gövde ağırlığı bir noktaya verilir ve hastanın göğüs kafesinin çökmesi sağlanır. Böylece elin alt hizasında bulunan kalbin kan pompalaması sağlanmış olur. Kalp atımları kendiliğinden başlayana kadar 5 masaja  1 suni solunum gelecek şekilde işleme devam edilir. Bu işlem iki kişiyle de yapılabilir.

 

Kanamalar düşme, çarpma, taş kesmesi gibi nedenlerle de oluşabilir. Küçük sıyrıklarla oluşabilen kılcal damar kanamalarından, derin kesiklerle oluşabilecek atar damar kanamalarına kadar geniş bir çeşitlilik gösterir. Büyük atar damar kanaması birkaç dakikada ölüme neden olabilir. Basit sıyrıklarda kanayan yer üzerine basınç uygulamakla kanama hemen durur. Derin kesiklerle oluşan kanamalarda ise direkt basınç uygulaması kanamayı durdurmayabilir. Kanama kol veya bacakta ise onu kalp seviyesinden yukarı kaldırmak gerekir. Kanayan yer üzerine basınç uygulaması ardından ilgili damar hattı üzerine baskı yapmak hatta turnike uygulaması gerekebilir. Ardından hemen acil servise başvurulur.

 

Kırıklar da oldukça sık rastlanan bir durumdur. Kemik üzeri dayanabileceğinden daha fazla bir güç uygulandığında oluşur. Öncelikle, o bölgeye daha fazla hasar vermemek için kırık kemiği oynatmamak gerekir. Burayı hareketsiz hale getirmek için kırığın altındaki ve üstündeki eklemlerle birlikte sabitlenmesi gerekir. Tahta parçası, mukavva, gazete kağıtları vb. atel gibi kullanılarak bez veya ip parçalarıyla bağlanır. Kırık bölgesinden kemik parçaları dışarıya çıkmışsa buna kanama da eşlik eder. Kana-mayı da durdurmak gerekir. Kırık, kol veya bacakta ise yukarı kaldırmak hem ağrıyı azaltır, hem de kırık bölgesinin şişmesini bir dereceye kadar önler. Buz tatbiki de faydalı olur. Hasta boynunda veya belinde ağrı tarif ediyorsa onu oynatmamak en doğrusudur. Omurga kırığı olasılığı vardır. Bunları sert ve düz bir zemine yatırarak taşımak gerekir.

 

Burkulmalar bir eklemin şiddetli bükülmesi, gerilmesi ve hareket sınırlarının zorlanması nedeniyle bağlarda oluşan hasarlardır. Kırıkla karışabilir. Buz koymak, yükseğe kaldırmak, bandaj uygulaması alınabilecek ilk önlemlerdir.

Atmosferik şartlardan kaynaklanan acil durumlar ise güneş yanığı, sıcak çarpması,  ve donmadır. Tüm bunların ortak özelliği, önceden alınabilecek önlemlerle, yani uygun giyimle önlenebilir olmasıdır. Güneş yanığı, korunmasız olarak, uzun süre, derinin güneş ışığına maruz kalması nedeniyle oluşur. Yanık derecesi hafiften ağıra kadar değişebilir. Soğuk su, güneş altında kalanlarda  uygulaması genellikle yeterli olur. Sıcak çarpması güneş altında kalanlarda genetik olarak terleme bozukluğu olanlarda, yaşlı ve şişman kişilerde, aşırı su kaybında, sıcakta alkol alımında, kalp hastalığı ve aşırı egzersizde görülebilir. Belirtileri; çarpıntı, düşük veya yüksek tansiyon, 39 derecenin üzerinde ateş, bilinç kaybıdır. Hatta koma ve ölümle sonuçlanabilir. Kişiyi hemen gölge bir yere taşımak, ıslak bezlerle serinletmek ve acilen bir sağlık merkezine nakletmek gerekir.  Soğuk ortamda uzun süre, özellikle ıslak veya nemli giysilerle bulunmaya bağlıdır. Beden sıcaklığı 36 derecenin altına düşer. Kişide bilinç kaybı, titreme, hareketlerde yavaşlama görülür. Donma, özellikle el ve ayak uçları, burun, kulak kepçesi gibi yerlerde başlar. Donan yeri birdenbire ısıtmak yerine yavaş ısıtmak gerekir.

 

Boğulma, özellikle kışın ördek avında suya girildiğinde, buz üzerinde yürürken buzun kırılması ile veya balık avı gibi durumlarda görülür. Akciğerlere su kaçması nedeniyle solunum yapılamaz. Kişi sudan çıkarıldıktan sonra derhal sırt üstü yatırılır. Başı yan çevrilerek sırtına, kaburgalarının alt kısmına iki elle bastırılarak akciğerlere kaçan sular dışarı çıkarılır. Sonra sırt üstü çevrilerek kalp-akciğer masajı uygulanır.

 

Hayvan ısırıkları daha çok köpek, tilki, çakal, yarasa gibi hayvanlarla oluşur. En önemli tehlike kuduz hastalığına yakalanmaktır. Isırık yeri hemen su ve sabunla iyice yıkandıktan sonra kuduz aşısı ve/veya serumu için bir sağlık  merkezine baş vurmalıdır. Isıran hayvan canlı olarak yakalanmışsa 1hafta-10 gün arası bir süre gözlem altında tutulmalıdır. Ölü olarak ele geçirilmişse derhal kuduz yönünden incelettirilmelidir.

 

Böcek sokmaları değişik sinek türleri, arı türleri, kene, pire, akrep vb. canlılar ile oluşur. Özellikle alerjik yapılı kişilerde ölüme bile neden olabilir. Hafif böcek ısırıkları ve sokmalarında ısırık bölgesine buz, amonyak veya karbonatlı su uygulaması yeterli olur.  Akrep sokması gibi daha ciddi durumlarda, ilgili bölgeyi kalp seviyesinin altında tutmak, üzerine bandaj sarmak, buz koymak akrep serumu yaptırmak için bir sağlık merkezine ulaştırmak gerekir.

 

Yılan ısırması ülkemizde zehirli yılan cinsi az olduğu için seyrek olarak görülür. Isırık yerinde ağrı, kızarıklık ve şişme yılanın zehirli olduğunu akla getirmelidir. Böyle bir durumda o kişiyi hareket ettirmeden yatırmalı, ısırık yeri kalp seviyesinin altında tutulmalıdır. Isırık yeri kol veya bacakta ise 4-5 cm üstünden bandaj uygulanarak dolaşım yavaşlatılmalıdır. Bunu takiben derhal bir sağlık merkezine  baş vurmak gerekir.

 

 

 

ÖRNEK ÖLÇME SORULARI

 

 1. 1.   Yılan ısırmasında alınması gerekli ilk yardım önlemleri nelerdir?
 2. 2.   Hayvan ısırıklarında alınması gerekli ilk yardım önlemleri nelerdir?

 

DEĞERLENDİRME

            Eğitici, ölçme sonuçları  ile birlikte kursiyerlerin sınıf içi tartışmalara   katılma-larına, sahip oldukları ve sergiledikleri fikir zenginliğine, sorumluluk alma, inceleme, araştırma, bilimsel düşünme becerilerine göre öğrencilerin başarıları hakkında karar verir.

 

Yorum Yaz
Ad Soyad :
E-mail :
Yorum :