Olağanüstü Toplantı Duyurusu

Derneğimizin olağanüstü toplantısı 14.04.2024 günü saat 16.00’de yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamazsa 2.... 

Avcılık tüm Türkiye’de Yasaklandı! 2023

Avcılık tüm Türkiye’de Yasaklandı! Tarım ve Orman Bakanlığı, Kara Avcılığı Kanunu 5 ve 12’nci maddesi kapsamında... 

2022-2023 Avlanma Pulları Kulübümüze gelmiştir

2022-2023 Av sezonu Ülkemize hayırlı uğurlu kazasız bir sezon olsun. 280 Pul + Aidat 1 TL + Vergi 497 TL Üyelerimiz... 

2022-2023 Mak Kararları

Bu konuda gelen yazıyı sizlerle paylaşmak istiyoruz. Tüm üyelerimizin dikkatine…  Devamı →

2021-2022 Av sezonu avlanma pullarımız gelmiştir.

Değerli dernek üyelerimiz 2021-2022 Av Sezonu 21 Ağustos 2021 Ctesi günü üveyik-bıldırcın ve yaban domuzu avı ile... 

4.957 views

Av ve Sporda Kullanılan Tüfekler (2521 nolu kanun)

Kategori : Avcılık Mavzuatları, Genel - Etiketler :, , , , - Tarih : 04 Ekim 2011

2521 Nolu Kanun

2521 Nolu Kanun

2521 SAYILI AVDA VE SPORDA KULLANILAN TÜFEKLER, NİŞAN TABANCALARI VE AV BIÇAKLARININ YAPIMI, ALIMI,SATIMI VE BULUNDURULMASINA DAİR KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

Resmi Gazete Tarihi: 10/03/1982 Resmi Gazete Sayısı: 17629 İçişleri vd. Bakanlılardan:

BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

Amaç: Madde 1 – Bu yönetmeliğin amacı; 2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanunun uygulama şeklini belirlemektedir. Kapsam: Madde 2 – Bu Yönetmelik; yivsiz av tüfekleri ile sporda kullanılan nişan tüfek ve tabancaları ve bunların aksamını imal eden fabrika ve imalathanelerin kurulması ve işletilmesine izin verilmesi, mamüllerinin standardizasyonu ve denetlenmesine ilişkin hükümler ile 2521 sayılı Kanun kapsamına giren tüfeklerin alımı satımı, bulundurulması ve bunlar için düzenlenecek belge ve kayıtların tesisiyle ilgili esas ve usülleri kapsar. Hukuki Dayanak: Madde 3 – Bu yönetmelik 2521 sayılı Kanunun 15. Maddesine göre düzenlenmiştir. Tanımlar ve Özellikler: Madde 4 – Bu yönetmelikte geçen; a)Yivsiz av tüfekleri: Avda ve atıcılık sporunda kullanılan ve namlularında yiv – set bulunmayan tüfekler, b)Spor ve nişan tüfek ve tabancaları: Hava ve gaz basıncı ile çalışan ateşsiz, namlusu yivli veya yivsiz olan, uluslararası standartlara uygun tüfek ve tabancaları, c)Av Bıçağı:Sadece avda kullanılan, av hayvanlarını kesmeye, yüzmeye, parçalamaya yarayan oluksuz, sırtı küt veya testereli bıçakları ifade eder. Bu yönetmeliğe göre yurt içinde imal edilecek yivsiz av tüfeklerinin tipleri ve özelliklerinin TS/870 “Av tüfekleri (yivsiz, ateşli, kara avcılığı için) standartlarına” spor ve nişan tüfek tabancalarının bu konudaki mecburi Türk Standartları yürürlüğe girinceye kadar, imalat için seçilen ve izin verilen tiplerinin uluslararası standartlarına uygun olması zorunludur. Av bıçaklarının sırt kısmının yarı veya yarıdan fazlasının küt ya da testereli diğer kısmının kemik kırmaya ve av hayvanlarını parçalamaya yarayacak şekilde inceltilmiş düz veya meyilli ya da testereli olacak şekilde imali gereklidir.Bu özelliklere sahip olmakla beraber açılıp kapanabilir, susta mandalı olmayan ve sadece açılan namluyu kilitleme tertibatını haiz bıçaklar da av bıçağı sayılır.

İKİNCİ BÖLÜM : Yapım

Fabrika ve İmalathane Kuruluşuna İzin Verme :

Madde 5 – (Değişik: 15/01/1984 – 18282 s. R.G./Yön.) Yivsiz av tüfekleri ile Sporda kullanılan nişan tüfek ve tabancalarını ve bunların aksamını yapmak üzere fabrika veya imalathane kurma isteyenler, İçişleri Bakanlığından kuruluş izni almak zorundadırlar.

Fabrika veya imalathane kurmak isteyenler; kuruluş izni almak için “Sanayi ve Ticaret Bakanlığı (Fiyat Kalite ve Standartlar Daire Başkanlığı) na aşağıda belirtilen ve üçer nüsha olarak tanzim edilecek bilgi ve belgeleri havi bir dilekçe ile müracaat ederler. 1 – Firmanın adı ve adresi, 2 – Bağlı bulunduğu oda ve kayıt belgesi, 3 – Firma ana sözleşmesi (Son tadilleri kapsayacak şekilde), 4 – İmalat konusu ve türü, 5 – Fabrika veya imalathanelerin, a) Tesis yeri ve çevresine ait 1/500 veya 1/5000 ölçekli plan, (tesislerin konumu ve koruma alanını kapsayacak şekilde, sanayi bölgesinde olan tesisler için) b) Tesislerin konumu ve çevresini gösterecek şekilde 1/100 veya 1/1000 ölçekli genel yerleşim planı, (Bu planlar Bayındırlık Müdürlüğünce tasdikli olacaktır.) c) Tesis için genel yerleşim planı, 1/100 veya 1/1000 ölçekli, (Alet ve cihazların konumunu gösterir şekilde) 6 – 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu uyarınca Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından ve 1475 Sayılı İş Kanunun uyarınca işçi sağlığı ve iş güvenliği yönünden Bölge Çalışma Müdürlüğünden alınacak kuruluş izin belgelerini, Yukarıda belirtilen bilgi ve belgeler Sanayi ve Ticaret Bakanlığına gönderildikten sonra; kuruluş yerinin, plan ve projesinin uygunluğu tespit edilirse, ikişer nüshası tasdik edilerek müracaat sahibine geri verilir. Fabrika veya imalathane kurmak isteyenler, imalathanelerinin teknik sorumlusu olarak, yeterliliği Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca onaylanmış en az bir Makine Mühendisi, ayrıca; imalat safhasında standardına uygun ve kaliteli imalatı takip edebilecek yeterli sayıda teknisyen istihdam etmek zorundadırlar. Müracaat sahibi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca onaylanmış belgeler ile fabrika ve imalathaneyi yönetecek sorumluların teknik yeterliliklerini kanıtlayan belgeyi de ekleyerek İçişleri Bakanlığına başvurur. İçişleri Bakanlığına, yukarıda belirtilen biçimde yapılacak başvuru üzerine, Emniyet Genel Müdürlüğünce gerekli inceleme, araştırma ve soruşturma yapılmak suretiyle, izin isteyenin ve sorumlu yöneticilerin durumlarının güvenlik bakımından uygun olduğunun tespiti halinde kuruluş izni verilir. Kuruluş izni, fabrika veya imalathanenin yıllık kapasitesi dikkate alınarak ve herhalde iki yılı geçmemek üzere İçişleri Bakanlığınca belirlenecek süre için geçerlidir. Bu süre ancak, kuruluşu geciktiren veya engelleyen zorlayıcı nedenleri, İçişleri Bakanlığınca haklı bulunması ve kabulü ile bir seneyi geçmemek ve bir defaya mahsus olmak üzere uzatılabilir.

Madde 6 – (Değişik: 15/01/1984 – 18282 s. R.G./Yön.) Kuruluş iznine göre tesis edilen fabrika veya imalathaneye faaliyet izni verilebilmesi için, sorumlu yöneticinin aşağıda belirtilen ve üçer nüsha tanzim edilecek bilgi ve belgelerin bir dilekçe ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bildirmesi zorunludur.

1 – Kapasite Raporu, 2 – Çalıştırılacak personel sayısı (imalat ünitelerine göre, yönetici, mühendis, teknisyen, işçi v.b.) 3 – İş akım şeması ve açıklama raporu, 4 – Fabrika ve imalathane sahibinin veya sorumlu yöneticinin noterden tasdikli imalat sorumluluğunu kapsayan taahhütname, 5 – Üretilecek mamulün ve mamule ait parçaların listesi ve her birinin teknik resimleri , 6 – Üretilecek mamule ait parçalardan; a) Müessese bünyesinde yapılacaklar, b)Yarı mamul olarak satın alınıp müessese bünyesinde son şekli verilecekler, c) Komple satın alınacaklar, d) İthal edilecekler, (liste halinde bildirilecektir) 7 – Tesiste yapılacak kalite kontrol işlemleri ve şeması ile kalite kontrolünde kullanılacak teçhizatlar ve özellikleri, 8 – Fabrika veya imalathanelerin işletmeye açılmasında sakınca bulunmadığına dair; Çevre Sağlığı amacı ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı raporu ile işçi sağlığı ve iş güvenliği yönünden Bölge Çalışma Müdürlüğü raporu, Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bildirilen bu bilgi ve belgeler ile kurulan fabrika ve imalathanenin bina, tesis, personel, makine – teçhizat, araç – gereç, kullanılacak ham madde ve yarı mamul maddeler ile kalite kontrol sistemi yönünden standardına, standardı yoksa teknik spesifikasyonlarına uygun imalat yapabilecek nitelikleri haiz olduğu bu Bakanlıkça mahallen yaptırılacak inceleme neticesinde tespit edilip onaylanması halinde İçişleri Bakanlığınca faaliyet izni verilir. Sonradan değişik tip ve modelde üretim yapılması halinde, üretilecek mamule ait teknik resimleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığına onaylatılarak İçişleri Bakanlığına verilmesi ve faaliyet izin belgesinin buna göre yeniden düzenlenmesi zorunludur. Faaliyet iznini müteakip; yivsiz av tüfekleri ile nişan tüfek ve tabancalarını üreten firmalar, imalatı takip eden bir ay içerisinde her tip ve modelden birer adedi, özelliklerini belirtir beyan dilekçeleri ile birlikte İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğüne göndermek zorundadırlar. Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılan inceleme sonunda dilekçede belirtilen özelliklerine uygunluğunu belirtir . Rapor düzenlenerek mühürlenen mamuller firmaya iade edilir. Bu tüfek ve tabancalar fabrika veya imalathanelerde muhafaza edilir. İmalatın Standardizasyonu ve Denetimi: Madde 7 – Yivsiz Av Tüfeği İmal Eden fabrika ve imalathanelerde üretilen tüfeklerin 27 Mart 1972 tarih ve 14141 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak mecburi olarak uygulanmak üzere yürürlüğe konulan TS/870 “Av Tüfekleri (Yivsiz ,Ateşli,Kara Avcılığı İçin)” standardına uygun imal edilip edilmediği, İçişleri ve Sanayi ve Ticaret Bakanlıklarınca müştereken denetlenir. Bu denetim İçişleri Bakanlığınca görevlendirilecek elemanlar ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Kontrolörleri veya görevlendirilecek diğer elemanlarca 22 Şubat 1967 tarih ve 12534 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6/7677 Sayılı “Türk Standartlarının Uygulanması Hakkında Tüzük” hükümlerine ve TS/870 ‘ deki esaslara göre yapılır. Kapasitesi ayda 50 tüfeği aşan fabrika veya imalathanelerin kendi bünyelerinde namlu basınç kontrol tezgahı tesis etmeleri zorunludur. Bu miktardan düşük kapasiteli imalathaneler namlu basınç deneylerini yakınlarındaki fabrika veya imalathanelerin kontrol tezgahlarında yaptırmak ve deneyden geçen her namluyu damgalatmak zorundadırlar. Namlu basınç kontrolü, standardındaki namlu basınç deneyi hükümlerine göre yapılır. Namlu basınç kontrol tezgahı; atıcıya zarar vermeyecek şekilde koruyucu sistemle muhafaza altına alınmış, etrafı kapalı ve çevre ile irtibatı kesilmiş şekilde yapılmış ve uzaktan kumanda edilebilir şekilde teçhiz edilmiş olacaktır. Sorumlu yöneticiler, namlu basınç kontrol deneylerinin yapıldığı işyerlerinde ve işlerde gerekli güvenlik tedbirlerini almak zorundadırlar. Namlu basınç kontrol tezgahı bulunan fabrika ve imalathaneler, kendi imal ettikleri veya kontrole getirilen yivsiz av tüfeklerinin namlu basınç kontrollerini, İl Valiliğince görevlendirilecek Sanayi ve Ticaret Bakanlığı elemanıyla Emniyet Personeli nezaretinde yapmak zorundadırlar. Kontrolü yapılan her yivsiz av tüfeğinin, marka, cins, çap ve seri numaralarını belirleyen tutanak müştereken düzenlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Alım ve Satım İşleri

İmalat ve Satışların Bildirilmesi: Madde 8 – Bu yönetmelik kapsamına giren yivsiz av tüfekleri ile nişan tüfek ve tabancası imal eden kişi ve kuruluşlar, o ay içinde imal ettikleri ve sattıkları mamüllerin cins,marka, çap ve seri numaralarını belirtmek koşulu ile miktarını ve satın alan kişi ve kuruluşun ad ve açık adreslerini belirleyecek tarzda iki nüsha olarak düzenleyecekleri (örnek l ve 2) deki listeleri, ihraç edilenlerin ihraç ve gümrük belgelerinin tasdikli suret ve fotokopisini ekleyerek ertesi ayın sonuna kadar İlçelerde Kaymakamlığa, İl Merkez İlçelerinde Valiliğe vermek zorundadırlar. Bu listelerden bir nüshası, üzerine teslim alanın adı soyadı, rütbe ve görevi yazılmak sureti ile imzalanıp mühürlendikten sonra fabrika veya imalathaneye iade edilir. Bu listeler gerek fabrika ve imalathanede ve gerekse İl ve İlçelerdeki Emniyet Makam ve Memurluklarında muhafaza edilir. Polis teşkilatı bulunmayan yerlerde bu görevi Jandarma Komutanlıkları yapar. Satışta Aranacak Belgeler: Madde 9 – Fabrika ve İmalathanelerde yivsiz tüfeklerin satışında; satıcıdan (bayilerden), satıcılık belgesi, alıcıdan av tezkeresi, yoksa mahallin en büyük mülki amirinden alınacak yivsiz tüfek sahipliği belgesi aranır. Hava ve gaz basıncı ile çalışan ateşsiz tüfek ve tabanca satışlarında bu belge aranmaz. Satıcılar (Bayiler) bir ay içinde, önceki ay sattıkları tüfek ve nişan tabancalarının cins, marka, çap ve seri numaraları ile alıcının açık adresini, yivsiz av tüfekleri alıcıları tarafından ibraz edilen av tezkeresi veya yivsiz tüfek sahipliği belgesinin tarih ve numarasını da gösteren (Örnek 2) deki listeleri, Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen şekilde mahallin en büyük mülki amirliğine vermek zorundadırlar. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Belge ve Ruhsat İşlemleri

Madde 10 – (Değişik: 15/01/1984 – 18282 s. R.G./Yön.) Bu yönetmelik hükümlerine göre Vali ve Kaymakamlarca verilecek belgeler aşağıda gösterilmiştir.

a) Satıcılık (Bayilik) Belgesi: Bu belge illerde münhasıran Valilerce verilir. 2521 Sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun kapsamına giren silahların satışını yapmak isteyenler aşağıda belgeleri dilekçelerine ekleyerek Valiliğine müracaat ederler. 1 – İşyerinin kendi mülkiyetlerinde bulunduğunu veya kiralandığını kanıtlayan belge. 2 – Silah bulundurmasında ve satmasında bedeni ve ruhi bakımdan bir sakınca olmadığına dair doktor raporu , 3 – Cumhuriyet Savcılığından alınacak sabıka kayıt belgesi, 4 – 2521 Sayılı Kanun Hükümlerine uymayı taahhüt ettiği ve doğacak Kanuni sorumluluğu üstlendiğine dair taahhütname, 5 – Hüviyet cüzdan örneği ile ikametgah ilmühaberi, 6 – İki adet fotoğraf. Yukarıdaki belgeler ile müracaat eden kişilere, çevre özelliği de dikkate alınarak (1 – 3) yıl süreli (Örnek 7) deki satıcılık (Bayilik) belgesi verilir.

b) (Değişik: 08/01/1989 – 20043 s. R.G./Yön.) Av Tezkeresi; 3167 Sayılı Kara Avcılığı Kanunun 10 uncu maddesi gereğince illerin merkez ilçelerinde Valiler ve İlçelerde Kaymakamlarca verilir. Av tezkeresinin şekli (Örnek 3) de gösterilmiştir.

İlk defa av tezkeresi almak isteyenlerin; 1 – Cumhuriyet Savcılığından alınacak sabıka kayıt belgesi, 2 – İkametgah belgesi, 3 – Silah taşımasına engel halinin bulunup bulunmadığını gösteren doktor raporu, 4 – İki adet fotoğraf, Ekleyecekleri dilekçeleri ile oturdukları yerin bağlı bulunduğu Valilik veya Kaymakamlığına başvurmaları halinde, av tezkeresi harcının ödenmiş olması kaydıyla, kendilerine av tezkeresi verilir. Av tezkereleri 5 yıl için geçerlidir. Tezkere ne vakit verilirse verilsin hükmü ancak verildiği tarihten sonra gelen 6 ncı mali yılın başlangıcına kadar sürer. Ancak, süresi biten av tezkeresindeki av tüfeği kaydı bu silah için mesken ya da işyerinde bulundurma yetkisi sağlar. Av tezkereleri veriliş tarihinden sonra gelen 6 ncı mali yılın birinci ve ikinci ayı içinde yenilenir. Tezkerelerin yenilenmesinde ve yenisinin verilmesi halinde 5 yıllık av tezkeresi harcı ile yukarıdaki 1,2,3 ve 4 numaralı alt bentlerde gösterilen belgelerin getirilmesi istenir. Av tezkeresi almak veya aldığı tezkereyi yeniletmek isteyen kişi, 6136 Sayılı Kanunun 7 inci maddesinin birinci fıkrasının 1,2 ve 4 numaralı bentleri hükümlerine göre silah taşıma yetkisine sahip ise veya Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca silah taşıma yetkisi verilen ve bu yetkiye dayanarak silah taşımasına müsaade edilmiş kişilerden ise yahut aynı maddenin 5 numaralı bendine göre Bakanlar Kurulunca çıkarılan Yönetmelik uyarınca valilerden silah taşıma vesikası almış bulunuyor ise, av teskeresi verilmesinde veya yenilenmesinde kendisinden yukarıdaki 1,2 ve 3 numaralı alt bentlerde gösterilen belgeler aranmaz. 5 yıllık av teskeresi harcının ödendiğini kanıtlayan harç tahsil makbuzunun ibrazı halinde kendisine av teskeresi verilir veya mevcut teskeresi yenilenir. Kara Avcılığı Kanunu esaslarına ve Merkez Av Komisyonu Kararlarına göre izin alıp turist olarak avcılık yapmak isteyenlere Av Turizmi İzin Belgesi alan seyahat Acentaları aracılığı ile yukarıdaki 1, 2 ve 3 numaralı alt bentlerde gösterilen belgeler aranmadan av teskeresi düzenlenir. Ülkemizdeki yabancı elçilik ve konsolosluklarda görevli kişilere Dışişleri Bakanlığının önerisi ve İçişleri Bakanlığının uygun görmesi üzerine Valilerce av tezkeresi verilir. c) Yivsiz Tüfek Sahipliği Belgesi: Avcılık dışındaki amaçlarla av tüfeği almak, taşımak ve bulundurmak isteyen kişiler, oturdukları mahallin en büyük mülki amirinden (Örnek – 4) deki yivsiz tüfek sahipliği belgesi almak zorundadırlar. Bu belge verilirken bu maddenin (b) bendinde gösterilen belgeler aranır. Yivsiz tüfek sahipliği belgesi bir defaya mahsus olarak verilir.Bu belge av tezkeresi olarak kullanılmaz. Bu belge sahibine, belgede kayıtlı silahın ancak meskun mahaller dışında kırsal alanda taşınması yetkisini sağlar. Söz konusu silahların köy, kasaba veya şehir içinde boş olarak torba veya kılıf içinde ya da araçların bagajında taşınıp nakledilmesi zorunludur. Yivsiz tüfek sahipliği belgesinde kayıtlı tüfeklerin, sahibinin izni ile emniyet makamlarınca avcılık yapmak amacıyla diğer şahıslara ait av tezkerelerinin not hanesine, silah sahibinin adı, soyadı ve belge numarası yazılmak ve tasdik edilmek suretiyle avda kullanmaları mümkündür. 18 yaşını bitirmemiş atıcılık lisansına sahip kimseler, velilerin adına belgelendirilmiş yada Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü demirbaşına kayıtlı silahları; veli, yönetici veya idarecilerin sorumluluğu altında Atıcılık ve Avcılık Federasyonunca düzenlenecek özel izinle, atış poligonlarında yada meskun sahalar dışında ve Merkez Av Komisyonunca belirtilen avlaklarda taşıyıp kullanabilirler. Av tezkeresi ya da yivsiz tüfek sahipliği belgesi olan kişiler, sahip oldukları yivsiz av tüfeklerinin cins, marka, çap (Kalibre) ve seri numaralarını tezkere veya belgelerine işletmek zorundadırlar. Av Bıçaklarının İmalatı, Damgalanması, Bulundurulması ve Taşınması Esasları: Madde 11 – Av Bıçağı imal eden fabrika veya imalathaneler, imal ettikleri bıçakların namlusunun kabza ile bağlantılı ön kısmına, imalatçı firma adı ya da rumuzunu ve “T.M.” harflerini ihtiva eden damga ile damgalatarak zorundadırlar. Damgalanan av bıçaklarının iki adedi, yönetmeliğe uygunluğunu tespit ettirmek üzere, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğüne gönderilir. Gönderilen bu bıçaklardan birisi “Ekspertiz Raporu” düzenlenip mühürlenerek ilgili firmaya iade edilir, diğeri ise Polis Laboratuarlarında oluşturulacak özel koleksiyona konmak üzere ve gerekli kayıtları yapılmak sureti ile muhafaza altına alınır. Bu yönetmelikte tanımı ve özellikleri belirtilen av bıçaklarının işyeri veya meskende bulundurulması belgeye tabi değildir. Ancak, av tezkereleriyle birlikte avlaklarda üstte taşınabilir. Av bıçakları meskun mahalde veya şehir içinde aşağıda gösterildiği şekilde taşınır. a) Av torbası veya çantasında, b) Ani olaylarda kullanılmayı engelleyecek biçimde kağıt veya bezle sarılıp paketlenmiş şekilde üstte, Bu madde hükmüne aykırı olarak av bıçağı taşıyanlar hakkında gerekli yasal işlem yapılır. Av Tüfeklerinin Devri: Madde 12 – Bu yönetmelik hükümlerine göre av tezkeresi veya av tüfeği sahipliği belgesi alan kişiler bu belgelerde kayıtlı yivsiz av tüfeklerini ancak, av tezkeresi veya yivsiz tüfek sahipliği belgesi olan kişilere satabilir veya hibe yoluyla devredebilirler. Devreden ve devralan kişiler en geç bir ay içinde av tezkeresi veya belge aldıkları makamlara başvurarak devrettikleri tüfeği belgelerinden sildirmek ve devraldıkları tüfeği belgelerine işletmek zorundadırlar. Kişiler arasında bu şekilde yapılan devir işlemlerinde başkaca belge aranmaz. Yivsiz Av Tüfeği Satın Alma: Madde 13 – Yivsiz av tüfeği satın almak isteyenler müracaatlarını mahalli mülki amirliklere yaparlar. Bu yönetmelik hükümlerine göre av tüfeği taşıma ve bulundurma ya da yivsiz tüfek sahipliği belgesi almalarında bir engel bulunmayanlara mahalli mülki amirliklerince av tezkeresi veya yivsiz av tüfeği sahiplik belgesi düzenlenir. Belge sahipleri, silah imal eden ya da satan kişi ve kuruluşlardan av tezkeresi veya belgelerini göstermek suretiyle satın alabilirler. Bu şekilde satın alınan av tüfeklerinin en geç bir ay içerisinde belgeyi veren zabıta makamına müracaatla av tezkereleri veya belgelerine, tüfeğin cinsi, marka, çap ve seri numarası belirtilmek suretiyle kaydettirilmesi zorunludur. Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasını Engelleyen ve Verilen İzinlerin İptalini Gerektiren Haller:

Madde 14 – (Değişik: 11/06/1998 – 23369 s. R.G./Yön.) Aşağıda belirtilen hallerden birine giren kimselere hiçbir şekilde avda ve sporda kullanılan tüfek, nişan tabancası ve av bıçağı yapımı alımı, satımı, taşınması ve bulundurulması izni ve belgesi verilmez.

a) Ateşli silahla işlenen cürümlerden hükümlü bulunanlar, b) Av suçları da dahil ruhsatlı silahı ile suç işleyenler veya silahın muhafazasındaki ihmal ve/veya kusuru neticesi başkaları tarafından suç işlenmesine veya intihar yada intihara teşebbüs edilmesine neden olmaktan mahkum olanlar. c) Haklarında Türk Ceza Kanunun 119 uncu maddesinin uygulanması nedeniyle kamu davası açılmamış olsa bile zorunlu olmadığı halde meskun mahalde veya civarında yada umuma mahsus yol üzerinde veya bu yola doğru silah atanlar ile bu suçların birinden mahkum olanlar, d) Ateşli silahla işlenenler ile taksirli suçlar hariç değişik zamanlarda işlediği aynı veya farklı türden ikinden fazla suçtan dolayı hapis veya ağır hapis ve / veya ağır para cezasına mahkum olanlar, e) Ateşli silahla işlenenler ile taksirli suçlar hariç iki yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanlar ile devlet sırlarını açığa vurma, ideolojik, anarşik, terör ve benzeri amaçlarla yaygın şiddet eylemlerine katılma ve bu gibi fiilleri tahrik ve teşvik etme suçlarından birinden hüküm giymiş olanlar, f) 2521 Sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun Hükümlerine aykırı fiillerden dolayı hapis veya ağır hapis ve/veya ağır para cezasına mahkum olanlar, g) 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanunun 12,13,14 ve 15 inci maddelerinde belirtilen suçlardan dolayı 6 aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanlar ile aynı Kanunun 4 üncü maddesinde yazılı yasak aletlerden birini kullanmak suretiyle suç işleyen ve bu suçtan dolayı hapis ve/veya ağır para cezasına mahkum olanlar, h) Uyuşturucu ve psikotrop maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç etme ya da bu fiillere teşebbüs etme, satma, satışa arz etme, satın alma, bulundurma, herhangi bir şekilde başkasına devretme veya devralma, sevk veya nakletme alınıp satılmasına veya devrine ya da her ne suretle olursa olsun tedarikine vasıta olma suçlarından biriyle mahkum olanlar, ı) Kısıtlı olanlar ile Kamu hizmetinden yasaklılar, i) Akıl hastası veya psikolojik ve nörolojik rahatsızlıkları olanlar, j) 18 yaşını bitirmemiş olanlar, Yukarıdaki fıkranın (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g) ve (h) bentleri kapsamına girenler, affa uğramış olsalar veya mahkumiyetleri bütün neticeleriyle birlikte ortadan kalksa yada mahkemelerce verilen karar üzerine adli sicilden silinmiş olsa bile, kendilerine hiçbir suretle bu Yönetmelik kapsamına giren belge ve izinler verilmez. Bu fıkra hükmü Türk Ceza Kanununun 2 inci maddesi hükümlerine göre suç olmaktan çıkan bir fiil nedeniyle hüküm giymiş olanlara uygulanmaz. Bu madde de belirtilen mahkumiyet, kesinleşmiş mahkumiyettir. Bu madde hükümlerinin uygulanmasında, mahkemelerce verilen hürriyeti bağlayıcı cezalar, paraya çevrilmiş olsa dahi, hürriyeti bağlayıcı ceza esas alınır. 14 üncü Maddedeki Hallere Düşme Nedeniyle İptal: Madde 15 – Bu Yönetmelik hükümlerine göre mahalli mülki amirliklerince düzenlenen “Satıcılık Belgesi”, “Av Tezkeresi” ve “Yivsiz Tüfek Sahiplik Belgesi” sahibi kişilerin sonradan (14) üncü maddede yazılı durumlardan birine düşmeleri halinde, verilen izinler iptal edilir. Bunların sahip bulundukları silahların bu Yönetmeliğe göre izin verilebilecek kişi veya kuruluşlara devrine müsaade edilebilir. Usulsüz Olarak Düzenlenen Belge ve Tezkerelerin İptali: Madde 16 – Denetleme ve incelemeler sırasında ilgili mevzuata aykırı olarak verildiği saptanan satıcılık belgeleri İçişleri Bakanlığınca, av tezkeresi ile yivsiz tüfek sahipliği belgeleri de ilgili valilikçe iptal edilir. Sorumlular hakkında yasal işlem yapılır. Fabrika ve İmalathanelerin Denetlenmesi Sonunda Yapılacak İşlem: Madde 17 – Bu Yönetmelik hükümlerine göre, yivsiz av tüfekleri veya sporda kullanılan nişan tüfek ve tabancaları ve bunların aksamını yapmak üzere kurulmalarına ve çalışmalarına izin verilmiş olan fabrika veya imalathanelerin teftiş ve denetleme ve muayeneleri sonunda yönetmelik hükümlerine göre aykırı hareketleri ve riayetsizlikleri görüldüğü taktirde, bu fiil ve hareketlerinin mahiyet ve derecesine göre kendilerine ihtarda bulunur veya İçişleri Bakanlığınca işletme izinleri geçici veya daimi iptal olunur. Av Tüfeği Kayıt Defteri ve Cetveli: Madde 18 – Av tezkeresi veya yivsiz tüfek sahipliği belgesi alan kişiler ve bunların sahip olduğu silahlar için, belgeyi düzenleyen zabıta makamlarınca (Örnek – 6) deki Silah Kayıt Defteri tutulur. Silah kayıt defteri hiçbir şekilde imha edilemez. Kayıt defterleri görev değişikliklerinde görev devralan yetkiliye tutanakla teslim edilir. Silah kayıt defterinden sahife koparılamaz, silinti ve kazıntı yapılamaz. Yanlışlıklar ve hatalı kayıtlar açıklamalar hanesine gerekli şerh verilmek ve sorumlu amirce imzalanıp mühürlendikten sonra kaydın üstü çizilir. Av Tüfeği Kayıt Cetveli; Av Tüfeği Kayıt Defterine yeniden kaydedilen av tezkereleri ve yivsiz tüfek sahipliği belgeleri ile av tüfeklerinin cins, marka, çap ve seri numaraları (Örnek – 5) deki kayıt cetveline işaretlenerek her yıl Aralık ayı sonu itibariyle, ayrıca lüzum görülen hallerde tespit edilen zaman aralıklarıyla İçişleri Bakanlığına gönderilir. Av Tezkeresi ve Yivsiz Tüfek Sahipliği Belgelerinin Basım ve Dağıtım İşlemleri: Madde 19 – Bu yönetmelik hükümlerine göre mahalli mülki amirliklerince düzenlenecek av tezkereleri ile yivsiz tüfek sahipliği belgelerinin basım ve dağıtımı Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı’nca yaptırılacak, bedeli mukabilinde talep sahiplerine verilmek üzere mahalli amirliklerine gönderilir. Ek Madde

Ek Madde 1 – (Ek madde: 11/06/1998 – 23369 s. R.G./Yön.)

Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce mevzuata uygun izin ve belge almış olanların kazanılmış hakları saklıdır. Ancak, bu Yönetmelikle yürürlüğe konulan yeni hükümler nedeniyle durumu 14 üncü madde kapsamına girenlere yeni kuruluş veya faaliyet izni ile adına kayıtlı yivsiz tüfek sahipliği belgesi ve av tezkeresi olsa dahi mevcutlarının haricinde yeni bir tüfek veya tüfekler için izin ve belge verilemeyeceği gibi, yeni yivsiz av tüfeği kaydı da yapılamaz. Av tezkereleri süresi sonunda yivsiz tüfek sahipliği belgesiyle değiştirilir. Av tezkerelerine kayıtlı yivsiz tüfek/tüfekler yivsiz tüfek sahipliği belgesine kaydedilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM : Çeşitli Hükümler

Geçici Maddeler: Geçici Madde 1 – Bu yönetmelik kapsamına giren yivsiz av tüfeği, nişan tüfek ve tabancası üreten fabrika ve imalathaneler, 15 Eylül 1982 tarihine kadar, a) Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen belgelerle müracaat ederek, teknik nitelikler, kapasite ve güvenlik yönünden uygun şartlara sahip bulunduklarını Sanayi ve Ticaret Bakanlığına onaylatmak, b) Yönetmeliğin 6 ncı maddesi hükümlerine göre İçişleri Bakanlığından faaliyet izni almak, c) 2521 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi hükümlerine göre de basınç kontrol tezgahlarını kurmak zorundadırlar. Süre bitiminde, bu şartları yerine getirmeyen fabrika ve imalathanelerin faaliyetleri durdurulur. Geçici Madde 2 – Ellerinde yivsiz av tüfeği bulunanlar 15 Eylül 1982 tarihine kadar, a) Av tezkeresi hamilleri, yivsiz av tüfeklerini bu tezkerelerine işletme, b) Av tezkeresi olmayan avcılar, av tezkeresi almak ve tüfeklerini bu tezkerelere işletmek, c) Diğerleri, yivsiz tüfek sahipliği belgesi almak ve bu belgelere av tüfeklerinin cins, marka, çap ve seri numaralarını kaydettirmek zorundadırlar. Yukarıda belirtilen süre zarfında, gösterilen işlemleri yaptıranlardan, av tüfeklerinin menşei ve 2521 sayılı Kanunun 6 ncı maddesindeki şartlara uygunluk aranmaz.

Geçici Madde 3 – (Ek madde: 11/06/1998 – 23369 s. R.G./Yön.)

Yivsiz tüfek sahipliği belgesine haiz olanlar, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde belgelerini yeniletmek zorundadırlar”

Yürürlük Madde 20 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 21 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri, Milli Savunma, Tarım ve Orman, Sanayi ve Teknoloji, Gençlik ve Spor Bakanlıkları yürütür.

Yorum Yaz
Ad Soyad :
E-mail :
Yorum :