2021-2022 Av sezonu avlanma pullarımız gelmiştir.

Değerli dernek üyelerimiz 2021-2022 Av Sezonu 21 Ağustos 2021 Ctesi günü üveyik-bıldırcın ve yaban domuzu avı ile... 

Olağan Genel Kurul Toplantısı Duyurusu

Derneğimizin olağan genel kurul toplantısı duyurusu…  Derneğimizin olağan genel kurulu 24.07.2021 günü... 

2021-2022 (MAK) Merkez Av Komisyonu Kararları

2021-2022 (MAK) Merkez Av Komisyonu Kararları 2021-2022 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu (MAK) Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı... 

2020-2021 AV Sezonu Bölgemiz 22 Ağustos 2020 Ctesi günü başlıyor…

Merkez Av Komisyonu kararlarının açıklanmasından sonra netleşen av sezonu açılış tarihleri sonucunda Doğu akdeniz... 

2020-2021 AV SEZONU AVLANMA İZİN KARTLARI KULÜBÜMÜZE GELMİŞTİR

2020-2021 avlanma izin kartı 2020-2021 avcılık belgesi kimliği TARSUS AVCILAR KULÜBÜ ÜYELERİNE DUYURU 2020-2021... 

6.039 views

2013 av cezaları

Kategori : Avcılık Mavzuatları, Genel - Etiketler : - Tarih : 07 Ekim 2013

2013 av cezalari

4915 SAYILI KARA AVCILIĞI KANUNUNA GÖRE 2013 YILINDA

İŞLENEN AV KABAHAT VE SUÇLARINA UYGULANACAK CEZALAR

Hüküm Maddesi Hüküm Tanımı Ceza Maddesi Verilen Ceza Diğer İdari YaptırımlarSüreli/Süresiz
4/1 1-) Koruma altındaki yaban hayvanlarının avlanması,
2-) Yaban hayvanlarının üreme, tüy değiştirme ve göç dönemlerinde rahatsız edilmesi,
3-) Yavru ve yumurtalarının toplanması,
4-) Yuvalarının dağıtılması,
5-) Memelilerin kış uykusunda rahatsız edilmesi,6-) Lüzumu halinde yaban hayvanlarının kendilerinden, yavru ve yumurtalarından  korundukları süre içinde faydalanma ve zararlı olanları ile mücadele esaslarına uyulmaması,
21/1 Her bir aykırılık için ayrı ayrı olmak üzere;2013 YILI: 291,00 TL.İdari Para Cezası 29/1- 21. maddenin birinci fıkrasında yazılı cezaya konu fiillerin tekrarı hâlinde ayrıca faillerin avcılık belgeleri iptal edilir ve kendilerine bir daha avcılık belgesi verilmez.
4/2 Koruma altında olmayan yaban hayvanlarının; avlanmanın yasaklandığı gün ve sürelerde tarım alanları, besi ve yaban hayvanlarına zarar verecek sayıda çoğalmaları, hastalık taşıdıklarının tespiti durumunda söz konusu alanlarda mahalli tarım ve köyişleri ile orman teşkilatı görevlilerince hazırlanacak rapor doğrultusunda belli sayıda avlanabilmeleri için belirlenecek esas ve usullere uyulmaması, 21/1 291,00 TL.İdari Para Cezası 
4/6 Yaban hayatı koruma ve geliştirme sahalarındaki kamuya ait açıklıkların ve mevcut olan ağaçların, bitki örtüsünün yanması, her ne sebeple olursa olsun kesilmesi, sökülmesi, boğulması, budanması sonucunda oluşacak açıklıkların ve arazinin düzeltilmesi suretiyle elde edilecek sahaların işgal edilmesi ve kullanılması, 21/1 291,00 TL.İdari Para Cezası 
5/1-2 Avlanma süreleri ve avlanma miktarları dışında avlanma, 21/1 291,00 TL.İdari Para Cezası 
12/3 Avlanmanın açık olduğu avlaklarda; avlanmanın belli bir süre Bakanlıkça ava kapatılması yasağına  uymama, (olağan üstü hava koşullarında vs. avın kapatılması) 21/1 291,00 TL.İdari Para Cezası 
4/4 Av ve yaban hayvanlarının beslenmesine barınmasına üremesine ve korunmasına imkan veren doğal yaşama alanlarının zehirlenmesi, 21/2  iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır ..(Mahkemelerce verilecek) Suçun kesinleşmesi halinde faillerin Avcılık Belgesi hemen  iptal edilir.
4/5 Yaban hayatı koruma ve geliştirme sahaları ile üretme istasyonları ve benzeri sahalarda, bina ve tesislerin atıklarının arıtılmadan doğal ortama bırakılması nedeni ile yaban hayatının veya ekosistemin olumsuz yönde etkilenmesine sebep olma  ve tahrip etme, 21/3 Fiilleri suç oluşturmadığı takdirde 2872 Sayılı Çevre Kanunu Hükümleri uygulanır.
5/3 Ulusal ve yerel Radyo ve Televizyonların yayın zorunluluğuna uymama, 21/6 3984 sayılı Kanun Hükümleri
21/7 Avlanmak suretiyle, bir canlı türünün yok olması ya da ekolojik dengenin bozulması tehlikesine neden olunması halinde, 21/7  iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.(Mahkemelerce verilecek)
11 Özel avlakların kuruluş amaçları dışında işletilmesi, 22 2013 YILI:  1.756,00 TL.İdari Para Cezası 29/2- 22.  maddede yazılı cezaya konu fiillerin tekrarı hâlinde ayrıca avlak kuruluş izni iptal edilir.
12 Avlaklarda izin almadan avlanma ve MAK Komisyonunca avlanmaya yasaklanan avlaklarda avlanma, 23 2012 YILI:  291,00 TL İdari Para Cezası 29/3- 23 üncü maddede yazılı cezalara konu fiillerin tekrarı hâlinde, ayrıca faillerin avcılık belgeleri iptal edilir ve kendilerine bir daha avcılık belgesi verilmez.
12/2 Özel Kanunlarla avlanmanın yasaklandığı sahalar ile 2.md. 11,12, 13 bentlerinde tanımlanan (YHKS, YHGS, Üİ) saha ve istasyonlarda avlanma, 23 2012 YILI:  510,00 TL .İdari Para Cezası
6/2 1-)Yasaklanan avlanma esas ve usulleri ile avlanma, (Zehirle avlanma hariç) 24/1 Her bir aykırılık için ayrı ayrı olmak üzere;2013 YILI:  217,00 TL İdari Para Cezası 29/4- 24 üncü maddenin birinci fıkrasında yazılı cezaya konu; 6 ncı maddenin ikinci fıkrasındaki fiillerin tekrarı hâlinde faillerin avcılık belgeleri iptal edilir ve kendilerine bir daha avcılık belgesi verilmez.
6/2 2-) MAK Kararı ile avda kullanılması yasaklanan   araç ve gereçlerin avlaklarda bulundurulması,  pazar ve ticarethanelerde   satışı yasağına uymama, 24/1 Her bir aykırılık için ayrı ayrı olmak üzere;2013 YILI:  217,00 TL İdari Para Cezası
6/3 3-) Av hayvanlarının taşınması, avlanma gayesi dışında mücadele kapsamında kişilerin kendilerini, tarlalarını, sürülerini korumak maksadı ile avlanma izni olmadan avlanmada kullanılan silahları ve araçları taşıma veya köpek bulundurma ile eğitilmiş hayvanlarla ve avlanma zamanı dışında avlanma esaslarına uymama, 24/1 Her bir aykırılık için ayrı ayrı olmak üzere; 2013 YILI:  217,00 TL İdari Para Cezası 29/5- 24 üncü maddenin birinci fıkrasında yazılı cezaya konu; 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasındaki fiillerin tekrarı hâlinde faillerin avcılık belgesi yoksa, idarî para cezası yanında kendilerine iki yıl süreyle avcılık belgesi verilmez, avcılık belgesi olanlar ise ayrıca iki yıl süreyle avcılıktan men edilir.
6/2 Zehirle avlanma, 24/2 Bir yıldan üç yıla kadar hapis ve elli günden az olmamak üzere adli para cezası ile cezası. Suçun kesinleşmesi halinde  Avcılık belgesi hemen iptal edilir ve bir daha avcılık belgesi verilmez.
14/2 Avcılık belgesini almadan avlanma, (yerli avcılar) 24/3 2013 YILI:  437,00 TL.İdari Para Cezası
14/1-2 Avlanma izni olmadan avlanma, (yerli avcılar) 24/3 2013  YILI:  217,00 TL İdari Para Cezası
13/4 Yabancı avcılık belgesi ve geçici avcılık belgesi almadan avlanma, (yabancı avcılar) 24/4 2013 YILI:  1.163,00 TL.İdari Para Cezası
14/2 Avcılık belgesi ve avlanma izin belgesini yanında bulundurmadan avlanma, 24/5 Her belge için,2013 YILI:  26,00 TL.İdari Para Cezası
15/1 Av turizmi izin belgesi almadan av turu, foto-film, gözlem turu yaptırma veya yabancıların geçici avcılık belgesi olmadan avlanmasına aracılık etme, (av turizmi seyahat acenteleri, kişi ve kuruluşlara) 25 2013 YILI:  14.651,00 TL.İdari Para Cezası
15/1 Yabancıların geçici avcılık belgesinde yazılı türler   ve  izin verilen yerler dışında avlanmaları, 25 2013 YILI:  7.325,00TL.İdari Para Cezası
18/118/2

19

1-)Taraf olunan uluslar arası sözleşmelerle ticareti yasaklanan yerli ve yabancı yaban hayvanları ve yasaklanan avlanma esas ve usulleri ile avlanan yaban hayvanları canlı ve cansız olarak veya bunların et, yumurta, deri, post, boynuz ve benzeri parçaları ile bunların türevlerini satmak, satın almak, nakletmek, ithalatını ve ihracatını yapmak,2-) Taraf olunan uluslar arası sözleşmelerle ticaretine düzenleme getirilen türler ile bu Kanun kapsamında yasal olarak avlanan av hayvanları ve bunların parçalarının ticaretine ve kısmen veya tamamen yasaklamaya  ilişkin esaslara uymama,3-) Kamu kurum ve kuruluşları ile tüzel kişilerin yaban hayvanlarını üretmeleri ve doğaya salma esaslarına uymamaları, 26/1  2013 YILI:  731,00 – 3.661,00 TL’ye  kadarİdarî Para Cezası  29/6- 26 ncı maddenin birinci fıkrasında yazılı cezaya konu fiillerin tekrarı hâlinde ilgililerin ayrıca, 18 inci maddenin birinci ve ikinci fıkrasındaki faaliyetlerden iki yıl süreyle men’ine ve 19 uncu maddedeki iznin iptaline karar verilir.”
18/3 Yurt içinde sergilenmek üzere veya gösteri amaçlı ithalatına izin verilen yaban hayvanlarının  satılması, 26/2 2013 YILI:  4.393.00TL.İdari Para Cezası
21/5 FAM’ların bu Kanunda yazılı Suçları İşlemeleri Bütün Cezalar Cezalar İki Misli Uygulanır. (İdari Para Cezası Dahil) Yasak avlanma fiilini işleyen veya gerçeğe aykırı tutanak düzenleyen fahri av müfettişlerinin belgeleri iptal edilir ve kendilerine bir daha fahri av müfettişliği görevi verilmez.
28/1 Bu Kanunla yasak edilen fiilleri işleyenler derhal avdan men edilir.
28/2   Bu Kanunun 20 nci maddesi kapsamında el konulan av hayvanları ve türevleri ile sair eşyanın mülkiyetinin kamuya geçirilmesine mahalli mülki amir tarafından karar verilir.
28/5 Bu madde hükümlerine göre mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı verilmiş olsa bile, yasak avlanma ile yaban hayatında ve ekosistemde meydana gelen tahribat ve eksilme nedeniyle hükmolunacak tazminat av hayvanları türlerine göre Bakanlıkça tespit edilen değerler üzerinden hesaplanır. Hükmolunacak tazminat, Döner Sermaye İşletmesine gelir kaydedilir.
Yorum Yaz
Ad Soyad :
E-mail :
Yorum :

 

Kulübümüzden Resimler

atış yarışması atış yarışması tek kurşun atış yarışması tek kurşun atış yarışması tarsus-avcilar-kulubu-outdoor (2) tarsus-avcilar-kulubu-2012-kano.jpg (60) tarsus-avcilar-ramazan-iftari (1) tarsus-keklik-birakma-7

Yürürlükteki Avcılık Kanunları

Hayvanları Koruma Kanunu
Kanun No: 5199 Kabul Tarihi : 24 HAZİRAN 2004 Yayını : 01 TEMMUZ 2004 tarih ve 25509 sayılı Resmi Gazete 

Kara Avcılığı Kanunu
Kanun No: 4915 Kabul Tarihi : 01 TEMMUZ 2003 Yayını : 11 TEMMUZ 2003 tarih ve 25165 sayılı Resmi Gazete 

Orman Kanunu
Kanun No: 6831 Kabul Tarihi : 31 AĞUSTOST 1956 Yayını : 08 EYLÜL 1956 tarih ve 9402 sayılı Resmi Gazete 

Köy Kanunu
Kanun No: 442 Kabul Tarihi : 18 MART 1924 Yayını : 07 NİSAN 1924 tarih ve 68 sayılı Resmi Gazete 

Su Ürünleri Kanunu
Kanun No: 1380 Kabul Tarihi : 22 MART 1971 Yayını : 4 NİSAN 1971 tarih ve 13799 sayılı Resmi Gazete 

Harçlar Kanunu
Kanun No: 492 Kabul Tarihi : 02 TEMMUZ 1964 Yayını : 17 TEMMUZ 1964 tarih ve 11756 sayılı Resmi Gazete 

Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun
Kanun No: 2521 Kabul Tarihi : 11 EYLÜL 1981 Yayını : 15 EYLÜL 1981 tarih ve 17459 sayılı Resmi Gazete 

Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu
Kanun No: 2559 Kabul Tarihi : 04 TEMMUZ 1934 Yayını : 14 TEMMUZ 1934 tarih ve 2751 sayılı Resmi Gazete 

Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu
Kanun No: 2565 Kabul Tarihi : 18 ARALIK 1981 Yayını : 22 ARALIK 1981 tarih ve 17552 sayılı Resmi Gazete 

Jandarma Teşkilât, Görev ve Yetkileri Kanunu
Kanun No: 2803 Kabul Tarihi : 10 MART 1983 Yayını : 12 MART 1983 tarih ve 17985 sayılı Resmi Gazete 

Çevre Kanunu
Kanun No: 2872 Kabul Tarihi : 09 AĞUSTOS 1983 Yayını : 11 AĞUSTOS 1983 tarih ve 18132 sayılı Resmi Gazete 

Milli Parklar Kanunu
Kanun No: 2873 Kabul Tarihi : 9 AGUSTOS 1983 Yayını : 11 AĞUSTOS 1983 tarih ve 18132 sayılı Resmi Gazete 

Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu
Kanun No: 3285 Kabul Tarihi : 08 MAYIS 1986 Yayını : 16 MAYIS 1986 tarih ve 19109 sayılı Resmi Gazete 

Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun
Kanun No: 3984 Kabul Tarihi : 13 NİSAN 1994 Yayını : 20 NİSAN 1994 tarih ve 21911 sayılı Resmi Gazete 

Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri hakkında Kanun
Kanun No: 4856 Kabul Tarihi : 01 MAYIS 2003 Yayını : 08 MAYIS 2003 tarih ve 25102 sayılı Resmi Gazete 

Yabancıların Türkiye'de İkamet Ve Seyahatleri Hakkında Kanun
Kanun No: 5683 Kabul Tarihi : 15 TEMMUZ 1950 Yayını : 24 TEMMUZ 1950 tarih ve 7564 sayılı Resmi Gazete 

Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun
Kanun No: 6136 Kabul Tarihi : 10 TEMMUZ 1953 Yayını : 15 TEMMUZ 1953 tarih ve 8458 sayılı Resmi Gazete 

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
Kanun No: 6183 Kabul Tarihi : 21 TEMMUZ 1953 Yayını : 28 TEMMUZ 1953 tarih ve 8469 sayılı Resmi Gazete 

Zirai Karantina Kanunu
Kanun No: 6968 Kabul Tarihi : 15 MAYIS 1957 Yayını : 24 MAYIS 1957 tarih ve 9615 sayılı Resmi Gazete 

Tebligat Kanunu
Kanun No: 7201 Kabul Tarihi : 11 ŞUBAT 1959 Yayını : 19 ŞUBAT 1959 tarih ve 10139 sayılı Resmi Gazete 

Kültür ve Tabiat Varliklarini Koruma Kanunu
Kanun No: 2863 Kabul Tarihi : 21 TEMMUZ 1983 Yayını : 23 TEMMUZ 1983 tarih ve 18113 sayılı Resmi Gazete 

İmar Kanunu
Kanun No: 3194 Kabul Tarihi : 3 MAYIS 1985 Yayını : 9 MAYIS 1985 tarih ve 18749 sayılı Resmi Gazete 

Kıyı Kanunu
Kanun No: 3621 Kabul Tarihi : 4 NISAN 1990 Yayını : 17 NİSAN 1990 tarih ve 20494 sayılı Resmi Gazete 

Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanunu
Kanun No: 4122 Kabul Tarihi : 23 TEMMUZ 1995 Yayını : 26 TEMMUZ 1995 tarih ve 22355 sayılı Resmi Gazete 

Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun
Kanun No: 3234 Kabul Tarihi : 31 EKİM 1985 Yayını : 08 KASIM 1985 tarih ve 18922 sayılı Resmi Gazete 

Vergi Usul Kanunu
Kanun No: 213 Kabul Tarihi : 04 OCAK 1961 Yayını : 10 OCAK 1961 tarih ve 10703 sayılı Resmi Gazete

Tarsus Çatalburun Av Köpekleri