Avcılık tüm Türkiye’de Yasaklandı! 2023

Avcılık tüm Türkiye’de Yasaklandı! Tarım ve Orman Bakanlığı, Kara Avcılığı Kanunu 5 ve 12’nci maddesi kapsamında... 

2022-2023 Avlanma Pulları Kulübümüze gelmiştir

2022-2023 Av sezonu Ülkemize hayırlı uğurlu kazasız bir sezon olsun. 280 Pul + Aidat 1 TL + Vergi 497 TL Üyelerimiz... 

2022-2023 Mak Kararları

Bu konuda gelen yazıyı sizlerle paylaşmak istiyoruz. Tüm üyelerimizin dikkatine… (adsbygoogle = window.adsbygoogle... 

2021-2022 Av sezonu avlanma pullarımız gelmiştir.

Değerli dernek üyelerimiz 2021-2022 Av Sezonu 21 Ağustos 2021 Ctesi günü üveyik-bıldırcın ve yaban domuzu avı ile... 

Olağan Genel Kurul Toplantısı Duyurusu

Derneğimizin olağan genel kurul toplantısı duyurusu…  Derneğimizin olağan genel kurulu 24.07.2021 günü... 

6.747 views

2012 AV SEZONUNDA UYGULANACAK AV CEZALARI

Kategori : Avcılık Mavzuatları, Bunları Unutmayalım, Dökümanlar, Formlar, Genel - Etiketler :, , - Tarih : 17 Temmuz 2012

4915 SAYILI KARA AVCILIĞI KANUNUNA GÖRE 2012 YILINDA

İŞLENEN AV KABAHAT VE SUÇLARINA UYGULANACAK CEZALAR

Hüküm Maddesi

Hüküm Tanımı

Ceza Maddesi

Verilen Ceza

Diğer İdari Yaptırımlar

Süreli/Süresiz

4/1

1-) Koruma altındaki yaban hayvanlarının avlanması,2-) Yaban hayvanlarının üreme, tüy değiştirme ve göç dönemlerinde rahatsız edilmesi,3-) Yavru ve yumurtalarının toplanması,4-) Yuvalarının dağıtılması,5-) Memelilerin kış uykusunda rahatsız edilmesi,

6-) Lüzumu halinde yaban hayvanlarının kendilerinden, yavru ve yumurtalarından  korundukları süre içinde faydalanma ve zararlı olanları ile mücadele esaslarına uyulmaması,

21/1

Her bir aykırılık için ayrı ayrı olmak üzere;2012 YILI: 270,00 TL.İdari Para Cezası 29/1- 21. maddenin birinci fıkrasında yazılı cezaya konu fiillerin tekrarı hâlinde ayrıca faillerin avcılık belgeleri iptal edilir ve kendilerine bir daha avcılık belgesi verilmez.

4/2

Koruma altında olmayan yaban hayvanlarının; avlanmanın yasaklandığı gün ve sürelerde tarım alanları, besi ve yaban hayvanlarına zarar verecek sayıda çoğalmaları, hastalık taşıdıklarının tespiti durumunda söz konusu alanlarda mahalli tarım ve köyişleri ile orman teşkilatı görevlilerince hazırlanacak rapor doğrultusunda belli sayıda avlanabilmeleri için belirlenecek esas ve usullere uyulmaması,

21/1

4/6

Yaban hayatı koruma ve geliştirme sahalarındaki kamuya ait açıklıkların ve mevcut olan ağaçların, bitki örtüsünün yanması, her ne sebeple olursa olsun kesilmesi, sökülmesi, boğulması, budanması sonucunda oluşacak açıklıkların ve arazinin düzeltilmesi suretiyle elde edilecek sahaların işgal edilmesi ve kullanılması,

21/1

5/1-2

Avlanma süreleri ve avlanma miktarları dışında avlanma,

21/1

12/3

Avlanmanın açık olduğu avlaklarda; avlanmanın belli bir süre Bakanlıkça ava kapatılması yasağına  uymama, (olağan üstü hava koşullarında vs. avın kapatılması)

21/1

4/4

Av ve yaban hayvanlarının beslenmesine barınmasına üremesine ve korunmasına imkan veren doğal yaşama alanlarının zehirlenmesi,

21/2

 iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır ..(Mahkemelerce verilecek)

Suçun kesinleşmesi halinde faillerin Avcılık Belgesi hemen  iptal edilir.

4/5

Yaban hayatı koruma ve geliştirme sahaları ile üretme istasyonları ve benzeri sahalarda, bina ve tesislerin atıklarının arıtılmadan doğal ortama bırakılması nedeni ile yaban hayatının veya ekosistemin olumsuz yönde etkilenmesine sebep olma  ve tahrip etme,

21/3

Fiilleri suç oluşturmadığı takdirde 2872 Sayılı Çevre Kanunu Hükümleri uygulanır.

5/3

Ulusal ve yerel Radyo ve Televizyonların yayın zorunluluğuna uymama,

21/6

3984 sayılı Kanun Hükümleri

21/7

Avlanmak suretiyle, bir canlı türünün yok olması ya da ekolojik dengenin bozulması tehlikesine neden olunması halinde,

21/7

 iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.(Mahkemelerce verilecek)

11

Özel avlakların kuruluş amaçları dışında işletilmesi,

22

2012 YILI:  1.629,00 TL.İdari Para Cezası 29/2- 22.  maddede yazılı cezaya konu fiillerin tekrarı hâlinde ayrıca avlak kuruluş izni iptal edilir.

12

Avlaklarda izin almadan avlanma ve MAK Komisyonunca avlanmaya yasaklanan avlaklarda avlanma,

23

2012 YILI:  270,00 TL İdari Para Cezası 29/3- 23 üncü maddede yazılı cezalara konu fiillerin tekrarı hâlinde, ayrıca faillerin avcılık belgeleri iptal edilir ve kendilerine bir daha avcılık belgesi verilmez.

12/2

Özel Kanunlarla avlanmanın yasaklandığı sahalar ile 2.md. 11,12, 13 bentlerinde tanımlanan (YHKS, YHGS, Üİ) saha ve istasyonlarda avlanma,

23

2012 YILI:  474,00 TL .İdari Para Cezası

6/2

1-)Yasaklanan avlanma esas ve usulleri ile avlanma, (Zehirle avlanma hariç)

24/1

Her bir aykırılık için ayrı ayrı olmak üzere;2012 YILI:  202,00 TL İdari Para Cezası 29/4- 24 üncü maddenin birinci fıkrasında yazılı cezaya konu; 6 ncı maddenin ikinci fıkrasındaki fiillerin tekrarı hâlinde faillerin avcılık belgeleri iptal edilir ve kendilerine bir daha avcılık belgesi verilmez.

6/2

2-) MAK Kararı ile avda kullanılması yasaklanan   araç ve gereçlerin avlaklarda bulundurulması,  pazar ve ticarethanelerde   satışı yasağına uymama,

24/1

Her bir aykırılık için ayrı ayrı olmak üzere;2012 YILI:  202,00 TL İdari Para Cezası

6/3

3-) Av hayvanlarının taşınması, avlanma gayesi dışında mücadele kapsamında kişilerin kendilerini, tarlalarını, sürülerini korumak maksadı ile avlanma izni olmadan avlanmada kullanılan silahları ve araçları taşıma veya köpek bulundurma ile eğitilmiş hayvanlarla ve avlanma zamanı dışında avlanma esaslarına uymama,

24/1

Her bir aykırılık için ayrı ayrı olmak üzere; 2012 YILI:  202,00 TL İdari Para Cezası 29/5- 24 üncü maddenin birinci fıkrasında yazılı cezaya konu; 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasındaki fiillerin tekrarı hâlinde faillerin avcılık belgesi yoksa, idarî para cezası yanında kendilerine iki yıl süreyle avcılık belgesi verilmez, avcılık belgesi olanlar ise ayrıca iki yıl süreyle avcılıktan men edilir.

6/2

Zehirle avlanma,

24/2

Bir yıldan üç yıla kadar hapis ve elli günden az olmamak üzere adli para cezası ile cezası. Suçun kesinleşmesi halinde  Avcılık belgesi hemen iptal edilir ve bir daha avcılık belgesi verilmez.

14/2

Avcılık belgesini almadan avlanma, (yerli avcılar)

24/3

2012 YILI:  406,00 TL.İdari Para Cezası

14/1-2

Avlanma izni olmadan avlanma, (yerli avcılar)

24/3

2012  YILI:  202,00 TL İdari Para Cezası

13/4

Yabancı avcılık belgesi ve geçici avcılık belgesi almadan avlanma, (yabancı avcılar)

24/4

2012 YILI:  1.358,00 TL.İdari Para Cezası

14/2

Avcılık belgesi ve avlanma izin belgesini yanında bulundurmadan avlanma,

24/5

Her belge için,2011 YILI:  25,00 TL.İdari Para Cezası

15/1

Av turizmi izin belgesi almadan av turu, foto-film, gözlem turu yaptırma veya yabancıların geçici avcılık belgesi olmadan avlanmasına aracılık etme, (av turizmi seyahat acenteleri, kişi ve kuruluşlara)

25

2012 YILI:  13.591,00 TL.İdari Para Cezası

15/1

Yabancıların geçici avcılık belgesinde yazılı türler   ve  izin verilen yerler dışında avlanmaları,

25

2012 YILI:  6.795,00 TL.İdari Para Cezası

18/1

18/2

19

1-)Taraf olunan uluslar arası sözleşmelerle ticareti yasaklanan yerli ve yabancı yaban hayvanları ve yasaklanan avlanma esas ve usulleri ile avlanan yaban hayvanları canlı ve cansız olarak veya bunların et, yumurta, deri, post, boynuz ve benzeri parçaları ile bunların türevlerini satmak, satın almak, nakletmek, ithalatını ve ihracatını yapmak,2-) Taraf olunan uluslar arası sözleşmelerle ticaretine düzenleme getirilen türler ile bu Kanun kapsamında yasal olarak avlanan av hayvanları ve bunların parçalarının ticaretine ve kısmen veya tamamen yasaklamaya  ilişkin esaslara uymama,3-) Kamu kurum ve kuruluşları ile tüzel kişilerin yaban hayvanlarını üretmeleri ve doğaya salma esaslarına uymamaları,

26/1

 2012 YILI:  679,00 – 3.397,00 TL’ye  kadarİdarî Para Cezası

 

29/6- 26 ncı maddenin birinci fıkrasında yazılı cezaya konu fiillerin tekrarı hâlinde ilgililerin ayrıca, 18 inci maddenin birinci ve ikinci fıkrasındaki faaliyetlerden iki yıl süreyle men’ine ve 19 uncu maddedeki iznin iptaline karar verilir.”

18/3

Yurt içinde sergilenmek üzere veya gösteri amaçlı ithalatına izin verilen yaban hayvanlarının  satılması,

26/2

2012 YILI:  4.076,00 TL.İdari Para Cezası

21/5

FAM’ların bu Kanunda yazılı Suçları İşlemeleri

Bütün Cezalar

Cezalar İki Misli Uygulanır. (İdari Para Cezası Dahil) Yasak avlanma fiilini işleyen veya gerçeğe aykırı tutanak düzenleyen fahri av müfettişlerinin belgeleri iptal edilir ve kendilerine bir daha fahri av müfettişliği görevi verilmez.

28/1

Bu Kanunla yasak edilen fiilleri işleyenler derhal avdan men edilir.

28/2

  Bu Kanunun 20 nci maddesi kapsamında el konulan av hayvanları ve türevleri ile sair eşyanın mülkiyetinin kamuya geçirilmesine mahalli mülki amir tarafından karar verilir.

28/5

Bu madde hükümlerine göre mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı verilmiş olsa bile, yasak avlanma ile yaban hayatında ve ekosistemde meydana gelen tahribat ve eksilme nedeniyle hükmolunacak tazminat av hayvanları türlerine göre Bakanlıkça tespit edilen değerler üzerinden hesaplanır. Hükmolunacak tazminat, Döner Sermaye İşletmesine gelir kaydedilir.
Yorumlar (1)
 • 18 Kasım 2012 tarihinde Oguzhan uzun tarafından

  Keske insanlarda bukadar korunsa bu cezalar bukadar olurmu el insaf

 • Yorum Yaz
  Ad Soyad :
  E-mail :
  Yorum :

   

  Kulübümüzden Resimler

  28 tekne gezisi tek kurşun atış yarışması muhat-baraj-kano.jpg (5) genel av resimleri.jpg (6) tarsus-avcilar-kulubu-2012-kano.jpg (86) tarsus-resimleri-2 (11) tarsus-resimleri-2 (46)

  Yürürlükteki Avcılık Kanunları

  Hayvanları Koruma Kanunu
  Kanun No: 5199 Kabul Tarihi : 24 HAZİRAN 2004 Yayını : 01 TEMMUZ 2004 tarih ve 25509 sayılı Resmi Gazete 

  Kara Avcılığı Kanunu
  Kanun No: 4915 Kabul Tarihi : 01 TEMMUZ 2003 Yayını : 11 TEMMUZ 2003 tarih ve 25165 sayılı Resmi Gazete 

  Orman Kanunu
  Kanun No: 6831 Kabul Tarihi : 31 AĞUSTOST 1956 Yayını : 08 EYLÜL 1956 tarih ve 9402 sayılı Resmi Gazete 

  Köy Kanunu
  Kanun No: 442 Kabul Tarihi : 18 MART 1924 Yayını : 07 NİSAN 1924 tarih ve 68 sayılı Resmi Gazete 

  Su Ürünleri Kanunu
  Kanun No: 1380 Kabul Tarihi : 22 MART 1971 Yayını : 4 NİSAN 1971 tarih ve 13799 sayılı Resmi Gazete 

  Harçlar Kanunu
  Kanun No: 492 Kabul Tarihi : 02 TEMMUZ 1964 Yayını : 17 TEMMUZ 1964 tarih ve 11756 sayılı Resmi Gazete 

  Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun
  Kanun No: 2521 Kabul Tarihi : 11 EYLÜL 1981 Yayını : 15 EYLÜL 1981 tarih ve 17459 sayılı Resmi Gazete 

  Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu
  Kanun No: 2559 Kabul Tarihi : 04 TEMMUZ 1934 Yayını : 14 TEMMUZ 1934 tarih ve 2751 sayılı Resmi Gazete 

  Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu
  Kanun No: 2565 Kabul Tarihi : 18 ARALIK 1981 Yayını : 22 ARALIK 1981 tarih ve 17552 sayılı Resmi Gazete 

  Jandarma Teşkilât, Görev ve Yetkileri Kanunu
  Kanun No: 2803 Kabul Tarihi : 10 MART 1983 Yayını : 12 MART 1983 tarih ve 17985 sayılı Resmi Gazete 

  Çevre Kanunu
  Kanun No: 2872 Kabul Tarihi : 09 AĞUSTOS 1983 Yayını : 11 AĞUSTOS 1983 tarih ve 18132 sayılı Resmi Gazete 

  Milli Parklar Kanunu
  Kanun No: 2873 Kabul Tarihi : 9 AGUSTOS 1983 Yayını : 11 AĞUSTOS 1983 tarih ve 18132 sayılı Resmi Gazete 

  Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu
  Kanun No: 3285 Kabul Tarihi : 08 MAYIS 1986 Yayını : 16 MAYIS 1986 tarih ve 19109 sayılı Resmi Gazete 

  Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun
  Kanun No: 3984 Kabul Tarihi : 13 NİSAN 1994 Yayını : 20 NİSAN 1994 tarih ve 21911 sayılı Resmi Gazete 

  Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri hakkında Kanun
  Kanun No: 4856 Kabul Tarihi : 01 MAYIS 2003 Yayını : 08 MAYIS 2003 tarih ve 25102 sayılı Resmi Gazete 

  Yabancıların Türkiye'de İkamet Ve Seyahatleri Hakkında Kanun
  Kanun No: 5683 Kabul Tarihi : 15 TEMMUZ 1950 Yayını : 24 TEMMUZ 1950 tarih ve 7564 sayılı Resmi Gazete 

  Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun
  Kanun No: 6136 Kabul Tarihi : 10 TEMMUZ 1953 Yayını : 15 TEMMUZ 1953 tarih ve 8458 sayılı Resmi Gazete 

  Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
  Kanun No: 6183 Kabul Tarihi : 21 TEMMUZ 1953 Yayını : 28 TEMMUZ 1953 tarih ve 8469 sayılı Resmi Gazete 

  Zirai Karantina Kanunu
  Kanun No: 6968 Kabul Tarihi : 15 MAYIS 1957 Yayını : 24 MAYIS 1957 tarih ve 9615 sayılı Resmi Gazete 

  Tebligat Kanunu
  Kanun No: 7201 Kabul Tarihi : 11 ŞUBAT 1959 Yayını : 19 ŞUBAT 1959 tarih ve 10139 sayılı Resmi Gazete 

  Kültür ve Tabiat Varliklarini Koruma Kanunu
  Kanun No: 2863 Kabul Tarihi : 21 TEMMUZ 1983 Yayını : 23 TEMMUZ 1983 tarih ve 18113 sayılı Resmi Gazete 

  İmar Kanunu
  Kanun No: 3194 Kabul Tarihi : 3 MAYIS 1985 Yayını : 9 MAYIS 1985 tarih ve 18749 sayılı Resmi Gazete 

  Kıyı Kanunu
  Kanun No: 3621 Kabul Tarihi : 4 NISAN 1990 Yayını : 17 NİSAN 1990 tarih ve 20494 sayılı Resmi Gazete 

  Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanunu
  Kanun No: 4122 Kabul Tarihi : 23 TEMMUZ 1995 Yayını : 26 TEMMUZ 1995 tarih ve 22355 sayılı Resmi Gazete 

  Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun
  Kanun No: 3234 Kabul Tarihi : 31 EKİM 1985 Yayını : 08 KASIM 1985 tarih ve 18922 sayılı Resmi Gazete 

  Vergi Usul Kanunu
  Kanun No: 213 Kabul Tarihi : 04 OCAK 1961 Yayını : 10 OCAK 1961 tarih ve 10703 sayılı Resmi Gazete

  Tarsus Çatalburun Av Köpekleri