Avcılık tüm Türkiye’de Yasaklandı! 2023

Avcılık tüm Türkiye’de Yasaklandı! Tarım ve Orman Bakanlığı, Kara Avcılığı Kanunu 5 ve 12’nci maddesi kapsamında... 

2022-2023 Avlanma Pulları Kulübümüze gelmiştir

2022-2023 Av sezonu Ülkemize hayırlı uğurlu kazasız bir sezon olsun. 280 Pul + Aidat 1 TL + Vergi 497 TL Üyelerimiz... 

2022-2023 Mak Kararları

Bu konuda gelen yazıyı sizlerle paylaşmak istiyoruz. Tüm üyelerimizin dikkatine… (adsbygoogle = window.adsbygoogle... 

2021-2022 Av sezonu avlanma pullarımız gelmiştir.

Değerli dernek üyelerimiz 2021-2022 Av Sezonu 21 Ağustos 2021 Ctesi günü üveyik-bıldırcın ve yaban domuzu avı ile... 

Olağan Genel Kurul Toplantısı Duyurusu

Derneğimizin olağan genel kurul toplantısı duyurusu…  Derneğimizin olağan genel kurulu 24.07.2021 günü... 

36.450 views

2013-2014 MAK Kararları

Kategori : Avcılık Haberleri, Genel - Etiketler :, , - Tarih : 17 Nisan 2013


2013-2014-mak-kararlari

2013-2014 mak kararlarından son haber aşağıdaki gibidir.

26 Mayıs 2013  PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 28658

KARAR

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

2013-2014 AV DÖNEMİ

MERKEZ AV KOMİSYONU KARARI

Karar Tarihi: 16/05/2013

Karar No  : 12

4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun 3. maddesi doğrultusunda, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşarı Sayın Prof. Dr. Lütfi AKCA başkanlığında imzaları bulunan üyelerle Merkez Av Komisyonu (MAK) teşkil edilmiştir.

MAK, illerden gelen il av komisyonlarının kararları ile komisyona sunulan diğer belgeleri incelemiş, 4915 sayılı Kanunun 3/4, 4/1, 5/1, 6/2 ve 6/3. maddelerinin komisyona verdiği yetkiler ve komisyon üyelerinin önerileri doğrultusunda, 2013-2014 av dönemi için bütün yurdu kapsayan aşağıdaki hususları karara bağlamıştır.

BİRİNCİ BÖLÜM

Tanımlar ve Kısaltmalar

Tanımlar ve Kısaltmalar

MADDE 1 – (1Bu kararda geçen;

a) Bakanlık: Orman ve Su İşleri Bakanlığını,

b) Bakan: Orman ve Su İşleri Bakanını,

c) Genel Müdürlük: Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünü,

ç) Bölge Müdürlüğü: Orman ve Su İşleri Bakanlığı Bölge Müdürlüğünü

d) Şube Müdürlüğü: Orman ve Su İşleri Bakanlığı Bölge Müdürlüklerine bağlı İllerdeki Şube Müdürlüğünü

e) İşletme Müdürlüğü: Orman İşletme Müdürlüğünü,

f) Kanun: 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununu,

g) Yaban hayvanı: Sadece suda yaşayan memeliler dışında kalan ve Bakanlıkça belirlenen bütün memelileri, kuşları ve sürüngenleri,

ğ) Av hayvanı: Kanun kapsamında avlanan, korunan ve Bakanlıkça belirlenen listede yer alan hayvanları (EK LİSTE-IIve EK LİSTE-III’ deki hayvanları),

h) Korunan hayvan: Bakanlık ve Merkez Av Komisyonunca avı yasaklanan av ve yaban hayvanlarını, (EK LİSTE-Ive EK LİSTE-II’deki hayvanları),

ı) Avlak: Av ve yaban hayvanlarının doğal olarak yaşadıkları veya sonradan salındıkları sahaları,

i) Özel avlak: Bir bütün teşkil eden özel mülkiyetteki tapulu arazilerden, Bakanlığın avlaklar için tespit ettiği ve tanımladığı şartlara uygun olan avlakları,

j) Devlet Avlağı: Devlet ormanları, toprak muhafaza ve ağaçlandırma sahaları ve benzeri yerlerle devlet tarım işletmeleri, baraj gölleri ve emniyet sahalarında, ilgili kuruluşun muvafakati alınarak Bakanlıkça avlak olarak ayrılan yerleri,

k) Genel avlak: Özel ve devlet avlakları dışında kalan bütün av sahaları ile göl, lagün, bataklık ve sazlık gibi sahaları,

l) Örnek avlak: Devlet avlakları ve genel avlaklar içinde Bakanlıkça belirlenecek esaslara göre ayrılan ve işletilen veya işlettirilen avlakları,

m) Yaban hayatı koruma sahası: Yaban hayatı değerlerine sahip, korunması gerekli yaşam ortamlarının bitki ve hayvan türleri ile birlikte mutlak olarak korunduğu ve devamlılığının sağlandığı sahaları,

n) Yaban hayatı geliştirme sahası: Av ve yaban hayvanlarının ve yaban hayatının korunduğu, geliştirildiği, av hayvanlarının yerleştirildiği, yaşama ortamını iyileştirici tedbirlerin alındığı ve gerektiğinde özel avlanma planı çerçevesinde avlanmanın yapılabildiği sahaları,

o) Sulak alan: Doğal veya yapay, devamlı veya geçici, suları durgun veya akıntılı, tatlı, acı veya tuzlu, denizlerin gel-git hareketlerinin çekilme devresinde altı metreyi geçmeyen derinlikleri kapsayan bütün suları, bataklık, sazlık ve turbalıkları,

ö) Gölet: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından yapılan barajlar dışında kalan, il özel idareleri, büyük şehir belediyeleri ve DSİ tarafından inşa edilen su toplama tesislerini,

p) Av dönemi: Merkez Av Komisyonu Kararı’nın Resmi Gazete’ de yayınladığı tarihte başlayıp, yeni Kararın Resmi Gazete’de yayınladığı zamana kadar geçen süreyi,

r) Av yılı: 1 Nisan’dan başlayarak takip eden yılın 31 Mart sonuna kadar olan süreyi,

s) Av sezonu: Merkez Av Komisyonunca tespit edilen ve avlanmasına izin verilen ilk grup av hayvanlarının avının açıldığı tarih ile son grup av hayvanlarının avının kapandığı tarih arasındaki süreyi,

ş) Güme: Doğal malzemelerle ve basitçe örülerek yapılmış gizlenme yerini,

t) Trofe: Yaban hayvanının boynuz, diş, post ve benzeri hatıra değeri taşıyan parçalarını,

u) Tahnit: Yaban hayvanlarının çeşitli usullerle post ve derilerinin içinin doldurulmuş halini,

ü) Canlı mühre: Sesi veya görüntüsünden faydalanarak av ve yaban hayvanlarını çağırmada ve yakına getirmede kullanılan canlı herhangi bir yabani veya evcil hayvanı,

v) Pompalı tüfek: El kundağına bağlı mekanizma ile mekanik olarak namluya fişek sürülen tüfekleri,

y) Yarı otomatik tüfek: Halk arasında otomatik tabir edilen, namludaki fişek veya merminin patlamasını takiben otomatik şarjlı, tek-tek mükerrer atışlı yivli veya yivsiz tüfekleri,

z) Takoz: Yarı otomatik ve pompalı av tüfeklerinin fişek kapasitelerini istenilen miktara düşüren plastik, ağaç veya bu görevi yerine getirebilen, boyu silahtan silaha değişebilen sadece hazneye yerleştirilebilen cismi,

(2) aa) Avlanma: Merkez Av Komisyonunca avına izin verilen yaban hayvanı türlerini, izin verilen yerlerde, tespit edilen zaman ve miktarlar ile belirlenen esas ve usullerle canlı veya ölü ele geçirmeye çalışmayı veya ele geçirmeyi,

bb) Avlanma planı: Envanteri yapılan, sınırları belli bir avlak alanında avlanmasına izin verilen yaban hayvanlarının tür, cinsiyet ve yaş itibariyle kaç adet ve hangi usul ve kurallara uyularak ne kadar süre içerisinde avlanacağını düzenleyen, yaşama ortamının geliştirilerek sürdürülmesi için gerekli önlemleri öngören ve Genel Müdürlükçe onaylanmış plânı,

cc) Avlanma hakkı: Avcılık belgesine sahip olan kişilerin yıllık avlanma izin ücreti ödeme koşulları ile elde ettiği hakkı,

çç) Avlanma izin belgesi: Her av dönemi için Bakanlık tarafından belirlenen avlanma izin ücretinin ödenerek avlanma hakkının elde edilebilmesi amacıyla verilen belgeyi,

dd) Avcılık belgesi: On sekiz yaşını doldurmuş, silâh taşıma ehliyetine sahip, 4915 sayılı Kanuna göre avcılık belgesi almaya engel hali bulunmayan, avcılık ve av yaban hayatı ile ilgili eğitim almış ve sınavda başarılı olmuş kişilere başvuruları halinde verilen belgeyi,

ee) Avlanma izin ücreti: Her av yılı için, av hayvanı gruplarına ve avcılık belgesi çeşitlerine göre Bakanlıkça tespit edilen ücretleri,

ff) Avlama ücreti: Örnek avlaklar ile Genel Müdürlükçe belirlenen devlet avlakları ve genel avlaklarda, yıllık avlanma izin ücreti dışında, hayvan türlerine, ağırlıklarına ve trofe değerlerine göre ayrıca alınan ücretleri,

gg) Avlanma zamanı: Gün doğumundan bir saat öncesi ile gün batımından bir saat sonrası arasında kalan zamanı,

ğğ) Avlanma süresi: Av hayvanlarının avının, av hayvanı gruplarına göre serbest olduğu tarihler arasındaki avlanma günlerini kapsayan süreyi,

hh) Yasa dışı avlanma (usulsüz avlanma): Kanun ve Merkez Av Komisyonunca korunan veya avına izin verilen yaban hayvanı türlerini; izin verilen yerler, belirlenen zamanlar, miktarlar dışında ve/veya zehirleyerek, tuzak ve kapan kurarak veya men edilen diğer usullerle canlı veya ölü ele geçirmeye çalışmayı veya ele geçirmeyi,

ıı) Avcı: Avcılık belgesine sahip olan kişiyi,

ii) Sürek avı: Av hayvanlarının belirlenen bir sahada av köpeği ve sürenciler tarafından belirli bir yöne doğru sürülerek, belirli noktalarda konuşlanan ikiden fazla avcı tarafından yapılan avlanma usulünü,

jj) Bek avı: Yolak adı verilen yaban hayvanlarının geçiş yollarında bekleyerek yapılan avlanma şeklini,

kk) Yürüyüş avı: Avlaklarda yürüyerek yapılan avlanma şeklini,

(ll) Av koruma memurları: Kanun kapsamındaki suçların takibi, av ve yaban hayatı yaşama ortamlarının ve avcıların kontrolü, av ve yaban hayvanlarının bakımı, korunması, geliştirilmesi, gözlenmesi ve sayımı ile bu konularda gerekli tespitleri yapmak üzere eğitilen ve görevlendirilen, Orman ve Su işleri Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğünde her sınıf, derece ve vazifede çalışan memurları,

mm) Saha bekçisi: Yaban hayatı koruma ve geliştirme sahaları ile avlaklarda koruma görevi verilen memur ve işçi statüsünde çalışan personeli,

nn) Yanıltıcı, korkutucu ve ürkütücü ses yayan elektronik alet ve cihazlar: Elektromanyetik dalgalarla (avın duyabileceği dalga boyunda) çıkardığı sesle avı korkutan ve ürküten veya avın sinmesine, kaçamamasına neden olan aletleri,

oo) Popülasyon: Bir yaban hayvanı türünün belirli bir alanda birbirleri ile birlikte yaşama, üreme, besin paylaşımı ve diğer ilişkilere sahip fertlerini,

öö) Üretme yeri: Av ve yaban hayvanlarının tabii olarak üretildikleri yerleri,

pp) Üretme İstasyonu: Av ve yaban hayvanlarının suni yöntemlerle üretildikleri yerleri,

rr) Kurtarma Merkezi: Taraf olunan uluslar arası sözleşmeler gereğince el konulan veya doğal afetler, çevre sorunları, yaralanma ve sahipsiz kalma gibi nedenlerle bakıma veya tedaviye muhtaç olan av ve yaban hayvanlarının, tekrar doğal yaşama ortamlarına bırakılıncaya veya yabancı türlerin orijin ülkesine gönderilinceye kadar bakım, tedavi verehabilitasyonlarının yapıldığı yerleri

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Avlanma Süreleri, Limitleri, Yasaklanan Sahalar, Türler ve Avlanma Günleri

MADDE 2   (1) Yaban hayvanlarının biyolojik gelişimlerindeki iklimsel olarak oluşan bölgesel farklılıklar dikkate alınarak, EK LİSTE-III’de belirtilen ve avlanmasına MAK’ca izin verilen kuşlar ve memelilerin avlanma süreleri, avlanma bölgelerine göre Tablo-1’de; avlanma bölgeleri içerisinde kalan iller ise Tablo-2’de gösterilmiştir.

 

Tablo-1: Avlanma bölgelerine ve av hayvanı gruplarına göre avlanma süreleri, avlanmanın başlangıç ve bitiş tarihleri.

KUŞLAR İÇİN AVLANMA SÜRELERİ

AVLANMA BÖLGESİ

 

I. Grup Kuşlar

Bıldırcın ve üveyik avı

II. Grup Kuşlar

      Kum kekliği, kınalı keklik, çil keklik ve kaya keklik avı

Çil keklik avı sadece Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis,  Elazığ, Erzincan,  Iğdır, Kars,  Ankara, Çankırı, Eskişehir, Afyonkarahisar, Malatya, Erzurum, Van ve Tokat illerinde yapılacaktır.

Başlangıcı

Bitişi

Başlangıcı

Bitişi

Ege

24.08.2013

26.01.2014

02.11.2013

06.01.2014

D. Akdeniz

24.08.2013

19.01.2014

02.11.2013

06.01.2014

B. Akdeniz

17.08.2013

24.11.2013

02.11.2013

06.01.2014

Marmara

17.08.2013

24.11.2013

02.11.2013

06.01.2014

İç Anadolu

24.08.2013

24.11.2013

02.11.2013

06.01.2014

Doğu Anadolu

24.08.2013

24.11.2013

02.11.2013

06.01.2014

G.D. Anadolu

17.08.2013

24.11.2013

02.11.2013

06.01.2014

D.Karadeniz

17.08.2013

24.11.2013

02.11.2013

06.01.2014

B.Karadeniz

17.08.2013

24.11.2013

02.11.2013

06.01.2014

 

AVLANMA

BÖLGESİ

III. grup Kuşlar

     Sakarmeke, sakarca kazı, yaban ördekleri(yeşilbaş, bozördek, fiyu, çamurcun, macar ördeği, tepeli patka, kılkuyruk ördek, karabaş patka, elmabaş patka, kara ördek, çıkrıkçın, altıngöz ve su çulluğu (bekasin) avı

Kaya güvercini, tahtalı, karatavuk ve çulluk avı tüm bölgelerde 02.11.2013-16.02.2014 tarihlerinde yapılacaktır.

IV. grup Kuşlar

Alakarga, küçük karga, ekinkargası, kara leşkargası, leşkargası, saksağan avı

  Başlangıcı Bitişi Başlangıcı Bitişi
Ege

02.11.2013

02.03.2014

24.08.2013

16.02.2014

D. Akdeniz

02.11.2013

02.03.2014

24.08.2013

16.02.2014

B. Akdeniz

02.11.2013

02.03.2014

17.08.2013

16.02.2014

Marmara

02.11.2013

02.03.2014

17.08.2013

16.02.2014

İç Anadolu

02.11.2013

02.03.2014

24.08.2013

16.02.2014

D. Anadolu

02.11.2013

02.03.2014

24.08.2013

16.02.2014

G.D. Anadolu

02.11.2013

02.03.2014

17.08.2013

16.02.2014

D.Karadeniz

02.11.2013

02.03.2014

17.08.2013

16.02.2014

B.Karadeniz

02.11.2013

02.03.2014

17.08.2013

16.02.2014

MEMELİLER İÇİN AVLANMA SÜRELERİ

AVLANMA BÖLGESİ

I. grup Memeliler

Yaban tavşanı, adatavşanı, tilki, kaya sansarı, ağaç sansarı avı

II. grup Memeliler

Yaban domuzu ve çakal avı

Başlangıcı

Bitişi

Başlangıcı

Bitişi

Ege

02.11.2013

06.01.2014

24.08. 2013

16.02.2014
D. Akdeniz

02.11.2013

06.01.2014

24.08. 2013

16.02.2014
B. Akdeniz

02.11.2013

06.01.2014

17.08.2013

16.02.2014
Marmara

02.11.2013

06.01.2014

17.08. 2013

16.02.2014
İç Anadolu

02.11.2013

06.01.2014

24.08.2013

16.02.2014
D. Anadolu

02.11.2013

06.01.2014

24.08.2013

23.02.2014
G. D.Anadolu

02.11.2013

06.01.2014

17.08.2013

16.02.2014
D. Karadeniz

02.11.2013

06.01.2014

17.08. 2013

16.02.2014
B. Karadeniz

02.11.2013

06.01.2014

17.08.2013

16.02.2014
                 

(2) Tablo-1’de belirtilen avlanma süreleri içinde ve avlanma günlerinde çarşamba, cumartesi, pazar ve resmi tatillerde (idari tatiller de dahil) avlanmak serbesttir. Ayrıca, yaban domuzu bıldırcın ve üveyik avı bu avlanma günlerine ek olarak salı gününde de yapılabilecektir.

(3) 1. maddenin (gg) bendinde tanımlanan avlanma zamanı dışında avlanma süreleri ve günlerinde de olsa avlanılamaz.

(4) Avlanma; örnek ve özel avlaklarda yürürlükteki mevzuat çerçevesinde, devlet ve genel avlaklarında ise Bakanlıkça avlak bazında belirlenen yıllık avlanma kotalarının kullanımı şeklinde gerçekleştirilir.

(5) Atmaca yakalamak amacıyla, atmacacılık sertifikası sahibi avcılar şehir serçesi ve kızılsırtlı örümcek kuşunu tekrar doğaya canlı olarak bırakmak koşuluyla 02.08-17.10.2013 tarihleri arasında avlanma günleri ve zamanında yakalayabilir.

Usta atmacacı sertifikası olan atmacacılar bir sezonda en fazla iki atmacayı 31 Ağustos 2013-13 Kasım 2013 tarihleri arasında her gün yakalayabilirler.

Ancak atmacayla avlanılması durumunda ava açık/kapalı sahalar, avlanma günleri, avlanma zamanı, avlanılmasına izin verilen türler ve limitler esas alınacaktır.

 

Tablo-2: Avlanma bölgelerine göre iller

Avlanma Bölgesi Avlanma Bölgesi İçinde Kalan İller
D. Akdeniz Bölgesi Adana, Osmaniye, Mersin, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Hatay
B. Akdeniz Bölgesi Antalya, Isparta, Burdur, Denizli
Ege Bölgesi İzmir, Manisa, Aydın, Uşak, Muğla, Balıkesir, Çanakkale
G. Doğu Anadolu Bölgesi Şanlıurfa, Adıyaman, Diyarbakır, Batman, Mardin, Elazığ, Malatya, Bitlis, Siirt, Şırnak, Hakkari
Marmara Bölgesi İstanbul, Kocaeli, Bursa, Bilecik, Yalova, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ
B. Karadeniz Bölgesi Bolu, Düzce, Sinop, Sakarya, Kastamonu, Zonguldak, Bartın, Karabük
D. Karadeniz Bölgesi Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Samsun, Ordu, Giresun, Amasya, Tokat
İç Anadolu Bölgesi Ankara, Çankırı, Kırşehir, Kırıkkale, Konya, Aksaray, Karaman, Sivas, Yozgat, Çorum, Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar, Kayseri, Niğde, Nevşehir
D.Anadolu Bölgesi Erzurum, Erzincan, Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan, Tunceli, Van, Bingöl, Muş

 

İl Genelinde Avlanması Yasaklanan Türler

MADDE 3  (1) Aşağıdaki tabloda belirtilen av hayvanları, MAK tarafından koruma altına alınmıştır.

 (Tüm illerde olduğu gibi tabloda belirtilen illerde de ilan edilen devlet ve genel avlaklarında bu türlerin avı verilen kotalardahilinde yapılır.)

 

Tablo-3:İller bazında koruma altına alınan av hayvanları

BÖLGESİ

İLİ

AVI YASAKLANMASI İSTENEN TÜRLER

İÇ ANADOLU

Aksaray Tilki
Çorum Tilki
Eskişehir Tilki, sansar ve alakarga
Kırıkkale Tilki
Kırşehir Tilki
Nevşehir Çakal
Sivas Karga, çakal, tilki ve kaya güvercini
Yozgat Tilki

B.KARADENİZ

Bartın Kaya güvercini, tüm keklik türleri, tepeli patka, karabaş patka, kılkuyruk ördek ve kara ördek
Düzce Tüm keklik türleri ve alakarga.
Kastamonu Tüm keklik türleri
Sinop Tüm keklik türleri ve tilki
Zonguldak Tüm keklik türleri, tavşan,

MARMARA

Bursa Karatavuk
Edirne Tüm keklik türleri.
İstanbul Tüm keklik türleri.
Kırklareli Tüm keklik türleri.
Kocaeli Tüm keklik türleri.
Tekirdağ Tüm keklik türleri.
Yalova Tüm keklik türleri.

D.KARADENİZ

Trabzon Tüm keklik türleri, sakarca kazı, bozördek, fiyu, macar ördeği, kılkuyruk ördeği, çıkrıkçın, kara ördek, altıngöz, yaban tavşanı  ve tilki
Amasya Tüm keklik türleri, tilki ve çakal

 

Artvin Tilki
Giresun Karatavuk ve çakal
Ordu Tilki, çakal, karatavuk
Rize Tüm keklik türleri, adatavşanı ve yaban tavşanı

EGE

İzmir Çakal
Muğla Çakal ve tilki

B.AKDENİZ

Antalya Alakarga ve çakal
Denizli Çakal
Isparta İl genelinde çakal; Uluborlu, Senirkent ve Aksu ilçelerinde tilki

D.AKDENİZ

Adana Karaisalı ilçesinde tüm keklik türleri
K. Maraş İl genelinde kum ve kaya kekliği
Kilis Çakal
Osmaniye İl genelinde çakal, Kadirli ve Sumbas ilçelerindetüm keklik türleri

DOĞU ANADOLU

Erzurum  Çakal
Ardahan Tilki ve çakal
Bingöl Tilki ve çakal
Iğdır Tilki
Kars Sansar
Tunceli Sansar, çakal ve çulluk
Van Kaya sansarı, ağaç sansarı ve altıngöz

G. D.ANADOLU

Ş.Urfa Ağaç sansarı, kaya sansarı ve çakal
Adıyaman Macar ördeği, tepeli patka, sakarmeke, kaya sansarı ve ağaç sansarı
Malatya Çakal
Mardin Çakal
Şırnak Tilki ve yaban tavşanı

 

Avlanma Limitleri

MADDE 4  (1) Avcı başına bir av günü için, türlere göre avlanma limiti aşağıdaki Tablo-4’te gösterilmiştir.

 

Tablo-4: Avlanma limitleri

KUŞLAR

Avlanma Limiti

Bıldırcın

10

Üveyik

8

Karatavuk

3

Güvercin (kaya güvercini)

6

Çulluk

4

Saksağan

15

Tahtalı, sakarca kazı

3’er

Sakarmeke

 

4

Alakarga, suçulluğu (bekasin)

1’er

Kınalı keklik, kum kekliği ve kaya kekliği, çil keklik (Bu av sezonunda çil keklik sadeceAğrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis,  Elazığ, Erzincan,  Iğdır, Kars,  Ankara, Çankırı, Eskişehir, Afyonkarahisar, Malatya, Erzurum, Van ve Tokat illerinde avlanacaktır).

Toplamda 2

Yeşilbaş, bozördek, fiyu, çamurcun, macar ördeği, tepeli patka, karabaş patka, elmabaş patka, çıkrıkçın, kara ördek ve altıngöz (Toplam 6 avlanma limiti içinde sadece 1 tanesikara ördek, karabaş patka, altıngöz ve kılkuyruk türlerinden olabilir)

Toplamda 6

Küçük karga, ekinkargası, kara leşkargası ve leşkargası

Toplam 15

Şehir serçesi ve kızılsırtlı örümcek kuşu (Atmaca yakalamak amacıyla, atmacacılık sertifikası sahibi kişiler tekrar doğaya canlı olarak bırakmak kaydıyla yakalayabilir.) Yılda Toplam

6

MEMELİLER  
Yaban tavşanı

1

Adatavşanı

2

Yaban domuzu (bek ve yürüyüş avında avcı başına)

2

Sansar (kayasansarı, ağaçsansarı toplamda )

Toplamda 2

Yaban domuzu (sürek avında avcı başına)

(sürekçiler av yapamaz)

2

Çakal

1

Tilki

2

 

(2) Bir av gününde Tablo-4’te belirtilen avlanma limitlerinden fazla av hayvanının avlanması yasaktır.

(3) Birbirini izleyen bir günden fazla süren avlanmalarda, avlanan av hayvanlarının avlaklarda ve av dönüşünde nakil vasıtası ve/veya avcıların üzerinde taşınabilecek en fazla miktarı; her bir avcı için yukarıda belirlenen bir günlük avlanma limitlerini aşamaz.

Ancak bulunduğu ilin dışına avlanmaya gidecek avcılar beyanları doğrultusunda, birbirini takip eden ava açık iki gün olan sadece cumartesi ve pazar günleri ile resmi tatillerde (idari tatiller de dahil), av dönüşlerinde bagajlarında avcı başına iki günlük limiti bulundurabilirler.

(4) İlan edilmiş genel ve devlet avlaklarında belirlenen kotalar; Bakanlığın belirleyeceği kurallar doğrultusunda,  2. maddede belirtilen avlanma süreleri içinde her gün, 4. maddenin 1. fıkrasında belirtilen günlük avlanma limitleri dahilinde “…….Avlağında Avlanma İzin Belgesi” alınarak avlanılabilir.

Genel ve devlet avlağında herhangi bir türe ait kota bitince o türün o avlakta avlanması yasaktır. Avlattırılan tüm türlere ait kotalar bittiğinde ise 2. madde de belirtilen avlanma sürelerine uyulmasına gerek kalmadan o avlak ava kapatılacaktır. Ava kapatılması durumu, bölge müdürlüklerinin web sayfasından duyurulacaktır..

(5) İlan edilen genel ve devlet avlakları MAK kararında bu avlaklara ait kotalar ise www.milliparklar.gov.tr adresi ile bölge müdürlükleri web sayfasında duyurulacaktır.

Koruma Altına Alınan Av Hayvanları

MADDE 5   (1) Bu av döneminde Kanunun 4. maddesinin 1. fıkrası gereğince; EK LİSTE-I’deki yaban hayvanları Bakanlıkça; Bakanlık tarafından av hayvanları olarak belirlenen yaban hayvanlarından EK LİSTE-II’deki kuşlar ve memeliler MAK’ca koruma altına alınmıştır.

Merkez Av Komisyonunca Avlanmasına İzin Verilen Av Hayvanları

MADDE 6  (1) Kanunun 4. maddesinin 1. fıkrası gereğince Bakanlıkça belirlenen av hayvanlarından 2013-2014 av döneminde, MAK’ca izin verilen av hayvanları EK LİSTE-III’ te gösterilmiştir.

Merkez Av Komisyonunca Avlanmanın Yasaklandığı Sahalar

MADDE 7  (1) Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrası ve 12. maddesinin 2. fıkrası kapsamında;

a) EK LİSTE-IV’deki MAK tarafından sınırları belirtilen sahalarda,

b) Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ve/veya diğer kurumlar tarafından ağaçlandırılmış veya erozyon kontrol çalışması yapılan etrafı çitle çevrilmiş ikaz ve işaret tabelalarıyla belirtilmiş sahalar ile çitle çevrilmiş olmasa dahi üzerinde fidan bulunan sahalarda,

c)Tabii gençleştirme çalışması yapılmakta olan sahalar ile toprak koruma sahalarında,

ç) Arboretumlarda

d) Orman içi dinlenme yerleri, piknik ve mesire alanlarında, şehir ormanlarında,

e) Karayolları Genel Müdürlüğü haritasında belirtilen yollarda,

f) Orman içi göletler ile il özel idareleri, büyük şehir belediyeleri ve DSİ tarafından yapılan göletlerde (Manisa-Gölmarmara ve Denizli-Işıklı Gölleri hariç),

g) Etrafı hendek veya herhangi bir şekilde çevrilen yerlerde, ekili alanlarda, yoncalık, çayırlık, muhafaza işareti konmuş çayırlık, bağ, bahçe ve fidanlıklarda sahibinin rızası olmadan,

avlanmak yasaktır.

(2) İl, ilçe, belde, köy vb meskûn yerlerde ve bu maddenin 1. fıkrasının (ç), (d), (e) ve (f)’de sayılan sahalar ile özel avlak sınırlarına 300 m mesafe içinde avlanmak, kılıfında olmadan açıkta tüfek ve köpekle dolaşmak yasaktır.

MAK Kararı Çerçevesinde Yapılan Avcılığın Yasak Olduğu Diğer Sahalar.

MADDE 8   (1)  Aşağıda sayılan yerlerde;

a) Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları,

b) Yaban Hayatı Koruma Sahaları,

c) Milli Parklar,

ç) Tabiat Parkları,

d) Tabiat Koruma Alanları,

e) Örnek Avlaklar,

f) Yaban Hayvanı Üretme Yerleri ve İstasyonları,

g) Yaban Hayvanı Yerleştirme Sahaları,

ğ) 6831 sayılı Orman Kanunun 23. ve 24. maddesi kapsamında muhafaza ormanı olarak ayrılan alanlarda,

h) MAK kararında belirlenen sahalar hariç olmak üzere EK LİSTE-VIIIde yer alan özel çevre koruma bölgelerinde,

ı) Bakanlıkça av dönemi içinde yeni tesis edilecek/ilan edilecek yukarıda belirtilen sahalarda,

avlanmak yasaktır.

Ancak bu sahalarda, mevzuat doğrultusunda izin verilen avcılık ve av turizmi faaliyetlerine ilişkin hükümler saklıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yasaklanan Avlanma Araç ve Gereçleri, Yasak Avlanma Usulleri

Avlanmada Kullanılması ve Bulundurulması Yasaklanan Araçlar, Gereçler ve Özellikleri ile Avlanma Esasları

MADDE 9  (1) Yasaklanan araç, gereç ve avlanma esasları;

a) Namlu hariç haznesi iki fişek alacak şekilde sınırlandırılmamış otomatik, yarı otomatik pompalı vb yivsiz av tüfekler ile havalı tüfek ve tabancalar, canlı mühre ve çığırtkanlar, mekanik, elektronik hareket kabiliyetine sahip mühreler ile uçurtma şeklindeki mühreler, elektronik görüntü büyültücü veya görüntü değiştiriciden oluşan gece avı cihazları (gece nişan alma ve görüş dürbünleri) avlanma araç ve gereci olarak kullanılamaz. Ses ve rüzgarla suda hareket eden basit yapıdaki mühreler ile hayvan sesi çıkaran nefesli düdükler avlanmada kullanılabilir.

Avlanma amacı dışında da olsa canlı mühre ve çığırtkanlar, avlaklarda vasıta içinde ve açıkta her ne koşulda olursa olsun bulundurulamaz.

b) Zehirli veya uyuşturucu yem, ilaç vb. malzemeler avlanmada kullanılamaz.

c) Av köpeklerinin yerini bulmaya yarayan cihazlar hariç her türlü manyetik dalga yayan araç ve gereçler; çiftleşme dürtüsü yaratan yapay kokular, av hayvanını yanıltıcı, korkutucu ve ürkütücü elektronik alet ve cihazlar avlanmada kullanılamaz.

ç) Bakanlıkça izin verilen geleneksel avcılık hariç, her türlü kapan, olta, ilmek, ağ, ökse, alaca, kafes ve tuzaklar avlanmada kullanılamaz.

d) Kişilerin yakın mesafeyi görme amacıyla kullandıkları el fenerleri hariç, ışık yayan araç ve gereçler, şarzlı elprojektörleri ve sabit projektörler, aküyle çalışan el projektörleri; petrol türevleriyle çalışan her türlü ışık kaynağı avda kullanılamaz, avlaklarda vasıta içinde bulundurulamaz.

e) Deniz, nehir, sazlık, bataklık, baraj, doğal göller ve lagünlerde tekne ve benzeri motorlu araçlar ulaşım aracı olarak kullanılırken, avcıların tüfekleri boş ve kılıfında olması zorunludur. Ulaşım sırasında yasadışı bir av yapılması durumunda; kabahatliyle birlikte ava rehberlik yapan kişiler ve tekne sahipleri hakkında yasal işlem yapılır.

Motorlu tekne ve benzeri araçlarla avlanılamaz. Ancak bu araçlar ulaşım amacı ile kullanılabilir. Bu araçlarla su kuşları ürkütülüp havalandırılamaz, bir yöne sürülemez.

f)Tekne ve benzeri motorsuz araçlar avda kullanılabilir. Ancak bu araçlar, üzerleri kapatılarak güme haline getirilemez.

g) Yivli av tüfekleri kuş avında kullanılamaz.

ğ) Sulak sahalarda; saz, kamış, diken, ot, çuval vb. şeylerle yapılmış veya toprakta çukur açılarak hazırlanmış üstü açık gümeler hariç, özel mülkiyetteki araziler de dâhil, her türlü üstü kapalı, korunaklı gümeler yapılamaz veya kurulamaz ve buralarda avlanılamaz.

h) Yaban domuzu avlarında tek kurşunlu fişekler dışında, başka fişek bulundurulması ve kullanılması yasaktır.

ı) Av ve yaban hayvanları yaralı veya herhangi bir şekilde bulunması durumunda tedavilerinin ve kontrollerinin veteriner hekim tarafından yapılabilmesi için en yakın Bakanlık birimlerine, jandarmaya veya polise haber verilmeli ve teslim edilmelidir. Acil durumlarda en yakın veteriner hekime teslim edilerek Bakanlık birimine bilgi verilmelidir.

i) Ortopedik engelli olup tekerlekli sandalye kullanmak zorunda olan avcılık belgesi sahibi avcılar; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünce verilen “Engelli Kimlik Belgesi” ni ibraz ederek, avlaklarda araç içinde avlanabilirler.

Yasaklanan avlanma usulleri

MADDE 10  (1) Kanunun 6. maddesinin 2. ve 3. fıkraları kapsamında aşağıda belirtilen avlanma usulleriyle avlanmak komisyonumuzca yasaklanmıştır.

a) Su kuşları hariç olmak üzere diğer av ve yaban hayvanlarını güme kullanarak avlamak,

b) Kara ve hava araçlarıyla hareket halindeyken avlanılamaz. Bu araçlar içerisinde avlaklarda tüfekler kılıfında taşınmak zorundadır.

c) Tüfeksiz dahi olsa her türlü motorlu tekneyle su kuşlarını ürkütüp havalandırarak bir yöne sürmek, suya girerek çevirme avı yapmak,

ç) Avda kullanılması yasaklanan araç ve gereçleri avlanma sırasında kullanarak avlanmak; jep, pikap, otomobil, traktör, biçerdöver, karada ve suda gidebilen taşıt (hovercraft), motorlu tekne ve bot, motosiklet, kar motosikleti, helikopter gibi araçları, bizatihi kendilerinden veya farlarından yararlanılarak av sırasında kullanmak,

d) Memeli av ve yaban hayvanlarının geçiş yollarına boğaz alma usulü denilen ilmek tuzakları kurarak avlamak; kar üzerine kül, saman gibi malzeme dökerek av ve yaban hayvanlarını aldatarak avlamak,

e) Tarımsal faaliyetler sırasında biçerdöver ve traktörlerde tüfek bulundurmak,

f) Yaban hayvanlarının yavrularını yakalayarak alıkoymak; boş dahi olsa yaban hayvanlarının yumurtalarını toplamak ve bulundurmak,

g) Av ve yaban hayvanlarını yeme alıştırarak avlamak,

ğ) Av sezonu dışında av ve yaban hayvanlarının kuluçka ve üreme alanlarına zarar vermek.

h) Doğal göller ve sulak sahaların çevresindeki köylerin muhtarları, motorsuz teknelerle göle avcı sokmak isteyen kişilerin isim ve adreslerini yazılı olarak il şube müdürlüklerine bildirerek gerekli izni almak zorundadırlar.

ı) Av ve yaban hayvanlarını, tuzak, kapan, ilmek gibi araç ve gereçlerle canlı ya da yaralı olarak avlamak yasaktır, herhangi bir şekilde canlı yakalanan av hayvanları öldürülemez, alıkonamaz.

İzin almaksızın av ve yaban hayvanlarını beslemek, büyütmek, üretmek ve bulundurmak yasaktır.

i) Sürek avı dışında av baskısı ve can güvenliği nedeniyle 15 avcıdan fazla avcının aynı anda bir alanda avlanması yasaktır.

Yaban Domuzu Sürek Avı Esas ve Usulleri

MADDE 11  (1) Yaban hayvanlarının yaşam alanlarında yapılan plansız sürek avlarının, aynı habitatı paylaşan diğer memeli yaban hayvanları ve habitatlarına olumsuz etkiler yapması nedeniyle, yaban domuzu sürek avları genel ve devlet avlakları ile planlanması öngörülen genel ve devlet avlaklarında yapılabilecektir.

(2) Yaban domuzunun Tablo-1’de belirtilen avına izin verildiği sürelerde tescil edilmiş genel ve devlet avlaklarında avlağın belirlenen kotaları dahilinde, planlanması öngörülen genel ve devlet avlaklarında ise şube müdürlüğünce tespit edilecek kotalar dahilinde izin alınmak koşuluyla yapılabilir.

(3) Sürek avı talep eden avcılar, avcılık belgeleri ve avlanma izin kartlarının fotokopileriyle birlikte avın yapılacağı tarihten bir hafta önce şube müdürlüğüne başvurmak zorundadır. İldeki şube müdürlüğünce avın yapılacağı tarih ve sahanın uygun bulunması durumunda gerekli izni yazılı olarak verilir. Bu izin üzerine sürek avını düzenleyenlerin temsilcisi avın yapılacağı köy muhtarlığına giderek sürek avının yapılacağı mevkii ve tarihini en az 2 gün önceden can ve mal güvenliği açısından köy halkına duyurmak ve gerekli tedbirleri almak zorundadır.

(4) İzin verilen yer ve tarihlerde, 15 avcı ve 20 sürekçiden fazla avcıyla sürek avı yapılamaz. Sürekçiler avlanamaz, avlanma araç ve gerecini av sırasında üzerinde bulunduramaz.

Mücadele Maksatlı Yaban Domuzu Sürek Avı Esas ve Usulleri

MADDE 12   (1) Yaban domuzunun tarıma zarar verdiğinin veya zarar verecek düzeyde popülasyonunun arttığının tespit edildiği sahalarda, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında mücadele çalışmasışube müdürlüğünce verilecek izinle avcılık belgesi sahibi avcılarca, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca hazırlanan Bitki Sağlığı ve Karantina Uygulama Prensipleri doğrultusunda yapılır.

(2) Mücadele maksatlı yaban domuzu sürek avları bölgeler için belirlenmiş en son avın bitiş tarihinden sonraki gün ile 15 Mayıs tarihleri arası hariç av dönemi boyunca yapılabilir. Sürek avlarına katılacak avcılardan sürenciler haricindekilerin avcılık belgesi sahibi olmaları şarttır.

Avlanmada Kullanılması Yasaklanan Araç ve Gereçlerin Satılması ve Bulundurulması

MADDE 13  (1) Kanunun 6. maddesinin 2. fıkrası kapsamında; avlanma amacıyla kullanılan yaban hayvanlarının doğal ve yapay seslerinin kaydedildiği cihazların, av hayvanlarını aldatan ve hileli avlanmalarına yarayan ses ve manyetik dalga yayan her türlü elektronik araç ve gereçlerin, av köpeklerinin yerini bulmaya yarayan cihazlar hariç hayvanları yanıltıcı, korkutucu ve ürkütücü elektronik alet ve cihazların, her türlü tuzak, kapan, sapan, ökse ve alacanın, ticarethanelerde ve pazarlarda bulundurulması ve satışı yasaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Avlanan Av Hayvanlarının Taşınması ve Etlerinin Değerlendirilmesi ile Tüfeklerin Taşınması

MADDE 14  (1) Yaban domuzu hariç, avına izin verilen türlerin etinin alımı ve satımı yasaktır. Avlanan yaban domuzunu avlaktan tüketim yerlerine nakletmek isteyen avcı, yaban domuzunu parçalamadan ve et haline dönüştürmeden bir bütün halindeyken;

a) İl sınırları içerisinde nakletmek istediklerinde, avın yapıldığı alanda yetkili olan şube müdürlüğü veya orman işletme şefliğine başvurarak nakliye tezkeresi almak zorundadır.

b) Avlanan yaban domuzunun il sınırları dışına çıkarılması durumunda ise nakliye tezkeresi ile birlikte Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı mahalli teşkilatına başvurmak suretiyle veteriner sağlık raporu almak zorundadır.

c) Avlanan yaban domuzlarının etinin ticaretini yapmak isteyenler, Av ve Yaban Hayvanları ile Bunlardan Elde Edilen Ürünlerin Bulundurulması, Üretimi ve Ticareti Hakkında Yönetmelik hükümlerine uymak zorundadırlar.

d) Nakliye tezkeresi olmadan canlı, ölü ya da et olarak taşınan yaban domuzları yasa dışı avlanmış sayılır.

(2) Yasal olarak avlanan kuşların, en az bir kanadının tüyleri temizlenmeden ve bacağı kesilmeden taşınması zorunludur.

(3) Avlanma izni olmayanlar, av sezonu içinde veya dışında da dahi olsa tüfeklerini avlaklarda boş ve kılıfında taşımak zorundadırlar.

(4) Avlaklarda avlanma amacı dışında silah taşıyanlar avlanma amacı dışında silah taşıdıklarını kanıtlamak zorundadırlar.

(5) İdareden izin alarak hobi maksatlı av ve yaban hayvanı bulunduranlar, bu hayvanları başka bir yere naklederken şube müdürlüğünden izin almak zorundadır.

(6) Tahnit ve trofelerle ilgili konularda, Kanun ve ilgili yönetmelikler uygulanır.

Bağ ve Bahçeleriyle Ürünlerini, Sürülerini, Kendilerini Korumak Durumunda Olanların Avlanma Amacı Dışında Silahlarını Taşıma ve Köpek Bulundurma Esasları

MADDE 15  (1) Ürünlerini ve hayvanlarını korumak için tarla, bağ ve bahçelerinde, arı kovanlarının bulunduğu yerde ve ormanda çalıştıkları için çadır ve barınaklarında, kendilerini korumak amacıyla ruhsatlı yivli veya yivsiz tüfekleri bulunduracaklar, “Av ve Yaban Hayvanlarının ve Yaşam Alanlarının Korunması, Zararlılarıyla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”in 57. maddesi kapsamında, şube müdürlüklerinden koruma amaçlı av tüfeği taşıma belgesi almak zorundadırlar. Ancak bu kişiler yanlarında tek kurşun fişek dışındaki diğer fişekleri bulunduramazlar.

(2) Bu kişiler;

a) Ürünlerini koruyanların, korudukları tarla, bağ ve bahçelerinin mülkiyet belgeleri veya kira sözleşmelerini,

b) Arıcılık yapanların, arıcılar birliğinden alacakları arıcılık yaptıklarına ilişkin arıcılık kimlik belgesini,

c) Çobanların, sürü sahibi çoban veya ücretli çoban olduklarına ilişkin muhtarlıklarından alacakları yazıyı,

ç) Ormanda istihsal ve/veya bakım çalışmaları işlerinde çalışanların, orman işletmelerinden alacakları yazıyı,

Gerektiğinde ibraz etmek zorundadır.

(3) Yukarıda belirtilen kişiler;

a) Tarla, bağ ve bahçelerinin ekili veya dikili olduğu tarihlerde olmak üzere tarla, bağ, bahçeleri içinde; arı kovanı sahipleri arılarının yanı başındayken; ormanda istihsal yapanlar, ormandaki geceleme yerinde (barınak ve çadırlarında) istihsal ve/veya bakım sahasına gidip-gelirken ruhsatlı tüfeklerini yanlarında bulundurabilirler. Ancak yanlarında ve /veya tüfeklerinde tek kurşun fişek dışında fişeklerin bulundurulması yasaktır. Bu kişilerde, avcılık belgesi ve avlanma izni aranmaz.

b) Sadece ürünlerine, arılarına veya kendilerine zarar veren veya vermek üzere tarlaya, kovanların bulunduğu alana giren veya kendilerine saldırma ihtimali olan av ve yaban hayvanlarını; ürünlerinden, bağ ve bahçelerinden, arılarından ve kendilerinden ürküterek uzak tutmak için tüfeklerini kullanabilirler. Bu kişiler tarla, bağ ve bahçelerine, arılarına, kendilerine zarar veren yaban domuzu veya diğer av ve yaban hayvanlarını ürkütmek ve uzak tutmak istemelerine rağmen öldürmek mecburiyetinde kalmaları halinde, derhal şube müdürlüğü veya orman işletme müdürlüklerine veya güvenlik güçlerine haber vermek ve olay tespit tutanağı tutturmak zorundadırlar.

Bu kişiler av ve yaban hayvanlarının zararlarından korunmak için bağ, bahçe ve tarlalarına veya civarına hiçbir surette yakalama tuzakları kuramazlar.

c) Tarla, bağ ve bahçelerine, arılarına, kendilerine zarar verme ihtimali olmadığı halde av ve yaban hayvanlarının avlanması durumunda Kanun gereğince haklarında yasal işlem yapılır.

ç) Çobanlar çoban köpeği; diğerleri bekçi köpeği bulundurabilir, av köpeği bulunduramaz. Köpekler başıboş bırakılmaz.

Çobanlar yanlarında tek kurşun fişekler dışında başka fişekler bulunduramazlar.

d) Bu kişiler, av ve yaban hayvanlarının zararı söz konusu olmadıkça boşa veya nişana ateş etmek suretiyle tüfek ve silahlarını kullanamazlar, yaban hayatını rahatsız edemezler.

(4) Avlaklarda başıboş yakalanan köpekler tasmalıysa, sahibinin çıkmaması halinde hayvan barınaklarına teslim edilir. Sahibinin çıkması halinde sahipleri hakkında Kanun kapsamında işlem yapılır.

(5) Tasmasız ve yabanileşmiş yaban hayatı için tehlikeli olmuş olan köpeklerin yaban hayatına zarar vermemesi için şube müdürlüğünce gerekli uygulamalar yapılır ve tedbirler alınır.

(6) Yivli ve yivsiz av tüfeklerinin taşınması ve bulundurulmasına ilişkin 2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun hükümleri saklıdır.

Eğitilmiş Hayvanlar ve Ok-Yay ile Avlanma

MADDE 16  (1) Kanunun 6. maddesinin 3. fıkrası kapsamında; avcılık belgesi ve avlanma izni almadan atmacayla ve ok-yay ile avlanmak yasaktır.

(2) Tazıyla avlanmak yasaktır.

(3) Atmacacılık, bu kararın ekinde yer alan (EK- IX) “Geleneksel Atmacacılık Esas ve Usulleri” ile yapılır. Atmaca sertifikası sahipleri, şehir serçesi ve kızılsırtlı örümcek kuşu olmak üzere toplam 6 kuşu avlanma süreleri içinde yakalayabilir.

(4) Köpek eğitimi, av sezonu içinde avlanmanın serbest olduğu avlaklarda, avlanma günleri ve avlanma zamanında yapılabilir. İldeki şube müdürlüğü av sezonu dışında, yaban hayvanlarının üreme dönemini de dikkate alarak uygun görülen alanlarda, avcının av köpeğini gezdirmesine, eğitimine ve gelişimiyle ilgili çalışmalara yazılı izin verebilir.

 (5) Avlaklara kedi ve köpekler başıboş bırakılamaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Diğer Kısıtlamalar ve Düzenlemeler

MADDE 17  (1) Kanunun 3. maddesinin 4. fıkrası kapsamında, av ve yaban hayatının korunması ve geliştirilmesine, avcılığın düzenlenmesine ilişkin genel yasaklar, kısıtlamalar ve düzenlemeler şunlardır:

a) Ormana girişlerin kısıtlanması; avlanma izni ormanlara giriş çıkışın Bakanlık veya Valilik tarafından yasaklandığı süreler ile yasaklanan yerlerde geçerli değildir.

b) Yetkisiz av yasağı konulamaz, av izni verilemez. Mülki amirler, köy muhtarları, köy ihtiyar heyetleri, yerel avcılık kuruluşları ve diğer kuruluşlar kendi bölgelerindeki avlakları, avcılara yasaklayamazlar, avlanmanın yasaklandığı sahalarda avlanmaya izin veremezler.

c) Yetkili makamlarca mevzuat kapsamında silah taşıma yasağı getirilen günlerde avlanılamaz.

ç) Avlaklara pet veya cam şişe, poşet, gazete vb. çöpleri atmak yasaktır.

d) Avlak kirası veya yardım adı altında para istemek yasaktır. Avcılardan özel avlak ve tescil edilmiş avlaklar dışındaki sahalarda; şahısların, kooperatiflerin, muhtarlıkların veya mülki amirliklerin avlak kirası veya yardım adı altında para istemeleri yasaktır.

e) Hayvan sürülerinin nakledilmesi sırasında, av ve yaban hayvanlarına zarar verilmesinin önlenmesi; Hayvan sürülerinin 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 7 ve 8. maddesi ile bu Kanunun uygulanmasına ilişkin çıkartılan Yurt İçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmeliğin 16.maddesi çerçevesinde; iller mera ve yaylalara araçla veya yaya olarak hareket edecek sürülerin takip edecekleri güzergâh ve yolları İl Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu marifetiyle tespit ederek her yılın en geç ocak ayı başında ilan edecektir.

Sürülerin bu güzergah ve yolları takip etmeleri ise zorunlu olup İl Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonunca tespit edilen güzergâh ve yolu takip etmeyenler hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

f) Sulak alanlarda izinsiz istihsal yapmak, yasaktır. Söğütlük, sazlık, kamışlık gibi üreme alanlarında il şube müdürlüğünden izin almadan saz ve kamış istihsali yapmak, buraları yakmak veya tahrip etmek yasaktır.

g) Av turizmiyle ilgili usul ve esaslar ile uygulama ilkeleri bakanlıkça belirlenerek uygulanır.

Karara Aykırı Fiillerin Cezalandırılması

MADDE 18 – Bu karardaki yasaklara, kısıtlamalara ve düzenlemelere aykırı hareket edenler hakkında, Kanun, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve diğer mevzuata göre yasal işlem yapılır.

Kararın Duyurulması, Basım ve Dağıtımı

MADDE 19  (1) MAK kararının özeti Türkiye sınırları içinde yayın yapan ulusal, bölgesel, yerel radyo ve televizyonlardan duyurulacak, tam metni Resmi Gazete’de yayımlanacaktır.

(2) İşbu karar kitapçık halinde Genel Müdürlükçe bastırılarak, ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara bedelsiz verilecektir.

(3) Bu kararda yer alan iller itibariyle ava kapalı ve açık sahaların sınırlarını gösteren bilgilendirme amaçlı haritalar, Genel Müdürlükçe bastırılıp ilgili kurumlara dağıtılacaktır. Avlanma izin belgesi alan avcılara, avlanma izin belgesini aldığı ilin haritası bedelsiz verilecektir.

Ava yasak sahaların bu kararda yazılı olan sınırları geçerlidir. Bu sınırlar ile ava açık ve kapalı alanları gösterir haritalar arasında farklılığın olması durumunda kararda yer alan sınırlar geçerlidir.

Yürürlük

MADDE 20 – Bu Karar, Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer ve bir sonraki MAK kararının Resmi Gazete’de yayımlanmasına kadar yürürlükte kalır.

 

EK LİSTE-1

ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞINCA KORUMA ALTINA ALINAN YABAN HAYVANLARI

 

MEMELİLER
Familya ve tür adı (Latince adı) Türkçe adı
 KİRPİLER ERINACEIDAE  
Erinaceus concolor Kirpi
Oryctalagus auritus Uzun Kulaklı Çöl Kirpisi
UÇAN YARASALAR PTEROPODIDAE  
Rousettus aegyptiacus Mısır Yarasası
BÖCEKCİL YARASALAR EMBALLONURIDAE  
Taphozous nudiventris  
NALBURUNLU YARASALAR) RHINOLOPHIDAE  
Rhinolophus ferrumequinum Nalburunlu Büyükyarasa
Rhinolophus hipposideros Nalburunlu Küçükyarasa
Rhinolophus euryale Akdeniz Nalburunluyarasası
Rhinolophus mehelyi Nalburunluyarasa
Rhinolophus blasii Nalburunluyarasa
DÜZBURUN YARASALAR VESPERTILIONIDAE  
Myotis mystacinus Küçük Sakallı Yarasa
Myotis nipalensis  
Myotis aurescens  
Myotis brandtii  
Myotis emerginatus Kirpikli Yarasa
Myotis nattereri Saçaklı Yarasa
Myotis bechsteini Büyükkulaklı Yarasa
Myotis myotis Farekulaklı Büyükyarasa
Myotis blythii Farekulaklı Küçükyarasa
Myotis daubentonii Su Yarasası
Myotis capaccinii Uzunayaklı Yarasa
Pipistrellus nathusii Pürtüklü Yarasa
Pipistrellus kuhlii Beyazyakalı Yarasa
Hypsugo savii  
Nyctalus leisleri Küçük Akşamcı Yarasa
Nyctalus noctula Akşamcı Yarasa
Nyctalus lasiopterus Büyük Akşamcı Yarasa
Eptesicus bottae Akdeniz Geniş Kanatlı Yarasası
Eptesicus serotinus Genişkanatlı Yarasa
Otonycteris hemprichi Uzunkulaklı Yarasa
Barbastella barbastellus Sakallı Yarasa
Plecotus auritus Kahverengi Uzunkulaklı Yarasa
Plecotus austriacus Gri Uzunkulaklı Yarasa
Vespertilio murinus İkirenkli Yarasa
Miniopterus schreibersii Uzunkanatlı Yarasa
KUYRUKLU YARASALAR MOLOSSIDAE  
Tadarida teniotis Kuyruklu Yarasa, Buldog Yarasa
SİNCAPLAR SCIURIDAE  
Sciurus vulgaris Avrupa Sincabı
Sciurus anomalus Anadolu Sincabı
Spermophilus citellus Tarla Sincabı
Spermophilus xanthophrymnus Tarla Sincabı
KUNDUZLAR CASTORIDAE  
Castor fiber Kunduz
ARAPTAVŞANLARI DIPODIDAE  
Allactaga euphratica Araptavşanı
Allactaga elater Araptavşanı
Allactaga williamsi Araptavşanı
Sicista caucasica  
YEDİUYURLAR GLIRIDAE  
Dryomys nitedula Hasancık
Dryomys laniger Kayauyuru
Dryomys pictus Yediuyur
Eliomys melanurus Asya Bahçe Yediuyuru
 Myomimus roachi Fare benzeri yediuyur
Myomimus setzeri Fare benzeri yediuyur
Muscardinus avellanarius  
Glis(= Myoxus) glis Yediuyur
OKLU KİRPİLER HYSTRICIDAE  
Hystrix i indica Oklukirpi
SU MAYMUNLARI MYOCASTORIDAE  
Myocastor coypus Su maymunu
KÖPEKGİLLER CANİDAE  
Canis lupus Kurt
Vulpes zerda Uzun Kulaklı Çöl Tilkisi
AYILAR URSIDAE  
Ursus  arctos Boz Ayı
SANSARGİLLER MUSTALİDAE  
Vormela peregusna Alaca Sansar
Lutra lutra Su Samuru
SIRTLANLAR HYAENIDAE  
Hyaena hyaena Çizgili Sırtlan
KEDİLER FELIDAE  
Felis silvestris Yaban Kedisi
Felis chaus Sazlık Kedisi
Lynx (= Felis) lynx Vaşak
Caracal (= Felis) caracal Karakulak, Step Vaşağı
Panthera pardus Leopar, Pars
FOKLAR, DENİZ KÖPEKLERİ PHOCIDAE  
Monachucs monachus Akdeniz Foku
GEYİKLER CERVIDAE  
Cervus dama Ala Geyik-Yağmurca
Cervus elaphus Kızılgeyik (Av turizmi hariç)
Capreolus capreolus Karaca (Av turizmi hariç)
BOYNUZLUGİLLER BOVIDAE  
Gazella dorcas Dorkas Ceylanı
Gazella subgutturosa Ceylan / Ahu (Av turizmi hariç)
Gazella Gazella Gazella Hatay dağ ceylanı.
Rupicapra rupicapra Çengelboynuzlu Dağkeçisi         (Av turizmi hariç)
Capra aegagrus Yaban Keçisi (Av turizmi hariç)
Ovis ammon gmeFlini Yaban Koyunu
Ovis orientalis anatolica Anadolu Yaban Koyunu               (Av turizmi hariç)
KUŞLAR
Familya, cins ve tür adı (Latince adı) Türkçe adı
Batağangiller Podicipediade  
Tachybaptus ruficollis Küçük Batağan
Podiceps cristatus Bahri
Podiceps grisegena Kızılboyunlu Batağan
Podiceps auritus Kulaklı Batağan
Podiceps nigricollis Karaboyunlu Batağan
Yelkovangiller Procellaridae  
Calonectris diomedea Boz Yelkovan
Puffinus yelkouan Yelkovan
Fırtınakuşugiller Hydrobatidae  
Hydrobates pelagicus Fırtınakuşu
Karabatakgiller Phalacrocoracidae  
Phalacrocorax aristotelis Tepeli Karabatak
Phalacrocorax pygmeus Küçük Karabatak
Yılanboyungiller Anhingidae  
Anhinga rufa Yılanboyun
Pelikangiller Pelecanidae  
Pelecanus onocrotalus Ak Pelikan
Pelecanus crispus Tepeli Pelikan
Balıkçılgiller Ardeidae  
Botaurus stellaris Balaban
Ixobrychus minutus Küçük Balaban
Nycticorax nycticorax Gece Balıkçılı
Ardeola ralloides Alaca Balıkçıl
Bubulcus Ibis Sığır Balıkçılı
Egretta garzetta Küçük Akbalıkçıl
Egretta alba Büyük Akbalıkçıl
Ardea purpurea Erguvani Balıkçıl
Leylekgiller Ciconiidae  
Mycteria İbis Sarıgagalı Leylek
Ciconia nigra Kara Leylek
Ciconia ciconia Leylek
İbisgiller Thereskionithidae  
Phegadis falcinellus Çeltikçi
Geronticus eremita Kelaynak
Platalea leucorodia Kaşıkçı
Flamanlar Phoenicopteridae  
Phoenicopterus ruber Flamingo
Ördekgiller Anatidae  
Cygnus Olor Kuğu
Cygnus columbianus Küçük Kuğu
Cygnus cygnus Ötücü Kuğu
Anser erythropus Küçük Sakarca
Branta leucopsis Akyanaklı Kaz
Branta ruficollis Sibirya Kazı
Tadorna ferruginea Angıt
Tadorna tadorna Suna
Marmaronetta angustirostris Yaz Ördeği
Aythya nyroca Pasbaş Patka
Mergus albellus Sütlabi
Oxyura jamaicensis Kara başlı dikkuyruk
Oxyura leucocephala Dikkuyruk
Atmacagiller Accipitridae  
Pernis apivorus Arı Şahini
Pernis ptilorhyncus Tepeli Arı Şahini
Elanus caeruleus Ak Çaylak
Milvus migrans Kara Çaylak
Milvus milvus Kızıl Çaylak
Haliaeetus albicilla Akkuyruklu Kartal
Gypaetus barbatus Sakallı Akbaba
Neophron percnopterus Küçük Akbaba
Gyps fulvus Kızıl Akbaba
Aegypius monachus Kara Akbaba
Circaetus gallicus Yılan Kartalı
Circus aeruginosus Saz Delicesi
Circus cyaneus Gökçe Delice
Circus macrourus Bozkır Delicesi
Circus pygargus Çayır Delicesi
Accipiter gentilis Çakırkuşu
Accipiter nisus Atmaca (Geleneksel atmacacılık esas ve usulleri hariç)
Accipiter brevipes Yoz Atmaca
Buteo buteo Şahin
Buteo rufinus Kızıl Şahin
Buteo lagopus Paçalı Şahin
Aquila pomarina Küçük Orman Kartalı
Aquila clanga Büyük Orman Kartalı
Aquila nipalensis Bozkır Kartalı
Aquila heliaca Şah Kartal
Aquila chrysaetos Kaya Kartalı
Hieraaetus pennatus Küçük Kartal
Hieraaetus fasciatus Tavşancıl
Pandion haliaetus Balık Kartalı
Doğangiller Falcoidae  
Falco naumanni Küçük Kerkenez
Falco tinnunculus Kerkenez
Falco vespertinus Ala Doğan
Falco columbarius Boz Doğan
Falco subbuteo Delice Doğan
Falco eleonorae Ada Doğanı
Falco concolor Gri Doğan
Falco biarmicus Bıyıklı Doğan
Falco cherrug Ulu Doğan
Falco peregrinus Gök Doğan
Falco pelegrinoides Kızıl Enseli Doğan
Orman Tavuğugiller Tetraonidae  
Tetrao tetrix Orman Horozu
Tetrao mlokosiewiczi Huş Tavuğu
Sülüngiller Phasianidae  
Tetraogallus caspius Urkeklik
Francolinus francolinus Turaç
Sutavuğugiller Rallidae  
Porzana porzana Benekli Sutavuğu
Porzana parva Bataklık Sutavuğu
Porzana pusilla Küçük Sutavuğu
Crex crex Bıldırcın Kılavuzu
Porphyrio porphyrio Sazhorozu
Turnagiller Gruidae  
Grus grus Turna
Grus leucogeranus Ak Turna
Anthropoides virgo Telli Turna
Toygiller Otitidae  
Tetrax tetrax Mezgeldek
Chlamydotis undulata Yakalı Toy
Otis tarda Toy
Kılıçgagagiller Recurvirostridae  
Himantopus himantopus Uzunbacak
Recurvirostra avosetta Kılıçgaga
Kocagözgiller Burhinidae  
Burhinus oedicnemus Kocagöz
Cursorius cursor Çölkoşarı
Bataklık Kırlangıçları Glareolidae  
Glareola pratincola Bataklıkkırlangıcı
Glareola nordmanni Karakanatlı Bataklıkkırlangıcı
Yağmurcunlar Charadriidae  
Charadrius dubius Küçük Halkalı Cılıbıt
Charadrius hiaticula Halkalı Cılıbıt
Charadrius alexandrinus Akça Cılıbıt
Charadrius leschenaultii Büyük Cılıbıt
Charadrius asiaticus Doğu Cılıbıtı
Charadrius morinellus Dağ Cılıbıtı
Vanellus spinosus Mahmuzlu Kızkuşu
Çullukgiller Scolopacidae  
Calidris alba Ak Kumkuşu
Calidris minuta Küçük Kumkuşu
Calidris temminckii Sarıbacaklı Kumkuşu
Calidris ferruginea Kızıl Kumkuşu
Calidris alpina Karakarınlı Kumkuşu
Limicola falcinellus Sürmeli Kumkuşu
Gallinago media Büyük Su Çulluğu
Numenius tenuirostris İncegagalı Kervançulluğu
Tringa stagnatilis Bataklık Düdükçünü
Tringa ochropus Yeşil Düdükçün
Tringa glareola Orman Düdükçünü
Actitis hypoleucos Dere Düdükçünü
Arenaria interpres Taşçeviren
Deniz Düdükçünleri Phalaroppididae  
Phalaropus tricolor Büyük Denizdüdükçünü
Phalaropus lobatus Deniz Düdükçünü
Phalaropus fulicarius Kızıl Denizdüdükçünü
Martıgiller Laridae  
Larus melanocephalus Akdeniz Martısı
Larus minutus Küçük Martı
Larus genei İncegagalı Martı
Larus audouinii Ada Martısı
Sumrugiller Sternidae  
Sterna nilotica Gülen Sumru
Sterna caspia Hazar Sumrusu
Sterna bengalensis Tepeli Sumru
Sterna sandvicensis Karagagalı Sumru
Sterna hirundo Sumru
Sterna paradisaea Kuzey Sumrusu
Sterna albifrons Küçük Sumru
Chlidonias hybridus Bıyıklı Sumru
Chlidonias niger Kara Sumru
Chlidonias leucopterus Akkanatlı Sumru
Bağırtlakgiller Pteroclidae  
Pterocles senegallus Benekli Bağırtlak
Syrrhaptes paradoxus Paçalı Bağırtlak
Papağangiller Psittacidae  
Psittacula krameri Yeşilpapağan
Gugukgiller Cuculidae  
Clamator glandarius Tepeli Guguk
Cuculus canorus Guguk
Peçeli Baykuşgiller Tytonidae  
Tyto alba Peçeli Baykuş
Baykuşgiller Strigidae  
Otus brucei Çizgili İshakkuşu
Otus scops İshakkuşu
Bubo bubo Puhu
Ketupa zeylonensis Balıkbaykuşu
Athena noctua Kukumav
Strix aluco Alaca Baykuş
Asio otus Kulaklı Orman Baykuşu
Asio flammeus Kır Baykuşu
Aegolius funereus Paçalı Baykuş
Çobanaldatangiller Caprimulgidae  
Caprimulgus europaeus Çobanaldatan
Sağangiller Apodidae  
Apus apus Ebabil
Apus pallidus Boz Sağan
Apus melba Akkarınlı Sağan
Apus affinis Küçük Sağan
Yalıçapkınıgiller  Alcedinidae  
Halcyon smyrnensis İzmir Yalıçapkını
Alcedo atthis Yalıçapkını
Ceryle rudis Alaca Yalıçapkını
Arıkuşugiller Meropidae  
Merops superciliosus Yeşil Arıkuşu
Merops apiaster Arıkuşu
Gökkuzgungiller Coraciidae  
Coracias garrulus Gökkuzgun
Coracias benghalensis Hint Gökkuzgun
Çavuşkuşugiller Upupidae  
Upupa epops İbibik
Ağaçkakangiller Picidae  
Jynx torquilla Boyunçeviren
Picus canus Küçük Yeşil Ağaçkakan
Picus viridis Yeşil Ağaçkakan
Dryocopus martius Kara Ağaçkakan
Dendrocopos major Orman Alaca Ağaçkakan
Dendrocopos syriacus Alaca Ağaçkakan
Dendrocopos medius Ortanca Ağaçkakan
Dendrocopos leucotos Aksırtlı Ağaçkakan
Dendrocopos minor Küçük Ağaçkakan
Tarlakuşugiller Alaudidae  
Melanocorypha calandra Boğmaklı Toygar
Melanocorypha bimaculata Küçük Boğmaklı Toygar
Melanocorypha leucoptera Akkanatlı Toygar
Melanocorypha yeltoninensis Kara Toygar
Calandrella brachydactyla Bozkır Toygarı
Calandrella rufescens Çorak Toygarı
Eremophila alpestris Kulaklı Toygar
Kırlangıçgiller Hirundinidae  
Riparia riparia Kum Kırlangıcı
Ptyonoprogne rupestris Kaya Kırlangıcı
Hirundo rustica Kır Kırlangıcı
Hirundo daurica Kızıl Kırlangıç
Delichon urbica Ev Kırlangıcı
Kuyruksallayangiller Motacillidae  
Anthus novaeseelandiae Mahmuzlu İncirkuşu
Anthus campestris Kır İncirkuşu
Anthus hodgsoni Yeşilsırtlı İncirkuşu
Anthus trivialis Ağaç İncirkuşu
Anthus pratensis Çayır İncirkuşu
Anthus cervinus Kızılgerdanlı İncirkuşu
Anthus spinoletta Dağ İncirkuşu
Motacilla flava Sarı Kuyruksallayan
Motacilla citreola Sarıbaşlı Kuyruksallayan
Motacilla cinerea Dağ Kuyruksallayanı
Motacilla alba Akkuyruksallayan
Arapbülbülleri Pycnonotidae  
Pycnonotus xanthopygos Arap Bülbülü
İpekkuyrukkuşugiller Bombycillidae  
Bombycilla garrulus İpekkuyruk
Hypocolius ampelinus Tırtılyiyen
Derekuşugiller Cinclidae  
Cinclus cinclus Derekuşu
Çitkuşugiller Troglodytidae  
Troglodytes troglodytes Çitkuşu
Dağbülbülügiller Prunellidae  
Prunella modularis Dağbülbülü
Prunella ocularis Sürmeli Dağbülbülü
Prunella collaris Büyük Dağbülbülü
Ardıçkuşugiller Turdidae  
Cercotichas galactotes Çalı Bülbülü
Erithacus rubecula Kızılgerdan
Luscinia luscinia Benekli Bübül
Luscinia megarhynchos Bülbül
Luscinia svecica Buğdaycıl
Irania gutturalis Taş Bülbülü
Phoenicurus ochruros Kara Kızılkuyruk
Phoenicurus phoenicurus Kızılkuyruk
Phoenicurus erythronotus Kızılsırtlı Kızılkuyruk
Saxicola rubetra Çayır Taşkuşu
Saxicola torquata Taşkuşu
Oenanthe isabellina Boz Kuyrukkakan
Oenanthe oenanthe Kuyrukkakan
Oenanthe pleschanka Alaca Kuyrukkakan
Oenanthe hispanica Karakulaklı Kuyrukkakan
Oenanthe finschii Aksırtlı Kuyrukkakan
Monticola saxatilis Taşkızılı
Monticola solitarius Gökardıç
Turdus torquatus Boğmaklı Ardıç
Ötleğengiller Sylvidae  
Cettia cetti Kamış Bülbülü
Cisticola juncidis Yelpazekuyruk
Prinia gracilis Dikkuyruklu Ötleğen
Locustella naevia Çekirge Kamışçını
Locustella fluviatilis Ağaç Kamışçını
Locustella lusciniodies Bataklık Kamışçını
Acrocephalus melanopogon Bıyıklı Kamışçın
Acrocephalus paludicola Sarı Kamışçın
Acrocephalus schoenobaenus Kındıra Kamışçını
Acrocephalus agricola Doğu Kamışçını
Acrocephalus dumetorum Kuzey Kamışçını
Acrocephalus palustris Çalı Kamışçını
Acrocephalus scirpaceus Saz Bülbülü
Acrocephalus arundinaceus Büyük Kamışçın
Hippolais pallida Ak Mukallit
Hippolais caligata Küçük Mukallit
Hippolais languida Dağ Mukallidi
Hippolais olivetorum Zeytin Mukallidi
Hippolais icterina Sarı Mukallit
Hippolais polyglotta Kısakanatlı Sarı Mukallit
Sylvia conspicillata Bozkır Ötleğeni
Sylvia cantillans Bıyıklı Ötleğen
Sylvia mystacea Pembe Göğüslü Ötleğen
Sylvia melanocephala Maskeli Ötleğen
Sylvia melanothorax Kıbrıs Ötleğeni
Sylvia rüppelli Karaboğazlı Ötleğen
Sylvia nana Çöl Ötleğeni
Sylvia hortensis Akgözlü Ötleğen
Sylvia nisoria Çizgili Ötleğen
Sylvia curruca Küçük Akgerdanlı Ötleğen
Sylvia communis Akgerdanlı Ötleğen
Sylvia borin Boz Ötleğen
Sylvia atricapilla Karabaşlı Ötleğen
Phylloscopus throchiloides Yeşilimsi Söğütbülbülü
Phylloscopus (throchiloides) nitidus Yeşil Söğütbülbülü
Phylloscopus humei Yaprak Söğütbülbülü
Phylloscopus inornatus Küçük Söğütbülbülü
Phylloscopus bonelli Boz Söğütbülbülü
Phylloscopus sibilatrix Orman Söğütbülbülü
Phylloscopus sindianus Kafkas Çıvgını
Phylloscopus collybita Çıvgın
Phylloscopus trochilus Söğütbülbülü
Regulus regulus Çalıkuşu
Regulus ignicapillus Sürmeli Çalıkuşu
Sinekkapangiller Muscicapidae  
Muscicapa striata Benekli Sinekkapan
Ficedula parva Küçük Sinekkapan
Ficedula semitorquata Alaca Sinekkapan
Ficedula albicollis Halkalı Sinekkapan
Ficedula hypoleuca Kara Sinekkapan
Bıyıklıbaştankaralar Timalidae  
Panurus biarmicus Bıyıklı Baştankara
Baştankaragiller Paridae  
Parus palustris Kayın Baştankarası
Parus lugubris Akyanaklı Baştankara
Parus ater Çam baştankarası
Parus caeruleus Mavi Baştankara
Parus major Büyük Baştankara
Parus cristatus Tepeli Baştankara
Sıvacıkuşugiller Sittaidae  
Sitta krueperi Küçük Sıvacıkuşu
Sitta europaea Sıvacı Kuşu
Sitta tephronota Büyük Kaya Sıvacıkuşu
Sitta neumayer Kaya Sıvacıkuşu
Tırmanışkuşugiller Certhiidae  
Certhia familiaris Orman Tırmaşıkkuşu
Certhia brachydactyla Bahçe Tırmaşıkkuşu
Sarıasmagiller Oriolidae  
Oriolus oriolus Sarıasma
Örümcekkuşugiller Lanidae  
Lanius isabellinus Kızılkuyruklu Örümcekkuşu
Lanius collurio Kızılsırtlı Örümcek kuşu                (Geleneksel atmaca avcılığı hariç)
Lanius schach Uzunkuyruklu Örümcekkuşu
Lanius minor Karaalınlı Örümcekkuşu
Lanius excubitor Büyük Örümcekkuşu
Lanius senator Kızılbaşlı Örümcekkuşu
Lanius nubicus Maskeli Örümcekkuşu
Kargagiller Corvidae  
Nucifraga caryocatactes Köknar Kargası
Pyrrhocorax graculus Sarıgagalı Dağkargası
Pyrrhocorax pyrrhocorax Kırmızıgagalı Dağkargası
Sığırcıkgiller Sturnidae  
Sturnus roseus Ala Sığırcık
Ötücükuşgiller Passeridae  
Petronia petronia Kaya Serçesi
Montifringilla nivalis Kar Serçesi
İspinozgiller Fringillidae  
Serinus pusillus Kara İskete
Serinus serinus Küçük İskete
Carduelis chloris Florya
Carduelis carduelis Saka
Carduelis spinus Karabaşlı İskete
Carduelis cannabina Ketenkuşu
Carduelis flavirostris Sarıgagalı Ketenkuşu
Carduelis flammea Kuzey Ketenkuşu
Loxia curvirostra Çaprazgaga
Bucanetes githagineus Küçük Alamecek
Carpodacus erythrinus Çütre
Coccothraustes coccothraustes Kocabaş
Kirazkuşugiller Emberizidae  
Plectrophenax nivalis Alaca Kirazkuşu
Emberiza leucocephalos Akbaşlı Kirazkuşu
Emberiza citrinella Sarı Kirazkuşu
Emberiza cirlus Bahçe Kirazkuşu
Emberiza cia Kaya Kirazkuşu
Emberiza cineracea Boz Kirazkuşu
Emberiza caesia Kızıl Kirazkuşu
Emberiza rustica Akkaşlı Kirazkuşu
Emberiza pusilla Küçük Kirazkuşu
Emberiza schoeniclus Bataklık Kirazkuşu
Emberiza melanocephala Karabaşlı Kirazkuşu
SÜRÜNGENLER    
Familya, cins ve tür adı (Latince adı) Türkçe Adı
TESTUDINES (Takım)    
Emydidae (Familya)    
Emys orbicularis Benekli Kaplumbağa
Mauremys caspica Çizgili Kaplumbağa
Testudinidae (Familya)    
Testudo graeca Tosbağa
Testudo hermanni Trakya tosbağası
Cheloniidae (Familya)    
Caretta caretta Deniz kaplumbağası
Chelonia mydas Çorba kaplumbağası
Trionychidae (Familya)    
Rafetus euphraticus Fırat kaplumbağası
Trionyx triunguis Nil kaplumbağası
SQUAMATA (TAKIM)    
Gekkonidae (Familya)    
Asaccus elisae Yaprak parmaklı keler
Cyrtopodion heterocercus Mardin keleri
Cyrtopodion kotschyi İnce parmaklı keler
Cyropodion scaber Karinalı keler
Hemidactylus turcicus Geniş parmaklı keler
Stenodactylus grandiceps Tombul keler
Agamidae (Familya)    
Agama caucasica Kafkas keleri
Agama stellio Dikenli keler
Phrynocephalus helioscopus Topbaş keler
Agama ruderata Bozkır keleri
Chamaeleonidae (Familya)    
Chamaeleo chamaeleon Bukalemun
Anguidae (Familya)    
Anguis fragilis Yılan kertenkele
Ophisaurus apodus Oluklu kertenkele
Varanidae (Familya)    
Varanus griseus Dev kertenkele
Lacertidae (Familya)    
Acanthodactylus boskianus Taraklı kertenkele
Eremias pleskei Aras kertenkelesi
Eremias strauchi Step kertenkelesi
Eremias suphani Suphan kertenkelesi
Lacerta agilis Kars kertenkelesi
Lacerta anatolica Anadolu kertenkelesi
Lacerta cappadocica Kayseri kertenkelesi
Lacerta clarkorum Klark kertenkelesi
Lacerta danfordi Toros kertenkelesi
Lacerta derjugini Artvin kertenkelesi
Lacerta laevis Hatay kertenkelesi
Lacerta mixta  
Lacerta oertzeni  
Lacerta parva Cüce kertenkele
Lacerta parvula  
Lacerta praticola Çayır kertenkelesi
Lacerta princeps Siirt kertenkelesi
Lacerta raddei  
Lacerta rudis  
Lacerta strigata Çizgili kertenkele
Lacerta trilineata İri yeşil kertenkele
Lacerta unisexualis  
Lacerta uzzelli  
Lacerta valentini  
Lacerta viridis Yeşil kertenkele
Podarcis muralis Duvar kertenkelesi
Podarcis sicula İstanbul kertenkelesi
Podarcis taurica Trakya kertenkelesi
Ophisos elegans Tarla kertenkelesi
Scincidae (Familya)    
Aplepharus bivittatus  
Ablepharus chernovi  
Ablepharus kitaibeli İnce kertenkele
Chalcides  ocellatus Benekli kertenkele
Eumeces schneiderii Sarı kertenkele
Mabuya aurata Tıknaz kertenkele
Mabuya vittata Serifli kertenkele
Ophiomorus punctatissimus Toprak kertenkele
Amphisbaenidae (Familya)    
Blanus strauchi Kör kertenkele
Typhlopidae (Familya)    
Typlops vermicularis Kör yılan
Leptotyphlopidae (Familya)    
Leptotyphlops macrorhynchus İpliksi yılan
Boidae (Familya)    
Eryx jaculus Mahmuzlu yılan
Colubridae (Familya)    
Coluber caspius Hazar yılanı
Coluber jugularis Kara yılan
Coluber najadum İnce yılan
Coluber nummifer  
Coluber ravergieri Kocabaş yılan
Coluber rubriceps Toros yılanı
Coluber schmidti Kırmızı yılan
Coluber ventromaculatus Urfa yılanı
Coronella austriaca Avusturya yılanı
Eirenis aurolineatus-  
Eirenis barani  
Eirenis collaris Yakalı yılan
Eirenis coronella Halkalı yılan
Eirenis decemlineata Çizgili yılan
Eirenis eiselti  
Eirenis hakkariensis Hakkari yılanı
Eirenis levantinus  
Eirenis  lineomaculatus Bodur yılan
Eirenis modestus Uysal yılan
Eirenis punctatolineata Van yılanı
Eirenis rothi Kudüs yılanı
Eirenis thospitis  
Elaphe hohenackeri Kafkas yılanı
Elaphe longissima Eskülap yılanı
Elaphe quatuorlineata Sarı yılan
Elaphe situla Ev yılanı
Natrix natrix Yarısucul yılan
Natrix tesellata Su yılanı
Malpolon monspessulana Çukurbaşlı yılan
Pseudocyclophis persicus İran yılanı
Rhynchocalamus melanocephalus Toprak yılanı
Spalerosophis diadema Ş.Urfa yılanı
Telescopus fallax Kedigözlü yılan
Viperidae (Familya)    
Vipera ammodytes Boynuzlu engerek
Vipera barani Baran engereği
Vipera kaznakovi Siyah engerek
Vipera lebetina Koca engerek
Vipera raddei Ağrı engereği
Vipera ursinii Küçük engerek
Vipera xanthina Şeritli engerek
Vipera wagneri Vagner engereği
Elapidae (Familya)    
Walterinnesia aegyptia Çöl Kobrası
       


EK LİSTE-II   MERKEZ AV KOMİSYONUNCA KORUMA ALTINA ALINAN AV HAYVANLARI

MEMELİLER
Familya, cins ve tür adı (Latince adı) Türkçe adı
SANSARGİLLER MUSTALİDAE  
Mustela navilis Gelincik
Mustela putorius Kokarca
Mustela erminia Kakım
Meles meles Porsuk
KUYRUKSÜRENLER VİVERRİDAE  
Herpestes ichneumon Kuyruksüren
     
KUŞLAR
Familya, cins ve tür adı (Latince adı)   Türkçe adı
Gavidae    Dalgıçkuşugiller
Gavia stellata Kızılgerdanlı Dalgıç
Gavia arctica Karagerdanlı Dalgıç
Gavia Immer Buz Dalgıcı
     
Sulida    Sümsükkuşları
Morus bassanus Sümsükkuşu
Phalacrocoracidae    Karabatakgiller
Phalacrocorax carbo Karabatak
Ardeidae    Balıkçılgiller
Ardea cinerea Gri Balıkçıl
Ördekgiller Anatidae  
Anser fabalis Tarla Kazı
Anser brachyrhynchus Küçük Tarla Kazı
Anser anser Boz Kaz
Branta bernicla Yosun Kazı
Alopochen aegypticus Nil kazı
Anas falcata Büyük Çamurcun
Somateria mollissima Pufla
Clangula hyemalis Telkuyruk
Mergus serrator Tarakdiş
Mergus merganser Büyük Tarakdiş
Anas clypeata Kaşıkgaga
Melanitta fusca Kadife Ördek
Sülüngiller Phasianidae  
Perdix perdix Çil keklik: Tablo 1’in II. grup kuşlarda belirtilen iller hariç
Phasianus colchicus Sülün (Özel izin alınan sahalar hariç)
Sutavuğugiller Rallidae  
Rallus aquaticus Su Kılavuzu
Gallinula chloropus Saztavuğu
Poyrazkuşugiller Haematopodidae  
Haematopus ostralegus Poyrazkuşu
Yengeç Yağmurcunları Dromadidae  
Dromas ardeola Yengeç Yağmurcunu
Yağmurcunlar Charadriidae  
Pluvialis fulva Küçük Altın Yağmurcun
Pluvialis dominica Amerikan Altın Yağmurcun
Pluvialis apricaria Altın Yağmurcun
Pluvialis squatarola Gümüş Yağmurcun
Vanellus indicus Büyük Kızkuşu
Vanellus gregaria Sürmeli Kızkuşu
Vanellus leucura Akkuyruklu Kızkuşu
Vanellus vanellus Kızkuşu
Çullukgiller Scolopacidae  
Calidris canutus Büyük Kumkuşu
Calidris fuscicollis Aksokumlu kumkuşu
Philomachus pugnax Döğüşkenkuş
Limosa limosa Çamurçulluğu
Limosa lapponica Kıyı Çamurçulluğu
Lymnocryptes minimus Küçük Su Çulluğu
Numenius phaeopus Sürmeli Kervançulluğu
Numenius arquata Kervançulluğu
Tringa erythropus Kara Kızılbacak
Tringa totanus Kızılbacak
Tringa nebularia Yeşilbacak
Xenus cinereus Sarıbacak
Actitis macularia Benekli Düdükçün
Korsan Martıgiller Stercorariidae  
Stercorarius pomarinus Kütkuyruklu Korsanmartı
Stercorarius parasiticus Korsanmartı
Stercorarius longicaudus Uzunkuyruklu Korsanmartı
Stercorarius skua Büyük Korsanmartı
Martıgiller Laridae  
Larus leucophthalmus Kızıldeniz Martısı
Larus ichthyaetus Büyük Karabaş Martı
Larus ridibundus Karabaş Martı
Larus canus Küçük Gümüş Martı
Larus fuscus Karasırtlı Martı
Larus cachinnans Gümüş Martı
Larus hyperboreus Kutup Martısı
Larus marinus Büyük Karasırtlı Martı
Rissa tridactyla Karaayaklı Martı
Larus argentatus Kuzet Gümüş Martı
Bağırtlakgiller Pteroclidae  
Pterocles orientalis Bağırtlak
Pterocles alchata Kılkuyruk Bağırtlak
Güvercingiller Columbidae  
Columba oenas Gökçe Güvercin
Streptopelia decaocto Kumru
Streptopelia senegalensis Küçük Kumru
Tarlakuşugiller Alaudidae  
Ammomanes deserti Çöl Toygarı
Alaemon alaudipes İbibik toygarı
Galerida cristata Tepeli Toygar
Lullula arborea Orman Toygarı
Alauda arvensis Tarlakuşu
Ardıçkuşugiller Turdidae  
Oenanthe cypriaca Kıbrıs Kuyrukkakanı
Oenanthe deserti Çöl Kuyrukkakanı
Oenanthe xanthoprymma Kızılca Kuyrukkakan
Oenanthe moestra Büyük Kızılca Kuyrukkakan
Oenanthe lugens Karasırtlı Kuyrukkakan
Oenanthe leucopyga Aktepeli Kuyrukkakan
Turdus pilaris Tarla Ardıcı
Turdus philomelos Öter Ardıç
Turdus iliacus Kızıl Ardıç
Turdus viscivorus Ökse Ardıcı
Bıyıklıbaştankaralar Timalidae  
Aegithalos caudatus Uzunkuyruklu Baştankara
DuvarTırmanışkuşugiller Tichodromadidae  
Tichodroma muraria Duvar Tırmaşıkkuşu
Çulhakuşları Remizidae  
Remiz pendulinus Çulhakuşu
Kargagiller Corvidae  
Corvus ruficollis Çöl Kuzgunu
Corvus corax Kuzgun
Sığırcıkgiller Sturnidae  
Sturnus vulgaris Sığırcık
Acridotheres tristis Çiğdeci
Ötücükuşgiller Passeridae  
Passer hispaniolensis Söğüt Serçesi
Passer moabiticus Küçük serçe
Passer montanus Ağaç Serçesi
Carpospiza brachydactyla Çöl Serçesi
Petronia xanthocollis Sarıboğazlı Serçe
İspinozgiller Fringillidae  
Fringilla coelebs İspinoz
Fringilla montifringilla Dağ İspinozu
Rhodopechys sanguinea Alamecek
Rhodospiza obsoleta Boz Alamecek
Bucanetes mongolicus Doğu Alameceği
Carpodacus rubicilla Büyük Çütre
Pyrrhula pyrrhula Şakrakkuşu
Kirazkuşugiller Emberizidae  
Emberiza hortulana Kirazkuşu
Emberiza buchanani Doğu Kirazkuşu
Emberiza bruniceps Kızılbaşlı Kirazkuşu
Miliaria calandra Tarla Kirazkuşu

EK LİSTE-III MAK’ca AVINA BELLİ EDİLEN SÜRELERDE İZİN VERİLEN AV HAYVANLARI

MEMELİLER
Familya, cins ve tür adı (Latince adı) Türkçe Adı
TAVŞANLAR LAPORIDAE  
Lepus europaeus Yabani Tavşan
Oryctalagus cunicullus Ada Tavşanı
KÖPEKGİLLER CANİDAE  
Canis aureus Çakal
Vulpes vulpes Tilki
SANSARGİLLER MUSTALİDAE  
Martes martes Ağaç Sansarı
Martes foina Kaya Sansarı
DOMUZGİLLER SUİDAE  
Sus scrofa scrofa Yaban Domuzu
KUŞLAR
Familya, cins ve tür adı (Latince adı) Türkçe
Ördekgiller Anatidae  
Anser albifrons Sakarca
Anas penelope Fiyu
Anas strepera Boz Ördek
Anas crecca Çamurcun
Anas platyrhynchos Yeşilbaş
Anas acuta Kılkuyruk
Anas querquedula Çıkrıkçın
Netta rufina Macar Ördeği
Aythya ferina Elmabaş Patka
Aythya fuligula Tepeli Patka
Aythya marila Karabaş Patka
Melanitta nigra Kara Ördek
Bucephala clangula Altıngöz
Sülüngiller Phasianidae  
Alectoris chukar Kınalı Keklik
Alectoris geraeca Kaya Kekliği
Ammoperdix griseogularis Kum Kekliği
Coturnix coturnix Bıldırcın
Sutavuğugiller Rallidae  
Fulica atra Sakarmeke
Yağmurcunlar Charadriidae  
Gallinago gallinago Su Çulluğu (Bekasin)
Scolopax rusticola Çulluk
Güvercingiller Columbidae  
Columba livia Kaya Güvercini
Columba palumbrus Tahtalı
Streptopelia turtur Üveyik
Ardıçkuşugiller Turdidae  
Turdus merula Karatavuk
Kargagiller Corvidae  
Garrulus glandarius Alakarga
Pica pica Saksağan
Corvus monedula Küçük Karga
Corvus frugilegus Ekin Kargası
Corvus corone corone Kara Leş Kargası
Corvus corone pallescens Leş Kargası
Ötücükuşgiller Passeridae  
Passer domesticus Şehir Serçesi

 

 

1- EK LİSTE-IV – İLLERİMİZE GÖRE MERKEZ AV KOMİSYONU TARAFINDAN 2013-2014 AV DÖNEMİNDE AVIN YASAKLANDIĞI SAHALAR,

2-ÖRNEK AVLAKLAR,

3-YABAN HAYVANI YERLEŞTİRİLDİĞİ İÇİN AVA KAPATILAN SAHALAR VE

4-YABAN HAYATI GELİŞTİRME SAHASI OLARAK AYRILDIĞI İÇİN AVLANMANIN YASAK OLDUĞU SAHALAR

 

Merkez Av Komisyonunca 2013-2014 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

 

01-ADANA:

Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Pozantı-Karaisalı İlçesi; Doğusu: Yukarı yiriklerden Karanfildağ YHGS güneyinden Karaisalı İlçe sınırından doğuya düz hatla Karakuz Gildirli yolunu kestiği yerden Gildirli, Karaisalı yolundan Nergizlik, Gülüstü, Aşağı Belemedik yolundan YHGS’ na kadar. Batısı-Kuzeyi: Yukarı Yirikler Pozantı otobandan il sınırına kadar. Güneyi: Otobandan YHGS nin kuzey sınırından Aşağı Belemedik.

2- Aladağ-İmamoğlu İlçeleri; Doğusu: İl sınırından Zamantı çayı, Köprücek Köy yolundan Darlık Köyünden İmamoğlu İlçe sınırı boyunca tepeciküren Camili Köyünün İlçe sınırını kestiği yer. Güneyi: Kozan İlçe sınırından Camili, Alaybeyi Batısı: Doğan Çayı ve Hızar Deresini takiben Aladağ Milli parkına kavuştuğu yerden Aladağ, Akören Evliya, eğner, Boztahta, Alaybeyi. Kuzeyi: Aladağ Milli Parkı, oradan Şamadan beli sırtını takiben Zamantı Çayı’na birleştiği yer arasında kalan kısım,

3- Kozan İlçesi; Doğusu: Kozan-Feke Karayolu Kuzeyi: Kayseri-Adana İl Sınırı ile Kozan-Feke İlçe Sınırı Batısı:Kayseri Yahyalı İlçesine ulaşımı sağlayan Burhaniye, Işıkkaya, Ergenuşağı, Gökgöz, Akdam ve Poskabasakal köylerini bağlayan karayolu. Güneyi: Poskabasakal, Karacaören ve Turunçlu köylerini Kozan İlçesine bağlayan karayolu.

4- Saimbeyli İlçesi; Doğusu: Adana-Kahramanmaraş İl Sınırı Kuzeyi: Adana-Kahramanmaraş İl Sınırı ile Hançerderesi Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Sınırı Batısı: Göksu Nehri boyunca Gökkaya Tepesi, Yardibi Köyü Irmak Mah. Danacıderesi ve Saimbeyli-Feke İlçe Sınırı Güneyi: Danayalak Deresi doğusu istikametinde Kale Mahallesinden Ayvacık Köy Yolu ve devamı Çatak Mah., den kuzey istikamete (Kuyucak Deresi Boyunca) Karakuyu Köy yolu ile devamı Topallar Mah. Yolu ile Geyikpınarı Tepesi’ den Kahramanmaraş İl Sınırı.

5- Sarıçam-İmamoğlu İlçeleri; Doğusu: İmamoğlu Adana yolu, Kuzeyi: İmamoğlu Adana yolundan Faydal Alaybeyi Boztahta Köyü yolu Batısı: Boztahta, Topallı, Otluk, Malıhıdırlı, Eğceli, Turunçlu, Hocalı, Kargakekeç, Çınarlı Köy Yolu, Güneyi: Çınarlı Akkuyu Kılıçlı Köy Yolunun Adana İmamoğlu yoluyla birleştiği yer.

6– İmamoğlu İlçesi; Doğusu: Hacıhasanlı-Alaybeyi-Camili köy yolu, Kozan-İmamoğlu İlçe Sınırı. Kuzeyi: Aladağ-İmamoğlu İlçe Sınırı (Seyhan Nehri) Batısı: Aladağ-İmamoğlu İlçe Sınırı (Seyhan Nehri üzeri Sanibey Barajı) Güneyi: Seyhan Nehrinden Musulu Köprüsü mevkiinden Aladağ-İmamoğlu Karayolu Hacıhasanlı Köyüne kadar olan İmamoğlu yol istikametine.

Devlet/Genel Avlak:

1-Pozantı İlçesi Devlet Avlağı; Doğusu: Niğde il sınırından başlayıp DSİ sulama kanalına, kanalı takiben Aşçıbekirli ile yukarı belemedik Köyüne (Kökçeler) giden yolun kesiştiği yere, yolu takiben Ayşe Deresini kestiği yere, Dereyi takiben 85 nolu bölmenin doğu sırtına, sırtı takiben gömel gediğine, oradan 300 metre sırtı takiben batıya, batıdan kuru Dereyi kestiği yere, oradan Dereyi takiben yazıcak Köyü yoluna, yolu takiben bağDeresini kestiği yere, oradan Dereyi takiben gülsüm pınarına, oradan direk 121 rakımlı Tepeye, oradan sırtı takiben sürükge Tepeye, oradan sırtı takiben 209 nolu bölmenin doğusundan geçen ve Yukarıyirikler Köyü yolunun kestiği yere, oradan yolu takiben 250 ile 251 nolu bölmeleri birbirinden ayıran sırtın kestiği yere, oradan ören Dereye, oradan doğuya doğru Dereyi takiben 286 nolu bölme ile 287 nolu bölme arasındaki kuru Dereye, Dereyi takiben tellal Tepeye, oradan güneye doğru sırtı takiben 193 rakımlı büyükkara höyük Tepeye, oradan sırtı takiben Asar Yaylası yolunun kestiği yere, Kuzeyi: Niğde il sınırı arasında kalan kısım, Batısı: Niğde il sınırı, Güneyi: Asar Yaylası yolunun kestiği yerden Ömerli köy yolunu takiben Ömerli Köyüne, oradan 376 nolu bölmenin doğusundaki sırta, oradan kuzeye doğru sırtı takiben 375 nolu bölmenin sırtı kestiği yere, oradan sırtı takiben Gözler Dereye, Dereyi takiben Ömerli Köyü yolu ile kesiştiği yere, oradan yolu takiben Niğde il sınırına.

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Ceyhan İlçesi; Doğusu: Sirkeli Köyü yolundan başlayıp, yolu takiben Yeniköy yolu, oradan yolu takiben İsalı Köyü, Güneyi: İsalı Köyü yolu, oradan yolu takiben Gündoğan Köyü, oradan yolu takiben Yüreğir İlçesi Çelemli Beldesi yolu sınırı. Batısı: Yüreğir ilçe sınırı, Kuzeyi: Yüreğir ilçe sınırından Misis (Yakapınar) köy yolundan başlayıp Kızıldere Köyü yolu, oradan yolu takiben Sirkeli yolu arasında kalan alan,

2- Aladağ İlçesi: Kuzeyi: Aladağ İlçesinin Akpınar mahallesinden Açıkise pınarına giden yolu takiben Açıkise pınarı, oradan yolu takiben 1166 rakımlı Kodalak tepenin batı eteğindeki Yeniköy yoluna. Doğusu: Oradan yolu takiben 952 rakımlı tepenin güney eteğine, Batısı: Adana-Aladağ yolunu takiben Aladağ İlçesi Akpınar Mahallesine. Güneyi: Oradan yolu takibenAdana-Aladağ yoluna.

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

1-Adana Akyatan Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

2-Adana Pozantı Karanfildağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

3-Adana Tuzla Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

4-Adana-Kahramanmaraş-Hançer Deresi Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (05.10.2006 tarih ve 26310 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

5-Adana-Seyhan Baraj Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (05.10.2006 tarih ve 26310 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

 

02-ADIYAMAN:

Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Merkez İlçesiDoğusu: Boğazözü-Kömür Yolundan başlayarak, Kaşköy yolundan Kanikürk-Kozan- Ağaçkonak Köyünün Güneyi – Varlık Köy Yolundan Adıyaman Malatya Devlet Kara Yolundan devam ederek recep çayına kadar, Kuzeyi: Recep çayından başlayarak Mestan-Sarıkaya Köy yolunu takiben Adıyaman-Malatya İl sınırını devam ederek Tut İlçe sınırına kadar, Batısı: Adıyaman Tut İlçe sınırı, Güneyi: Adıyaman Tut İlçe sınırının kesiştiği noktadan başlayarak Dandırmaz köy yolundan Yaylakonak, Kuşakkaya Köy sırtından devam ederek Ahmet hoca, Koru, Palanlı Köyünün Güneyinden devam ederek, Boğazözü, Kömür Yoluna Kadar olan alan.

2-Besni İlçesiDoğusu:  Sofraz çayından başlayarak Yelbastı, Üçgöz Köy yolunun kesiştiği noktaya kadar. Kuzeyi:Üçgöz, Yelbastı köy yolunun kesiştiği noktadan başlayarak Besni Gaziantep Devlet Karayoluna kadar. Batısı: Besni Gaziantep Devlet karayolundan başlayarak Eski köye kadar. Güneyi: Sofraz Çayı.

3-Sincik İlçesi; Doğusu: Taşkale Çayı, Kuzeyi      : Sincik Çat Köy Yolu, Batısı: Kahta – Sincik Devlet Karayolu,Güneyi: Kahta-Sincik Devlet Karayolundan başlayarak, Şahkolu Köyünün Güneyindeki Şerefhan mezrasından devam ederek beyaz kaya sırtından Taşkale çayına kadar.

4-Gölbaşı İlçesi (A); Doğusu:  Karabahşılı köyü Aktoprak köyü Ozan köyü sınırına kadar. Batısı:  Adıyaman Kahramanmaraş il sınırı, Güneyi : Haydarlı köyünden başlayarak Devlet karayolu takiben Ozan köyüne kadar. Kuzeyi:Adıyaman Kahramanmaraş il sınırı.

(B); Doğusu: Hamzalar Köyü, Kuzeyi: Adıyaman K.Maraş İl Sınırları, Batısı: Miçolar Köyü, Güneyi: Meydan Köyü.

5-Tut İlçesi (A)Doğusu: Yaylakonak-Dandırmaz Köy yolunun devamı İncekoz – Tut İlçesi sınırları kesiştiği noktaya kadar. Batısı: Tut İlçesi ile Meryem Uşağı yolunun kesiştiği noktadan başlayarak Çanakçı- Bulanık Köy yolu takiben Cankara Köyüne kadar. Güneyi           : Dandırmaz–Tepecik köy yolunun kesiştiği noktadan başlayarak Yalankoz–Kaşlıca Tut İlçesi yolunu takiben Meryemuşağı Köy Yolunun kesiştiği noktaya kadar. Kuzeyi: Cankara Köyünden başlayarak, Adıyaman – Malatya İl sınırı.

(B); Doğusu: Boyundere Köy sınırı, Kuzeyi: Göksu Çayı, Batısı: Tut İlçe Yolu, Güneyi: Tut-Besni İlçe sınırı.

(C); Doğusu: Akçatepe Öğütlü köy yolunun kesiştiği noktadan başlayarak Öğütlü Yaylımlı köy yolunun birleştiği noktaya kadar. Kuzeyi : Akçatepe, Öğütlü köy yolunun kesiştiği noktadan başlayarak Kaşlıca köy yolundan devam ederek Tut Meryem Uşağı köyüne kadar. Batısı: Meryem Uşağından başlayarak Göksu çayına kadar. Güneyi: Göksu çayı devam ederek Yaylımlı köyüne kadar.

6-Kâhta İlçesi; Doğusu: Kozağaç, Doluca köy yolunun Kahta Sincik Devlet karayolunun kesiştiği noktadan başlayarak Cendere köprüsüne kadar. Kuzeyi: Cendere köprüsünden başlayarak Recep çayı takiben Adıyaman İnlice belde yoluna kadar. Batısı: Adıyaman İnlice belde yolu takiben Pınaryayla Bölükyayla belde yoluna kadar. Güneyi: Pınaryayla, Bölükyayla belde yolunun kesiştiği noktadan başlayarak Boğazkaya, Kozağaç yolu devam ederek Kozağaç Doluca yolununKahta Sincik Devlet karayoluna kadar.

Devlet/Genel Avlak:

1- Çelikhan-Akdağ Devlet Avlağı; Doğusu: Mutlu Köyü’nün güneyindeki Fatihan Deresi’nden devam ederek İncirli Mezrasısı köy yolundan başlayarak Yağızatlı köy yolunun Bulam Çayı ile kesiştiği nokta, Kuzeyi: Şıhment Deresi ile Besiki Deresi’nin birleştiği noktadan devam ederek Mutlu Köyü’ne kadar olan köy yolu, Batısı: Çelikhan-Adıyaman karayolundan devam ederek Şıhment Deresi Besiki Deresinin birleştiği noktaya kadar, Güneyi: Yağızatlı Köyünden başlayarak Bulam Çayı devamında Çem-Değirmenden Aydoğdu batısındaki Adıyaman-Çelikhan karayolu köprüsüne kadar olan kısım.

2-Merkez-Çelikhan Ulubaba-Bezar Devlet Avlağı: Doğusu: Şıhbor ziyaretinden başlayarak Adıyaman- Çelikhan Devlet karayolu takiben eskiköy yolu takiben Aksu mezrasına kadar, Kuzeyi: Aksu mezrasından başlayarak Mestan köyü üzerinden devam ederek Kavak, Sarıkaya köyünden Adıyaman-Malatya il sınırını takiben zencili Tepeye kadar Batısı: Zencili Tepeden başlayarak beyazkaya kortigeriz üzerinden hoşhoşik deresine kadar Güneyi: hoşhoşik deresinden başlayarak Kale Tepe Küre Tepesinden devam ederek şeref çayı hazsaz Tepesinden Adıyaman Çelikhan Karayolu şıhbor ziyaretine kadar

 

03-AFYONKARAHİSAR:

Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Sultandağı İlçesi; Güneydoğusu: Sultandağı İlçe Merkezi’nden başlayarak Sultandağı-Yalvaç orman yolunu takip eden ve bu yolun Afyonkarahisar-Isparta il sınırı kestiği nokta Kuzeyi-Kuzeydoğusu: Sultandağı İlçe Merkezi’nden başlayarak Afyonkarahisar–Konya karayolunu takiben Sultandağı–Çay İlçe sınırını kestiği nokta Batısı: Afyonkarahisar–Konya karayolununun Sultandağı–Çay İlçe sınırını kestiği noktadan başlayarak ilçe sınırını takiben Afyonkarahisar-Isparta il sınırı kestiği nokta.

2- Emirdağ İlçesiDoğusu: Çaykışladan başlayarak Çaykışla-Türkmenköy-Demircili karayolu istikametinde demirciliye kadar olan kısmı Kuzeyi: Demirciliden başlayarak, Karacalar-Dereköy yolu boyunca, Dereköy’e kadar olan kısmıBatısı: Dereköy-Çaykışla Yolu Güneyi: Dereköy- Çaykışla yolu boyunca Çaykışla’ya kadar olan kısmı.

3- Bayat İlçesi; Doğusu: Sülüklü-Alibeyce yolunun Bayat-Emirdağ ilçe sınırını kestiği noktadan başlayarak Afyonkarahisar –Ankara karayolunun Bayat-Emirdağ ilçe sınırını kestiği noktaya kadar olan kısmı Kuzeyi: Suluklu-Alibeyce yolunun Bayat-Emirdağ ilçe sınırını kestiği noktadan başlayarak Eskigömü’ye kadar olan kısmı Batısı: Eskigömü’den başlayarak Bayat – Eskigömü yolunu takiben Afyonkarahisar-Ankara karayoluna kadar olan kısım Güneyi: Bayat–Eskigömü yolunun Afyonkarahisar –Ankara Karayolu kestiği noktadan başlayarak karayolunu takiben Bayat-Emirdağ ilçe sınırını kestiği noktaya kadar olan kısmı.

4- Şuhut İlçesiDoğusu: Balçıkhisar’dan başlayarak Balçıkhisar – Yıprak yolunu takiben yolun Şuhut-Dinar ilçe sınırını kestiği noktaya kadar olan kısmı Kuzeyi: Başören’den başlayarak, Başören-Balçıkhisar yolu takiben Balçıkhisar’a kadar olan kısmı Batısı: Başörenden başlayarak, Sandıklı İlçe sınırına doğru ilerleyen yolu takiben Şuhut – Sandıklı – Dinar ilçe sınırlarının kesiştiği noktaya kadar olan kısmı Güneyi: Şuhut-Sandıklı-Dinar ilçe sınırlarının kesiştiği noktadan başlayarak, Şuhut–Dinar İlçe sınırını takiben Balçıkhisar-Yıprak yolunu kestiği noktaya kadar olan kısmı.

5- Dazkırı İlçesi; Doğusu: Dazkırı-Basmakçı ilçe sınırı Kuzeyi: Sarıkavak – Yüreğil – Başmakçı karayolunun, Dazkırı – Basmakçı ilçe sınırı kestiği noktaya kadar olan kısmı Batısı: Basmakçı – Yüreğil – Sarıkavak yolunun Afyonkarahisar – Denizli karayolunu kestiği noktadan başlayarak Afyonkarahisar-Denizli il sınırına kadar olan kısmı Güneyi: Afyonkarahisar-Denizli il sınırı.

6- Başmakçı İlçesi; Doğusu: Basmakçı – Akpınar – Çardak karayolunun, Afyonkarahisar – Denizli il sınırını kestiği noktaya kadar olan kısmı Kuzeyi: Başmakçı – Yüreğil – Sarıkavak yolunun; Dazkırı – Basmakçı ilçe sınırını kestiği noktaya kadar olan kısmı Batısı: Basmakçı-Dazkırı ilçe sınırı Güneyi: Basmakçı–Akpınar-Çardak karayolunun, Afyonkarahisar-Denizli il sınırını kestiği noktaya kadar olan kısmı.

7- İhsaniye İlçesi; (A) Doğusu: Afyonkarahisar – Kütahya demiryolunun, İhsaniye – Afyonkarahisar Merkez ilçe sınırını kestiği noktadan başlayarak demiryolunu takiben İhsaniye – Aşağıtandır – Anıtkaya yoluna kadar olan kısmı Kuzeyi:Afyonkarahisar – Kütahya demiryolunun İhsaniye – Aşağıtandır – Anıtkaya yolunu kestiği yerden başlayarak Aşağıtandır – Anıtkaya yolunu takiben İhsaniye – Afyonkarahisar Merkez ilçe sınırını kestiği noktaya kadar olan kısmı Güneybatısı:Afyonkarahisar Merkez İlçe – İhsaniye ilçe sınırı

(B) Kuzeydoğusu: Afyonkarahisar- Kütahya karayolunun Afyonkarahisar Merkez ilçe sınırının İhsaniye ilçe sınırını kestiği noktadan başlayarak, karayolunun Afyonkarahisar – Kütahya il sınırını kestiği noktaya kadar olan kısmı Güneyi:Afyonkarahisar – Kütahya karayolunun Afyonkarahisar Merkez ilçe sınırını kestiği noktadan başlayarak, Afyonkarahisar Merkez – İhsaniye ilçe sınırı boyunca, Afyonkarahisar-Kütahya il sınırına kadar olan kısmı Batısı: Afyonkarahisar-Kütahya il sınırı.

Devlet/Genel Avlak:

1-Çay-Karamık Genel Avlağı; Kuzeyi: Çay Karacaören kasabasının üzerinden geçen Çay-Dinar karsa yolundan İnli kasabasına ayrılan noktadan başlayarak İnli kasabasında geçerek Selevir baraj setine kadar ulaşan yol Batısı: Kuzey sınırının Selevir baraj setinde bittiği noktadan başlayarak baraj setinin üzerinden geçerek Karahallı köyüne devam eden barajın güneyindekistabilize yolu takiben Karahallı köyünden Çobankaya köyüne ulaşan oradanda Şuhut-Karaadli asfaltını takiben Uzunpınar köyüne ulaşan yol Güneyi: Uzunpınar köyünden başlayarak göçen köyüne ulaşan yoldan Göcen köyünü geçerek Çay-Dinar ana karayoluna bağlanan yoldan Çayırpınar köyüne oradan Aydoğmuş, Armutlu köylerinden Koçbeyli kasabasına ulaşan yolDoğusu: Koçbeyli kasabasından Karamık, Orhaniye köylerini takiben Çay-Dinar ana kara yoluna ulaştığı noktaya oradan Karacaören kasabasından İnli kasabasına ayrılan kısmına kadar olan yol. Toplam hektarı:27.715 ha.’dır.

2-Eber Gölü Genel Avlağı; Kuzeyi: Bolvadin Çay karayolu üzerinden Bolvadin Derekarabağ köyüne ulaşmak için ayrılan noktadan başlayarak Derekarabağ köyüne ulaşan ana yoldan geçerek Yenikarabağ köyüne giden ana yolun Büyükkarabağ kasabasına ayrıldığı noktaya kadar olan yol güzergahı Doğusu: Bolvadinden Yenikarabağ köyüne ulaşan yolun Büyükkarabağ kasabasına ayrıldığı noktadan itibaren Yenikarabağa ulaşan anayol Güneyi: Yenikarabağ kasabasından itibaren Eber Gölünün güneyini takiben devam eden ve Çay Bolvadin ana karayolunu kestiği noktaya kadar olan yol Batısı: Çay-Bolvadin ana karayolu toplam hektarı 22.767 ha.’dır.

3- Hocalar Devlet AvlağıKuzeyi: Sığırkuyruğu tepesinden dalsız sınırına kadar olan kısmı kaplayan karayolu itibariyle Afyonkarahisar-Uşak il sınırına kadar olan kısmı Doğusu: Sığırkuyruğu tepesinden itibaren Hocalar-Yavaşlar-Saltuk karayolunu takiben Çandır köprüsüne kadar olan güzergahı Güneyi: Çandır Köprüsünden başlayarak Şeyhyahşi-Devret Çiftliği-Yukarıçapak karayolunu takiben Afyonkarahisar-Uşak il sınırı kestiği noktaya kadar olan kısmı Batısı:Afyonkarahisar-Uşak İl sınırı.              

Örnek Avlak;

1-Merkez İlçe Anıtkaya-Olucak Örnek Avlağı; Doğusu: Küçük Resul Tepe, Resul Baba Tepe, Küçükresul Sırtını takiben, Hacı Onbaşı Deresi Kuzeyi: Uluören Kuyusu’ndan doğuya doğru uzanan toprak yolu sürekli olarak takiben; Kazankaklık Sırtı ve Demirliöz sırtı eteklerinden Olucak Asfalt yolunun kesiştiği nokta, Moruklu deresi ve Kızıleymir deresini geçerek Motopomp’a, Olucakyolu Mevkiinin güneyinden, Koçyatağı Mevkiinin kuzeyinden ve Ahlatlıöz Mevkiinin güneyinden, Bahceciköz dere, Yarıkkaya dereyi geçerek, Pırnallıçal Sırtı eteklerinden Masırınazatlar dere, Ağıllar dere’yi geçerek, Eserinçat Mevkiinin kuzeyinden geçerek Anıtkaya-Çatkuyu yolu’nun kesiştiği nokta, Pırnallıçal Dere ve Mındırca Dere’yi geçerek, Kızılcıközü Mevkiinin güneyinden Millikler yolu Sırtının eteklerinden geçerek, Yaylayolu Dere, Kemikliöz dere ve Küçük Karanlık dere’yi geçerek Çallıyayla Mevkiine, uzun sırtın eteklerinden yolu takip ederek Üç Köprü dere ve Şekali dere’yi geçerek, İnlerüstü Sırtının kuzeyinde Hacıonbaşı dere ile yolun kesiştiği yer, Batısı: 1442 Rakımlı Akaya Tepe, Sarıkavak Kayası Sırtını takiben, Demirli Öz deresi Başlangıcına oradan Çingen Sıtını takiben Uluören Kuyusu, Güneyi: 1442 Rakımlı Akaya Tepe’den sırtları takip ederek, kuzeydeki 1440 rakımlı Tepe, Olucak Beli Tepe, Çıplak Tepe, Kamburkaya Tepe, Kuyucu Tepe, Evkaya, 1376 Rakımlı Tepe, Akaya Göğsü’nün kuzeyindeki Tepeler, Kümbet Tepe, Terzi Gediği Tepe, Gedik Sırtı boyunca Elmalı Tepe, Küçük Resul Tepe

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Merkez İlçesi (A); Doğusu: Afyonkarahisar-Salar-Şuhut yolu. Kuzeyi: Sülün – Değirmenayvalı – Büyükkalecik – Serban yolunun Başkomutan Tarihi Milli Parkı sınırını kestiği noktadan itibaren milli park sınırını takip ederek milli park sınırının Sinanpaşa – Afyonkarahisar Merkez İlçe sınırını kestiği noktaya kadar olan kısmı. Batısı: Afyonkarahisar Merkez Sinanpaşa ilçe sınırı. Güneyi: Afyonkarahisar Merkez – Şuhut ilçe sınırı

(B); Doğusu: Merkez İscehisar ilçe sınırı Kuzeyi: Merkez-İhsaniye ilçe sınırı Batısı: Merkez-İhsaniye ilçe sınırıGüneybatısı: Afyonkarahisar İhsaniye karayolundan Yarımcaya giden yol ayrımını takiben Yarımca, Çıkrık-Çalışlar yolu

2-Bolvadin İlçesi; Doğusu: Bolvadin – Derekarabağ – Büyükkarabağ  Çaykışla yolu, Kuzeyi: Bolvadin-Emirdağ ilçe sınırı Batısı: Kemerkaya Bolvadin karayolu, bu yol üzerinden Kutlu’ya giden yol ayrımından itibaren Kutlu-Taşağıl-Karayokuş-Dipevler Bolvadin yolu Güneyi: Bolvadin – Derekarabağ – Büyükkarabağ – Çaykışla yolunu takiben Bolvadin-Emirdağ ilçe sınırına kadar olan kısım

3-Dinar İlçesi (A); Doğusu: Dinar-Çay karayolundan Ergenli’ye giden yol, bu yolun Isparta il sınırını kestiği noktaya kadar olan kısmı Kuzeyi: Dinar-Çay karayolunun Ergenli yol ayrımından Sandıklı-Dinar karayolunu kestiği noktaya kadar olan kısmı Batısı: Sandıklı-Dinar karayolunun Eldere’ye giden yol ayrımından itibaren Dinar-Eldere–Isparta yolu, bu yolun Isparta il sınırını kestiği noktaya kadar olan kısmı Güneyi: Isparta il sınırı

(B); Doğu: Dikici – Çamlı – Körpelli – Keçiborlu yolunu takiben Afyonkarahisar – Isparta il sınırına kadar olan kısmıGüneyi: Dikici – Çamlı – Körpelli – Keçiborlu yolunun Afyonkarahisar – Isparta il sınırını kestiği noktadan başlayarak il sınırı boyunca, Dinar – Başmakçı İlçe Sınırı  takiben, Palaz-Bademli yolunun Başmakçı Dinar Karayolunu kestiği noktaya kadar olan kısmı Batısı: Başmakçı Dinar Karayolu,               Kuzeyi: Başmakçı Dinar Karayolunun Tekin- Pınarlı-Yeşilçat karayolunu kestiği noktadan başlayarak yolu takiben Dikici – Çamlı – Körpelli – Keçiborlu yolunu kestiği noktaya kadar olan kısmı.

4- Hocalar İlçesi; Doğusu: Yağcı-Çepni yolu Kuzeyi: Yağcı-Çalca-Ağılhisar yolu Batısı: Ağılhisar-İhsaniye-Hocalar yolu Güneyi: Hocalar-Çepni yolu.

5-  Sultandağı İlçesi; Doğusu: Konya il sınırı Kuzeyi: Örenkaya Karakışla yolunun ilçe sınırını kestiği noktadan itibaren Örenköy-Karakışla-Karapınar yolu Batısı: Karapınar-Taşköprü yolu Güneyi: Taşköprüden Konya il sınırına kadar Akşehir gölü.

6-Emirdağ İlçesi; Doğusu: Afyonkarahisar Ankara karayolunun Emirdağ-Eskişehir karayolunu kestiği noktadan itibaren Eskişehir il sınırına kadar Emirdağ Eskişehir karayolu Kuzeyi: Eskişehir il sınırı Batısı: Gömü-Sığracık-Gökçeyaka-Beyköy-Kılıçlı-Gedikevi yolu, bu yolun Eskişehir il sınırını kestiği noktaya kadar olan kısmı Güneyi: Gömü’den Eskişehir yol ayrımına kadar Afyonkarahisar-Ankara karayolu.

7-İscehisar İlçesi; Kuzeydoğusu: Olukpınar-Karakaya yolu, bu yolun Afyonkarahisar–Ankara karayolunu kestiği noktaya kadar olan kısmı Kuzeybatısı: Çalışlar Karaağaç-Karakaya yolu Batısı: Afyonkarahisar–Ankara karayolundan Çalışlar’a giden yol Güneyi: Çalışlar yol kavşağından Karakaya Mahallesi yol kavşağına kadar olan Afyonkarahisar–Ankara karayolu

8-Kızılören İlçesi; Doğusu: Kızılören ilçe sınırından itibaren Menteş-Kızılören-Gülyazı yolu, bu yolun Dinar ilçe sınırını kestiği noktaya kadar olan kısmı Kuzeyi: Sandıklı-Kızılören ilçe sınırı Batısı: Kızılören ilçe sınırından itibaren Menteş’den Denizli’ye giden yol bu yolun il sınırını kestiği noktaya kadar olan kısmı Güneyi: il sınırından Gülyazı-Cerit yaylası yoluna kadar Kızılören-Dinar ilçe sınırı.

9-Sandıklı İlçesi; Doğusu: Karkın-Soğucak yolu, bu yolun Dinar ilçe sınırını kestiği noktaya kadar olan kısmı Kuzeyi:Karkın-Akın-Gökçealan-Doğansu yolu Batısı: Doğansu-Ballık-Türbelkavak yolu Güneyi: Ballık-Türkbelkavak yolundan Haydarlı Soğucak yoluna kadar Sandıklı-Kızılören-Dinar ilçe sınırları.

10- İhsaniye İlçesi; Doğusu: İhsaniye-Bayramaliler-Sarıcaova yolunun Döğer-Sarıcaova yolunu kestiği noktaya kadar olan kısmı Kuzeyi: Döğer’den, Döğer-Sarıcaova yolunun İhsaniye-Bayramaliler-Sarıcaova yolunu kestiği noktaya kadar olan kısmı Batısı: Döğer-Üçler kayası yolu Güneyi: Bayramliler-İhsaniye yolunun Üçlerkayası Bayramaliler yolunu kestiği kısmı.

11-Şuhut İlçesi Doğusu: Şuhuttan başlayarak -Karadirek- Güneytepe Balçıkhisar yolu sınır olmak üzere balçıkhisara kadar olan kısmı Kuzeyi: Şuhut-Dadak yolu boyunca Şuhut-Sandıklı-Afyonkarahisar merkez ilçe sınırının kesiştiği noktaya kadar olan kısmı Batısı: Şuhut Sandıklı ilçe sınırının Başören- Dutağaç yolunu kestiği noktaya kadar olan kısmı Güneyi:Balçıkhisar- Başören  dutağaç yolunun, sandıklı-Şuhut ilçe sınırının kestiği noktaya kadar olan kısmı.

12- Hocalar İlçesi; Kuzeyi; Uşak Afyonkarahisar il sınırından itibaren Davulga Yavaşlar yolunun Hocalar Sandıklı İlçe sınırını kestiği noktaya kadar olan kısmı, Doğusu; Yavaşlar Örencik Yolunun Sandıklı Hocalar ilçe sınırından başlayarak örtülü Ayancık yolunu kestiği noktaya kadar olan kısım. Güneyi; Yavaşlar Örtülü Ayancık yolunun Afyonkarahisar Uşak sınırına kadar olan kısmı, Batısı; Afyonkarahisar Uşak İl sınırı.

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

1-Afyonkarahisar Sandıklı Akdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

2-Afyon-Dinar Karakuyu Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (05.10.2006 tarih ve 26310 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

 

04-AĞRI:

Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Merkez İlçe; Doğusu: Taşlıçay İlçe sınırı, Kuzeyi: Iğdır İli sınırı, Batısı: Ağrı- Kağızman Karayolu, Güneyi: Ağrı- Doğubayazıt Karayolu.

2-Taşlıçay İlçesi; Doğusu: Diyadin İlçe sınırı, Kuzeyi: Ağrı-Doğubayazıt karayolu, Batısı: Ağrı Merkez İlçesi ve Hamur İlçe sınır, Güneyi: Van Erciş İlçe sınırı.

3-Diyadin İlçesi; Doğusu: Omuzbaşı Köyünden, Diyadin merkezi, Boyalan, Rahmankulu, Yukarıtütek, Atadamı ve Aşağıuğur köylerini takip eden berkitme yol. Kuzeyi: Ağrı-Doğubayazıt karayolu. Batısı : Taşlıçay İlçe sınırı. Güneyi: Van Erciş ve Muradiye İlçe sınırları.

4-Doğubeyazıt İlçesi; Doğusu: İran. Kuzeyi: Ağrı-Doğubayazıt-Gürbulak karayolu. Batısı: Diyadin İlçe sınırı.Güneyi: Van İli, Çaldıran İlçesi-İran.

5-Hamur İlçesi; Doğusu: Ağrı-Hamur karayolundan, Hamur İlçe Merkezi, Hatunkomu Mah., Y. Gözlüce, A. Gözlüce, A. Yenigün, Özdirek, Abdiçıkmaz, Soğanlıtepe ve Erdoğan köylerinden Taşlıçay İlçe sınırına uzanan hat. Kuzeyi: Ağrı İli Merkez İlçe sınırı. Batısı: Tutak İlçe sınırı. Güneyi: Patnos ve Erciş İlçe sınırı.

6-Tutak İlçesi; Doğusu: Tutak-Patnos karayolu. Kuzeyi: Tutak-Karayazı karayolu. Batısı: Karayazı-Malazgirt İlçeleri sınırı. Güneyi: Patnos İlçesi sınırı.

7-Patnos İlçesi; Doğusu: Tutak-Patnos karayolundan Patnos-Bitlis Adilcevaz karayolu. Kuzeyi: Tutak İlçe sınırı.Batısı: Muş İli, Malazgirt İlçe sınırı. Güneyi: Bitlis İli Adilcevaz İlçe sınırı.

8-Eleşkirt İlçesi; Doğusu: Sarıkamış İlçe sınırından, Hankomu, Y. kopuz, A.kopuz, Dalkılıç, Mollasüleyman, Uzunyazı, Yücekapı köylerinden Tutak İlçe sınırı. Kuzeyi: Kars Sarıkamış ve Erzurum Horasan İlçe sınırı. Batısı: Erzurum Horosan ve Karayazı İlçe sınırı. Güneyi: Tutak İlçe sınırı ve Erzurum Karayazı İlçe sınırı.

 

05-AMASYA:

Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Suluova İlçesi (A); Doğusu: Amasya Suluova Karayolundan Akören–Kıranbaşalan–köy yollarını takiben Samsun sınırına kadar. Kuzeyi: Amasya-Samsun il sınırı Güneyi: Amasya-Suluova karayolu, Batısı: Suluova-Samsun karayolu.

(B); Yedikır Baraj Göleti; Yedikır Baraj Göleti ve 2 kilometrelik çevresi.

2- Merzifon İlçesi (A); Doğusu: Oymak köy yolunu takiben Merzifon-Ankara devlet karayolunu kestiği yerden Merzifon-Ankara devlet karayolunu takiben Çorum il sınırına kadar olan kısım Kuzeyi: Elmayolu, Hacet, Çamlıca, Kıreymir, Oymak köyleri Batısı: Küçükçay, Büyükçay köy yolunu takiben Elmayolu Köyü ile çevrili saha Güneyi: Çorum il sınırı

(B); Doğusu: Çavundur köyü yönünden kuzeye doğru düz hatla il sınırı. Kuzeyi: Amasya-Samsun il sınırı Batısı:Merzifon-Hırka köy yolunu takiben Samsun sınırına kadar Güneyi: Merzifon-Samsun Karayolu.

3-Taşova İlçesi; Doğusu: Gemibükü-Uluköy Devlet karayolunu takiben Uluköy kasabasına kadar, Kuzeyi: Uluköy-Alpaslan Devlet karayolunu takiben Alpaslan kasabasına kadar, Batısı: Alpaslan -Taşova Devlet karayolunu takiben Taşova ilçesine kadar, Güneyi: Taşova- Çılgıdır Devlet karayolunu takiben Gemibükü köyüne kadar.

4-Gümüşhacıköy İlçesi; Doğusu: E-80 devlet karayolu- Kırca Kabaoğuz yol ayrımından başlayıp, aynı yolu takiben Aphaz çayırına kadar. Kuzeyi: Vezirköprü, Osmancık, Gümüşhacıköy sınır kesişim noktasından başlayıp Aphaz çayırına kadar. Batısı: Gümüşhacıköy Osmancık ilçe sınırı, Güneyi: Kırca Kabaoğuz yol ayrımından başlayıp E-80 devlet karayolunu takiben Osmancık ilçe sınırına kadar.

5-Hamamözü İlçesi; Doğusu: Yemişen yol ayrımından başlayıp Hamamözü-Gümüşhacıköy ilçe sınırını takiben Çorum sınırına kadar. Kuzeyi: Yemişen yol ayrımından başlayıp Gümüşhacıköy Laçin devlet karayolunu takiben Laçin Hamamözü sınırına kadar. Batısı: Çorum il sınırı Güneyi: Gümüşhacıköy-Hamamözü ilçe sınırını takiben Çorum il sınırına kadar.

Örnek Avlak;

1-Kızılca Örnek Avlağı; Doğusu: Kızılca Köyünden Yeşilırmağı takiben Musa Köyü yol ayrımına kadar, Kuzeyi:Zovallık pınarını takiben Ovasaray-Kuru ırmak Mevkisine kadar olan kısım ile Yeşilırmağı takiben Kızılca Köyü ile çevrili saha,Batısı: Terzihamamından başlayarak Hamamın Tepe, Kamışlı Dere sırtı, Damlakaya Deresini takiben Zovallı Pınarına kadar,Güneyi: Musa Köyü yolunu takiben Musa Köyüne kadar olan kısım ile yine aynı yolu takiben Terzi Köyü-Terzihamamı kaplıcalarına kadar.

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği için Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Merkez İlçesi; Güneyi: İpekköy-Sazköy- Saraycık köy yolu. Doğusu: Saraycık, Yassıçal köy yollarını takiben Amasya-Taşova karayoluna kadar, Kuzeyi: Amasya Taşova karayolu, Batısı: Amasya-Tokat karayolu.

2- Göynücek ilçesi; Doğusu: Akyazı köy yolunu takiben Tokat il sınırını kestiği yer ile Tokat il sınırı, Kuzeyi:Çiviköy-Akyazı köy yolu, Batısı: Tencirli- Gafarlı- Başpınar köy yolunu takiben Çivi Köyü ile çevrili saha, Güneyi: Tokat il sınırını takiben Tencirli köy yolunu kestiği yere kadar.

 

06-ANKARA:

Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Ayaş İlçesi (A); Doğusu: Ayaş Sincan İlçe sınırı, Kuzeyi: Ayaş Kızılcahamam İlçe sınırından başlayarak Feruz, Bayat, Çanıllı yolunu takiben Orta Bereket, Baş Bereket anayol kavşağı, Ankara Ayaş karayolunu takiben Ayaş merkez Ayaş Sinanlı karayolunu takiben Sinanlı, Batısı: Sinanlı Oltan karayolunu takiben Genç Ali yol kavşağı, Genç Ali köy yolunu takiben Beypazarı ilçe sınır. Güneyi: Ayaş Polatlı ilçe sınırı.

(B) Ayaş ilçesi;Doğusu: Ayaş Güdül İlçe sınırı, Kuzeyi: Beypazarı Ayaş Güdül ilçe sınırının kesiştiği yer, Batısı:Beypazarı Ayaş Güdül ilçe sınırının kesiştiği yerden Ayaş Beypazarı ilçe sınırının Beypazarı Ankara karayolunun bittiği yer,Güneyi: Beypazarı Ankara karayolunun Akkaya köyünün, Akkayadan Salihler köyünü takiben Ayaş Güdül ilçe sınırı.

2-Bala İlçesi; Doğusu: Aşağıhacıbekir, Yukarıhacıbekir, Odunboğazı köy yolu, Kuzeyi:  Aşağıhacıbekir, Yeniyapanşıhlı, Afşar, Koçyayla, Ahmetçayırı, Bezirhane köy yolu, Batısı: İlçe Sınırı, Güneyi:  İlçe Sınırı-İl Sınırı.

3-Beypazarı İlçesi; Doğusu: Beypazarı Güdül Çamlıdere ilçe sınırı, Kuzeyi:  Beypazarı Çamlıdere ilçe sınırı, Batısı: Beypazarı Çamlıdere ilçe sınırından başlayarak Kapaklı YHGS sınırı boyunca, Güneyi:  Kapaklı YHGS sınırı boyunca.

4-Çamlıdere İlçesi; Doğusu: Ankara İstanbul TEM otoyolu, Kuzeyi:  Bolu İli Gerede ilçe sınırı, Batısı:  Bolu İli Gerede ilçe sınırı ve Güdül ilçe sınırı, Güneyi:  Kızılcahamam ve Güdül ilçe sınırı.

5-Elmadağ İlçesi; Doğusu: Elmadağ Kalecik ilçe sınırını takiben Ankara il sınırı. Kuzeyi:  Akyurt ilçe sınırı, Batısı:Elmadağ ilçe sınırı, Güneyi: İlçe sınırının Karacahasan Kutludüğün köy yolu ile kesiştiği yerden karacahasan Kuşçuali yolundan doğuya düz hatla il sınırı.

6-Güdül İlçesi (A); Doğusu: Sorgun Yukarı Höyük köyüne giden köy yolundan Güdül Çamlıdere ilçe sınırına kadar olan kısım, Kuzeyi:  Güdül Çamlıdere ilçe sınırı, Batısı: Güdül Beypazarı Çamlıdere ilçe sınırlarının kesiştiği noktadan Kapaklı YHGS na kadar olan kısım, Güneyi: Kapaklı YHGS sınırından Sorgun köyüne giden berkitme yol boyundan ilçe sınırına kadar.

(B); Doğusu: Özçaltı köyünden itibaren Güdül Kızılcahamam ilçe sınırını takiben Güdül Ayaş ilçe sınırı, Kuzeyi:Kiymir çayı takiben Beypazarı Güdül karayolunu takiben Güdül ilçe merkezi Güdül ilçe merkezinden Özçaltı köyü takiben ilçe sınırı, Batısı: Beypazarı İlçe sınırı, Kiymir çayı boyunca, Güneyi:  Güdül Ayaş ilçe sınırı.

7-Haymana İlçesi (A); Doğusu: Şerefligöközü köyünden başlayarak Çeltekli köyüne kadar olan karayolunu takiben Konya İl sınırına kadar olan karayolu, Kuzeyi:  Polatlı İlçe sınırından başlayarak Kavakköy Demirözü Karapınar Gedikli Katrancı Şerefligöközü köylerini birleştiren karayolu Batısı: Polatlı ilçe sınırı, Güneyi:  Konya il sınırı.

(B); Doğusu: Haymana merkezden başlayarak Gedik Evci Tabaklı Aktepe köylerini birleştiren karayolu, Kuzeyi:Polatlı Haymana ilçe sınırının kesiştiği noktadan başlayarak Yeşilyurt köyünü takiben Haymana ilçe merkezini birleştiren karayolu, Batısı: Polatlı ilçe sınırı, Güneyi: Polatlı ilçe sınırından başlayarak Kavakköy Demirözü Aktepe köylerini birleştiren karayolu.

8-Kalecik İlçesi; Doğusu: Kalecik merkezden Çankırı Karayolu il sınırına kadar, Kuzeyi: İl Sınırı, Batısı: Çubuk İlçe Sınırı, Güneyi: Kalecik-Ankara Karayolundan Akyurt ilçe sınırı.

9-Kazan İlçesi (A); Doğusu: Örencik köyünden Kazan ilçe merkezine giden yola kadar, Kuzeyi: Sarıayak köyünden başlayarak Örencik köyüne giden yolu takiben Örencik köyüne kadar, Batısı: Soğucak köyünden Karaseki deresini takiben Eskice köyü deresi ve sepet deresini devam ederek Sarıayak köyüne kadar, Güneyi: Kazan ilçe merkezinden Yassıören köyüne giden yolu takiben Soğucak köyüne kadar.

(B); Doğusu: Keçiören İlçe sınırı Çalseki köyüne kadar olan kısım, Kuzeyi: Ankara İstanbul E5 karayolundan Aydın köyü Dönge Mahallesine giden yoldan devam ederek Kılıçlar Köyüne kadar olan kısım, Batısı:   Ankara İstanbul E5 karayolu,Güneyi: Çalseki köyünden başlayarak Güvenç İmrendi köy yollarını takiben Ankara İstanbul E5 karayoluna kadar olan kısım.

10-Polatlı İlçesi; Doğusu: Haymana Polatlı ilçe sınırı, Kuzeyi: Gümüşyaka Ilıca, İnler köy yolundan ilçe sınırı, Batısı:Eskişehir il sınırı, Güneyi: Konya il sınırı.

11-Sincan İlçesi; Batısı: Sincan-Kazan ilçe sınırı, Kuzeyi: Kazan ilçe sınırı, Doğusu: Ankara-Ayaş Karayolundan İlyakut İncirlik yolundan Kzan İlçe sınırı,, Güneyi: Ankara Ayaş karayolu.

Devlet/Genel Avlak:

1-Akyurt ilçesi (Akyurt Genel Avlağı); İlçe sınırının tamamı.

2-Beypazarı ilçesi (Gönen Genel Avlağı); Doğusu: Beypazarı İlçe sınırı, Kuzeyi: Ankara Beypazarı Nallıhan karayolu, Güneyi-Batısı: Beypazarı Ayaş ilçe sınırının kesişen noktasından başlayarak Beypazarı ilçe sınırını takiben ilçe sınırının Sarıyar Baraj göletinin güney sınırı ile kesiştiği noktadan itibaren baraj gölü kıyısını dolanarak ilçe sınırı ile baraj gölünün kuzey sınırı ile kesiştiği noktadan ilçe merkezine doğru kuş uçuşu iki km. uzunluğundaki hat. Ankara Beypazarı Nallıhan karayolunun ilçe sınırını kestiği noktadan güney yönünde Sarıyar Baraj göletine 2 km. kalana kadar Beypazarı ilçe sınırı.

3-Nallıhan ilçesi (Andız Devlet Avlağı); Doğusu: Nallıhan merkezden başlayarak Bolu karayolunu takiben Seben yol kavşağında son bulur, Kuzeyi: Seben yol kavşağından başlayarak Bolu karayolunu takiben Nallıhan Mudurnu ilçe sınırı, Nallıhan Mudurnu ilçe sınırını takiben Nallıhan Göynük İlçe sınırında son bulur, Batısı: Nallıhan ilçe sınırını takiben Nallıhan Ericek ve Göynük Gülpınar köy yolunun ilçe sınırı ile kesiştiği yerde son bulur, Güneyi: Gürpınar Ericek köy yolunun ilçe sınırı ile kesiştiği noktadan takiben Ericek köy istikameti, köy yolunu takiben Karaağaç Mahallesi Yukarı Cive köyü ve Alpak Kezine inen orman yolunu takiben Demir köyünden Eskişehir karayolu birleşecek Nallıhan istikameti Eskişehir Nallıhan karayolunu takiben Saçak YHGS birleştiği noktadan itibaren Saçak YHGS kuzey sınırından itibaren Nallıhan Eskişehir karayolu yol kavşağında son bulur.

4-Polatlı ilçesi (Gazi Genel Avlağı); Doğusu: Haymana İlçe sınırı, Kuzeyi: Eskişehir ve Haymana karayolu. Batısı:Eskişehir İl sınırı, Güneyi: Gümüşyaka İnler Karayolu

Örnek Avlak;

1-Kızılcahamam Mercimekli Örnek Avlağı; Doğusu: Doğan Tepe, Hamam çayı, Eğrekkaya barajı, Hacı köy Tepe,Kuzeyi: Kavakbaşı Tepe, Küçük Tepe, Doğan Tepe, Hamam Çayı, Batısı: Kavakbaşı Tepesi, Aylannevgi Tepe, Karadağ Tepesi, Karaca Dere, Kavacık Sırtı, Sizriol Doruğu, Doruk Tepe, Berçin Çayı, Bedre Sırtı, Sivri Tepe, Berçin Çayı, Güneyi:Berçin Çayı, Dededoruğu Tepe, Kuzgunbaşı Tepe.

2-Nallıhan Hocadağı Örnek Avlağı; Doğusu: Nallıhan-Seben (Bolu) karayolu sınırı, Kuzeyi: Seben Orman İşletme sınırı, Batısı: Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü Vakıfakdaş Orman İşletme şefliği sınırı, Güneyi: Nallıhan Mudurnu (Bolu) karayolu.

3-Beypazarı Depel Örnek Avlağı; Doğusu: Kel Tepe, Kozağaç Köyü. Kuzeyi: Tepeli Deresi. Batısı: Karaköy ile Gökçeöz Köyünü birbirine Güneyi: Çayırpınar Deresi, Hırka Tepe ve Sekli yolu

4-Çamlıdere Elmalı Örnek Avlağı; Doğusu: Yanığın doruk Tepe, Tezalan Mevkii, Sırıklı Tepe, Kirazlı Yayla, Ayranpınarı, Ardınlıkıran Tepe. Kuzeyi: Karapınar Tepe, Pınaryağı Sırtı, Gıcırdar Tepe, ÇamlıDere Yaylası. Batısı: Güney Yaylası, Karaçalı Tepe, Saraycık Tepe, Meşelikkoru, Göynük Deresi. Güneyi: Gökkaya Mevkii, Kapaklı Yaylası Uzun yazı sırtı, Saçlık Tepe, Uzun Yayla Sırtı, Elören Köyü, Elmalı Köyü.

5- Çubuk Demirci Örnek Avlağı Kuzeyi: Çadırkaya Tepeden başlayarak Domuz Deresi ve kavlağı Deresi, arasındaki sırttan geçerek Ama Deresini Takiben Köserlik Çayına kadar uzanır. Doğusu: Köserlik Çayı. Güneyi: Köserlik Çayından başlayarak Eshad Deresi İle Bağın Deresi ile bağın deresi arasındaki sırt boyunca devam ederek Keçikale tepesine kadar uzanır.Batısı: Keçikale Tepesinden başlayarak Sevdiğin tepeye, buradanda kalpakkaya tepesini takiben Cıdırlıkaya tepeye kadar uzanır

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği için Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Çubuk İlçesi; Doğusu: Kadıkonağı Tepeden başlayarak Çubuğa kadar uzanan anayolu takip ederek yayla Mevkiinde son bulur. Kuzeyi: Yıldırım Çatak köyünden başlayarak Kızılcahamam ilçe sınırını takip ederek Çankırı il sınırına kadar uzanır, yine Çankırı il sınırını takip ederek kadıkonağı Tepe hudutlarında son bulur. Batısı: Durhasan köyünden başlayarak Çukurun Tepesini takip ederek Kızılcahamam ilçe sınırını takiben Yıldırım Çatak köyünde son bulur. Güneyi: Yayla Mevkiinde başlayıp Kırkpınar Deresini takip ederek Yazlıca köyünden geçerek Saraycık köyünden Durhasan köyüne kadar uzanır ve anayolda son bulur.

2-Kazan ve Yenimahalle İlçesi; Doğusu: Ankara Çevre yolundan Bağlum üzeri Çalseki’ye giden stabilize yolKuzeyi: Ankara-İstanbul Expres (Otoban) yolundan imrendi, Güvenç ve Çalseki’ye giden stabilize köy yolu Batısı: Ankara-İstanbul Expres (Otoban) yolu. Güneyi: Ankara Çevre (Expres Yol) yolu.

3-Nallıhan İlçesi (A); Doğusu: Sarıyar Baraj havzası. Kuzeyi: Emremsultan YHGS Sınırından başlayıp Nallıhan Ankara karayolunu takiben Davutoğlan köprüsü. Batısı: Emremsultan YHGS Sınırı. Güneyi: Sarıyar Baraj havzası.

(B); Doğusu: Emremsultan YHGS Sınırı. Kuzeyi: Nallıhan–Ankara karayolunun Sarıyar kavşağından başlayıp, Ankara yolunu takiben Kızılcaboğaz Mevkii, Emremsultan YHGS sınırı ile kesiştiği nokta. Batısı: Hıdırlar köyü yol kavşağından başlayıp, Sarıyar Nallıhan karayolunu takiben Sarıyar yol ayrımı. Güneyi: Emremsultan YHGS sınırını takiben Hıdırlar köy yolu kavşağı.

4Polatlı İlçesi; Doğusu: Polatlı-Haymana yolundan başlayarak Polatlı-Haymana-Sincan ilçe sınırının kesiştiği noktaya Polatlı-Haymana ilçe sınırı Kuzeyi: Polatlı-Haymana-Sincan ilçe sınırının kesiştiği noktadan başlayarak Ankara-Polatlı karayoluna kadar devam eden Polatlı-Sincan ilçe sınırı. Batısı: Ankara-Eskişehir ve Polatlı-Haymana yolunun kesiştiği yerden başlayarak Sincan ilçe sınırına kadar devam eden Ankara-Eskişehir karayolu. Güneyi: Ankara-Eskişehir ve Polatlı-Haymana karayolunun kesiştiği yerden başlayarak Haymana ilçe sınırına kadar devam eden Polatlı-Haymana karayolu.

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı için Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

1-Nallıhan-Emremsultan YHGS; (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilindeavlanmak yasaktır.)

2-Nallıhan-Saçak YHGS; (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

3-Nallıhan-Davutoğlan YHGS; (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilindeavlanmak yasaktır.)

4-Beypazarı-Kapaklı YHGS; (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilindeavlanmak yasaktır.)

 

07-ANTALYA:

Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Alanya İlçesi (A); Doğusu: 1714 mt rakımlı Sakız Tepeden başlayarak sırtı takiben 1454 mt rakımlı Karaputur Tepeye, sırtı takiben Berem Çayının Göksu Irmağı ile birleştiği noktaya, Batısı: Berem Çayının Kardeliği Tepesinin sırtından inen sırtın Berem çayınıkestiği noktadan başlayarak sırtı takiben Kardeliği Tepesine, buradan sırtı takiben Ballık Tepesine, buradan sırtı takiben Lordlar yaylasına inen Badılarmut Deresine, buradan sırtı takiben Katranlı Tepeye, Güneyi: Kardeliği Tepeden inen sırtın Berem çayının kestiği noktadan başlayarak Berem çayının Göksu ırmağı ile birleştiği noktaya, Kuzeyi:Katranlı Tepeden başlayarak, sırtı takiben Kolonkaya Tepesine, buradan sırtı takiben Sakız Tepeden inen sırta, buradan sırtı takiben 1714 mt rakımlı Sakız Tepesine.

(B); Doğusu: Nergizlik Tepeden güney istikametle sırtı takiben iki oluk Mahallesindeki Mahmut Seydi köyüne giden eski köy yoluna, Güneyi: Eski köy yolunu takiben Büklü Mahallesine, köy yolunu takiben KaraTepeye (932 mt.) Batısı:Karatepeden (932 mt.) başlayarak sırtı takiben Kapıcak Tepeye (1149 mt.) Kuzeyi: Kapıcak Tepeden (1149 mt.) başlayarak doğu istikamette sırtı takiben Kızılkurum Tepeye, sırtı takiben, Göktepeye (1330 Mt), sırtı takiben Nergizlik Tepeye.

2-Demre İlçesi; Doğusu: Çayağzı Kavşağından–Sülüklü Plajına inen sırt hattı Batısı: Kekova yolundan 173 rakımlı Tepe ve öküzyalağıdaşı Tepesinden Akdenize inen sırt hattı, Kuzeyi: Demre–Kaş ve devamında Demre-Kekova yolu, Güneyi:Akdeniz.

3- Döşemealtı İlçesi (A); Doğusu: Antalya Burdur Karayolu, Kuzeyi: Antalya Burdur İl sınırı, Güneyi: Akkoç Köyü yolu, Batısı: Korkuteli İlçe sınırı.

(B); Kuzeyi-Doğusu: Antalya Burdur Karayolu, Güneyi: Antalya Korkuteli karayolu, Batısı: Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası.

4- Gazipaşa İlçesi (A); Doğusu:  Antalya – Mersin karayolunun Kaladıran çayı ile kesiştiği nokta, Kuzeyi:  Gazipaşa İlçesi, Kâhyalar Beldesi Domuz burnundan başlayarak sırtı takiben domuz burnu tepesi, gökkaplık ( 380 mt.) tepesine, Kale tepesine, Mahmutcuk tepesine, yapağıılıtaş ( 154 mt.) tepesine, Ömerli ( 273 mt.) tepesine, Yöreme ( 587 mt.) tepesine, Çerci ( 414 mt.) tepesine, Hasdere köyü Aydoğdu ( 434 mt.) tepesine, Günyaka tepesine, Asar  ( 619 mt.) tepesine, Beyrebucak köyü ballık tepesine, bucakbelen ( 350mt.) tepesine, sırtı takiben Azı ( 382 mt.) tepesine, sırtı takiben Antalya – Mersin karayoluna,Batısı: Antalya–Mersin Karayolunun Kâhyalar beldesinde denizle kesiştiği noktada bulunan domuz burnu, Güneyi:  Akdeniz ile çevrili saha.

(B); Doğusu: İlikaya tepesinden (2020m) Çiğdem T (2013m), dedebelen T ( 2058), buradan Beyobası yaylası yoluna, yolu takiben Beyobası yaylası yolu takiben Cinbiti yaylasına yolu takiben örücüoluk yaylasına yolu takiben Günnercik yaylasına yolu takiben Akarca deresine, Çobanlar yaylasına yolu takiben Duralipınarı yolu takiben uzunmezar tepeye(2091M9 yolu takiben Sarımazı mevkii, Gölcük tepe(2096m) yolu takiben Oyuklu yaylasına, buradab doğu istikamette sırtı takiben Karain (2186m) tepeye, sırtı takiben Göksenir sırtına, sırtı takiben Eğrik sırtına, sırtı takiben Akkaya (1974m) tepeye, sırtı takiben Mamarcı (1933m) tepeye, Güneyi: Mamardı (1933 Mt.) tepeden sırtı takiben Sirkenli deresine, dereyi takiben hacet tepeye, Çalçakır sırtını takiben Hışı ( 1216 Mt.) tepesine, sırtı takiben Çakıllı tepeye, Yalçıbaşı sırtı takiben kuru dereye, dereyi takiben susuz tepeye, sırtı takiben Çıkrıcak (1259 mt.) tepeye, sırtı takiben çığlık köyüne, sırtı takiben Asarbaşı  (1368 Mt.) tepeye ( Orman Yangın Gözetleme Kulesi) sırtı takiben Boğazsekisi sırtınai sırtı takiben Geçmez deresinin kesiştiği orman yoluna, yolu takibensazak sırtına, sırtı takiben Değirmen deresine, buradan kuru dereyi takiben Domuz çökeği tepesine, sırtı takiben Sarıyer deresine, sırtı takiben Akçataş (1017 mt.) tepesine, Orman yolunu takiben sütcükoyak deresine, sırtı takiben burmakoyak (1105 mt.) tepesine, sırtı takiben Karaputur tepeye, sırtı takiben Evliya 8 1242 mt.) tepesine, sırtı takiben Çamlıca köyündeki ( 632 mt.) tepeye, Batısı: Çamlıca köyündeki (362 mt.) tepeden sırtı takiben Kara ( 1576 mt.) tepeye ( Orman Yangın Gözetleme Kulesine ) , sırtı takiben Kara ( 1536 mt.) tepeye, sırtı takiben Yarın tepeye, Kaş yaylası yolunu takiben Pazar alanı deresini takiben Karı köprüsü deresine, dereyi takiben Darı deresine. Kuzeyi: Darı deresini takiben tangır köprüsüne, berem çayını takiben Göksu ırmağına, ırmağı takiben Oğlancı boğulduğu mevkiine, sırtı takiben İlikaya tepesine (2020m).

5- Gündoğmuş İlçesi: Doğusu: Gündoğmuş YHGS sınırları, Kuzeyi:  Şimşirbaşı tepesinden (1506 m) Pembelik köyü yoluna, yolu takiben Demirkapı sırtı takiben yola, yolu takiben Akıncı beline, Batısı: Akıncıbelinden güney istikamette yolu takiben Peynircibeleni sırtının yolu kestiği noktaya, buradan sırtı takiben Peynircibeleni tepesine, Güneyi: Peynirbeleni tepesinden (1327 m) , Kara tepeye (1329 m) buradan sırtı takiben Karabelen tepesine (1545 m), buradan Gündoğmuş YHGS sınırına.

6- Finike İlçesi (A); Doğusu: Çatallar – Arif Köyü- Elmalı yolu, Kuzeyi: Elmalı-Hördübek yaylası- Günçalı yolu,Batısı: Hördübek yaylası- Çamlıbel yolu, Güneyi: Çamlıbel–Çatallar yolu.

(B); Doğusu: Alakır Çayından çaya parelel olarak 200 m’lik Bant, Kuzeyi: Hasyurt – Salur yolu, Batısı: Alakır Çayından çaya paralel olarak 200 m’lik bant, Güneyi: Finike–Kumluca yolu.

7- Kaş İlçesi (A); Doğusu: Kaş- Demre yolu, Kuzeyi: Kaş Demre yolundan, Erendağ, İneğizT.,ÇakalT., Sarnıçtepesi, Köşebeleni T.,Payamlı T., Karakaya T., Kısırölen T.,1031 rakımlı T., Çıntırlı T., 1522 Rakımlı Tepeden gökçeören- Kalkan yoluna inen sırt hattı ve kısımdan sonraki Gökçeören – Kalkan yolu, Batısı: Lengüme – kalkan yolu ve yoldan Yumru Tepesi sırtına çıkan hat,Yumru T, Çakal T., Karatepe sırtından Akdenize inen hat, Güneyi: Akdeniz.

(B); Doğusu: Gedikbaşı Mah, Gedikbaşı T., Göllü T., Avıllı mevkii, Küçükkır T., Geyiksulağı T. Ve buradan Çayboğazı barajına inen dere hattı, Batısı: Sinekçi – Kasaba kara yolu, Kuzeyi: Sinekçi- Gömbe kara yolu, Güneyi: Gömüce Mahallesi, Gedikbaşı Mahallesi, Ortabağ Köy Yolu.

8- Kepez İlçesi; Doğusu: Aksu İlçe sınırı, Kuzeyi: Odabaşı Köyü yolunu takiben Odabaşı Köyüne, buradan Kirişçiler köyüne, buradan Çamlıca yolunu takiben Çamlıca köyüne, buradan da Çöplük yolunu takiben Aksu ilçe sınırında biter, Güneyi:Karaman Çayında başlayıp, çevre yolunu takiben TEDAŞ kavşağına ulaşır. Buradan Alanya yolunu takiben havalimanı kavşağında son bulur, Batısı: Burdur yolunu takiben Döşemealtı sınırında biter.

9– Kumluca İlçesi (A): Doğusu: Beşikçi–Antalya Yolu, Kuzeyi: Antalya–Kumluca Yolu, Batısı: Kumluca–Beykonak Yolu, Güneyi: Beykonak–Beşikçi Yolu.

(B); Doğusu: Antalya–Kumluca karayolu, Batısı: Beykonak – Kumluca karayolu, Kuzeyi: Antalya–Beşikçi-Beykonak karayolu, Güneyi: Numaralıboğaz deresi, Otluk T., Gökgöz T., Nergiz T., Çatalkaya Tepesinden Kızıldere Mezarlığına inen hat.

10- Manavgat İlçesi (A): Doğusu: Büyük şelaleden Manavgat çayının denize döküldüğü noktaya kadar olan yerler (Manavgat Çayı sınır), Batısı: Hatipler köyünden Manavgat Antalya yoluna bağlayan kara yolundan güneye doğru Kemer mahallesini Side’ye bağlayan kara yolu.                Kuzeyi: Hatipler köyü – Sarılar Beldesi – Büyük Şelale’yi birbirine bağlayan kara yolu. Güneyi: Side yerleşim yerinden Manavgat çayının denize döküldüğü yere kadar olan Akdeniz kıyı bandı.

(B); Doğusu: Höndeve tepesi, Oymapınar baraj gölü ortasını takiben Oymapınar barajı, Göz yolu, Narlıoda mevkiinden Manavgat baraj gölüne giden su kenarından Manavgat baraj gölü, Oymapınar baraj yerinin doğusundaki göl kıyısını takiben Değirmenli yerleşim yerinin göl kıyısı, Güneyi: Değirmenli yerleşim yerinin göl kenarından Tahta başı ile terlikbelen tepesi arasından ve takiben gölün ortasından geçerek güneye doğru takiben göl içinden geçerek Manavgat Barajından önce güney sonra doğu istikametinde Manavgat çayının doğusunu takip ederek Bardaklar Beleni mahallesinin kuzeyinden batı istikametine dönerek sarıboynuz tepesini takiben Iğrışlar mahallesinin güneyinden asfalt yolla birleşme, Batısı: Iğrışlar mahallesi güneyindeki asfaltla birleşim noktasından Bucak Mahallesi kuzeyi, Doğanbeleni tepesi, Zeytinligeriş tepesi, Küküm tepesi, Kayabaşı Tepesine,Kuzeyi: Kayabaşı kayalığı, Hasanoğlu tepesi, Düden, Fatma dağı, Kartallık Tepesinin doğusu, Kocakaya tepesi, Sevinç köyü yerleşim yerinin batısı.

(C); Doğusu: Akçakale tepesi, Taşkesiği köyü ve Dikyurt tepesi, Batısı: Çingen deresi, Kuzeyi: Saygeçit sırtı ve Çingen deresi, Güneyi: Kirişbeleni tepesi.

(D); Doğusu: Sivrice tepesi, Devlet ormanı, Batısı: Araplı Mahallesi, Kuzeyi: Devlet ormanı, Yangın gözetleme kulesi, Güneyi: Çenger çayı.

(E)Doğusu: Yol ve Devlet ormanı, Batısı: Domuz kapan tepesi ve sırt, Kuzeyi: KızılsırtGüneyi: Toztaşı tepesi ve Yaylaalan köyü.

(F); Doğusu: Güngörmez- Mamalar – Fettahlı Mahallesi, Kuzeyi: Antalya – Manavgat Karayolu, Batısı: Bereket köyü – Giritlibelen Tepesi, Güneyi: Giritlibelen Tepesi- Kocabelen tepesi- Sofular Mahallesi.

Devlet/Genel Avlak:

1-Akseki İlçesi (Merkez Devlet Avlağı): Kuzeyi: Manavgat Konya karayolunun Akseki Kavşağından başlayarak yolu takiben köse sırnıcı mevkii, buradan sırtı takiben Büyükdağ Tepe sırtını takiben Akseki –Çanakpınar köy yolu, Sarılıkkuyusu, sırtı takiben Sakarya tepe, sırtı takiben, eski Akseki –Konya karayolunda düdenağzı mevkii, Yayla boğazı, Boğaz kuyusu, Paşa tarlası, kuyu boğazı, burçak alanı, sırtı takiben Yediçamlar tepe Kalındırassivri tepe, Aytaşı tepe Silli gediği, ölümyarı tepe, sırtı takiben kızıl tepe, kocabelen tepe, çokoba mevkii, Doğusu               : Çokoba mevkiinden başlayarak, Ürküden dağı, Sayyatak tepe kuyrukyaran mevkii, tomsubaşı tepe, keklikpınarı tepe, çatalyürük tepe, ardıçlıdünek mevkii, esele çukuru, karakayabaşı tepe, hacetdikmeni tepe. Güneyi: Hacatdikmeni tepeden başlayarak, kuzyaka mevkii, Tepecik tepe, Çaltılıçukur tepe, Çaltılıçukur asarı, çamlıbelen tepe, Madenevleri mevkii, Çaltılıçukur köyü, Murtiçi köy yolunu takiben asar tepe, Manavgat-Konya karayolu, Batısı: Manavgat-Konya karayolu Murtiçi köyünden başlayarak karayolunu takiben Akseki kavşağı.

2- Akseki-Geriş Devlet Avlağı: Kuzeyi: Ahmetağa Kuyusu mevkiinden başlayarak, Menteşbey-Akseki yolunu takiben Sarıabbas Köyü mevkiine, bölme sınırını takip ederek Köy yeri Çukuru mevkisinin yaklaşık 1 km. batısından Akseki-İbradı yoluna, Olukdere kuru deresini takiben Çamlıyokuş Çeşmesi, Hacımehmet Çeşmesi, Çaltılıçukur Çukuru, Bağyapraklı Tepe, Nohut Çukurları, Orukgöğsü Tepe, Karakaya Tepe, Türbe Tepe, sırtı takiben Kurtlu Kuyu Mevkisisinden Konya-Antalya Karayoluna. Doğusu: Kurtku Kuyu Mevkisisinden başlayarak Konya-Antalya Karayolunu takiben Aşağıtaşlıca Kemer Kapı mevkisine. Güneyi: Aşağı Taşlıca Kemer Kemer Kapı mevkisinden başlayarak, Taşlıca, Güneykaya köy yolunu takiben Güneykaya köyü, Korutaş Tepe, Andızlıpınar Tepe, Edebağ sırtını takiben Aygır Deresi, sırtı takiben Karasay tepe, Uzungeleyme sırtı, İnönü Mevkii, Batısı: İnönü Mevkisinden başlayarak, Kepez Sırtını takiben Hocaköy-Kepez köy yoluna, yolu takiben Kepez Köyü sapağına, yolu takiben Sinanhoca Köyü sapağındaki Avlukuyu Mevkiine, sırtı takiben Katırsivrisi Tepe, sırtı takiben Ballıkbaşı Tepe, Bölme sınırını takiben Çamlıca Tepe eteklerine, Bölme sınırını takiben Borcaklı Tepe, Yazı Deresi, Karanlık Dere, Minareli-Menteşbey yolu, Menteşbey-Akseki yolunu takiben Ahmetağa Kuyusu Mevkisine.

3- Alanya İlçesi (Güzelbağ Devlet Avlağı): Kuzeyi: Alanya Orman İşletme Müdürlüğü Güzelbağ İşletme Şefliği 53, 54, 55 nolu bölmelerin kesişim noktası olan Güğü deresinin Alara Çayını kestiği noktadan başlayarak doğu istikamette Alara çayını takiben Çaylak deresinin Alara çayı ile kesiştiği 40,41 nolu bölmelerin kesişme noktası. Doğusu: Çaylak deresinin Alara çayı ile kesiştiği40,41 nolu bölmelerin kesişme noktasından başlayarak güney doğu istikamette Hasan deresini takiben Gökbüvet deresine, Güney istikamette Gökbüvet deresini takiben 134 ve 136 nolu bölmeden inen sırtın bölme kesişme noktasına. Güneyi:Gökbüvet deresinin 134 ve 136 nolu bölmeden inen sırtın kesişme noktasından başlayarak batı istikametinde kuru dereyi takiben 134, 133, 131, 127, 126, 125, 124, 123, 122 ve 121 bölmelerin BDY-T sınırlarını takiben 952 rakımlı Asar tepeden gelen sırta, sırttan 120 nolu bölmenin BDY_T sınırını takiben Karakoyak deresini kestiği nokta. Batısı: 952 rakımlı Asar tepeden gelen sırttan inen kuru derenin Karakoyak deresini kestiği noktadan başlayarak kuzey batı yönden dereyi takiben Güğü deresine dereyi takiben 53, 54, 55 nolu bölmelerin kesişim noktası olan Güğü deresinin Alara çayını kestiği noktada Alara çayına.

4-Kaş İlçesi Asas Dağları Devlet Avlağı; Doğusu: Kasaba, Ahatlı, Hacıveliler Ağullu yolu, Kuzeyi: Felek Çayı Kandilcik sırtı, Germeçağıl Tepesinden Tekircik Mahallesini dışarıda bırakacak şekilde Danıl Tepeden Ortabelen Tepesinin altından Sineli Uğrar yoluna inen hat, devamında Sinneli Hacıoğlu yol hattının Boyacıpınar Mahallesine kadarki hat ile devamında Kısık Dere, Batısı: Erikli Tepe, 1031 rakımlı T, Kızılölen Tepeden Hacıoğlu Köyüne inen sırt hattı, Güneyi:Sarıbelen Yeşil köy yolu, Sarısokmak Deresinden Karapınar Mahallesini dışarıda bırakacak şekilde Payamlı T, Yaylacık T, Kabaağaç Tepesinden Gök Dereye inen hat, Gök Dereden Gökmurat T, Dedehasan Deresi, Kızılkata T, Kösebeleni T, Yeşilköy yolunan inen sırt hattı ve devamında Yeşilköy Ağullu yolu.

5- Korkuteli İlçesi (Naldöken Devlet Avlağı); Doğusu: Bayatbademleri sapağından başlayıp, köy yolu takiben Karabucak Akdere, Eski köy yolu, Karkın çeşmesini aşıp takiben Akkoç tarım arazilerini takiben bademağacında biter. Batısı:Burdur İl sınırından başlayıp Çukurca, Leylek, Karakuyu, Çaykenarı, Köseler, Karataş, Kemerağzı, Karkın, Esenyurt takiben Yazırda biter. Kuzeyi: Bademağacı beldesinden başlayıp Burdur İl sınırını takiben çukurca mevkii hudutlarında biter. Güneyi:Bayatbademleri sapağından başlayıp, Korkuteli yolu takiben Tahtalıbeli, Söğütcük, Yazır köyünde biter.

Örnek Avlak;

1-Alanya Alara Örnek Avlağı; Doğusu: Kargı Orman İşletme Şefliği ile Güzelbağ işletme şefliğinin 342, 341, 337, 338 nolu bölmesinin kuzeydoğusundan geçen sırt, Kuzeyi: Hakimbaşı Tepeden doğuya doğru asfalt yolu takip ederek Sütçü Sırtına buradan sırtı takiben sınırlı Tepeye, sınırlı Tepeden güney doğuyu takiben sırttan asfalt yola, asfalt yolu takiben Çamlıkaya Tepesinin alt kısmından yolun birleştiği kavşağa gelen hat, Batısı: Karamustafalar Mahallesinden başlayarak Ziyadan Tepe buradan Kadıoğlu Tepesine buradan asfalt yolu takiben Doğualan Sırtına, buradan asfalt yolu takiben Hacıahmetler Mahallesine, buradan sırttan Tırkas Tepesine buradan Lomanlar Mahallesinin içine alarak sırttan Hakimbaşı Tepesine gelen hat, Güneyi:Karamustafalar Mahallesinden doğuya doğru, asfalt yolu takip ederek Kocaoğlu Tepeye, yine buradan asfalt yolu takip ederek Kargı Deresine gelen hat.

2-Elmalı-Kutuboğazı Örnek Avlağı; Doğusu: Geçmen Köyünden, Asarlık Tepe, Toptaş Tepe, Karakuyusu Tepe, Alaardıç Tepe, Keziban Tepe, Kuzeyi: Yakaçiftlikten. Dipyatak Tepe, Nohutlu Tepe, Çatal Tepe, Göçmen Köyü, Batısı:Kiraz Tepeden Finike-Elmalı karayolu takiben Yakaçiftlik Köyü Güneyi: Kovanlık Tepeden, Akbaba Yeri, Kara Ardıç Tepe, Elmalıalan Tepe, Kevenli Tepe Kiraz Tepe.

3-Akseki-Cevizli-Kuyucak-Bademli Örnek Avlağı; Doğusu: Cevizli Beldesinden başlayarak Cevizli-Beyşehir karayolunu takip ederek Bademli Orman Deposuna kadar olan yolların hattı. Kuzeyi: Eski Bademli Orman deposundan başlayarak Bademli-Kuyucak köy yolunu takiben Salihler Köyüne gelen hat, Batısı: Salihler Köprüsünden başlayarak Kuyucak-Salihler köy yolunu takiben Salihler Köyüne, buradan Domuz Tepesine gelen hat, Güneyi: Domuz Tepesinden Cevizli Beldesine uzanan hat (Cevizli-Salihli köy yolu) ile çevrili saha.

4-Korkuteli-Dereköy Örnek Avlağı; Doğusu: Korkuteli merkez, Kuzeyi: Korkuteli merkezden başlayan Tefenni yolunu takiben Akçalan Tepesini keser, Batısı: Emekçi belden başlayarak Bakacak Tepesi, Devecukuru Mevkii, Koru Dağı, Körüşlü Tepesini takiben Akçalar Tepesini izleyen sırt, Güneyi: Korkuteli merkezden başlayan Fethiye yolunu takiben Emekçibel sırtının kesiştiği nokta.

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği için Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Alanya İlçesi; Kuzeyi:  Güz deresi mahallesi okulundan kuzey doğu istikamette, yolu takiben Silcanlı deresine, dereyi takiben, kurt evliyası tepesine(343R), Doğusu : Kurt evliyası tepesinden (343R) başlayarak güney istikamette Tilki Gediğine, buradan yolu takiben Seki Köyü okuluna, Güneyi: Seki Köyü okulundan batı yönde yolu takiben eski Antalya yoluna, eski Antalya yolunu takiben, Kargıcak Belediyesi su deposuna (Kaptaj), Batısı : Kargıcak Belediyesi su deposundan (kaptaj), kuzey doğu istikamette yolu takiben, Güz deresi mahallesi okuluna.

2- Gazipaşa İlçesi; Kuzeyi: Bilos çayının Karakuz deresini kestiği noktadan başlayarak kuzeydoğu yönde dereyi takiben güründü mahallesine, dereyi takiben Pekmezlik deresine, dereyi takiben Güvercinlik tepeye, Doğusu: Güvercinliktepeden güney istikamette sırtı takiben kuru dereye, kuru dereyi takiben, yahyapınar dersine, buradan düz hatla divlek tepesine (481 R, buradan sırtı takiben kuru dereye, dereyi takiben Delice çayına, Güneyi: Delice çayını takiben Göçük yolu köprüsüne, buradan kuzey yönde Kırkyer deresini takiben Karagedik tepeye, Batısı: Karagedik tepeden sırtı takiben Bağbelen tepeye, sırtı takiben Karakuz dersine inen kuru dereye, Karakuz deresini takiben Bilos çayına.

3- Kaş İlçesi; Kuzeyi: Çayboğazı Barajından 1671 rakımlı tepeye çıkan dere, Doğusu: Çayboğazı Barajından başlayarak 1671 rakımlı tepeye çıkan dereyi takiben 1671 rakımlı tepeye, buradan Çoramıklı, Tuvalca Mevkiilerinden Alıçkırı Tepe, Karaerik Tepe, Elmacık Tepeden Çam Tepeye kadar olan kısım, Güneyi: Sinekçibeli- Kaş yolunu takiple buradan 1791 rakımlı tepeye, oradan Çam tepeye. Batısı: Kaş– Elmalı yolu asfaltını takiben Çayboğazı Barajına kadar olan kısım.

4-Kumluca İlçesi; Doğusu: Karaçukur T. 2150 rakımlı T., Karakaya T., Korunkaya T., 1054 rakımlı T., Pırnaoluk T., Katran Başı T., Kızılkaya T., Gusca Deresine inen ve Gusca Deresi ve takibinde Kocagedik T., İntaş T., Mevlütgedik T.,Kuzeyi: Pozan D., Beydağı, Çiftegöl T., Tilkideliği T., 1902 rakımlı Tepe, Taşlıyatak Pazarkaya T., Karatuçan T., Bakır Dağı, Karçukuru T., Batısı: Beydağları yolu, Doğankaya Deresi ve takiben 2011 rakımlı T., 2268 rakımlı T., Gürlevik T., Kuştüneği T., Pozandağı hattı. Güneyi: Mevlütgedik T., Kayrakbaşı T., Karakaya T., Feslikan T., Karaerik T., Mahya T., Kuzcapayam T., Kızılçukur Mevkii, Andızlı Mevkii, Alakır Çayını takiben Kuvvettaş Deresi ve devamında 1040 rakımlı Tepeye ve Beydağları yoluna çıkan hat.

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı için Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

1-Antalya-Sivridağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

2-Antalya-Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

3-Antalya-Alanya Dimçayı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

4-Antalya-Cevizli Gidengelmez Dağları Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

5-Antalya-Kaş Kıbrısçayı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

6-Antalya-Gündoğmuş Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

7-Antalya-Akseki ÜzümDere Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

8-Antalya Sarıkaya Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

 

08-ARTVİN:

Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Merkez İlçe (A);Doğusu: Artvin– Erzurum Karayolu, Kuzeyi: Artvin İl Merkezi ile Artvin Erzurum Karayolu,Batısı: Hatila Vadisi Milli Parkı Sınırı, Güneyi: Yusufeli İlçe Sınırı.

(B); Doğusu: Ardanuç İlçe Sınırı, Kuzeyi: Artvin- Ardanuç Karayolu, Batısı: Artvin Deriner Barajı, Güneyi: Yusufeli İlçe Sınırı ve Erzurum İl sınırı.

(C); Doğusu: Şavşat ilçe sınırı, Eskikale yolu, Eskikale Kışlağı, Kuzeyi: Karçal Dağları, Yanıklı Köyü Taşucu Mahallesi, Taşucu Kışlağı(Biyosfer Rezerv Alanı), Batısı: Ortaköy yaylasından gelen Ortaköy Deresi ve Ortaköy Yolu, Aydınköy, Güneyi: Artvin Şavşat Karayolu, Şavşat suyu.

2-Borçka İlçesi (A); Doğusu: Borçka Camili Yolu, Kuzeyi: Gürcistan Devleti sınırı, Batısı: Hopa İlçe Sınırı, Güneyi: Hopa–Borçka Karayolu

(B) (Camili Biyosfer Rezervi); Doğusu: Gürcistan sınırından başlayarak sırtı takiben Kayabaşı Tepesi, Naçişgirev Tepesi, Büyük Ömer Dağı, Alçakgeçit, Güzelyüz Tepesi, Siyahkuş Tepesi, Yabani Lahana Tepe, Kırmızıbaş Tepesinden geçerek 3190 metre rakımlı Ziyaret Tepenin kuzeybatısındaki Tepe, Batısı: Gürcistan sınırından başlayarak sırtı takiben 2161 ve 2085 metre rakımlı Tepelerinden nirengi noktalarından geçerek Kuvagibe Tepe, yol bakımevi, yangın kulesi, Bakmarov Tepe, Gennard Tepe, Gildiziri Tepe, 2274 ve 2318 metre rakımlı Tepelerden geçerek, 2401 rakımlı Tepe, Kuzeyi: Gürcistan, Güneyi:2401 metre rakımlı Tepeden başlayarak Verketil Tepe, Bombalı Tepe, Tuzlu Tepe, Bayraklı Tepe, Geyikli sırtından Karçal Dağlarındaki 3286 metre rakımlı Tepe, orta sivri Tepeden geçerek, Ziyaret Tepenin kuzeybatısındaki Tepe.

3-Şavşat İlçesi (A); Doğusu: Ziyaret Tepe, Şavşat-Ardahan karayolu, Şavşat Maçerelta Mahallesinden başlayan ve Ciritdüzü Deresine inen köy yolu Kuzeyi: Ciritdüzü Deresi (Şavşat-Ciritdüzü köy yolu) Batısı: Şavşat Elmalı, Susuz köy yolu ve takip eden Koçenler Mahalle yolu Güneyi: Susuz köyünden devam eden Koçenler ve Ovacık Mahalle yollarından Ardahan Karayolu.

(B); Doğusu: Bahçecik köyü, Dalkırmaz köyünden Çiftlik köyüne giden köy yolu Kuzeyi: Çukurun sırtı, Çukur köyü yolu, Kuzey Doğu: Meydancık Şavşat Karayolu Şartul Mevkii. Batısı: Şavşat Elmalı Susuz Köy Yolu ve takip eden Koçenler Mahalle Yolu. Güneyi: Susuz Köyünden devam eden Koçenler ve Ovacık Mahalle Yolları.

4-Yusufeli İlçesi; Doğusu: Erzurum İl sınırı, Kuzeyi: Artvin Merkez İlçesi Sınırı, Batısı: Yusufeli Dereiçi köyünden geçerek, Çıralı, Esendal, Akarsu Serinsu köylerine kadar devam eden köy yolu, Güneyi: Yusufeli-Oltu Karayolu (Çoruh Vadisi Yaban Hayatı Geliştirme Sahası) İl sınırına kadar.

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği için Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Ardanuç İlçesi; Doğusu: Eşkinar Deresi, Torbalı köy yolu, Kuzeyi: Ardanuç-Artvin karayolu, CehennemDeresi Kanyonu, Batısı: Avcılar, Gümüşhane köy yolu ve devam eden dağ yolu, Güneyi: Örtülü, Bereket, Sakarya Köylerini devam ederek Zara Dağına çıkan yol.

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı için Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

1-Artvin Yusufeli Çoruh Vadisi Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

 

09-AYDIN:

Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Nazilli İlçesi; Doğusu: Nazilli-Kuyucak Karayolundan; Güzelköye ulaşan yolu takiben, Yalınkuyu, Kestel, Demirciler, Çamköy, Haydarlı, Ketenova, Kahvederesi, Aşağıyakacık köylerini bağlayan yolu takiben İzmir İl Sınırına ulaşan yol. Kuzeyi: İzmir İl Sınırı Batısı: İzmir İl Sınırında Aksu Köyüne ulaşan yolu takiben Işıklar, Hisarcık, Kızıldere, Bayındır, Gedikaltı, Sailer, Arslanlı Köylerini bağlayan yolu takiben Nazilli-Kuyucak Karayolu. Güneyi: Nazilli-Kuyucak Karayolu.

2-Yenipazar İlçesi; Doğusu: Yenipazar-Bozdoğan İlçe sınırı (Direcik köyünden Alioğulları yaylasına ulaşan yolu takiben Güneyköy Tepesine ulaşan nokta) Kuzeyi: Yenipazar-Bozdoğan Karayolu Batısı: Yenipazar-Koyunlar yolunu takiben Koyunlar-Güneyköy yolunu ilçe sınırından kestiği nokta. Güneyi: Yenipazar-Bozdoğan İlçe sınırı.

3- Bozdoğan İlçesi; Doğusu: Bozdoğan-Yenipazar Karayolu, Kuzeyi: Bozdoğan-Yenipazar Karayolu (Direcik Köyü Mevkii), Batısı: Yenipazar-Bozdoğan İlçe sınırı (Direcik köyünden Alioğulları yaylasına ulaşan yolu takiben Güneyköy Tepesine ulaşan nokta), Güneyi: Bozdoğan İlçesinden Güneyköy’e ulaşan yol.

4- Çine İlçesi; Doğusu: Hamidabat Mahallesini; Dutluoluk; Kavşit; Çatak ve Elderesi Köylerine bağlayan yol.Kuzeyi: Elderesi ve Bereket Köylerini bağlayan yol. Batısı: Bereket köyünden Kırkısık Köyüne ve buradan Çine İlçesine ulaşan yol. Güneyi: Kırkısık köyü-Çine; Çine-Dutluoluk Köyü yolu.

5- Koçarlı İlçesi; Doğusu: Halilbeyli Mahallesini Çulhalar; Birci; Satılar Köyü üzerinden; Esentepe yaylasını takiben Esentepe Köyüne bağlayan yol. Kuzeyi: Koçarlı – Söke yolu (Halilbeyli Köyü-Bıyıklı Köyü arası) Batısı: Esentepe Köyünü Kızılkaya Köyü üzerinden Yeniköy Köyüne bağlayan yol. Güneyi: Satılar Köyünü; Esentepe Yaylası üzerinden Esentepeye bağlayan yol.

6- Germencik İlçesi; Doğusu: Akçeşme; Çarıklar; Meşeli Köylerini bağlayan yol. Kuzeyi: İzmir İl Sınırı (Kazım Paşa Çeşmesi – Suluklu Çeşmesi arası) Batısı: İzmir İl Sınırından; Habibler; Dampınar; Çamköy; Hıdırbeyli köylerini takiben Germencik İlçesine ulaşan yol. Güneyi: Aydın-İzmir Otoyolu ( Aydın-İzmir Karayolunu doğuda Akçeşme, batıda Hıdırbeyli Köylerine bağlayan bağlantı yollarının kestiği noktalar arası)

7- Didim İlçesi; Doğusu: Söke-Milas Karayolu (Akyeniköy Sapağından-Akbük Yolu Ustaahmet Sarnıcı sapağına kadar olan bölüm) Kuzeyi: Söke-Milas Karayolu Akyeniköy sapağından; Akyeniköy’e ulaşan Didim-Söke Karayolu. Batısı: Akyeniköyden Deveboynu sırtını takip eden yolun; Yalıköy yolu ile kesiştiği nokta. Güneyi: Akbük yolunun Ustaahmet Sarnıcı sapağından Yalıköy’e ulaşan yol.

Devlet/Genel Avlak:

1-Aydın Merkez İlçe Devlet Avlağı: Doğusu: Beyköyden geçen Koçak deresinin İl sınırına kadar olan kısım. Kuzeyi:Aydın İl sınırı, Batısı: Dereağzından İkizdere çayının il sınırına kadar. Güneyi: Dereağzı, Aydın Merkezi takiben Beyköy’e kadar.

2-Aydın Çine Madran Devlet AvlağıDoğusu: Bozdoğan Çine şeflik sınırı. Kuzeyi: Çine Kavşit İbrahimkavağı Köy Yolu, Batısı: Çine Söğütçük yolu, Güneyi: Söğütçükten Alanbayır köy yolundan Bozdoğan ilçe sınırı kadar.

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği için Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Kuyucak İlçesi; Doğusu: Denizli il sınırı, Kuzeyi: Yamalak Beldesinden, Yamalak’dan başlayarak DSİ Sulama Kanalını takip ederek Büyük MenDeres ırmağına ulaşan Sulama Kanalını takip eden stabilize toprak yol. (Yamalak Beldesinden B. Menderes ırmağı üzerindeki DSİ su dağıtım santraline ulaşan toprak yol) Batısı: Yamalak Beldesinden, Aksaz köyüne, buradan Karacaören köyüne giden toprak orman-köy yolu üzerindeki köprüye ulaşan yol, Güneyi: Aksaz köyünden Karacaören köyüne giden orman-köy yolu üzerindeki köprüden, doğu yönüne dönerek, Elmalık Yaylasında Denizli il sınırına ulaşarak son bulan orman yolu,

2- Sultanhisar İlçesi: Doğusu: Yellice Sırtını takiben, Malgaçemir Köyüne, buradan Güvendik Köyünü Sultanhisar’a bağlayan yol. Kuzeyi: Yellice Sırtından Gedikçi Mevkiine; buradan Elbizkayası Tepesine ulaşan güzergah. Batısı: Sultanhisar-Köşk İlçe sınırını takiben ( Kızılkaya-Karatepe Mevkii) Azaplı Mahallesi ve Salavatlı Köyüne inen dere boyu. Güneyi:Salavatlı–Eskihisar Yolu ile Eskihisar-Kavaklı Yolu

 

10-BALIKESİR:

Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- İvrindi- Savaştepe ilçeleri; Doğusu: Savaştepe İlçe merkezinden Karaçalar, Kurudere, Mecidiye, Eyerci, İsadere köy yolunu takiple İvrindi-Çokuroba, Gözlüçayır, Büyükfındık ve Kınık köy yolu. Kuzeyi: Kınık-İvrindi köy yolu. Güney-Batı: İvrindi-Yağlılar, Okçular, Kaypa, Osmanköy, Pembeciler, Esenköy, Sarıbeyler-Savaştepe.

2- Savaştepe İlçesi (A); Kuzey-Doğusu: Balıkesir-Manisa İl sınırının Aşağıdanişment köyü sınırlarında kesiştiği noktadan Söğütlügözler Köyü buradan Tavşancık-Çınarlıdere köy yolunun ilçe sınırı ile kesiştiği nokta.

Güney-Batı: Tavşancık-Çınarlıdere yolunun İleç sınırı ile kesiştiği noktadan Tavşancık Savaştepe-Soma Karayolunu takiple Karaçam Köyü İl sınırına kadar olan saha.

(B) Kuzey-Doğu: Tavşancık-Çınarlıdere yolunun ilçe sınırı ile kesiştiği noktadan Pelitçik, Söğütçük, Soğucak köyün Savaştepe Karayoluna. Batısı: Balıkesir-Savaştepe Karayolunun Söğütçük yol ayrımından karayolunu Savaştepe istikametine takiple Ardıçlı köyü kavşağına. Güneyi: Ardıçlı Köyünden -Çınarlıdere köyolunun ilçe sınırı ile kesiştiği nokta.

3– Kepsut İlçesi; Doğusu: Eski Kepsut-Dursunbey yolunun Danahisarı köy yolu ayrımından İsaalan Köyüne buradan Mestanlar Köyüne giden köy yolu. Kuzey-Batı: Mestanlar köyünden Keçidere, Dereli köyüne buradan Kepsut İlçesine giden yol Güneyi: Kepsut İlçesinden Eski Dursunbey yolunu takiple Danahisarı köy yolu ayrımına kadar olan saha.

4- Susurluk İlçesiGüney-Doğu: Yıldız Köyünden Bozen, Yaylaçayır köyüne giden yol Kuzeyi: Yaylaçayırı köyünden Gürence, Karaköy, Buzağılık köyüne giden köy yolu, Batısı: Buzağılık köyünden Susurluk Çayını güneye takiple Yıldız köyüne kadar olan saha.

5- Dursunbey İlçesi; Doğusu: Dursunbey İlçesinin Kütahya İl sınırı ile Yunuslar Köyünden birleştiği noktadan İl sınırını kuzeye takiple Balıkesir-Kütahya-Bursa İl sınırlarının kesiştiği noktaya, Kuzeyi: Dursunbey İlçesinin Kütahya-Bursa İl sınırı ile kesiştiği noktadan Kütahya-Dursunbey karayolunu (eski yol) takiple Dursunbey İlçesine, Güneyi: Dursunbey İlçe Merkzinden, Hacıömerler, Hondular, Poyracık, Karagöz, Mahmutça, Yunuslar köyüne kadar olan köy yolu.

6-Bandırma İlçesi; Güney-Doğu: Bandırma İlçe Merkezinden Dutlimanı Köyüne, Kuzey-Batı: Dudulimanı köyünden Marmara deniz sahilini takiple bandırma İlçesine kadar olan saha,

7- Gönen İlçesi; Kuzey-Doğusu: Gönen-Çatak yolunun Sebepli yol ayrımından Gönen istikametine yolu takiple Güneşli Köyüne, Batısı: Güneşli Köyünden Balcıdede köyü, Cambaz, Fındıklı köyüne kadar giden köy yolu, Güneyi: Fındıklı köyünden Sebepli köyüne giden köy yolu.

8-Burhaniye İlçesi (A); Kuzey-Doğusu: Karaderegüzlesi köyünden Burhaniye-Havran-İvrindi İlçe sınırlarının kessiştiği nokta Kızıklıya giden köy yolunu takiple, Çaltı köyüne, Güney-Batısı: Çaltı Köyünden Bahadınlı, Karaderegüzlesi köyüne kadar olan saha,

(B) Kuzey-Doğusu: Şahinler köyünden Taylieli köyüne giden köy yolu, Batısı:  Taylieli köyünden Ağacık köyüne giden köy yolunun Şahinler köy yolu kavşağına, Güneyi: Taylieli-Ağacık köy yolunun Şahinler yol ayrımından Şahinler Köyüne kadar giden köy yolu

9-Gömeç İlçesi;  Kuzey-Doğusu:  Kubaşlar köyünden Kumgedik, Ağacık köyüne kadar giden köy yolu Batısı: Ağacık köyünden Hacıoğlu, Gömeç İlçesine buradan Ulubeyler, Yeniköye kadar olan köy yolu Güneyi: Yeniköy, Tifiller, Kubaşlar köyüne kadar giden köy yolu.

Örnek Avlak;

1-Edremit-Narlı Örnek Avlağı; Doğusu: Karaçam Tepe, Kaypak Sırtı-Damla Tepe (Kazdağı Milli Parkı), Kuzeyi:Darı Dere, Taşyatak, Sırtı, Karaçam Tepe, Batısı: Mıhlı Dere, Güneyi: Küp Tepe, Yumru Taş Sırtı, Ayı Taşı, Beşik Tepe, Teyyarece Taşı Sırtı.

2-Bigadiç-Karal Örnek Avlağı; Doğusu: Bigadiç-Dündarcık Köyünden kuzeye Derin Dereyi takiple Bigadiç-Dursunbey ilçe sınırının kesiştiği nokta, Kuzeyi: Bigadiç-Dursunbey ilçe sınırını DerinDere ile kesiştiği noktadan batı yönüne takiple Kürse-Taşkesiği köy yolunun ilçe sınırı ile kesiştiği nokta, Batısı: Kürse-Taşkesiği köy yolunun ilçe sınırı ile kesiştiği noktadan Kürse Köyünü takiple Topalak Köyü, Tozalan Köyü, Güneyi: Tozalan, Kalafat Köyüne Kalafat Köyünde Kalafat Dereyi takiple Dündarcık Köyü.

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği için Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Erdek İlçesi; Doğusu: Taşocağı Tepesi’nden Seferin tarla Mevkiine giden orman yolu, takiben Çayağazı Köyü ile Ballıpınarı bağlayan köy yolu, Kuzeyi: Çayağazı, Ballıpınar, Ormanlı, Turan Köyü, Doğanlar, İlhan köylerine giden köy yolları arasında kalan tüm ormanlık araziler Batısı: İlhan köyden Herek Manastırı, takiben Barbula Çayırı Mevkii, MaymunDere ve Örme Mevkiine giden orman yolu, Güneyi: Örme Mevkiinden takiben Kale Mevkii, Kale Mevkiini takiben, Tavşantepe, Tespih yatağı, Yoklama Mevkii, takiben Çifteçınarlar, takiben Böcüğüntarla Mevkii, takiben orman sınırı, takiben Müminkurt tarlası Mevkii, takiben işaret Tepesi, suyollarını takiben taşocağına giden yol,

2-Merkez İlçe; Doğusu: Merkez-Kepsut İlçe sınırı Kuzeyi: Susurluk-Merkez İlçe sınırı Batısı: Balıkesir-Bursa karayolu Güneyi: Merkez-Yeniköy-Kepsut –Eşeler Köy yolu

3-İvrindi İlçesi; Doğusu: Gökçeyazı Beldesi-Kocavşar Beldesi yol ayrımından Kocaavşar mezarlığı, Kuzeyi:Kocaavşar mezarlığı yanından arazi yoluna takiple Kocaçay- buradan Balya- Baklacı Mahallesi, Medrese köyü, köyden Balya yoluna kadar olan köy yolu. Batısı: Balya- Medrese Köyü yol ayrımından karayolunu güneye takiple Güngörmez köprüsü,Güneyi: Güngörmez köprüsünden, Edremit-Balıkesir karayolunun Gökçeyaz beldesine kadar olan karayolu

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı için Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

1- Balıkesir-Kütahya Akdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (05.10.2006 tarih ve 26310 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

 

11-BİLECİK:

Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Bozüyük İlçesi: Doğusu: Söğüt İlçe Sınırı. Kuzeyi-Batısı: Bozüyük-Eskişehir yolundan Oluklu Köy Yolundan Olukluya kadar. Güneyi: Bozüyük-Eskişehir yolunun Oluklu Köyü yol ayrımından Poyra Köyü yolundan ilçe sınırına kadar.

Devlet/Genel Avlak:

1- İnhisar Devlet Avlağı; Doğusu: Eskişehir-Bilecik İl Sınırı Kuzeyi: İnhisar-Yenipazar İlçe Sınırı Batısı: İnhisar- Söğüt İlçe Sınırı Güneyi: Ortaca Köyü Kuzeyinden geçen Söğüt İlçe sınırı ve Eskişehir İl Sınırı.

2- Gölpazarı İlçesi: Doğusu: Yenipazar İlçe Sınırı ve Sakarya İl Sınırı Kuzeyi: Çamtepe-Köprücek-Söğütcük Köylerinin Sakarya İl Sınırı Batısı: Üyük-Küçükyenice-Demirhanlar köylerinin bulunduğu Osmaneli-Merkez İlçe SınırlarıGüneyi: Merkez-Söğüt-İnhisar İlçe Sınırları.

3- Pazaryeri İlçesi: Doğusu: Demirköy-Karaköyün bulunduğu İlçe Sınırı Kuzeyi: Arpadere-Sarnıç-Dülgeroğlu-Esemen Köylerinin bulunduğu Merkez İlçe Sınırı Batısı: Bursa İl Sınırı Güneyi: Bozüyük İlçe Sınırı.

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği için Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Bozüyük İlçesi; Doğusu: Alibeydüzü’nden Demirköy-Domez yol ayrımına kadarki yol Kuzeyi: Demirköy-Domez yolu Batısı: Demirköy-Bozüyük Yolu Güneyi: Bozüyük- Alibeydüzü yolu

 

12-BİNGÖL:

Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Yayladere İlçesi; Doğusu: Kığı İlçe sınırı ile Devlet Avlağı sınırının Karakoçan ilçe sınırıyla birleştiği hat. Kuzeyi: Tunceli İli Pülümür İlçe sınırı Batısı: Tunceli İl sınırı Güneyi: Karakoçan ilçe sınırının Devlet Avlağı ile birleştiği hat.

2-Kiğı İlçesi (A); Doğusu: Tunceli-Kığı Karayolu Kuzeyi: Kığı-Tunceli karayolunun YHGS ile birleştiği hat. Batısı:Tunceli İl sınırı Güneyi: Kığı-Yayladere Karayolu.

(B); Doğusu: Adaklı ilçe sınırının Sancak Genel Avlağı ile birleştiği hat. Batısı: Kiğı-Mazgirt Karayolu Kuzeyi: YHGS sahası sınırı. Güneyi: Karakoçan ilçe sınırının Yayladere ilçe sınırıyla birleştiği hat.

3-Adaklı İlçesi; Doğusu: Karlıova ilçe sınırı, Kuzeyi: Yedisu ilçe sınırından YHGS sınırına Batısı: Kiğı ilçe sınırı,Güneyi: Kiğı yol ayrımından Adaklı İlçesine giden karayolu-Adaklı ilçe merkezinden Elmağaç, Doluçay, Kırkpınar köyüne giden hattın Karlıova ilçe sınırına dayandığı hat.

4-Yedisu İlçesi; Doğusu: Karlıova ilçe sınırı ve Erzurum İl hududu, Batısı: Tunceli-Erzincan İl hududunun YHGS ile birleştiği hat. Kuzeyi: Erzurum ve Erzincan İl hududu, Güneyi: YHGS sınırının Erzincan ile birleştiği hattan Karlıova ilçe hududuna kadar olan hat.

5- Genç İlçesi; Doğusu: Diyarbakır Karayolunun Doğusu,   Batısı: Elazığ İl sınırı Kuzeyi: Murat Nehri Güneyi:Diyarbakır İl sınırı.

6-Karlıova İlçesi (A); Doğusu: Karlıova ilçe sınırının Tekman sınırıyla birleştiği hat. Batısı: Yedisu ilçe sınırının Erzurum il sınırıyla birleştiği hat. Kuzeyi: Erzurum il sınırı Güneyi: Yedisu-Karlıova karayolu ile Karlıova-Varto Karayolunun birleştiği hat.

(B); Doğusu: Karlıova Muş-Varto Karayolunun Muş İl sınırıyla birleştiği hattan Solhan İlçe sınırıyla birleşen hat.Batısı: Karlica Köyünden başlayıp, Kırkpınar ve Aşağı Yağmurlu Köyleri arasından geçen Adaklı İlçe sınırından Karlıova-Adaklı İlçe sınırının birleştiği hat Kuzeyi: Kirkpınar Köyünden başlayıp sırasıyla; Karlica, Yukarı Yağmurlu, Yiğitler, Devecik köylerinin Bingöl-Karlıova karayolunun Varto İlçe sınırıyla birleştiği hat ile birleştiği hat. Güneyi: Solhan İlçe sınırı ve Adaklı İlçe sınırıyla kesişen hat.

7- Merkez İlçe (A); Doğusu: Solhan ve Sütlüce Devlet Avlakları sınırı Batısı: Bingöl-Sancak Karayolunun Adaklı İlçe sınırıyla birleştiği hat Kuzeyi: Adaklı İlçe sınırı Güneyi: Bingöl merkezden Ilıcalar köyüne kadar.

(B); Doğusu: Sancak Genel Avlağının Adaklı İlçe sınırıyla birleştiği hat. Batısı: Elazığ İl sınırı Kuzeyi:  Adaklı İlçe sınırı Güneyi: Genç İlçe sınırı

Devlet/Genel Avlak:

1-Kiğı-Yayladere Devlet Avlağı; Doğusu: Elazığ İli Karakoçan İlçesinden gelip Kiğı İlçesine giden asfalt yolu,Kuzeyi: YaylaDere İlçesinden Boğazköy, Sabırtaşı, Ölmez Köylerinden Kiğı İlçesine giden köy yolları Batısı: Elazığ İli Karakoçan İlçesinden YaylaDere İlçesine giden asfalt yolu, Güneyi: Elazığ il sınırı

2-Solhan Devlet Avlağı; Doğusu: Çit Tepesi, Bingöl-Solhan karayolunun Hazarşah ve Mutluca köy yolu ayrımından Hazarşah ve Mutulca köylerine giden köy yolu Batısı: Hırtık Deresi, Aşağıperhogökkuzey Tepesi, Varan Tepesi Kuzeyi:Davar Tepesi, Taht Tepesi, Değerik Tepesi, Çobantaşı Köyü Güneyi: Paşa Köprü Tepesi, Şeyhalan Tepesi, Şevardan Tepesi, Şevardan Tepesinden Hazarşah yol ayrımına kadar olan karayolu

3-Sütlüce Devlet Avlağı; Doğusu: Karirbaba Tepesi, Selim Yaylası Batısı: Kırmıt Tepesi, Villisuya Tepesi, Hamuk Tepesi, Dişikurtkavaklığı Tepesi, Pehlivan Sırtları Kuzeyi: Akkuş Tepesi, Elmaağaç Tepesi, Beyaztaş Tepesi, Güneyi: Kandil Tepesi, 1314 rakımlı Tepe, Yenibaşlar köyü

4-Yenibaşak Devlet Avlağı: Doğusu: Derin Mah., Değilkız Tepesi sırtları, Kurudere Tepesi, Kırız Tepesi Sırtları, Derme Tepesinin batı sırtları Batısı: Yaylım Dağı, Ramazan Tepesi Kuzeyi: Şimşirpınar ve Dilektepe köylerinin güneyi, Bingöl Muş karayolunun güneyi Güneyi: Doğus Tepesi sırtları, Gülçegen deresi.

5- Sancak Genel Avlağı; Doğusu: Sancak-Bingöl Karayolu, Gül Tepesi Sırtları, Kurudere ve Kartal Köylerinin batı kısımları (Karayolunun üst kısımları), Ziyaret Tepe ve Hilbizon Yaylaları Batısı: Sancak Tepesinin doğu sırtları, Çanakçı Köyü Yangın Tepe Kuru Tepe ve Kuş Tepesi. Kuzeyi: Nacaklı Köyü, Çanakçı Köyü ve Cevizlik Tepesi Güneyi: Elazığ Bingöl karayolunun kuzeyi, Çevrimpınar Köyünün güney kısımları, Yolçatı Köyünün kuzey doğusu, Gemidilen Tepesi.

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği için Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Yayladere İlçesi; Doğusu: Harebe Tepesi sırtları Kuzeyi: Küçükkavak tepesi ile Çıplak Tepe arasında kalan hatBatısı: Hallan Mevkii, Güneyi: Değirmen Dere ve Ayı Tepesi.

2- Solhan İlçesi; Doğusu: Geldere Mevkii, Kadisir Düzünden Gençtavus yolunu takip eden hat Kuzeyi: Yenibaşak, Sülünkaş Köyleri Karayolu hattı Batısı: Yukarı Beşikli Mevkii ile Çoban Konu Tepesi arasında kalan hat Güneyi: Bulbe Tepesi İle Soğukbulak yaylası arasında kalan hat.

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı için Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

1- Bingöl Kığı Şeytandağları Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

 

13-BİTLİS:

Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Merkez İlçesi; Doğusu: Bitlis-Siirt İl sınırından, Sinidağı sırt boyunca Basmaklı Köyünün batısından geçen Ağırkan Deresi,  devamında Ilıcak-Oğulcak-A. Ölek-Kireçtaşı Köyü karayolu, Kuzeyi: Kireçtaşı-Direktaşı-Kaşak Köyü karayolu, Mutki İlçe sınırına kadar, Batısı: Mutki İlçe sınırı, Güneyi: Bitlis-Siirt İl sınırı.

2-Adilcevaz İlçesi (A); Doğusu: Akçıra Köyünden itibaren Van Gölü kıyı şeridi boyunca Kavuştuk yarımadası,Kuzeyi: Akçıra-Kavuştuk-Göldüzü Köyü-Adilcevaz İlçe karayolu, Erikbağ Köy yolunu kestiği noktaya kadar, Batısı: Erikbağ Köyü yolu, Güneyi: Van Gölü Kıyı şeridi.

(B); Doğusu: Adilcevaz Merkez-Çanakyayla Köyü karayolu, Kuzeyi: Çanakyayla-Cihangir Köyü karayolu, Batısı:Adilcevaz-Ahlat İlçe sınırı, Güneyi: Van Gölü,

3-Ahlat İlçesi; Doğusu: Yeniköprü Köyü karayolu, Kuzeyi: Yeniköprü Köyü, Batısı: Yeniköprü Deresi, Güneyi:Van Gölü.

4-Güroymak İlçesi; Doğusu: Bitlis-Muş karayolu, Kuzeyi: Bitlis-Muş il sınırı, Batısı: Güroymak-Mutki ilçe sınırı,Güneyi: Güroymak-Bitlis Merkez İlçe sınırı,

5-Mutki İlçesi; Doğusu: Mutki-Güroymak İlçe sınırı, Kuzeyi: Bitlis-Muş İl Sınırı, Batısı: Bitlis-Muş İl Sınırı,Güneyi: Özenli-İkizler-Yalıntaş-Güvenli Köyü –Varan Mah.-Yumurta Mah.- Ardıç Mah. Yolu, Avukan Mevki- Megalanavi Tepe-Guluga Mevki-Kapaklı Köyü-Y.Koyunlu-Baskaya mah.-Çallı Köyü yolunun İlçe sınırını kestiği noktaya kadar,

6-Tatvan İlçesi (A); Doğusu: Tatvan-Ahlat karayolundan, Nemrut Kalderasına kadar olan Yumurtatepe Köyü kara yolu, Kuzeyi: Nemrut Kalderası, Batısı: Oduncular-Çekmece köyü karayoluna kadar olan ilçe sınırı, devamı ilçe sınırından Bitlis-Tatvan karayoluna kadar olan Çekmece Köyü karayolu, Güneyi: Bitlis-Tatvan-Ahlat karayolu,

(B); Doğusu: Yassıca Köyü, Kuzeyi: Van Gölü, Batısı: Tatvan-Van karayolu, Güneyi: Tatvan-Van karayolu,

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği için Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Ahlat İlçesi; Doğusu: Ovakışla Beldesi-Gölgören-Kırıkkaya Köyü karayolu, Kuzeyi: Muş İl sınırı, Batısı: Günyurdu-Nazik Köyü karayolu, Güneyi: Nazik-Dilburnu Köyü-Ovakışla Beldesi karayolu.

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı için Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

1- Bitlis-Adilcevaz Süphandağı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

 

14-BOLU:

Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Mudurnu İlçesi; Kuzeyi: Öküzovasımevkii, Ortaburun Tepe, Pürenli yaylası, Mancar sırtı, Gökçukur sırtı, Sarıgöl Mevkii, Erenler tepe, Doğusu: Aputlukaç tepe, Şahinkaya Tepe, Alıçlıkaş Tepe, Çalbaşı Tepe, Tekirler Köyü, Batısı: Öküzova Yaylası, Sarıdere tepe, Cehennem dere, Çamyurdu dere, Çamyurdu Köyü, Güneyi: Yegendere köyü, Ortaköy, Karacasu, ılıca, Bekdemirler, Akçaalan, Çamyurdu.

2- Göynük İlçesi; Kuzeyi: Narzanlar yolunu takiben köybaşı köyü boyunca, Doğusu: Kayabaşıyı takiple sarıcalar sırtından hilaller köyü boyunca, Güneyi: Kızılkuyu sırtından Kayabaşıyı takiple, Batısı : Bilecik Yenipazar karayolunu takiben.

3-Kıbrısçık İlçesi; Doğusu: Kıbrıscık ilçesi kıbrıscık yolu Taşlık Köyü, Kuzeyi: Kılkara Köyü Karaköy, Kökez Bölücekkaya, Batısı : Dokumacılar köyü Uluçay, Dibeközü dere, Alaşar sırtı, Kılkara, Güneyi:  Taşlık Köyü, Geriş Tepe, Dokumacılar köyü.

Devlet/Genel Avlak:

1-Seben Kavaklıdağ Devlet Avlağı; Doğusu: Taşlıyayla Alabarda eski yolunun Bolu-Kıbrıscık yoluna birleştiği yerde başlayarak, diş Tepeden gelen sırta kadar yolu takip eder. Buradan bu sırta dönerek Diş Tepeye ulaşır. Buradan sırtı takiple Bakırlı-Gönülgen yoluna, buradan da tekrar Bolu-Kıbrıscık yoluna ulaşır. Buradan yolu takip ederek Yayla Çayına ulaşır. Buradan yolu takip ederek Dikmendoruğu Tepeden gelen sırta kadar yolu takip eder, buradan sırt boyu ilerleyip Dikmendoruğu Tepeye, buradan güneybatı istikametine giden sırta döner buradan da 1207 metre rakımlı Tepeye ulaşır. Buradan sırtı takiple Erenli Tepeye, buradan Doruk Tepe, buradan da sırtı takip ederek Hasanlar Mah. Üstündeki Tepeye gelir. Buran sırtı takiple 1013 rakımlı Tepeye, buradan da sırtı takip ederek Ulu Dereye ulaşır. Ulu Dereyi takip ederek Ziraat Tepeden gelen sırta, buradan Zıraat Tepeye ulaşır. Buradan sırtı takiple Çırpalı Tepe, buradan yine sırtı takiple Ardıçlar Tepe, buradan Çıllık Dereye, bu Dereyi takiple Kuzuönü sırtına ulaşır. Bu sırtı takiple isimsiz Tepede biter. Kuzeyi: Taşlık sırtından, Karamantarlık Tepe, Pınarbaşı Tepe, Teknelik Tepe buradan sırtı takip ederek Solaklardağı Tepeye, buradan sırt boyunca devam ederek Taşlıyayla Alabarda eski yolunu takip ederek Bolu-Kıbrıscık yoluna gider. Batısı: Yolçatımı Tepenin batısında kalan ve güneye doğru inen sırttan başlar, Kuz Deresine iner, biraz bu Dereden ilerleyip tekrar sırta döner ve buradan da Dikmen Tepeden güney-batıya devam eden ana sırta kavuşur. Buradan da ilerleyerek 1345,3 m rakımlı nirengi noktasına gelir, buradan sırt boyunca ilerleyip 1226 m rakımlı nirengi noktasına ulaşır. Buradan da ilerleyerek önce isimsiz Tepeye, oradan Sökmenburnu Tepeye ulaşır. Buradan sırtı takip edip, daha sonra doğuya dönüp Tokar Mevkinden, Togar Gölü üstündeki isimsiz Tepeden Togargölü sırtına geçer. Buradan sırtı takip ederek Endelekburun Tepeye, buradan sırt boyu devam edip Kızılak Tepeye, buradan da Osmankaya sırtı boyunca devam edip Ulu Çayına iner. Güneyi: Doğu sınırının bittiği yerden başlayarak sırtı takiple Tilkini Tepeye, buradan sırtı takiple Mancarlıkbaşı Tepeye, buradan sırtı takiple Ulu Dere’nin sırtla birleştiği yerde biter.

Örnek Avlak;

1-Bolu-Merkez-Yeniçağa-Mengen Sazakiçi Örnek Avlağı; Doğusu: Hasannallar Mahallesi, Hazmaköy Mahallesi, Mutatlar Mahallesi, Harmancık Tepe. Kuzeyi: Çaysuyu Deresi, Civcivler Mahallesi, İslamlar Mahallesi, Erenler Tepesi, Çamlık Tepe, Köygözüken Tepe, Küçükkuzu Yaylası Mahallesi Batısı: Kocasu Çayı, Muradin Dağı, Bakacak Tepesi. Güneyi:Karamanlar, Ulumescit Köyleri, Sığındı Mahallesi, Yanık Dağı

2-Geyik Gölü Örnek Avlağı; (Mengen İlçesi): Doğusu: Üççam Tepe, Kocaçivri Tepe ve Gökçeyiğit Tepe sırt hatları. Kuzeyi: Yarbaşı Tepe, Keçikıran Tepe, Keçikıran Yayla, Karaburun Tepe, Meyre Tepe, Kadıoğlu Tepe, Aygırbeleni Tepe, Çalgan Tepe, Dumanlı Tepe, Çadırağaç Tepe ve Çiçekalan Tepe sırt hatları. Batısı: Mağara Tepe, Fundacık Tepe sırt hatları ile Orman Toplu Koruma Merkezi arasındaki hat Güneyi: Çırdak Köyü, Bürnük Köyü, karacalar Köyü, Sarıkadılar Köyü ve İlyaslar Köyü arasındaki köy yolu.

3-Gerede Celal ACAR Örnek Avlağı (Gerede İlçesi): Doğusu: Orman İşletme Şefliği ile Orman Yangın Gözetleme Kulesi yolu. Kuzeyi: Dağkara, Yakabey, Bünüş ve Aktaş köyleri ile Bolu-Ankara karayolu. Batısı: Yenşehe Yaylası, Koçlar Yaylası, Çoğullu Yaylası, Aşağıçoğullu Yaylası ve Havullu Yaylası. Güneyi: Bolu-Ankara Otoyolu ile Orman Yangın Gözetleme Kulesi arasındaki yol.

 

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği için Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Seben İlçesi; Kuzeyi: Mandıryayla Dere boyunca Korucuk Köyüne, Batısı: Korucuk Köyü yol boyunca Bozyer Köyüne, yol boyunca Solaklar Köyüne, Güneyi: Solaklar Köyünden Dikmenkaya Tepeye, sırt boyunca Dikmen Tepeye,Doğusu: Dikmen Tepeden, Tepeköy Yaylasına, Yolçatımı Tepesinden Dağılan Sırtı boyunca Mandıryayla Dere arasındaki alan.

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

1-Bolu Göynük Kapıormanı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

2-Bolu Yedigöller Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

3-Bolu-Abant Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (05.10.2006 tarih ve 26310 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırlarıdahilinde avlanmak yasaktır.)

 

15-BURDUR:

Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Merkez; Doğusu: Badarmıt deresinin Ellas Mevkii ile birleştiği yerden sırtı takiben Belen Mevkii ve Gos sekisi mevkiinden Suludere Çayına kadar, Kuzeyi: Suludere çayının Burdur-Tefenni yolu ile birleştiği Suludere köprüsüne kadar,Batısı: Suludere Köprüsü ile Badarmit Köprüsü arası, Güneyi: Badarmit köprüsünden dereyi takiben Ellas Mevkiine kadar.

2-Yeşilova İlçesi; Doğusu: Yarışlı Köyünden Büyükyaka köyüne kadar, Batısı: Harmanlı Köyünden Büyükyaka köyüne kadar, Güneyi: Yarışlı Köyünden Harmanlı Köyüne kadar.

3-Bucak İlçesi; Doğusu: Ortacaovaalanından asfalt yolu takiben Demirli yolu üzerindeki orman bakımevine kadar,Kuzeyi: Gündoğdu Kasabasından asfalt yolu takiben Kuyubaşı köy girişinden Sarıkorum Tepe’ye takiben Çamdankaklık Tepe, Top Tepe, Güneybaşı Tepe, Bekirbaşı Tepe, Batısı: Karaot Köyünden asfalt yolu takiben Gündoğdu kasabasına kadar,Güneyi: Demirli Yolu üzeri Orman bakımevinden orman yolunu takiben Karaot Köyüne Kadar.

4-Ağlasun İlçesi; Doğusu: Antalya-Isparta karayolu, Kuzeyi: Isparta il sınırı, Batısı: Yeşilbaşköy yol ayrımından itibaren kuzeye doğru giden yoldan merkez ilçe sınırını takiben Isparta sınırına kadar, Güneyi: Yeşilbaşköy yol ayrımından itibaren ana yolu takiben Isparta-Antalya yonuna kadar.

5-Gölhisar İlçesi; Doğusu: Çamköy-Gölhisar yolu, Batısı-Kuzeyi: Denizli il sınırı, Güneyi: Damlamca Sırtından Orman yangın önleme şeridini takiben Sazak sırtına, oradan Türkmentaşı tepesine takiben Kara Tepeye ve leylek deresini takiben Gölhisar-Yusufca yoluna kadar.

6-Çavdır İlçesi; Kuzeyi: Dedeler değirmen Mevkiinden Ambarcık Köyü yolu üzerindeki Yazılıtaş Tepesine Kadar,Doğusu:  Yazılıtaş Tepesinden Karasivri Tepesine kadar, Güneyi:  Karasivri Tepesinin güneyinden giden stabilize yol, Batısı: Gürden Tepenin doğusundan giden yolu takiben Kızılkaya Tepesinin batısından Dedelerdeğirmen mevkiine kadar.

7-Çeltikçi İlçesi; Kuzeyi:  Kuzköy yol ayrımından Çeltikçi merkezden Bağsaray yol ayrımına kadar, Doğusu: Çeltikçi-Bağsaray-Çebiş yolu, Güneyi:  Bağsaray yolu, Batısı:  Kuzköy-Bağsaray yolu.

Devlet/Genel Avlak:

1-Pamucak Devlet Avlağı; Doğusu: Asar T., Pınargözü T., Namlı T., Alan T., Aşağıkepez T., Kızılaruk T., Dede T., Kepezbaşı T., Büyükdedece T., Karaçalı T., Çukuryurt Tepeden  Aksu çayına inen sırt hattı ve devamında Aksu Çayı, Batısı:Karacaaliler-Karaseki Köy Yolunu takiben Baldırantaşı  T., Çakıllıdağı, Derviştaşı, Alihüseyinlergediği, Bekirbaşı, Güneybaşı, Kocayamaç T., Öküzgürü T., Hasan Beleni,  Akkır T. Payalı T., İnalanı T., Kapaklı T., Ufakgmzet Kayası, Beşkonak-Çamlık Yolu, Kumlusırt, Hülle T., Çamlıtop T., Kalaycı T., hattı, Kuzeyi: Kalaycı T., Karaahmetler Çeşmesi, Kurtluca T., Karagöl T., Karagöl Alanı, Musluk T., Zincirlikuyu mevkisi, Asar T., Kelekyeri T., Bozcabel T., Kükürtlü Deresi, Çeşme Çayından Aksu Çayına inen hat, Güneyi: Kargı Köyünden Sürtmegedik T., Kızlartaşı T., Kapancı T., Gözet T., Karasaray T., Sivri Tepeden Karacaaliler Yolundan inen hat.

Örnek Avlak;

1-Çavdır Örnek Avlağı: Doğusu: Vezirdam Tepesinden, Çukurçam Tepesi, Keşlikyer Tepesinden sırtı takiben güneye doğru oluklu deresine, Çolak sırtından Sarımeşe Tepesine, Pirencik Tepesi ve Burdur-Çavdır Karayolu. Kuzeyi: Çatalarmut mevkiinden Katmerlikaya tepesi ve Vezirdam Tepesi, Batısı: Acıpayam-Çavdır karayolunun Çatalarmut mevkiinden asfaltı takiben Çavdır merkeze kadar olan yol. Güneyi: Burdur-Çavdır karayolu ve Çavdır-Acıpayam karayolu.

2-Ürkütlü Örnek Avlağı: Doğusu: Dutdere Mahallesinden, Maraş Tepesi, Heybeli, Yüreğil, Ürkütlü yerleşim ve tarım arazilerini dışarıda bırakacak şekilde batı kısımlarından geçen hat. Kuzeyi: Ergenir pınarını takiben Eren Tepe, 2041 rakımlı tepe, Söbüce sırtı, Kuzgun Tepesi, Ömerosman Tepe, 1387 rakımlı tepeden orman yoluna inen hat. Batısı: Aziziye-Ürkütlü karayolu, Güneyi: Camışcı sırtı, Kozgedik Tepesi, Asar Tepesinden Kemikliyurt mevkiine inen hat.

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği için Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Bucak Karaaliler Yaban Hayvanı Yerleştirme Sahası; Doğusu: Bucak-Antalya Karayolu’na bakan yamaçlar (Çiftlik Ovası sınırı), Batısı: Kızılcağaç-Karaaliler orman yolu (Dağların batı yamacı), Kuzeyi: Karaaliler Köyü, Güneyi: Kızılcağaç Köyü ile Bucak-Antalya Karayolu’na giden yol (Sadece dağ yamacına kadar).

2-Bucak Aladağ Yaban Hayvanı Yerleştirme Sahası; Doğusu: Bucak-Antalya Karayolu, Batısı   : Deliktaş Mahallesinden, Atilla Mahallesi-Üzümlübel Yolu birleşimine kadar, Kuzeyi: Atilla Mahallesi-Üzümlübel Yolu, Güneyi: Deliktaş Mahallesi ile Bucak-Antalya Karayolu birleşimine kadar.

3-Yeşilova Akçaköy Yaban Hayvanı Yerleştirme Sahası; Doğusu: Armut-Akçaköy Yolu, Armut Köyünden Afyon İl sınırına doğru giden dağ yolu. Batısı     : Afyon İl Sınırına doğru uzanan Söğüt Dağı Deresi, Kuzeyi: Söğüt Deresinden Armut Köyünden Afyon İl sınırına doğru giden yolun birleşimine kadar giden orman yolu. Güneyi: Akçaköy-Alanköy Yolu

4-Çavdır Yaban Hayvanı Yerleştirme Sahası; Doğusu: Başpınardan Bölmepınara giden yol, Kuzeyi: Burdur-Çavdır karayolunun Başpınar yol ayrımından Başpınara kadar olan yol, Batısı: Çavdır İlçe Merkezinden Başpınar yol ayrımına kadar olan yol, Güneyi: Bölmepınardan Çavdır Şehir Merkezine giden yol.

5-Gölhisar Yaban Hayvanı Yerleştirme Sahası; Doğusu: Armutluyayla yol ayrımından, Leylek deresine kadar,Kuzeyi: Damlamca Sırtından Orman yangın önleme şeridini takiben Sazak sırtına, oradan Türkmentaşı tepesine takiben Kara Tepeye ve leylek deresini takiben Gölhisar-Yusufca yoluna kadar, Batısı: Damlamca Sırtından Kaya Önü Tepesine, Kocayarma Tepesine, Merdiven kaya tepesinden Armutluyayla yerine kadar, Güneyi: Armutluyolundan Keşlik Mevkiini takiben Gölhisara kadar.

6-Burdur Yaban Hayvanı Yerleştirme Sahası; Doğusu: İlyas Köyünden başlayıp Burdur Gölüne paralel olarak devam eden Karakent, Kumluca köyünden Aşağı Müslümler yol ayrımına kadar, Kuzeyi: Kirazlı Çeşmeden İnekboğazlayan Tepe, Oyuklu Tekke Tepe Yelibel sırtından İlyas Köyüne kadar, Batısı: Aşağı Müslümler Köyünden Göztaş Tepe, Soğanlı Sivrisi Elmalı Tepe, Tozlu Tepe, Beygir Tepe,Üçtepeler,Yanık Tepe,Himet Tepeden  Yayalabeli Köyü buradan Kavacığa giden köy yolu,Kavacık Köyünden Cimbilli Köyü,Çamlıtarla tepesi,Yukarıcimbilli Mah. Güneyi: Aşağı Müslümler yol ayrımından eski köy yerleşim yerine kadar.

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı için Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

1-Burdur-Burdur Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (05.10.2006 tarih ve 26310 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

2-Burdur-Karataş Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (05.10.2006 tarih ve 26310 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

 

16-BURSA:

Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Mustafakemalpaşa İlçesi; Doğusu: Akçapınar Doğanalan Köy yolu Kuzeyi: Karaoğlan, Dorak, Onaç, Akçapınar köy yolu Batısı: Kadirçeşme, Karaoğlan köy yolu, Güneyi: Kadirçeşme, Taşpınar, Uğurlupınar, Doğanalan köy yolu.

2- Yenişehir İlçesi; Doğusu: Aydoğdu Köprühisar Köy Yolu Kuzeyi: Aydoğdu Derbent Köy yolu Batısı: Derbent Yenişehir Devlet Yolu Güneyi: Yenişehir Köprükisar Devlet Yolu.

3- Osmangazi İlçesi; Doğusu: Uludağ Milli Park Sınırı, Kuzeyi: Osmangazi Keles Devlet yolu Batısı: İhsaniye, Dobruca, Yiğitali kara yolunun Uludağ Milli Park Sınırına kadar Güneyi:

4- Karacabey-Nilüfer İlçeleriDoğusu: M.kemalpaşa ilçe sınırından, karacaoba mevkiine kadar, Kuzeyi: Göl kıyı sınırı Batısı: Çeşnigir Deresinin uluabata döküldüğü yerden Halil bey adasına kadar, Güneyi: Halilbey adası, Mutlu adasıdan M.Kemalpaşa ile Nilüfer ilçe sınırına kadar.

5- Orhaneli İlçesi; Doğusu: Kocasu dere Kuzeyi: Hacıgedik T., Deliktaş Deresi, Batısı: Yağdeğirmeni T., Hacıgedik T., Güneyi:Karaoluk T., Kayabaşı T., Kocasu dere.

Devlet/Genel Avlak:

1-Osmangazi İlçesi Osmangazi-Uludağ Devlet Avlağı; Doğusu: İnegöl Orman İşletme müdürlüğü Kuzeyi:Alıçdüzütepe, Paşaçayırıtepe, KuşaklıkayaTepe, ZirveTepe, KarataşTepe, Uludağ Tepe, Uludağ Milliparkı Güneyi-Batısı:Soğukpınar, Karaisak, G.Budaklar, K.Deliker, B.Deliker, Epçeler, Dağdibi, Pınarcık

Örnek Avlak;

1-Orhaneli Örnek Avlağı (Orhaneli İlçesi); Doğusu: Çatalca Tepe-Başpınar Sırtı-Karbastı Sırtı-Kızılkaş Sırtı-Belenkabaca Sırtı-Karacakaya Sırtı, Kuzeyi: Karakova Deresi-Petmezciyolu Sırtı-Çamlık Deresi, Batısı: Orhaneli-Bursa yolu asfaltı, Güneyi: Kocasu Çayı-Orhaneli-Bursa asfaltı.

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Orhaneli İlçesi; Doğusu: Orhaneli, Büyükorhan devlet yolu Kuzeyi: Orhaneli, Serçeler Sadağı, Yeşiller devlet yoluBatısı: Yeşiller, Çakıryenice, Durhasan köy yolu, Orhaneli-Büyükorhan devlet yoluna kadar Güneyi: Orhaneli-Büyükorhan devlet yoluna kadar.

2- İznik İlçesi; Kuzeyi-Doğusu-Batısı: Karasu dere, Güneyi: Bağlar dere.

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

1- Bursa Karacabey Karadağı-Ovakorusu Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

 

17-ÇANAKKALE:

Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Merkez İlçesi; Doğusu: Çamyayla-Kocalar köy yolundan Çanakkale-Çan karayoluna Kuzeyi: Çanakkale-Lâpseki ilçe sınırı Batısı: Bodurlar-Akçalı köy yolu, takiben Çanakkale-Çan karayolu Güneyi: Haliloğlu-Ortaca-Kirazlı köy yolu.

2-Ayvacık İlçesi (A); Doğusu: Küçükkuyu-Edremit karayolundan başlayarak, Balıkesir il sınırını takiben, Bayramiç ilçe sınırına, Kuzeyi: Balıkesir il sınırı ile Bayramiç ilçe sınırlarının kesiştiği noktadan başlayarak, Bayramiç ilçe sınırı ve Ezine ilçe sınırlarını takiben Çanakkale karayolunda Bahçeli Köprüsüne, Batısı-Güneyi: Bahçeli Köprüsünden başlayarak Çanakkale-Küçükkuyu karayolunu takiben Balıkesir il sınırına kadar,

(B); Doğusu: Ayvacık-Küçükkuyu karayolu, Kuzeyi: Ayvacık-Sögütlü-Behram-Kuruoba-Bektaş-Koyunevi-Bademli-Kızılkeçili-Gülpınar köy yolu, Güneyi-Batısı: Ege Denizi.

3- Biga İlçesi; Doğusu: Abdiağa-Elmalı-Kaynarca Köy yolu Kuzeyi: Biga merkezden başlayarak Abdiağa Köy yoluBatısı: Biga-Çan karayolu Güneyi: Biga-Çan Karayolundan takiben Katrancı-Kaynarca Köy yolu.

4-Çan İlçesi; Doğusu: Çan-Yenice ilçe sınırı Kuzeyi: Çan-Yenice ilçe sınırını takiben sınırın Çan-Biga karayolu ile kesiştiği nokta Batısı: Biga-Çan karayolunu takiben yolun Çomaklı köy sapağı ile kesiştiği nokta Güneyi: Çomaklı köy yolunu takiben, Çomaklı Köyü, takiben Yenice ilçe sınırı arasında kalan saha.

5-Ezine İlçesi; Doğusu: Kızılköy-Yığıntaş Tepe-Çetmi-Yenioba Mh-Hacıeyüp Mh-Alikabaklar Kuzeyi: Bayramiç-Ezine karayolu takiben Kızılköy-Yığıntaş Tepe Batısı: Ezine ilçe merkezinden başlayarak Ezine-Ayvacık karayolunu takiben yolun Ezine-Bahçeli köy yoluna Güneyi: Alikabaklar-Hacıeyüp Mh-Bahçeli köy yolu.

6-Gelibolu İlçesi Doğusu: Bayırköy-Cumalı köy yolu Kuzeyi: Bayırköy- Susam Tepe yolundan, Domuzcu Deresi takiben Gazi Tepe- Şeytan Tepe-Sivri Tepe-Akyar Tepe-Tatar Tepe- Söğüt Tepe, Batısı: Söğüt Tepe takiben Dağbaba Deresi, takiben Çınarlı Dere, takiben Tayfur Deresi Güneyi: Tayfur deresi.

7-Lâpseki İlçesi; Doğusu: Dumanlı-Kırcalar-Yaylalar-Balcılar köy yolu, Kuzeyi: Şahinli-Dumanlı köy yolu, Batısı:Hacıgelen-Asmalıköy köy yolu, Ada Dağı-Kulaksız sırtı-Avcı Tepe-İncirlitaş Tepe-Kıztaşı Tepe-Karaömerler, Karaömerler-Şahinli köy yolu, Güneyi: Balcılar-Hacıgelen köy yolu,

8-Yenice İlçesi; Doğusu: Balıkesir il sınırından başlayarak Darıalan köy yolunu takiben Pazarköy. Kuzeyi: Yenice Balıkesir karayolundan Pazarköy Beldesi Batısı: Yenice-Balıkesir karayolu Güneyi: Balıkesir İl Sınırı.

Devlet/Genel Avlak:

1-Bayramiç İlçesi Kazdağı Devlet Avlağı; Doğusu: Kurşun Batmaz Sırtından başlayıp güney istikameti boyunca uzanan ve Kalkım Orman İşletme Müdürlüğü sınırında sona eren orman yolu, Kuzeyi: Bıçkı Deresinden başlayıp, kuzey-doğu istikameti boyunca uzanan orman yolu üzerinde Fındıcak Tepenin bulunduğu ve doğu istikameti boyunca uzanan sırt, Bıçkıbaşı Tepe-Asar Tepe-Balıklaya Tepe-Ortaca Tepe-Külüce Sırtı-Geymene Tepe-Tahtaburun Deresi-Güzledin Tepe-HanDeresi hattı, Karaköy-Aşağıçavuş orman yolu, Batısı: Oğullukız Tepeden başlayıp, kuzey istikameti boyunca uzanan ve Oğullukız Deresi ile Bıçkı Deresinin kesim yerine inen sırt, Bıçkı Deresi, Güneyi: Çanakkale-Balıkesir il sınırı.

Örnek Avlak;

1-Kalkım Örnek Avlağı; Doğusu: Tembelandız Tepe’nin yanından başlayıp, güney istikameti boyunca uzanan orman yolu, Meşeliyatak Dere, güney istikameti boyunca orman yolu, Mürsel Sırtı, Kızılçıkgediği Tepe, Küçükkabaktaş Sırtı, Kovanlık Dere, Çatmalı Kestane Tepe, Elma Tepe, Yemşen Tepe, Çaylıtaş Tepe, Kuzeyi: Karagöl alanı yanından başlayan ve doğu istikameti boyunca uzanan orman yolu, Fındık Yayla alanı, Kestane Gediği ve Elma Gediği Mevkileri, Tembelandız Tepe,Batısı: Şahmelek Tepe, Sakarbaşı Tepe, Dombayırı Tepe, Tavşanoynağı Tepe, kuzeybatı istikameti boyunca uzanan ve Kara Göl alanına çıkan orman yolu, Güneyi: Çaylıtaş Tepe, Kapı Tepe, Atkayası Tepe, Kıryayladede Tepe, Buğdaylı Tepe, Derin Gedik Tepe, Genger Tepe, Kabaca Tepe, Davut Dede Tepe, Şahmelek Tepe.

2-Gökçeada Örnek Avlağı; Doğusu: Ege Denizi, Kuzeyi: Kuzu Limanı’ndan başlayıp takiben ilçe merkezine, oradan Zeytinli Göleti’nin kenarından Şahinkaya Mahallesi ve Dereköy’e giden asfalt yol, Dereköy’den devamla adanın kuzeyine giden ve Marmaros Koyu’nda sona eren asfalt/berkitme yol, Batısı: Ege Denizi, Güneyi: Ege Denizi.

Özel Avlak :

1- Recep Serim Özel Avlağı:

Kayışlar Mahallesi Bölümü: Doğusu; Çakallı Tepe eteği, Kuzeyi; Kocalan Tepe eteği, Batısı; Çomaklı Tepe Eteği,Güneyi; Çakırca Tepe eteği,

Salihler Köyü-1 Bölümü: Doğusu; Pirenci Tepe, Kuzeyi; Karaköse Tepe eteği, Batısı; Gölcük Tepe eteği, Güneyi; Hacıkarısı Çeşmesi,

Salihler Köyü-2 Bölümü: Doğusu; Hondoriyoz Tepe, Kuzeyi; Mısırlık Tepe eteği, Batısı; Pirenci Tepe, Güneyi;Kocagüney Tepe Eteği,

Denizgöründü Köyü Bölümü: Doğusu; Gürecik Mah., Kuzeyi; Koca Tepe, Batısı; Sarıtaş Tepe eteği, Güneyi;Davulgalı Tepe eteği,

Gürecik Mahallesi Bölümü: Doğusu; Şirlek Çeşmesi, Kuzeyi; Küçükderin Dere, Batısı; Palamut Çeşmesi, Güneyi;Çakmaklı Tepe,

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-İntepe Yaban Hayvanı Yerleştirme Sahası; Doğusu:  Dümrek-Çanak köy yolu Kuzeyi:  Erenköy-Çanak köy yolu Batısı:  Çanakkale-İzmir karayolunun Erenköy sapağı ile Dümrek köy yolu sapağı arasında kalan kısmı Güneyi: Dümrek-Çanak köy yolu.

2- Ayvacık İlçesi Akçin Yaban Hayvanı Yerleştirme Sahası; Doğusu: Kıran tepeden başlayarak sırtı takiben ( Ayvacık- Baharlar orman işletme şefliği sınırları), sırtın Koca dere ile birleştiği nokta, Kuzeyi: Koca dere (Akçin Deresi) yi takiben Tepeciköy Tepe mevkiine Batısı: Tepeciköy mevkiinden, sırtı takiben Tepeciköy Tepe, sırtı takiben Ayvacık-Akçin Köy yolunda Bügüldek yolu sapağına, asfalt yolu takiben, Tekkedede mevkiine, Tekkedede mevkiinden Ayvacık- Baharlar asfaltına çıkan toprak yolu takiben, Ayvacık-Baharlar asfaltına, Güneyi: Çiftlik Mahallesi mevkiinde, Tekkedede mevkiinden gelen toprak yol sapağından başlayarak asfaltı takiben Dibekli Köyüne, Dibekli köyünde Dağüstü Tepe, sırtı takiben Dağüstü Tepe, sırtı takiben Çitlenbik Tepe, Tokmak Tepe, Bağyeri Tepe, takiben Kıran Tepe arasında kalan saha.

3-Bayramiç İlçesi Palamutoba Yerleştirme Sahası; Doğusu: Saçaklı-Palamutoba stabilize köy yolu, Kuzeyi:Palamutoba’dan başlayan toprak yolu takiben yolun Değirmen Dere ile kesiştiği nokta, Batısı: Değirmen Dereyi takiben, derenin köy yolu ile kesiştiği noktadan başlayarak yolu takiben Zeytinli Köyü, yolu takiben yolun Saçaklı köy yolu ile kesiştiği nokta Güneyi: Saçaklı Köy yolunu takiben Saçaklı Köyü arasında kalan saha.

4- Biga İlçesi Karabiga Yaban Hayvanı Yerleştirme Sahası; Kuzeyi- Doğusu: Marmara Denizi, Güneyi: Çınar Deresinden başlayarak Örtülüce-Karabiga köy yolunu takiben Marmara Denizi, Batısı: Çınar Deresi.

5- Ezine İlçesi Taştepe Yerleştirme Sahası: Doğusu:  Menderes Çayının, Çanakkale karayolu ile kesiştiği noktadan başlayarak karayolu, Kuzeyi: Çanakkale karayolundan başlayarak sırtı takiben Taşoba Tepesi, Kırtıllı tepe, Asarlık Tepe, sırtı takiben  Menderes Çayı , BatısıMenderes Çayı, Güneyi: Menderes Çayını  takiben, çayın Çanakkale karayolu ile kesiştiği nokta arasında kalan saha.

6- Gökçeada İlçesi Yaban Hayvanı Yerleştirme Sahası; Doğusu: Kaleköy-İlçe Merkezi Karayolu, Kuzeyi: Kaşlıca (Almanavra) Tepe-Ege Denizi-Kaleköy Batısı: Kamar Deresi-Karadoğan(Kastro/Kale) Tepe-Yaprak (Kedrot) Tepe-Kahve(Kafene) Tepeleri Güneyi: İlçe Merkezi-Kaleköy Karayolu.

7- Lâpseki İlçesi Hacıgelen Yaban Hayvanı Yerleştirme Sahası; Doğusu: Kartal Tepe-Peynirkaya Kuzeyi:Osman Dere-Cöğürtlü Tepe Batısı: Beybaş-Akçaalan köy yolu Güneyi: Beybaş-Hacıgelen köy yolu.

8- Yenice İlçesi Yaban Hayvanı Yerleştirme Sahası; Doğusu: Çan-Yenice karayolunun Davutköy köyyolu sapağından başlayarak karayolunu takiben Davutköy köyü, Torhasan köyü,  yolu takiben Yenice-Çan ilçe sınırı, Kuzeyi:Yenice-Çan ilçe sınırı Batısı: YeniceÇan ilçe sınırından başlayarak yolu takiben Y.Karaaşık köyü, takiben A.Karaaşık köyü, yolu takiben yolun Çan –Yenice karayolu ile kesiştiği nokta Güneyi: Çan-Yenice karayolunu takiben, Davutköy Köyü yol sapağı arasında kalan saha.

Özel Çevre Koruma Alanı (Öçk) İçinde Ava Açılan Alan:

1- Saros Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesinin, Gelibolu İlçe hudutları dahilinde bulunan; Doğusu: Keşan-Gelibolu bölünmüş karayolu, Kuzeyi: Üzerinde Yayla Pınar’ın bulunduğu dere, Batısı: Saros Körfezi (Evreşe Sahili), Güneyi: Kavak Çay’ından oluşan bölümü.

 

18-ÇANKIRI:

Devlet/Genel Avlak:

1-Eldivan-KaraDere Devlet Avlağı; Kuzeyi: Gölezkayı, Gölezkayı-Eldivan yolu, Eldivan İlçesi, Eldivan-Şabanözü Karayolu Bakırlı Köyü Kavşağı Batısı: Eldivan-Şabanözü Karayolu Bakırlı Köyü Kavşağı, Bakırlı, Karakoçaş, Karakocaş-Demirtaş köy yolu Ankara il sınırı kesişimi Güneyi: Ankara il sınırı, Hisarcık, Hisarcıkkayı Doğusu: Hisarcıkkayı, Hisarcıkkayı–Büyükhacıbey–Küçükhacıbey–Elmacı–Gölez-Gölezkayı yolu, Gölezkayı

2Eldivan-Seydiköy-Sarıdağ-Cabbarbaba Devlet Avlağı; Kuzeyi: Kayıçivi Köyü Demiryolu Kavşağından İçyenice Köyü Demiryolu Kavşağı Batısı: Şabanözü İlçesi, Şabanözü-Gürpınar-Kamışköy yolu, Kamış köyü, Kamış-Maruf Köy Yolu, Maruf Köyü, Yoklaya-Kayıçivi Köy Yolu, Kayıçivi Köyü Güneyi: Eldivan İlçesi, Eldivan-Şabanözü Karayolu, Şabanözü İlçesiDoğusu: İçyenice Köyü Hıdırlık Köyü Arasında Kalan Köy Yolu(Hıdırlık Tepesi Arkası), Hıdırlık Köyü.

3-Ilgaz-Koçhisarı-Bala Devlet Avlağı; Kuzeyi: Ilgaz İlçesi ve Çeltikbaşı köyü arasındaki devlet karayolu (İstanbul-Samsun Karayolu) Batısı: Ilgaz İlçesi ve Kuyupınar köyü girişi arasındaki devlet karayolu (Kastamonu-Çankırı Karayolu)Güneyi: Kıyısın-Ilısılık-Yukarıöz köylerini bağlayan yol Doğusu: Yeşilöz Köyü ile Çeltikbaşı köyü arasındaki hat.

4-Çerkeş-Atkaracalar-Bayramören Devlet Avlağı; Kuzeyi: Çerkeş İlçesi Ahılar Mahallesi Akbaş Köy yolu, Gerede Çayı Kuzeyinden Geçen Köy yolundan Dodurga Ve Karacahöyük Köyleri, Çakırbağ Köyü Güneyinden Sarıkaya Köyü arasındaki Köy yolu Batısı: Kurtçimeni Orman Deposu, Örenli Köyü, Ahılar Mahallesi yolu Güneyi: İstanbul-Samsun Karayolu Kurtçimeni Orman Deposu Kavşağı, İstanbul-Samsun Karayolu, İstanbul-Samsun Karayolu Gelik Köyü yolu Kavşağı, Gelik Köyü, Çalcıören Ve Kızılibrik Köy yolu, Orta, Demirciler, Kıyan Ve Kışla Mahalleleri, Kadıgil Ve Çayırcık Mahalleleri, Kadımezarlığı Mevkii, Doğusu: Sarıkaya Köyünden Bayramören İlçe yolu, Akgüney Köy yolu, Başovacık Köyü, Kadımezarlığı Mevkii

5-Kızılırmak Güney Genel Avlağı; Kuzeyi: Çankırı-Ankara Karayolu Kızılırmak İlçesi Kavşağı, Çankırı-Kızılırmak Karayolu, Bozkır Köyü Batısı: Tüney Köyü, Ankara-Çankırı Karayolu, Çankırı-Ankara Karayolu Kızılırmak İlçesi KavşağıGüneyi: Aşağı Alagöz Köyü-Alıca, Karadayı, Çatalelma Köy yolu, Çankırı-Kırıkkale il sınırı, Çankırı-Ankara il sınırı, Tüney Köyü Doğusu: Bozkır Köyü, Çankırı-Kızılırmak Karayolu, Çankırı-Kızılırmak Karayolu Aşağı Alagöz Köyü Kavşağı

6-Kızılırmak-Sakarca-Karaömer Genel Avlağı; Kuzeyi: Alıca-Aşağıalagöz Arazi yolu, Tepe Alagöz, Büyük Bahçeli, Karadibek, Çankırı-Çorum Karayolu Karadibek Kavşağı, Çankırı-Çorum Karayolu (Çorum il sınırına Kadar) Batısı:Çatalelma-Kıyıkavurgali yolundaki köprüden Çatalelma Köyü-Karadayı ve Alıca Köyüne Kadar Güneyi: Kızılırmak İlçesi, Kızılırmak İlçesi-Tımarlı-Hacılar-Bostanlı yolu, Bostanlı, Kırıkkale il sınırı (Çatalelma-Kıyıkavurgalı yolundaki köprüye kadar)Doğusu: Çorum il sınırı, Kızılırmak’ın güneyinden Paşa Çiftliği, Karamürsel, Sakarca, Kavlaklı, Kızılırmak İlçesi

7-Çankırı-Kedikayaları Genel Avlağı; Kuzeyi: Çankırı-Boyalıca-Balıbağı yolu, Balıbağı Köyü Batısı: Çankırı İl Merkezi, Çankırı-Ankara Karayolu, Çankırı-Ankara Karayolu Sülüklü Kavşağı Güneyi: Çankırı-Ankara Karayolu Sülüklü Kavşağı, Çankırı-Ankara Karayolu Sülüklü Kavşağı-Kızılırmak yolu, Dedeköy Doğusu: Dedeköy, Dedeköy-Çiftlik yolu, Çiftlik (Çayın karşısındaki), Tuz Mağarası yolu, Balıbağı

8-Şabanözü-Gümerdiğin Genel Avlağı; Kuzeyi: Eldivan-Şabanözü karayolu Bakırlı köyü kavşağı, Eldivan-Şabanözü karayolu, Eldivan-Şabanözü karayolu Karaören Göleti kavşağı Batısı: Eldivan-Şabanözü karayolu Karaören Göleti kavşağı, Büyük Yakalı köyü, Küçük Yakalı köyü, Tanbur Yaylası, Ankara il sınırı Güneyi: Çankırı-Ankara il sınırı Doğusu: Çankırı-Ankara il sınırı, Demirtaş-Mart köy yolu kesişimi, Mart köyü-Karakoçaş-Bakırlı yolu, Eldivan-Şabanözü karayolu Bakırlı köyü kavşağı.

9- Bapsa Genel Avlağı; Kuzeydoğusu: Aşağıöz, Aşağıöz-yüklü Yolu Tatlıpınar yol Ayrımı, Tatlıpınar, Kaymaz, Gürmeç, Beşdut, Satıyüzü, Güneyi: Satıyüzü-Ünür Köy Yolu Güneybatısı: Yüklü, Çevrecik, Topuzsaray, Kirliakça, Kirliakça-Ünür Köy Yolu Kuzeybatısı: Aşağıöz-Yüklü Yolu Tatlıpınar yol Ayrımı, Aşağıöz-Yüklü Yolu, Yüklü.

10- Merkez Genel Avlağı; Kuzeyi: Çankırı-Yapraklı yolu Balıbıdık Yol Ayrımı, Yüklü, Çevrecik, Topuzsaray, Kirliakça, Ünür ve Satıyüzü Köy Yolları Doğusu: Çankırı-Çorum İl Sınırı Batısı: Çankırı-Yapraklı Yolu Balıbıdık Yol Ayrımı, Hasakça, Bayındır, Küçüklü, Çayırpınar,  Çankırı-Balıbağı Köyü Yolu Balıbağı Yol Ayrımı Güneybatısı: Çankırı-Balıbağı Köyü Yolu Balıbağı Yol Ayrımı, Ovacık, Kuzuköy, Bayanpınar Köy Yolları.

11- Ovacık Genel Avlağı; Kuzeydoğusu: Çankırı-Balıbağı Köyü Yolu Balıbağı Yol Ayrımı, Ovacık, Kuzuköy, Bayanpınar Köy Yolları Güneydoğusu: Bayanpınar, Karadibek, Büyükbahçeli, Tepealagöz Köy Yolları Güneybatısı:Tepealagöz, Yukarıalagöz, Bozkır, Dedeköyü Kuzeybatısı: Dedeköy, Dedeköy-Çiftlik Yolu, Çiftlik(Çayın karşısındaki), Tuz Mağarası Yolu, Balıbağı.

12- Halaçlı-Saraycık Genel Avlağı; Kuzeyi: Çorum İl Sınırı, Kızılırmak’ın güneyinden Paşa Çiftliği, Karamürsel, Sakarca, Kavlaklı, Kızılırmak İlçesi, Kızılırmak İlçesi-Tımarlı-Hacılar-Bostanlı Yolu, Bostanlı, Kırıkkale İl Sınırı Güneydoğusu:Çankırı-Çorum İl Sınırı Güneybatısı: Çankırı-Kırıkkale İl Sınırı.

13- İnandık-Akören Genel Avlağı; Kuzeyi: Çankırı-Ankara Karayolu Eldivan İlçesi Kavşağı, Çankırı-Eldivan Yolu,Batısı: Çankırı-Eldivan Yolu, Gölezkayı Yolu, Gölezkayı, Gölez, Elmacı,  Küçükhacıbey,  Büyükhacıbey,  Hisarcıkkayı, Hisarcık Doğusu: Çankırı-Ankara Karayolu Eldivan İlçesi Kavşağı, Çankırı-Ankara Karayolu Güneyi: Çankırı-Ankara Karayolu, İl Sınırı.

14- Hıdırlık-Dutağaç Genel Avlağı; Kuzey-Kuzeydoğusu: Çankırı-Yapraklı Yolu Balıbıdık Köyü Yol Ayrımı, Balıbıdık, Yakadere, Bağırsak Deresi, Paşaköy, Kuzeybatısı: Paşaköy, Yukarıçavuş, Aşağıçavuş, Ayan, İçyenice, İçyenice Köyü Hıdırlık Köyü Arasında Kalan Köy Yolu(Hıdırlık Tepesi Arkası), Hıdırlık Köyü, Hıdırlık-Yukarıyanlar Köy Yolu, Yukarı Yanlar, Güneydoğusu: Çankırı-Ankara Karayolu Eldivan İlçesi Kavşağı, İl Merkezi, Çankırı-Yapraklı Yolu, Çankırı-Yapraklı Yolu Balıbıdık Köyü Yol Ayrımı, Güneyi: Çankırı-Ankara Karayolu Eldivan İlçesi Kavşağı, Çankırı-Eldivan Yolu.

15- Kurşunlu Devlet Avlağı; Kuzeyi: Çankırı-Kastamonu İl Sınırları Güneyi: İstanbul-Samsun Karayolu, Batısı: İstanbul-Samsun Karayolu Kurşunlu İlçesi Çatkese Köyü Yol Ayrımı, Çatkese, Çaylıca, Belenli, Uzunoğlu, Uzunoğlu-Köklüdere(Kastamonu) Yolu İl Sınırı Kesişimi Doğusu: İstanbul-Samsun Karayolu Ilgaz İlçesi Süleymanhacılar Köyü Yol Ayrımı, Süleymanhacılar, Alibey, Alıç, Alıç-Çatak yolu Balcı Yol Ayrımı, İl Sınırı.

16- Ilgaz 1 Devlet Avlağı; Kuzeyi: Çankırı-Kastamonu İl Sınırları Güneyi: İstanbul-Samsun Karayolu, Batısı:İstanbul-Samsun Karayolu Ilgaz İlçesi Süleymanhacılar Köyü Yol Ayrımı, Süleymanhacılar, Alibey, Alıç, Alıç-Çatak yolu Balcı Yol Ayrımı, İl Sınırı, Doğusu: İstanbul-Samsun Karayolu Ilgaz Kavşağı(Dörtyol), İstanbul-Samsun Karayolu Ilgaz Kavşağından Kastamonu Yolu, İl Sınırı,

17- Ilgaz 2 Devlet Avlağı; Kuzeyi: Çankırı-Kastamonu İl Sınırları, Güneyi: İstanbul-Samsun Karayolu, Batısı:İstanbul-Samsun Karayolu Ilgaz Kavşağı(Dörtyol), İstanbul-Samsun Karayolu Ilgaz Kavşağından Kastamonu Yolu, İl Sınırı,Doğusu: Çankırı-Kastamonu İl Sınırı

18- Yapraklı Devlet Avlağı; Kuzeydoğusu: Çankırı-Kastamonu ve Çankırı-Çorum İl Sınırları, Güneybatısı:Yukarıöz(Çankırı)-Aşağıkayı(Kastamonu) Yolu Çankırı-Kastamonu İl Sınırı Kesişimi, Yukarıöz (Çankırı)-Aşağıkayı(Kastamonu) Yolu, Yukarıöz, Aşağıöz, Aşağıöz-yüklü Yolu Tatlıpınar yol Ayrımı, Tatlıpınar, Kaymaz, Gürmeç, Beşdut, Satıyüzü, İl Sınırı

Örnek Avlak;

1-Yapraklı Teknekaya Örnek Avlağı; Doğusu: Yapraklı İlçesi, Çömezin Pınar, UIucakTepe, Mustafanındağı Tepe, orman yangın gözetleme kulesi, Kuzeyi: Çandak Dere, Sallabaşkayası Dere, Batısı: Karanlık Dere, Handırı Deresi, Alacuk Sırtı, Cenin Tepe, Güneyi: Cenin Tepe, Sarıçamlar Mevkii, Sulugöz Tepe, Taşkestik Sırtı, Bağların Kaş, Asmanın Sırtı, Yamaçbağın Dere.

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği için Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Merkez İlçe (A); Kuzeyi: Çankırı-Ilgaz karayolu Karatepe köyü yol ayrımı, Karatepe köyü, Karatepe köyü yayla yolu, eski Ilgaz yolu, Ilgaz ilçe sınırı, Kızıleş Sırtı, Doğusu: Kızıleş Sırtı, Ahlat Köyü, eski Ahlat-Alanpınar köy yolu, Alanpınar Güneyi: Alanpınar, Yoncalıkpınar Mevkii, İkiçam, Çankırı-Ilgaz karayolu İkiçam yol ayrımı Batısı: Çankırı-Ilgaz karayolu İkiçam yol ayrımı, Çankırı-Ilgaz karayolu, Çankırı-Ilgaz karayolu Karatepe yol ayrımı.

(B); Kuzeyi: Çankırı-Balıbağı Köyü yolu Balıbağı Köyü yol ayrımı, Çankırı-Balıbağı Köyü yolu Doğusu-Kuzeydoğusu: Balıbağı-Ovacık Köyü yolu 2. Km de sağda kalan arazi yolu,  Ortaağıllar mevkii, Büyüktahta sırtı, Batısı: Tuz Mağarası Yolu, Balıbağı Köyü.

(C); Kuzeyi: Çankırı-Korgun Yolu Aşağı Çavuş Köyü Yol Ayrımı, Aşağı Çavuş Köyü- Yukarı Çavuş Köyü Yolu, Yukarı Çavuş Köyü, Yukarı Çavuş Köyü Üçtepeler Mevkiinden Geçen Arazi Yolu, Tuzlu Bağları-Dutağaç Yolu Yol AyrımıDoğusu: Tuzlu Bağları-Dutağaç Yolu, Tuzlu Bağları-DutağaçYolu Yapraklı-Çankırı Yolu Yol Ayrımı, Güneyi: MKE Çankırı Silah Fabrikası ile Tarım Meslek Lisesi Arasında Kalan Uluyazıdan Geçen Milizoluğu Yolu Batısı: Tarım Meslek Lisesi, Çankırı-Korgun Yolu, Çankırı-Korgun Yolu Aşağı Çavuş Köyü Yol Ayrımı.

2- Korgun İlçesi (A); Kuzeyi: Dikenli Köyü, Dikenli Yaylası yolu, Dikenli Yaylası Doğusu: Korgun İlçe Merkezi, Korgun-Ilgaz Devlet Karayolundan Dikenli kavşağı Güneyi: Korgun İlçe Merkezi, Korgun-Kurşunlu yolu Demiryolu GeçidiBatısı: Korgun-Kurşunlu yolu Demiryolu Geçidi, Korgun-Kurşunlu yolu Demiryolu Mantarlık Tepe, Dikenli Yaylası yolu, Dikenli Yaylası

(B); Kuzeyi: İstanbul-Samsun Karayolu Çörekçiler Köyü Kavşağı, İstanbul-Samsun Karayolu, Belören Köyü Kavşağı, Belören Köyü, Belören-Şeyhyunus-Ericek Köy yolu Doğusu: Korgun-Ilgaz Devlet Karayolundan Ericek Kavşağı, Korgun-Ilgaz Devlet Karayolu, Dikenli Köyü Kavşağı Güneyi: Dikenli Köyü, Dikenli Yaylası yolu, Dikenli Yaylası Batısı: Dikenli Yaylası-Çörekçiler Köyü yolu.

3- Orta İlçesi; Kuzeyi: Çerkeş-Orta Yolu Kanlıca Yaylası Yol Ayrımı, Kanlıca Yaylası Yolu, Kanlıca Yaylası, Kızgın Yaylası, Kalfat-Atkaracalar Yolu Kızgın Yaylası Yol Ayrımı Doğusu: Kalfat-Atkaracalar Yolu Kızgın Yaylası Yol Ayrımı, Kalfat-Atkaracalar Yolu, Kalfat Beldesi Güneyi: Kalfat Beldesi, Ovacıközü Mevkii, Karabalcık Mevkii, Gelinkayaları Mevkii, Kuruçay Mevkiinden Orta-Çerkeş Yolu Ayrımı Batısı: Orta-Çerkeş Yolu.

 

19-ÇORUM:

Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Merkez İlçe Doğusu: Çorum-Ortaköy karayolu Kuzeyi: Çorum-İskilip Karayolu Batısı: Çorum-İskilip karayolundan Karabürçek-Aksungur-Hacıpaşa-Tatar köy yolunu takiben Çorum-Ankara karayoluna Güneyi: Çorum-Ankara karayolundan-Yaydiğin köy yolunu takiben Çorum-Ortaköy karayoluna.

2-Bayat İlçesi; Doğusu: Bayat-Tepebayat-Sarayköy köy yolundan Çankırı yoluna Kuzeyi: Bayat-Beydili-Derekutugün köy yolu Batısı: Derekütugun-Tepekutugün-Barak köy yolunu takiben Çankırı yoluna Güneyi: İskilip-Çankırı karayolu.

3- Dodurga İlçesi; Doğusu: Kızılırmak nehri Kuzeyi: Mehmet Dede tekke-Kuyucak-Ağaççamı köy yolu Batısı:Dikenli-Ağaççamı köy yolu Güneyi: İskilip-Dodurga-Oğuzlar ilçe sınırı.

4- İskilip İlçesi; Doğusu: İskilip-Tosya Karayolu Kuzeyi: Çorum-Kastamonu il sınırı Batısı: İskilip-Bayat İlçe sınırıGüneyi: İskilip-Çankırı karayolu.

5- Kargı İlçesi; Doğusu: Yeşilköy-Halılar-Akkise-Karakese-Tepelice-Akçataş-Çobanlar köy yolunu takiben Çorum-Sinop il sınırına Kuzeyi: Çorum-Sinop il sınırı Batısı: Yeşilköy-Hacıveli-Başköy-Boztepe köy yolunu takiben Çorum-Sinop il sınırına Güneyi: Kargı-İstanbul karayolu.

6-Laçin İlçesi (A); Doğusu: Laçin-Yeniçamlıca Karayolu Kuzeyi: Yeniçamlıca-Mescitli-Kavaklıçiftlik köy yolunu takiben Laçin-Osmancık karayoluna Batısı: Laçin-Osmancık karayolu Güneyi: Osmancık-Laçin-Yeniçamlıca karayolu.

 (B); Doğusu: Lâçin-Narlı Karayolu Kuzeyi: Narlı-Gökgözler köy yolunu takiben Lâçin-Osmancık karayoluna Batısı:Lâçin Osmancık karayolu Güneyi:  Hamamözü-Lâçin karayolundan Mescitli-Kavaklıçiftlik köy yolunu takiben Lâçin-  Osmancık karayoluna.

7- Oğuzlar İlçesi; Doğusu: Kızılırmak nehri Kuzeyi: Oğuzlar-Dodurga ilçe sınırı Batısı: Kızılırmak nehrinden-Kızılcapelit-Ağaççamı karayolu Güneyi: Kızılırmak nehri.

8- Osmancık İlçesi; Doğusu: Çorum-Osmancık karayolundan Girinoğlan-Temençe köy yolunu takiben Osmancık-Samsun karayoluna Kuzeyi: Osmancık-Samsun karayolu Batısı: Çorum-Osmancık karayolu Güneyi: Çorum-Osmancık karayolu

Devlet/Genel Avlak:

1-Çorum-Cemilbey Devlet Avlağı; Doğusu: Cemilbey-Ortaköy Karayolu Batısı: Mazıbaşı-Çikhasan köy yolu devamında fındıklı tepe, Hoplik tepe, Kambak tepe, ortaburun tepe arasındaki sırt. Kuzeyi: Teslim-Mühürler-Türkayşe köy yolunu takiben Keklik Deresi devamında Kadı mezarı tepeden İsmail Tarla Tepeye inen sırt ve Cemilbey-Kozluca köy yolu.Güneyi: Mollahasan-Büyükkeşlik-Kılavuz-Akpınar köy yolu devamında Karaleylek tepeden inen sırt ve Miyanesultan-Mazıbaşı köy yolu.

2-Lâçin-Kırkdilim Devlet Avlağı; Doğusu: Çorum- Amasya il sınırı

Batısı: Kızılırmak Kuzeyi: Hamamözü- Yeniçamlıca- Laçin- Osmancık karayolu Güneyi: Kızılırmak’tan başlayıp Şahinkaya tepe- Aktopraklık tepe,-Arap dedenin sırtı-Alagöz tepe-Kırkgöl tepe-Gelinkayası tepe-Dobacının pınarı mevkiinden- Kuzubaşı tepe ulaşan sırt devamında Dedeçam tepenin altından-Arillerin dere-Işık dere devamında Küçük eymirden başlayıp –Dağ yolu tepe-Karababa tepe- Kırkdilim tepe-Kazın tepe den Yanıklık tepeye ulaşan sırt.

3-Çorum-Kartal Devlet Avlağı; Doğusu: İnalözü-Şendere-Laloğlu-Mislerovacığı köy yolundan eski Ankara karayoluBatısı: Uğurludağ-Kaledere karayolu Kuzeyi: Sazköy-Aşılıarmut-Uğurludağ karayolu Güneyi: Sungurlu Orman İşletmesi şeflik sınırı (Kaledere-Gülderesi-Muratkolu ve Demirşeyh köy yolu)

4-Koparan-Gökdere Devlet Avlağı; Doğusu: Çorum-Alaca karayolu

Batısı: Eski Ankara karayolu Kuzeyi: Çorum –Ankara karayolundan – Hamdiköy-Seyfe-Yenihayat köy yolundan eski Ankara-Çorum – Karayolu Güneyi: Sungurlu Orman İşletme Şeflik Sınırı.

5-Çorum-Yeni Hayat Devlet Avlağı; Doğusu: Çorum Orman İşletme Şeflik sınırı (Ankara yolundan Ambardere tepeyi takiben kınıkdeliler köyünden keltepe mevkiini takiben çayseki mahallesinden şahinkaya köyüne oradan budaahan maha ve akdam mahallesini takiben derekeköye)

Batısı: İnalözü-Şendere-Mislerovacığı köy yolundan eski Ankara karayolu

Kuzeyi: Dereköy-İnalözü köy yolu Güneyi: Eski Ankara –Hamdiköy karayolu

6-Çorum-Kumçelteği Genel Avlağı; Doğusu: Çorum-İskilip karayolu ve Dereköy-Sazköy karayolu Batısı:Eskiçeltek-Uğurludağ karayolu

Kuzeyi: Kızılırmak Güneyi: Sazköy- Aşılıarmut- Uğurludağ karayolu.

7-Uğurludağ-Yarımca Genel Avlağı; Doğusu: Eskiçeltek-Uğurludağ-Kaledere yolu Batısı: Sungurlu orman işletme şeflik sınırı (Kızılırmak’tan-Çakıl tepenin solundan(Domuzludereyi takiben) Kızıltepeye Kuzeyi: Kızılırmak Güneyi: Sungurlu Orman İşletmesi şeflik sınırı.

8-Osmancık-Sütlüce Devlet Avlağı; Doğusu: Çorum- Amasya il sınırı

Batısı: Çorum -Osmancık karayolundan Girinoğlan – Temençe köy yolundan İstanbul yoluna. Kuzeyi: Osmancık-Merzifon Samsun karayolu

Güneyi: Çorum-Osmancık karayolundan Kargı-İncesu-Kepçeli-Fındık köy yolundan Amasya il sınırına.

9-Boğazkale-Evci Devlet Avlağı; Doğusu: Boğazkale-Sungurlu karayolu Batısı: Beşkız köyü-Sarıgüney tepeyi takiben Sazınbel tepeye oradan -Çukurlu-Yarımsöğüt-Kurbağılı köy yolundan Yozgat il sınırına Kuzeyi: Boğazkale –Sungurlu Karayolundan İncesu-Beşkız köy yolu Güneyi: Çorum-Yozgat İl sınırı.

10-Ortaköy-Cevizli Devlet Avlağı; Doğusu: Çorum-Amasya İl sınırı Batısı: Çorum Ortaköy karayolundan Balıyakup-Karagöz köy yolundan eski Çorum-Amasya karayoluna Kuzeyi: Eski Çorum-Amasya karayolu Güneyi: Çorum-Ortaköy-Aşdavul-Göynücek karayolu.

11-Mecitözü-Bayındır Devlet Avlağı; Doğusu: Çorum-Amasya İl sınırı Batısı: Mecitözü-Şeyhler-Boyacı-Emirbağ köy yolundan eski Çorum Amasya karayoluna Kuzeyi: Mecitözü-Amasya karayolu Güneyi: Eski Çorum-Amasya karayolu.

12-Sungurlu Kemallı Devlet Avlağı; Doğusu: Çorum-Sungurlu Karayolundan İncesu-Beşkız-Çukurlu-Yarımsöğüt-Kurbağılı Köy grup yolundan Çorum-Yozgat il sınırına Batısı: Çorum–Kırıkkale il sınırı Kuzeyi: Sungurlu–Kırıkkale karayoluGüneyi: Çorum-Yozgat il sınırı.

13-Alaca-Koçhisar Genel Avlağı; Kuzeyi: Alaca-Aydıncık kara yolu

Doğusu: Çorum-Yozgat il sınırı Güneyi:  Çorum-Yozgat il sınırı Batısı: Alaca-Kuyumcusaray köy yolu.

14-Sungurlu-İnegazili Genel Avlağı; Doğusu: Sungurlu–Kızılırmak karayolu Batısı: Çorum–Kırıkkale–Çankırı il sınırı Kuzeyi: Çorum-Çankırı İl sınırı Güneyi: Sungurlu–Kırıkkale karayolu.

15-Alaca-Suludere Genel Avlağı; Kuzeyi: Boğazkale-Alaca Karayolu

Doğusu: Alaca-Kuyumcusaray Köyyolu Güneyi:  Çorum-Yozgat il sınırı Batısı: Sungurlu-Boğazkale Karayolu.

16-Çorum-Konaklı Genel Avlağı; Kuzey: Çorum-Büyük Düvenci-Güvenli-Karahisar- köy yolundan Çorum-Amasya il sınırı Batısı: Çorum-Mecitözü karayolu Güney: Çorum-Mecitözü-Amasya karayolu Doğusu: Çorum-Amasya İl sınırı.

17-Sungurlu-Yörüklü Genel Avlağı; Doğusu: Çulha-Oyaca-Karaevliya-Tuğlu köy yolu Batısı: Sungurlu-Kızılırmak kara yolundan Çorum–Çankırı il sınırı Kuzeyi: Yarımca genel avlak sınırı Güneyi: Karaçay-Dertli köy yolu.

18-Arifegazili Genel Avlağı; Doğusu: Kartal Devlet avlağından Koparan-Gökdere Devlet Avlağı sınırı Batısı:Uğurludağ-Karaçay-Dertli-Culha-Oyaca-Karaevliya-Köy yolu Kuzeyi: Yarımca Devlet Avlağı sınırı Güneyi: Çorum-Sungurlu-Kızılırmak karayolu.

19-Alaca-Höyük Genel Avlağı; Kuzeyi: Koparan-Gökdere Devlet Avlağı Sınırı Doğusu: Çorum-Alaca karayoluGüneyi:  Alaca-Boğazkale karayolu Batısı: Sungurlu- Boğazkale karayolu.

20-Alaca-Çalköy Genel Avlağı; Kuzeyi: Küre-Koyunoğlu-Mazıbaşı köy yolunu takiben Cemilbey Devlet Avlağı sınırından Çorum-Ortaköy karayolu Doğusu: Çorum-Ortaköy karayolundan Karahacip –Beğdiğin köy yolu Güneyi: Alaca-Aydıncık karayolu Batısı: Çorum-Alaca karayolu.

21-Çorum-Sarıkaya Genel Avlağı; Kuzeyi: Çorum-Ortaköy karayolundan Yoğunpelit-Kutluca-Vakıflar-Körüçek-Fındıklı-Ağcakoyun köy yolundan Çorum-Mecitözü karayoluna Doğusu: Çorum-Mecitözü karayolunu takiben Mecitözü-Emirbağ köyyolu Güneyi:  Eski Çorum-Amasya karayolu (asfalt)-Karagöz-Balıyakup-Cemilbey köyyolu Batısı: Çorum-Ortaköy Karayoludan Ovasaray-Mühürler köy yolunu takiben Cemilbey Devlet Avlağı Sınırı.

22-Çorum-Elmalı Genel Avlağı; Kuzeyi: Çorum-Sansun Karayolu

Doğusu: Çorum-Mecitözü Karayolu Güneyi: Çorum-Ortaköy kara yolundan Yoğunpelit-Kutluca-Vakıflar-Körüçek-Fındıklı-Ağcakoyun köy yolunu takiben Çorum-Mecitözü karayoluna Batısı: Çorum-Ortaköy Karayolu.

23-Karahacip Devlet Avlağı; Kuzeyi: Çorum-Ortaköy-Aşdavul-Senemoğlu- Göynücek karayolu Doğusu: Çorum-Amasya il sınırı

Güneyi: Çorum-Yozgat il sınırı Batısı: Çorum-Ortaköy karayolundan Karahacip-Beydiğin köy yolu.

24-Çorum-Kılıçören Genel Avlağı; Kuzeyi: Ankara-Çorum karayolundan Yaydiğin köy yolunu takiben Çorum-Ortaköy karayoluna

Doğusu: Çorum-Ortaköy karayolunu takiben Ovasaray-Mühürler-Teslim-Dağkapınar-Çikhasan köy yolu Güneyi: Çikhasan-Mazıbaşı-Koyunoğlu-Küre köy yolundan Çorum-Alaca karayoluna Batısı: Çorum-Alaca karayolu.

25-Seydim Devlet Avlağı; Kuzeyi: Çorum-İskilip karayolu Doğusu: Çorum-İskilip karayolundan Karabürçek-Aksungur-Tatar köy yolundan Çorum-Ankara kara yoluna Güneyi: Çorum-Ankara kara yolu Batısı: Yenihayat Devlet Avlağı sınırı.

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Osmancık İlçesi (A); Kuzeyi: Kumbaba Köy yolu, Doğusu: Çorum-Osmancık yolu, Güneyi: Güvercinlik Köy yolunu takiben Dönek Tepe, Batısı: Kızılırmak.

(B); Kuzeyi: Fındıcak–Seki köy yolu, Doğusu: Osmancık-Dodurga İlçe karayolu, Güneyi: Dodurga Alpagut-Akkaya yolu, Batısı: Seki Akkaya köy yolu.

2- Çorum-Merkez İlçesi; Doğusu:  Çorum – Samsun karayolu -Güney-Kultak köyü grup yolu Kuzeyi:  Kultak-Hızırdede-Gemet köy yolu, Batısı: Çorum-Kuruçay-Gemet- köy yolu Güneyi: Çorum–Samsun karayolu.

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

1- Çorum Kargı Koşdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

 

20-DENİZLİ:

Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Acıpayam İlçesi; Doğusu: Bademli-Dodurgalar yolu, Kuzeyi: Dereköy-Bademli yolu, Batısı: Dereköy–Kumavşarı yolu, Güneyi: Acıpayam-Dodurgalar yolu.

2- Çardak İlçesi; Doğusu: Denizli- Afyonkarahisar İl Sınırı (Acıgöl’ün devamı), Kuzeyi:  Denizli-Ankara karayolu,Batısı: Çardak-Gemiş karayolu, Güneyi:  Çardak- Gemiş karayolu ve Gemiş- Başmakçı yolu.

3- Bozkurt İlçesi; Doğusu: Bozkurt-Çardak ilçe sınırından, Beylerli- Sazköy yolu, Kuzeyi: Sazköy İnceler yolunu takiben Bozkurt İncelerasfaltı. Güneyi-Batısı: Bozkurt-İnceler yolu ve bu yoldan Cumalı-Beyler yolunu takiben Bozkurt-Çardak ilçe sınırına.

Devlet/Genel Avlak:

1-Tavas İlçesi (Alman Boğazı Devlet Avlağı); Doğusu: Horasanlı-Ovacık-Kızılca-Pınarlar yolu Kuzeyi: Kızılca-Pınarlar yolundan başlamak üzere sırtları takiben Büyüktınas Tepesi-Küçüktınas Tepesi-Pirenci Tepesi-1394 rakımlı Tepe-Hasırlık Tepesi-Çatak Tepesinden Nikfer-Medet yoluna, buradan Nikfer-Medet yolunu takiben Medete Batısı: Medet-Garipköy-Ulukent-Başalan Mahalesi yolu Güneyi: Başalan Mahallesi-Horasanlı yolu

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Çal İlçesi Doğusu: Hançalar–Akkent Yolu, Kuzeyi: Akkent – Ortaköy Yolu, Batısı-Güneyi: Güneyi:  Ortaköy- Hançalar Yolu

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

1-Denizli Çivril Akdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

2-Denizli Çardak Beylerli Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

 

21-DİYARBAKIR:

Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Çüngüş İlçesiDoğusu: Güneyden başlayarak kuzeye doğru Çermik- Çüngüş ilçe sınırlarını takiben Yeniköyde n geçen devlet karayolunda son bulur, Kuzeyi: Çermik ilçesinden Çüngüş ilçesine giden Devlet Karayolunu takiben Çüngüş İlçe merkezinden geçerek karakaya barajına giden devlet karayolunu takiben karakaya köyünden geçerek karakaya barajında son bulur, Batısı: Fırat Nehri, Güneyi: Çermik-Çüngüş ilçeleri sınırı.

2-Çermik İlçesi; Doğusu: Çermik-Ergani İlçe Sınırları, Kuzeyi: Çermik-Maden ilçe sınırları, Batısı: Çermik-Maden ilçe sınırlarının kesiştiği noktadan başlayıp güneye doğru Çermik- Çüngüş ilçe sınırlarını takiben Yeniköyden Çermik ilçesine gelen Devlet Karayolu ile birleşerek Devlet karayolunu takiben Çermik ilçe merkezinden devamla güneye doğru karayolunu takiben Çermik-Siverek İlçe sınırları iler kesiştiği noktada son bulur, Güneyi: Çermik–Siverek ilçe sınırları.

3-Kulp İlçesiDoğusu: Diyarbakır-Muş devlet karayolunun Diyarbakır-Muş il sınırları ile kesiştiği noktadan başlayıp güneye doğru kara yolunu takiben kulp ilçesinin doğusundaki köprüden güneye doğru geçerek stabilize köy yollarını takiben uzunova köy merkezinden geçen yolu devamla Hamzalı köyünden geçerek Batman il sınırı ile kesiştiği noktadan il sınırlarını takiben güneye doğru devanla Kulp- Silvan ilçe sınırlarının batman İl sınırları ile kesiştiği noktada son bulur, Kuzeyi: Diyarbakır Bingöl Muş İl Sınırları, Batısı: Lice Kulp ilçe sınırlarının Bingöl il sınırları ile kesiştiği noktadan başlayıp güneye doğru ilçe sınırlarını takiben Lice Kulp devlet karayolu ile kesiştiği noktada devamla güneye doğru Silvan Kulp ve Hazro ilçe sınırları ile kesiştiği noktada son bulur, Güneyi: Kulp-Silvan ilçe sınırlarının Batman il sınırları ile kesiştiği noktadan başlayıp batıya doğru devamla Kulp-Lice ve Silvan ilçe sınırları ile kesiştiği noktada son bulur.

4-Silvan İlçesi; Doğusu: Batman Barajı, Kuzeyi: Silvan Kulp ilçe sınırlarının batman il sınırları ile kesiştiği noktadan başlayıp batıya doğru ilçe sınırlarını takiben kulp Silvan Lice ilçe sınırları ile kesiştiği noktada son bulur, Batısı: Silvan Hazro ilçe sınırının Silvan Hazro Lice ilçe sınırları ile kesiştiği noktadan başlayıp güneye doğru Silvan Hazro ilçe sınırlarını takiben Bayırdüzü köy merkezinde son bulur, Güneyi: Bayırdüzü köy merkezinden doğuya doğru devam eden stabilize yolu takiben Otluk, Gündüz, Eskiköy köy merkezlerinden geçerek Silvan ilçe merkezinden doğuya doğru devamla devlet karayolunu takiben Malabadi köprüsünde son bulur.

5-Hazro İlçesi; Doğusu: Silvan Hazro lice ilçe sınırlarının kesiştiği noktadan başlayıp güneye doğru Silvan Hazro ilçe sınırlarını takiben Bayırdüzü köy merkezinde son bulur, Kuzeyi: Lice Hazro ilçe sınırları, Batısı: Hazro Kocaköy Lice ilçe sınırlarının kesiştiği noktadan başlayıp güneye doğru devamla Kırmataş köy merkezinde son bulur, Güneyi: Kırmataş köy merkezinden geçen stabilize yolu takiben doğuya doğru devamla İncekavak köyünden geçerek Bayırdüzü köy merkezinde son bulur.

6-Kocaköy İlçesi; Doğusu: Hazro Kocaköy Lice ilçe sınırlarının kesiştiği noktadan başlayıp güneye doğru devamla kırmataş köy merkezinde son bulur, Kuzeyi: Kocaköy hani lice ilçe sınırlarının kesiştiği noktadan başlayıp doğuya doğru Kocaköy lice ilçe sınırlarını takiben Kocaköy Hazro Lice ilçe sınırları ile kesiştiği noktada son bulur, Batısı: Kocaköy Hani ilçe sınırlarının kesiştiği noktadan başlayıp güneye doğru ilçe sınırlarını takiben Kocaköy -Hani Diyarbakır il merkezi ile kesiştiği noktada son bulur, Güneyi: Kocaköy, Hani Merkez ilçe sınırları ile kesiştiği noktadan başlayıp doğuya doğru Nefirtaş köyünün kuzeyinden geçen stabilize yolu takiben ambar köy merkezinden geçen stabilize yolun Kocaköy ilçe merkezinden devamla doğuya doğru stabilize yolu devamla tepecik köy merkezinden geçip Hazro Kocaköy ilçe sınırları ile kesiştiği noktada son bulur.

7-Eğil İlçesiDoğusu: Dicle Barajı, Kuzeyi: Dicle Baraj (Maden Çayı), Batısı: Dicle barajına giden devlet karayolu ile eğil ilçesine giden devlet karayolunun kesiştiği noktadan başlayıp kuzeye doğru devlet karayolunu takiben Eğil ilçe merkezinde son bulur, Güneyi: Eğil ilçesine giden devlet karayolu ile Dicle barajına giden devlet karayolunun kesiştiği noktadan başlayıp doğuya doğru karayolunu takiben Dicle Barajında son bulur.

8-Bismil İlçesi; Doğusu: Batman Çayı, Batısı; Bismil İlçesi Boyacı köyünden güneye giden stabilize yolu takiben Mirzabey, sinanköy, Ağıl, Köprü, Şahintepe, Aygeçit köylerini takiben Kavşak Köy Merkezinde son bulur, Kuzeyi: Boyacı köyünden doğuya doğru akbaş ve kocalar köyünün batman çayı ile kesiştiği noktada son bulur, Güneyi: Kavşak Köy merkezinden doğuya doğru giden stabilize yolu takiben Batman çayı ile kesiştiği noktada son bulur.

9-Ergani İlçesi; Doğusu: Üzümlü-Yukarıkuyuku köyleri arası, Kuzeyi: Kömürtaş, Karşıbağlar köylerini devamla Eğil ilçe sınırında son bulur, Batısı: Kömürtaş, Tevekli köyleri arası, Güneyi: Tevekli köyü ve Yukarı Kuyulu köyleri arası.

10-Çınar İlçesiGüneyi: Çınar ilçesi Sürendal köyünden stabilize karayolunun Çınar mazıdağ ilçe sınırlarından başlayıp doğuya doğru Çınar ilçesine bağlı Köksalan köyünde son bulur, Doğusu: Çınar ilçesinin Solmaz köyünden Güneye doğru geçen stabilize karayolunu takiben Ağaçsever, Yazçiceği ve Köksalan köyünden geçerek Çınar Mazıdağ ilçe sınırında son bulur, Batısı: Çınar İlçesine bağlı Filizören köyünün doğusundan güneye doğru giden stabilize yolu takiben Karabudak ve Sürendal köylerinden geçerek Çınar ilçesi ile Mazıdağ ilçe sınırlarının kesiştiği noktada son bulur, Kuzeyi: Çınar ilçesine bağlı Solmaz köyünün içerisinden geçen stabilize yolu takiben batıya doğru Filizören köyünde son bulur.

11- Çermik İlçesi; Kuzeyi: Dikyol-Günaşan, Doğusu: Günaşan-Ağaçhan, Batısı: Dikyol-Yaylacık, Güneyi:Yaylacık-Ağaçhan.

12Çermik- Çüngüş İlçeleri;  Doğusu: Kuyuköy, Köksallı, Göktepe, Kuzeyi: Kuyuköyden Çüngüş İlçe sınırı,Batısı: Çüngüş ilçe sınırından Pınarlı, Güneyi: Pınarlı, Akpınar, Göktepe.

Devlet/Genel Avlak:

1- Merkez Eğil Ergani Sur İlçeleri; (Devegeçidi Barajı Genel Avlağı); Doğusu: Diyarbakır-Elazığ kara yolunun Beneklitaş yol ayrımından başlayıp yolu takiben Taban Mahallesine kadar, Kuzeyi: Diyarbakır-Elazığ Karayolu, Batısı: Kubik Mahallesinden başlayıp yolu takip ederek Bereketli, Güzelyurt, oradan da Diyarbakır-Elazığ kara yoluna kadar, Güneyi: TabanMahallesinden başlayıp Devegeçidi barajı kıyısını takiben petrol tankları yolundan Baykara, Çiçeközü köy yolundan Olgun, Kabasakal Mahallesinden Kubik Mahallesine kadar.

2-Çınar İlçesi (Alatosun Genel Avlağı); Doğusu: Diyarbakır-Siverek eski karayolundan Kırkkoyun yol ayrımından ihtibaren yolu takiben göletleri de içine alarak yolu takiben Ovabağ’a kadar, Kuzeyi: Diyarbakır-Siverek eski karayolu, Batısı:Diyarbakır-Şanlıurfa il sınırı, Güneyi: Ovabağdan başlayıp Sultan Murat Han yolunu takip edip Şanlıurfa il sınırına kadar.

 

22-EDİRNE:

Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Havsa İlçesi; Doğusu: Havsa ilçe merkezi, Uzunköprü yolu takiben Kuzucu köyünden Şerbattan Köyü. Kuzeyi:Havsa ilçe merkezi, E5 yolu takiben Abalar köyü yol ayrımı Batısı: Abalar köyü yol ayrımı takiben Abalar köyü takiben Azatlı köyü Güneyi: Azatlı köyü yolu takiben Şerbettar köyü takiben Kuzucu köyü.

2- Süloğlu İlçesi; Doğusu: Süloğlu barajı saatli Dereyi takiben ilçe sınırı Kuzeyi: Süloğlu ilçe sınırı, Batısı:Süleymandanişment-Tatarlar köyü yolu takiben Sülecik köyü, Güneyi: Sülecik köyü takiben Taşlısekban köyü takiben Tatarlar köy yolu sapağından baraja inen tarla yolu takiben Süloğlu barajı.

3-Uzunköprü İlçesi (A); Doğusu: Maksutlu köyü takiben Kadıköy (Kadıgebren) yolu takiben Kadıağılı köyü,Kuzeyi: Maksutlu köyü takiben Karapınar Köyü, Batısı: Karapınar Köyü takiben Uzunköprü keşan karayolunu takiben Alıç köyü, Güneyi: Alıç köyü takiben Kadiağili (Gazihalil) Köyü.

(B); Doğusu: Çöpköy yolu takiben Beykonak köyü Kuzeyi  : Uzunköprü – Çöpköy karayolu Batısı: Uzunköprü – Keşan karayolu takiben Kavacık Köyü Güneyi: Kavacık – Hasanpınar köy yolunu takiben Beykonak Köyü

4-Keşan İlçesi; Doğusu: Kadıköyden güneye doğru Edirne il sınırı. Kuzeyi: Çamlıca Beldesi takiben Mahmutköy-Kadıköy kanal yolu takiben Kadıköy. Batısı: Çamlıca-GökçeTepe asfalt yolu takiben Saroz Körfezi. Güneyi: Saroz Körfezi ile Edirne il sınırı.

Devlet/Genel Avlak:

1-Lalapaşa-Danişment Genel Avlağı; Kuzeyi: Hamzabeyli köyü, köy yolları takiben Çallıdere Küçünlü Hacılar Kalkansöğüt Vaysal Köyleri Vaysal Hacıdanişment köy yolu Süleymandanişment sapağına kadar sapaktan Süleymandanişment köyü takiben Ömeroba köyü yolu, Vaysal deresine kadar, Doğusu: Vaysal Deresi, Güneyi: Vaysal deresinden tali yolu takiben tatarlar köyü Tatarlar Sülecik Domurcalı Taşlımüsellim köy yolları takiben Lalapaşa ilçe merkezi, Batısı: Lalapaşa ilçe merkezi takiben Hanlıyenice köyü takiben Demirköy takiben Hamzabeyli köyü.

 

23-ELAZIĞ:

Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Merkez İlçesi Doğusu: Elazığ-Malatya karayolu. Kuzeyi: Elazığ-Baskil karayolu. Batısı: Baskil ilçe sınırı.Güneyi: Elazığ-Malatya karayolu.

2-Ağın İlçesi; Doğusu: Keban Baraj Gölü kıyı şeridi dahil. Kuzeyi: Malatya il sınırından başlayarak Ağın-Arapgir karayolunu takiben Bahadırlar köyüne giden yol. Batısı: Keban Baraj Gölü kıyı şeridi dahil ile Malatya il sınırı. Güneyi: Keban Baraj Gölü kıyı şeridi dahil.

3-Alacakaya İlçesi; Doğusu: Palu  ilçe  sınırından  başlayarak, Sularbaşı, Altınoluk  köyüne  uzanan   karayolu takiben Diyarbakır il sınırına uzanan hat. Kuzeyi: Palu ve Maden ilçe  sınırını. Batısı: Maden ilçe sınırı. Güneyi: Diyarbakır il  sınırı.

4-Arıcak İlçesi; Doğusu: Bingöl il sınırı. Kuzeyi: Palu ilçe sınırı. Batısı: Palu ilçe sınırından başlayarak, Palu-Arıcak-Ormanpınar karayolunu takiben, Çevrecik köy yolundan Diyarbakır il sınırına uzanan hat. Güneyi  : Diyarbakır il sınırı.

5-Baskil İlçesi (A); Doğusu: Baskil Merkezden Odabaşı, Şahindere köy yolu. Kuzeyi: Keban ilçe sınırı. Batısı: Aşağı Kuluşağı köyünden başlayarak, Emirhan, Dikenli, Kumlutarla, Hüyükköy köy yolu ile Karakaya Baraj Gölü kıyı şeridi dahil.Güneyi: Baskil Merkezden başlayarak, Beşbölük, Akdemir, Kuluşağı, Resulkahya, Aşağı Kuluşağı köyüne uzanan karayolu.

(B); Doğusu: Merkez ilçe sınırı. Kuzeyi: Elazığ-Baskil karayolu. Batısı: Baskil Merkezden Kuşsarayına giden demiryolu Güneyi: Malatya il sınırı ile Karakaya Baraj Gölü kıyı şeridi dahil.

(C);Baskil İlçesi; Doğusu: Harabakayış köyünden, Habibuşağı köyüne uzanan hat, Kuzeyi: Harabakayış, Paşakonağı köyyolu,  Batısı: Paşakonağı köyünden karakaya baraj gölüne uzanan hat,         Güneyi:  Karakaya baraj gölü

6-Karakoçan İlçesi; Doğusu: Bingöl il sınırı.        Kuzeyi: Bingöl il sınırı ile Tunceli il sınırı. Batısı: Karakoçan-Kığı karayolu ayrımından başlayarak Kızılca, Balcalı, Pamuklu karayolunu takiben  Tunceli il sınırına uzanan hat. Güneyi:Karakoçan-Kığı karayolu.

7-Keban İlçesi; Kuzeyi-Doğusu             : Keban Baraj Gölü kıyı şeridi dahil. Batısı: Ağın ilçe sınırı ile Malatya il sınırı. Güneyi: Fırat Nehri.

8-Kovancılar İlçesi; Doğusu: Bingöl  il  sınırı, Kuzeyi: Karakoçan ilçe sınırı ile Tunceli il  sınırı, Batısı: Kovancılar-Palu karayolu ile Elazığ –Tunceli karayolu, Güneyi: Palu  ilçe  sınırı,

9- Maden İlçesi; Doğusu: Palu-Alacakaya ilçe sınırları. Kuzeyi: Elazığ Merkez ilçe sınırı. Batısı: Elazığ-Diyarbakır karayolu. Güneyi: Diyarbakır il sınırı.

10- Palu İlçesi; Doğusu: Bingöl il sınırı. Kuzeyi: Kovancılar İlçe sınırı. Batısı: Elazığ-Arıcak karayolu. Güneyi:Bingöl il sınırı ile Arıcak ilçe sınırı.

11- Sivrice İlçesi; Doğusu: Merkez ilçe sınırından başlayarak Elazığ-Sivrice karayolunu takiben Kürk, Yedipınar köyüne giden karayolu. Kuzeyi: Merkez ilçe sınırı. Batısı: Gözeli köyünden Merkez ilçe sınırına uzanan karayolu ile Merkez ilçe sınırı. Güneyi: Yedipınar-Gözeli karayolu.

Devlet/Genel Avlak:

1-Keban Genel Avlağı; Doğusu: Çakmak Köyünden başlayıp, Bölükçalı ve Aydınlar köylerini takiben, Aslankaşı Köyüne uzanan hat. Kuzeyi: Keban Baraj Gölü. Batısı: Elazığ-Keban karayolundan Çallık köy yolunu takiben Keban Baraj gölüne uzanan hat. Güneyi: Elazığ-Keban karayolu.

2-Harput Genel Avlağı; Doğusu: Keban Baraj gölü, kıyı şeridi dahil. Kuzeyi: Keban Baraj gölü, kıyı şeridi dahil.Batısı: Obuz-Kurt Dere köy yolunu takiben Keban Baraj gölüne uzanan hat. Güneyi: Kıraç, Hoş, Sedef Tepe, Güneyçayır köy yolunu takiben Harput merkezden Obuz Köyüne uzanan hat.

3-Sivrice İlçesi-Hazar Gölü Genel Avlağı; Doğusu: Kızıltepe köyünden başlayıp Elazığ-Diyarbakır Karayoluna, oradan Tenbel Tepe eteklerinden Kahraman Dereye uzana hat. Kuzeyi: Elazığ-Diyarbakır Karayolundan başlayıp, Agdün Tepeleri, Acevsuz Ağa Tepe, Büyükseki Tepe, Çataltarla Tepe, Çelemelik Dağı, Karataşlar Tepe, Beliktaş Tepe, Yıldırımtaşı Tepe, Gevri Sr, Ocak Tepe, Gez Tepe, Kenger Tepe, Sevi Tepeden doğuya doğru gidilerek Siselek Tepe eteklerinden Kahraman Dereye kadar uzanan hat. Batısı: Aşıksazı Tepeden başlıyarak Davutoğlu Tepe ile Elazığ Diyarbakır Demiryolunu takiben Elazığ-Diyarbakır karayoluna uzanan hat. Güneyi: Aşıksası Tepe, Çatık Tepe, Mağara Tepe, Kırmızı Tepe, Hevari Tepe, Hazar Dağı, Yoncapınar Köyü Güneyindeki Zimme Tepe, Hatun Köyün Güneyinden Kuşsağ Tepe ile doğuya doğru gidilerek Kızıltepe köyüne uzanan hat.

4- Baskil-Tavşanuşağı Genel Avlağı; Doğusu: Elazığ-Baskil Karayolundan Sultanuşağı köyüne oradan Süleymaniye köyüne giden stabilize yolu takiben Güvercin Deresi, Cevizlidere, Mesti Sırtını takiben Mergi Tepeye uzanan hat. Kuzeyi:Mergi tepeden Kandil tepeye oradan Hotman Tepe, Krokove Tepe, Gedik Deresi, Kara Tepe,  Golore Deresini takiben Öğlükbaba T.  Kortibal Deresi,  Cinkan Tepesi, Mergisor Tepe, Gücücünune Deresinden Kavak Dereye oradan Şahindere köyüne uzanan hat. Batısı: Baskil -Şahindere Karayolu. Güneyi: Elazığ-Baskil Karayolu.

5-Keban Altıyaka Genel Avlağı; Doğusu: Cebberruşağı Mahallesinden Elazığ-Keban karayoluna uzana karayolu.Kuzeyi: Elazığ Keban Karayolu. Batısı: Elazığ-Keban Karayolundan Bademli köy yolunu takiben Çemilik Dereye oradan Etiktepeye uzanan hattı takiben Beydeğirmeni Köy Yolundan Golisim Tepe, Cüekale T. ve Delav Deresini takiben Altınkürek köy yoluna uzanan hat. Güneyi: Altınkürek stabilize köy yolundan Beroş T., Derince Mah. Altıyaka-Hacımustafa köy yolundan Korinobe T. Koçemin Mah. Zaragoz T. Kat Tepe den Cebbaruşağı Mahallesine uzanan karayolu.

6- Kovancılar- Uyandık Devlet Avlağı; Doğusu: Sincikan Tepesinden Hazardağı Tepe, oradan Delay Tepeden Yukarıkazanlar karayolunun takiben Yukarıkazanlar Köyüne oradan Ortakazan’a uzanan karayolunu takiben Kazandere, Kurtlumangal Deresi, Büyükhopal Tepe, Küçükhopal Tepe, Atlıtepe, KuşTepe ve oradan Tunceli-Elazığ İl sınırına uzanan hat.Kuzeyi: Elazığ –Tunceli İl Sınırı. Batısı: Keban Baraj Gölü. Güneyi: Keban Baraj Gölünden Görçek Deresi ve Suri deresini takiben Hacıyusuf Mahallesi ile Yeşildere Köy Yolundan Hacıyusuf Mahallesine, oradan Koluların Deresine, Holmaç Komu Mevkiine oradan Bektaş DağınaKalemziyareti Tepe, Perraşınsırtı Tepe, Ağaçbaşı Tepe, Kurukaçeri Tepe, Hozalauz Ziyaret Tepe, Kırmızı Tepe, Sincikan Tepeye uzanan hat.

7- Palu- Gömeçbağları Devlet Avlağı; Doğusu: Büyükmeydeyrek yaylatepeden başlayıp, Küçükmeydanek Yaylatepeye, oradan Mergadek yaylatepeye, Artepeye, Kotşür Tepeye, Rutdağı Tepe, Calvaj Tepe Umurca Mahallesi, Umurca Tepesi, Kullakur Tepe, Versenbağları Sırtından Sarhoş Deresi, Köroğlu Mahallesine, oradan karayolunu takiben Palu-Arıcak yol ayrımına uzanan hat. Kuzeyi: Palu Arıcak yol ayrımından başlayarak Baltaşı Beldesi ve Arıcak İlçesi yol ayrımı. Batısı: Elazığ-Alacakaya yol ayrımından başlayarak, Alacakaya karayolunu takiben Alacakaya-Bozcanak Köyü yol ayrımı. Güneyi:Alacakaya Bozçanak yol ayrımından başlayıp Bozçanak Köyüne, aynı karayolunu takiben büyükmeydanek yaylatepeye kadar uzanan hat

8- Sivrice-Çatakkaya Genel Avlağı; Doğusu: Uludereden başlayıp, Yazyağmuru mevkiinden ekrek deresine oradan Aşağı Çanakçı Köyüne uzanan hat. Kuzeyi: Aşağı çanakçı Köyünden başlayıp, Çarşan Pınarından Pir Tepeye, oradan Ballıca Tepeye, Dera Deresine, Hacılar Deresini takiben Herabe Mahallesi, Mutalar Deresi, Bölük Dere, Değirmen Dereden Karakaya Baraj Gölüne uzanan hat. Batısı: Karakaya Baraj gölü. Güneyi: Karakaya Baraj Gölünden başlayıp Uludere hattınca devam eden kısım.

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Merkez İlçesi- Meşeli Yaban Hayvanı Yerleştirme Sahası; Doğusu: Elazığ-Pertek karayolundan Obuz -Kurtdere köy yolunu takiben Keban Baraj gölüne uzanan hat. Kuzeyi: Keban Baraj gölü kıyı şeridi dahil. Batısı: Elazığ-Pertek karayolunu takiben Keban Baraj gölüne uzanan hat. Güneyi: Elazığ-Pertek karayolundan Obuz köy yolu.

2- Ağın İlçesi Ağın Yaban Hayvanı Yerleştirme Sahası; Doğusu: Beyelması köyünden Bahadırlar-Şenpınar köy yoluna uzanan hattı takiben Bahadırlar köyüne giden yol. Kuzeyi: Keban Baraj Gölü kıyı şeridi dahil. Batısı: Malatya il sınırı,Güneyi: Malaya il sınırından başlayarak Ağın-Arapgir karayolunu takiben Bahadırlar köyüne giden yol.

 

24-ERZİNCAN:

Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Kemaliye İlçesi; Doğusu: Tunceli il sınırı, Kuzeyi: İliç ilçe sınırı, Batısı: Fırat nehri ve Sivas il sınırı, Güneyi:Fırat nehri ve devamında Keban barajı gölü.

2Merkez İlçesi; Doğusu; Üzümlü ilçesine ulaşım sağlayan yol Kuzeyi; Akyazı Beldesinden Ekşisu Mesire yerine ulaşım sağlayan yol Batısı; Akyazı kavşağı Güneyi; Erzincan-Erzurum karayolu..

3-Çayırlı İlçesi; Doğusu: Paşayurdu Tepe., Kurttaşıkayası Tepe.   Kuzeyi: Karameşe Tepe, Karataş Tepe, Kanlıçayır Tepe, Küçükerçetli Tepe, Paşayurdu Tepe Batısı: Çayır Tepe, Karameşe Tepe ve Merkez ilçe sınırı. Güneyi: Üzümlü ilçe sınırı.

4- İliç İlçesiDoğusu: Kemah ilçe sınırı Kuzeyi: Refahiye ilçe sınırı Batısı: Kemah-İliç karayolundan ayrılan Refahiye karayolu Güneyi: Kemah- İliç karayolu

Devlet/Genel Avlak:

1- Kemaliye İlçesi Topkapı Devlet Avlağı; Doğusu: Keban Baraj Gölü Kuzeyi: Keban Baraj Gölü Batısı: Kemaliye-Arapgir Karayolu ve Toklu Dere Güneyi: Malatya il sınırı.

2-İliç İlçesi Bağlıca Genel Avlağı; Doğusu: İliç-Çilesiz karayolu, Batısı: Sivas il sınırı, Güneyi: Fırat Nehri ile sınırlandırılmıştır, Kuzeyi: Çilesiz-Büyükarmutlu karayolu ve Büyükarmutlu-Turgutlu stabilize yolu.

3- İliç İlçesi Büyük Gümüşlü Genel Avlağı; Doğusu: Kuruçay Kuzeyi: Belenköy Dere, Eşik Sırtı ve KuruçayBatısı: Sivas il sınırı Güneyi: Kemah- İliç karayolundan B. Armutlu köyüne ulaşım sağlayan yol ve B.Armutlu-Turgutlustabilize yoluKemah İlçesi Karadağ Genel Avlağı; Doğusu: Karnı Çayı, Batısı: Kömür Çayı, Güneyi: Fırat Nehri Kuzeyi:Kuru Dere, Dereyurt Deresi ve Karadağ silsilesi.

4- İliç İlçesi Kuranköy Devlet Avlağı Doğusu: Kuruçay-Refahiye karayolu Kuzeyi: Refahiye ilçe sınırı Batısı: Sivas il sınırı Güneyi: Belenköy Dere, Eşik Sırtı ve Kuruçay.

5- Kemaliye ve İliç İlçeleri Yahşiler Devlet Avlağı; Doğusu: Kemah İlçe Merkezi(Sultan Melik Köprüsünden itibaren) Kuzeyi: Kemah-İliç karayolu (Refahiye yol ayırımına kadar) Batısı: İliç-Refahiye karayolu (İliç ilçe merkezde Fırat Nehrinden itibaren Kemah yol ayrımına kadar) Güneyi: Fırat Nehri.

6- Kemah İlçesi Karadağ Genel Avlağı; Doğusu: Karnı Çayı Kuzeyi: Kuru Dere, Dereyurt Deresi ve Karadağ silsilesi Batısı: Kömür Çayı Güneyi: Fırat Nehri.

7- Kemah İlçesi Acemoğlu Genel Avlağı; Doğusu: Esimli köyünden eski Esimli köyüne ulaşım sağlayan yol, Kar tepe, Küçükkara tepe,  Kara tepe, Aşağıkumrutaş tepe ve Çakır tepe Kuzeyi: Fırat Nehri Batısı: Kirazlıboğaz dere Güneyi: Munzur Dağları silsilesi (Çakır tepe, Yağlıdağ Tepe, Ortadağ tepe, Kara tepe, Kuzuyatağı tepe, Uzunçayır tepe, Piribey tepe ve Bacıkardeş tepe.

8- Kemah ve Merkez İlçeleri Pelit Sırtı Genel Avlağı; Doğusu: Karadağ zirve hattı (Deliktaş Dere, Çubuklu köyünden Erzincan şehir merkezine ulaşım sağlayan yol, Karadağ silsilesinin zirve hattı (Kızılyar tepe, Kazankaya tepe, Güvercinkaya tepe, Seğirbaba tepe), Yeşiller Mahallesi, Fırat Nehri, Beytahtı piknik alanından Erzincan-Kemah karayoluna bağlanan stabilize yol. Kuzeyi: Fengin Dere, Şehirli Dere, Korkorik Dere, Sahibe tepe, Haçındüzü tepe, Kılıçkomu tepe, Kortikyurdu tepe, Selim tepe, Pekmezli köyünden Erzincan-Kemah karayoluna bağlanan stabilize yol. Batısı: Karnı Çayı, Esimli köyünden eski Esimli köyüne ulaşım sağlayan stabilize yol, Kara tepe, Kar tepe, Küçükkara tepe Güneyi: Munzur Dağları silsilesi (Küçükkara tepe, Kale tepe, Gurgurbaba tepe, Aktoprak tepe, Geven tepe, Kalkuruk tepe, Harami tepe, Otlubey tepe, Meyvanlı tepe, Karadağ tepe, Olukyurdu tepe, Zindan Çukuru tepe, Bulut tepe).

9- Merkez İlçe Çatalarmut Genel Avlağı; Doğusu: Çevre Yolu ve Vasgirt Deresi, Kuzeyi: Erzincan-Sivas karayolu.Batısı: Erzincan-Kemah karayolundan Eski Pekmezli köyüne ulaşım sağlayan stabilize yol ve Kemah ilçe sınırı, Güneyi: Fırat Nehri.

10- Çayırlı ve Tercan İlçeleri Bulmuş Genel Avlağı; Doğusu: Karasu Nehri Kuzeyi: Çaykent-Yukarı Çamurdere köyü asfalt yolu Batısı: Pınarlı Çayı, Çilingir Dere ve Üzümlü ilçe sınırı Güneyi: Üzümlü ilçe sınırı.

11-  Otlukbeli İlçesi Otlukbeli Genel Avlağı; Otlukbeli ilçe sınırlarının tamamı.

12- Tercan İlçesi Kızıl Mağara Genel Avlağı; Doğusu: Erzurum il sınırı Kuzeyi: Karasu nehri Batısı: Karasu nehriGüneyi: Erzincan-Erzurum kara yolu.

13- Tercan İlçesi Abrenk Genel Avlağı; Doğusu: Kurukol-Beşgöze karayolu Kuzeyi: Mercan Kurukol karayoluBatısı: Fırat Nehri Güneyi: Beşgöze-Ağören karayolu ve Tunceli İl sınırı.

14- Tercan İlçesi Köroğlu Genel Avlağı; Doğusu: Tuzla çayı ve Tercan baraj gölü. Kuzeyi: Tercan-Mercan kara yolu. Batısı: Mercan-Beşgöze karakolu kara yolu Güneyi: Beşgöze karakolu-Kökpınar karayolu

15- Tercan İlçesi Oğulveren Genel Avlağı; Doğusu: Erzurum il sınırı, Kuzeyi: Tercan-Erzurum kara yolu Batısı: Tercan barajı ve tuzla çayı Güneyi: Tuzla çayı.

16- Tercan İlçesi Konarlı-Yaylım Genel Avlağı; Doğusu: Erzurum il sınırı Kuzeyi: Tuzla Çayı, Beşgöze-Kökpınar kara yolu, Beşgöze-Ağören stabilize yolu Batısı: Tunceli il sınırı Güneyi: Bingöl il sınırı

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Üzümlü İlçesi; Doğusu- Kuzeyi: Tercan ilçe sınırı, Batısı: Erzincan Tercan karayolundan Pelitli köyüne ve Pelitli köyünden Elmalı Köyüne ulaşım sağlayan yol, Güneyi: Tunceli il sınırı.

 

25-ERZURUM:

Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Oltu İlçesi; Doğusu: Olur ilçe sınırından Coşkunlardan devamla yol boyu yolunun Oltu Şenkaya yolu ile birleştiği yere kadar Güneyi: Oltu Şenkaya yolu, Batısı: Narman-Oltu karayolundan -Gökçedere-Derebaşı yolunu takiben, Anzav Dere ile Yusufeli İlçe sınırına kadar devam eden dere hattı, Kuzeyi: Olur İlçe Sınırı.

2- Olur ilçesi; Doğusu: Oltu ilçe sınırından başlayan ve Kaledibi-Coşkunlar-Köprübaşı Köyü-Olur İlçesi-Olgun Köyü-Eğlek Köyü-Atlı Köyü ve Alos Mahallesini bağlayan karayolunu takiben Artvin il sınırına kadar, Güneyi: Oltu ilçe sınırı,Kuzeyi-Batısı: Artvin il sınırı.

3- Şenkaya ilçesi; Doğusu: Ardahan ve Kars il sınırını takiben Sarıkamış Allahuekber Dağları Milli Park sınırlarıyla devam eden ve tekrar Kars il sınırına birleşen hat, Güneyi: Kars il sınırı, Batısı: Oltu ilçe sınırı, Kuzeyi: Oltu-Göle ilçeleri arasındaki asfalt karayolu.

4- Narman ilçesi; Doğusu: Kars il sınırı, Güneyi: Kars il sınırından başalayıp Horasan, Köprüköy ve Pasinler ilçe sınırını takiben Tortum ilçe sınırına kadar devam eden sınır hattı, Batısı: Tortum ilçe sınırı, Kuzeyi: Tortum-Narman-Oltu ilçeleri arasındaki asfalt karayolunu takiben Oltu ilçe sınırı ve Oltu ilçe sınırını takiben Kars il sınırına kadar devam eden ilçe sınırı,

5- Tortum ilçesi; Doğusu:  Oltu-Aksu-Tortum-Erzurum arasındaki asfalt karayolu, Güneyi: Yakutiye ilçe sınırı,Batısı: Aziziye ve İspir ilçe sınırı, Kuzeyi: İspir ilçe sınırından başlayıp, Artvin il sınırı ve Uzundere ilçe sınırı takiben Oltu-Aksu-Tortum arasındaki asfalt karayoluna kadar devam eden hat.

6- İspir ilçesi; Doğusu: Artvin il sınırını takiben Tortum ilçe sınırı, Güneyi: Aziziye ilçe sınırı, Batısı: Erzurum-Pazaryolu-İspir karayolunun Pazaryolu ilçe sınırını kestiği noktadan, Pazaryolu ilçe sınırlarıyla Rize il sınırına kadar devam eden sınır hattı, Kuzeyi: Rize il sınırını takiben Rize-İspir-Artvin karayolu ve İspir Verçenik Dağı YHGS sınırları ile devam eden ve Artvin il sınırına birleşen hat.

7- Pazaryolu ilçesi; Doğusu İspir ilçe sınırı, Güneyi: İspir ilçe sınırından Erzurum Gölyurt Pazaryolu istikametine devam eden karayolunu takiben Kılıçcı Karakoç Köşeyolu Bayındır Konakyeri köy yolları ile Bayburt istikametine devam eden yol hattı. Batısı: Bayburt il sınırı, Kuzeyi: Rize il sınırı.

8- Tekman ilçesi; Doğusu: Erzurum-Geçitköy-Katranlı-Taşkesen-Aktuzla-Tekman-Erence-Mescitli-Kırıkhan-Kayaboğaz-Gökoğlan-Hamzalar yolunu takiben Yuvaklı yol ayrımından sola ayrılan yol ile Muş il sınırına kadar devam eden yol hattı, Güneyi: Muş ve Bingöl il sınırı, Batısı: Çat ilçe sınırı, Kuzeyi: Palandöken ilçe sınırı,

9- Hınıs ilçesi; Doğusu: Karaçoban ilçe sınırı, Güneyi: Muş il sınırı, Batısı: Muş (Varto)-Hınıs karayolu, Kuzeyi: Hınıs-Karaçoban arasındaki asfalt karayolu.

10- Karaçoban ilçesi; Güneyi-Doğusu: Muş il sınırı, Batısı: Hınıs ilçe sınırı, Kuzeyi: Hınıs-Karaçoban-Kopal-Karayazı yolunu takiben Karayazı ilçe sınırı ile Muş ilçe sınırına kadar devam eden hat.

11- Karayazı ilçesi; Doğusu: Ağrı ve Muş il sınırı, Güneyi  : Karaçoban ilçe sınırı, Batısı: Karaçoban-Kopal-Kalo-Karayazı-Salyamaç-Kırgındere-Güzelhisar yolunu takiben, Köprüköy ilçe sınırına kadar devam eden yol hattı, Kuzeyi: Köprüköy ve Horasan ilçe sınırı,

12- Horasan ilçesi; Doğusu: Kars-Akçataş-Horasan karayolu, Güneyi: Horasan-Köprüköy karayolu, Batısı: Köprüköy ilçe sınırı, Kuzey: Narman ilçe sınırı.

13- Köprüköy ilçesi; Doğusu: Horasan ilçe sınırı, Güneyi: Pasinler-Köprüköy-Horasan karayolu, Batısı: Pasinler ilçe sınırı, Kuzeyi: Narman ilçe sınırı.

14- Pasinler ilçesi; Doğusu: Köprüköy ilçe sınırı, Güneyi: Köprüköy-Pasinler-Erzurum karayolu, Batısı; Palandöken ve Yakutiye ilçe sınırı, Kuzeyi: Tortum – Narman İlçe sınırı.

15- Aşkale ilçesi; Doğusu: Aziziye ve Palandöken ilçe sınırı, Güneyi: Çat ilçe sınırı, Batısı: Erzincan il sınırı, Kuzeyi: Erzincan -Aşkale arasındaki asfalt karayolunu takiben Aşkale-Erzurum arasındaki demiryolu hattı.

16- Çat ilçesi; Doğusu: Tekman ilçe sınırı, Güneyi: Bingöl il sınırı, Batısı: Çat YHGS sınırlarını takiben Çat-Erzurum istikametine devam eden karayolu hattı, Kuzeyi: Palandöken ilçe sınırı.

17- Aziziye ilçesi; Doğusu: Tortum ve Yakutiye ilçe sınırı, Güneyi: Erzurum-Tortum asfalt karayolundan Yakutiye İlçesi Güngörmez Köyüne ayrılan yolu takiben Aziziye İlçesi Sırlı Köyüne devam eden yol hattı, Batısı: Sırlı-Başovacık köyleri arasındaki yolu takiben, Başovacık Köyü’nü Erzurum-İspir karayoluna birleştiren ve sonrasında, İspir istikametine devam eden yol hattı, Kuzeyi: İspir ilçe sınırı,

18- Yakutiye ilçesi; Doğusu: Tortum-Karagöbek-Yeşildere-Erzurum arasındaki asfalt karayolu, Güneyi: Yeşildere Köyünden Güngörmez-Sırlı (Aziziye)  istikametine devam eden yol hattı, Batısı: Aziziye ilçe sınırı,

Kuzeyi: Tortum ilçe sınırı,

19- Palandöken ilçesi; Doğusu: Erzurum-Geçitköy-Tekman istikametine devam eden yol hattı, Güneyi: Tekman ve Çat ilçe sınırı, Batısı: Çat-Erzurum karayolu, Kuzeyi: Yakutiye ilçe sınırı,

Devlet/Genel Avlak:

1-Aşkale İlçesi Karasu Devlet Avlağı; Doğusu: Güneyçam Köyünden Saptıran Köyüne giden stabilize köy yolu.Batısı: Piyade Geçidini takiben Kocakomu’ndan Kurtmahmut Köyüne giden stabilize köy yolu. Güneyi: Kurtmahmut, Dallı, Gürkaynak ve Güneyçam Köylerinden geçen stabilize köy yolu. Kuzeyi: Erzurum-Erzincan-Ankara Devlet Demiryolu.

2-Güney Pasinler Genel Avlağı; Doğusu: Köprüköy İlçe Sınırı, Batısı: Palandöken İlçe Sınırı, Güneyi: Tekman İlçe Sınırı, Kuzeyi: Karavelet, Ağcalar, Çiçekli ve Yavuzlu arasında kalan köy yolunu takiben Taşağıl, Bulkasım, Otlukkapı ve Yastıktepe arasındaki köy yolu.

3- Horasan Tahirhoca Genel Avlağı: Doğusu: Kars (Sarıkamış) İl Sınırı, Batısı: Erzurum-Ağrı arasındaki asfalt karayolu, Güneyi: Ağrı (Eleşkirt) İl Sınırı, Kuzeyi: Erzurum-Kars arasındaki asfalt karayolu.

4- Köprüköy Yağan Genel Avlağı: Doğusu: Horasan İlçe Sınırı ile Yağan dan başlayıp Karayazı İlçe sınırına kadar devam aden asfalt karayolu, Batısı: Pasinler  İlçe Sınırı ile Tekman İlçe sınırı, Güneyi: Karayazı İlçe Sınırı, Kuzeyi: Erzurum-Kars Karayolu,

5- Pazaryolu Çatakbahçe Genel Avlağı: Doğusu: Erzurum-Pazaryolu-İspir arasındaki asfalt karayolu, Batısı:Bayburt İl Sınırı, Güneyi: İspir İlçe Sınırı, Kuzeyi: Pazaryolu-Bayburt arasındaki asfalt karayolu,

6- Kuzey Pasinler Genel Avlağı: Doğusu: Köprüköy İlçe Sınırı, Batısı: Yakutiye İlçe Sınırı, Güneyi: Büyüktüy, Küçüktüy, Saksı, Baldızı, Acı, Büyükdere, Demirdöven, Taşlıgüney, Esendere arasındaki köy yolu. Kuzeyi: Tortum ve Narman İlçe Sınırı.

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

1-Çat Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilindeavlanmak yasaktır.)

2-Oltu Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırlarıdahilinde avlanmak yasaktır.)

3-İspir Vercenik Dağı Yaban Hayatı Gelitirme Sahası; (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

 

26-ESKİŞEHİR:

Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Beylikova İlçesi (A); Doğusu: Mihallıçık-Sivrihisar ilçe sınırı Kuzeyi: Eskişehir-Ankara tren yolu Batısı: Süleymaniye-Kızılcaören yolundan Sivrihisar İlçe Sınırı Güneyi: Sivrihisar ilçe sınırı.

(B); Doğusu: Mihallıçık İlçe sınırı Kuzeyi: Doğanoğlu- Mihallıçık yolunu takiple Mihallıçık İlçe sınırı Batısı: Doğanoğlu-Aşağıiğdeağacı yolu Güneyi: Doğanoğlu-Aşağıdudaş- Yukarıiğdeağacı-Gökçeayva yolunu takiple Mihallıçık İlçe sınırı.

2Çifteler İlçesi (A); Doğusu: Hayriye-Osmaniye yolu Kuzeyi: Hayriye-Sarıkuplu yolunun Mahmudiye sınırını kestiği nokta Batısı: Mahmudiye ilçe sınırı Güneyi: Osmaniye-Orhaniye’den Mahmudiye ilçe sınırı

(B); Doğusu: Sivrihisar ilçe sınırı Kuzeyi: Çifteler-Emirdağ yolundan Başkurt-Sadıroğlu-Doğanay-Aktaş yolunu takiple Sivrihisar ilçe sınırı Batısı: Belpınar Kadıkuyusu yolu takiple Afyon İl sınırı. Güneyi: Afyon il sınırı.

(C); Doğusu: Sivrihisar İlçe sınırı Kuzeyi: Mahmudiye-Sivrihisar İlçe sınırları Batısı: Yeniköy-Çifteler-Eminekin yoluGüneyi: Eminekin-Aktaş yolunu takiple Sivrihisar İlçe sınırı.

3-Günyüzü İlçesi; Doğusu: Doğray-Mercan- Bedil-Gümüşkonak yolunu takiple Ankara İl sınırı Kuzeyi: Hamamkarahisar -Yazır- Akçabey- üst yoldan Doğray Batisi: Sivrihisar İlçe Sınırı Güneyi: Konya-Ankara İl sınırları.

4-İnönü İlçesi; Doğusu: İnönü-Tepebaşı İlçe Sınırı ile birlikte Nemli-Dumluca-Kütahya Yolunu takiple Kütahya İl sınırı Kuzeyi: İnönü-Oklubalı yolu Batısı: İnönü-Esnemez-KümbetakpınarYukarıkuzfındık Yolunu takiple Kütahya İl sınırıGüneyi: Kütahya İl sınırı.

5-Mahmudiye İlçesi; Doğusu: Doğanca-Mahmudiye Kuzeyi: Doğanca, Hamidiye yolundan Doğançayır köy yolunun ilçe sınırını kestiği yer. Batısı: Seyitgazi ilçe sınırı Güneyi: Seyitgazi ilçe sınırından İsmetpaşa köy yolunun Mahmudiye İlçe Merkezi.

6-Mihalıççık İlçesi (A) Doğusu: Çardak Devlet Avlağı Kuzeyi: Ankara İl sınırı.(Ördek avı için Baraj açık) Batısı;Çatacık Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Güneyi: YHGS’dan Gürleyik-Dinek-Sorkun-Mihalıçcık yolu.

(B); Doğusu: Kayı köyü Kuzeyi: Eskişehir-Mihalıçcık yolu Batısı: Beylikova İlçe sınırı Güneyi: Gökçeayvaya – Kayı yolu.

(C); Doğusu: Yunusemre-Mecidiye’den Sivrihisar İlçe sınırı Kuzeyi: Eskişehir-Ankara tren yolu Batısı: Beylikova İlçe sınırı Güneyi: Sivrihisar İlçe sınırı.

7-Sarıcakaya İlçesi; Doğusu: Beyköy- Kapıkaya Kuzeyi: Beyyayla-Beyköy yolu Batısı: Mihalgazi-Beyyayla yoluGüneyi: Iğdır-Kapıkaya-Beyköy yolu

8-Seyitgazi İlçesi (A); Doğusu: Mahmudiye ilçe sınırı, Kuzeyi: Yazıdereden Mahmudiye ilçe sınırı Batısı: Yazıdere -Gümüşbel, Güneyi: Gümüşbelden mahmudiye ilçe sınırı.

(B); Doğusu: Mahmudiye ilçe sınırı Kuzeyi: Beykışla Sarıküplü yolunu takiple Mahmudiye ilçe sınırı. Batısı:Beykışla-Bardakçı yolunu takiple Han ilçe sınırı, Güneyi: Han İlçe sınırı.

9-Sivrihisar İlçesi; Doğusu: Mihallıçık İlçe sınırından Zeyköy-Karkın-İbikseydi-Sarıkavak-Yeniköy yolunu takiple Eskişehir-Ankara karayolu Kuzeyi: Mihallıçık İlçe sınırı Batısı: Beylikova İlçe sınırından Karacaören- Karakaya yolunu takiple Eskişehir-Ankara yolu Güneyi: Eskişehir-Ankara karayolu.

10-Merkez-Tepebaşı İlçesi; Doğusu: Sarıcakaya İlçe sınırından Tandır-Kızılcaören yolunun Kızılcaören-Yakakaya yolunu kestiği nokta Kuzeyi: Sarıcakaya İlçe sınırı Batısı: Sarıcakaya İlçe sınırından Yarımca-Tandır-Danişment-Gökdere yolunun Gökdere-Kızılcaören yolunu kestiği nokta Güneyi: Gökdere-Kızılcaören yolu.

Devlet/Genel Avlak:

1-Mihallıcçık Çardak Devlet Avlağı: Doğusu: Aktepe, Kırmızı Tepe sırt hatları ile iki zafer köy yolu. Batısı:Sarıyar Barajı Çardak Köyüne bağlayan yol. Kuzeyi: Sarıyar Barajı. Güneyi: Karlık ve yörük çalı Tepeleri sırtı hattı.

2-Karatepe Devlet Avlağı; Doğusu: Alpu- Mahmudiye yolu. Batısı: Demiryolundan Kireçköyü, Yörük, Karacaören, İmişehir, Türkmentokat, Mahmudiye Eskişehir Yolu. Kuzeyi: Demiryolu. Güneyi: Eskişehir Mahmudiye karayolundan Mahmudiye ilçe sınırı, Alpu- Mahmudiye karayolu.

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

1-Eskişehir Mihallıçık Çatacık Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

2-Eskişehir Sivrihisar Balıkdamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

 

27-GAZİANTEP:

Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Karkamış-Oğuzeli İlçeleri: Doğusu: Karanfilköy köyü Batısı: Belören, Karadibek, Kılavuz, Ulaşlı, Aşağıgüneyse, Ermiş köyleri Kuzeyi: Belören, Kaşyolu, Aydınkaya, Uğuroba, Ekinveren, Güveçli, Taşlı,  Düzbayır, Çiftlikköy, Şenlik, Soylu, Kıvırcık köyleri, Güneyi        : Ermiş, Devehüyüğü, Beşkılıç, Öncüler, Türkyurdu köyleri.

2- Hacıaslan Göleti; Kuzeyi: Bekişli, Sırasöğüt Köy Yolu, Doğusu: Kazıbağı, Kavşak, Kuşçu, Yaycı Köy Yolu,Güneyi: Dokur Köyü, Batısı: Çubukdiken, Akbayır Köy Yolu.

Devlet/Genel Avlak:

1-Karadağ Devlet Avlağı; Doğusu: Yukarıkuzey Sarılar Köyleri, Kuzeyi: Muratlı Dağdancık Harunobası Esentepe Yeniyurt Fakılı Doğanköy Köyleri. Batısı: Küçükkarakuyu ve Muratlı Köy Merkezlerini Kesen Hat, Güneyi: Göçmez, Kıroğlu, Şenlikçe, Yarımca, Bağtepe, Karahüseyinli, Yöreli, Akkuyu, Küçükkuyu Köyleri.

2-Kalecik Devlet Avlağı; Doğusu: Yamaçoba Köyü Düden Yaylası Mevkii, Kuzeyi: Sakçagözü, Pınarobası Beydilli Atalar Köyleri Batısı: Ataköy, Güldiken Tepesi ile Katrancı Köyünü birleştiren Hat Güneyi: Kengerlik Tepe, Nacartepe ile Alaca Köyünü birleştiren Hat.

3-Karkamış Genel Avlağı; Doğusu: Subaşı, Aşağıbayındır, Yukarıbayındır, Gölyaka, Kumlai Elifoğlu, Gürçay Köyleri ve Gaziantep Şanlıurfa il sınırının kestiği alanda kalan Fırat Nehri içi, Kuzeyi: Gaziantep İl sınırı, Nizip Birecik Yolu, Günaltı Köyü, Güzelköy Kaleköy Batısı: Mihrap, Yaşarköy, Erenyolu, Karanfilköy Köyleri, Güneyi: Kaletepe Mevkii.

4-Şehitkâmil Devlet Avlağı; Doğusu: Sarıbuğday Halilbaşlı Mah, Büyükkarakuyu, Bedirköy Köyleri, Kuzeyi:Gazinatep-KçMaraş İl sınırı, Karakesek, Yiğitleri Seğmenli, çamurlu, Koçlu, karayusuflu Bakırca Köyleri. Batısı: Çakmaktepe mevkii, Yığınlı, Karakuyu Mevkii, Karpuzkaya, Kirlialıcı, Aktoprak, Samköy Köyleri, Güneyi: Yukarıbeylerbeyi, Dülük köyleri.

5- Toroslar Devlet Avlağı; Doğusu: Nurdağı Islahiye İlçe Merkezleri, Aydınoğlu, Kırıkçalı Köyleri, Kuzeyi: Olucak, Kurudere, Başpınar, Topkanlı, Belpınar Köyleri, Batısı: K.Maraş-G.antep, G.antep-Osmaniye il sınırları, Kabaklar, Koçcağız, Köklü, İdilli, Kerküt, Kayabaşı Köyleri, Güneyi: Hasanlök Köyü, Gaziantep-Hatay İl sınırı

Örnek Avlak;

1-Islahiye-Hınzırlı Örnek Avlağı; Doğusu: Kozluk Deresinden Aftungediği’ne, buradan Köklü Köyü’nden geçen Karalar Deresinden Şahinlik Tepesine giden sırtı takiben Şahinlik Tepesi’ne Yağızlar köy yolu ve Yağızlar Deresine takiben Kayabaşı köy yolu ve Hasanlök Köyünden geçen Deliçay’a dayanır, Batısı: Deliçay Dere’ye inen Kuru Dere üzerindeki sırtı takiben 1839 rakımlı Tepe, buradan Keldüz Tepesi’ne, Yellibel Tepe 1899 rakımlı, Kanlıdede Tepesi Kirman Kayası 2016 rakımlı, Harsu Tepe ve Kabaklı Deresine iner, Kuzeyi: Kabaklı Deresinden Kokarca Deresine buradan sırtı takiben Çal Tepesine burada 1850 rakımlı Çakır Tepesine buradan da 2085 rakımlı Yağlıpınar Tepesine Karalar Deresine inen sırtı takiben Çerleme Tepesine buradan Sarımsaklı Sırtı takiben Kozluk Deresine, Güneyi: Deliçay Deresi.

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

1- Tahtaköprü Baraj Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

 

28-GİRESUN:

Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Çamoluk İlçesi (Kelkit Çayı kuzeyi); Doğusu: Okçaören Köyü içerisinden geçen Kelkit Deresinden başlayıp, Gümüşhane il sınırını takiben Alucra ilçe sınırına kadar, Kuzeyi: Alucra ilçe sınırı, Batısı: Sarpkaya Köyünden başlayıp, Alucra ilçe sınırına kadar, Güneyi: Sarpkaya Köyünden başlayıp, İlçenin ortasından geçen Kelkit Çayını takiben Gümüşhane sınırına kadar.

2-Görele İlçesi (Üçtepeler Mevkii);Doğusu: Karaderenin denize döküldüğü yerden dereyi akış istikametinin tersinde takiple derenin Üçtepelerde başladığı yer, Kuzeyi: Gemitaşı deresinin denize döküldüğü yerden başlayarak Trabzon-Görele yolunu Trabzon istikametinde takiple Karaderenin denize döküldüğü yer, Batısı: Çağlayan dereyi akış istikametinde takiple Türkeli deresi, takiple Gemitaşı deresi, takiple derenin denize döküldüğü yer, Güneyi: Üçtepeler sırtını takiple Büyükdüz sırtı, sırtı takiple Çağlayan derenin sırtta başladığı yer.

3-Şebinkarahisar İlçesi; (A); Doğusu: Şebinkarahisar-Bayram -Şahinler-Yakınca-Akıncılar grup yolu Sivas ili sınırına kadar, Batısı: Sivas il sınırı (Divdiğin tepeden başlayarak Eşekmeydanı,  Çılvarınbaşı tepe, Kuzubaşı tepe, Sarısandal tepesi, Kabaardıç tepe, Çevirmet tepe, sırtı takiple Suşehri -Şebinkarahisar yolu), Kuzeyi: Sivas il sınırından başlayarak Suşehri-Şebinkarahisar yolunu doğu yönde takiple Şebinkarahisar-Bayram -Şahinler-Yakınca-Akıncılar grup yolunun başlangıcı, Güneyi:Sivas İl sınırı

(B); Doğusu: Haçkayası, Kuzeyi: Akbayır deresi, Batısı:  Şebinkarahisar-Alucra karayolu, Güneyi : Kabak tepesi.

(C); Doğusu: Karanlık dere ile Maden deresinin kesiştiği yerden Şebinkarahisar-Sivas karayolu, Sivas istikametinde takiple, Taşboynu tepe sırtının yolu kestiği yer, Kuzeyi: Karanlık derenin, Kömüş yaylası mevkiinde sırtta başladığı yerden dereyi akış istikametinde takiple Maden deresi ile kesiştiği yer.(Şebinkarahisar-Sivas karayolu), Batısı       : Soğukoluk pınarından sırtı kuzey yönde takiple, Yassıkaya sırtı, takiple Köserelik tepe sırtı, takiple Çukurova yolu, yolu kuzey yönde takiple Çukurova gediği, sırtı kuzey yönde takiple Karageyik tepesi, sırtı takiple Karanlık derenin sırtta başladığı yer, Güneyi:Taşboynu tepe, sırtı batı yönde takiple Meryem dağı, sırtı takiple Soğukoluk pınarı.

Devlet/Genel Avlak:

1-Bulancak İlçesi-Ambardağı Devlet Avlağı; Doğusu: Göller Tepesi, Karapınar yaylası, Hüsündede Tepesi, Kurt kayası, Danataş Tepe, Çatal Tepe, Göğ Tepesi, Akçabel Tepe, Koçkayası Tepe, Yonga Tepe, Pekdemir Tepe, Kütükler gediği, Evliya Tepe, Kızıl dağı, Kılıç dağı, Karagöl Tepesi, Karakaya Tepesi. Kuzeyi: Çiğboğa sırtı ile Ahırlı, Pazarsuyu Derelerinin kesişimi, Orman İşletme Deposu, Hartamalık Tepesi, Dıştaş sırtı, Kara Tepe, Pücükmusa Tepesi, Oymaca güzlesi, Yanıkoğlan güzlesi, Göller Tepesi. Batısı: Serpin Deresi ile Hürmetli Deresi kesişimi, Tepebaşı obası, Çilekli Tepe, Gödenlibel Tepe, Küçükdüz sırtı, İnbaşı Tepenin güneyinde, Serpin Deresi ile Eliboğa Deresinin kesiştiği yer, Çatalağsak kayalıkları, Eliboğa Deresi, Kapıkaya, Akçal Deresi, Ahırlı Deresi, Ahırlı Deresi ile Pazarsuyu Deresinin Çiğboğa sırtı ile kesiştiği yer, Orman İşletme Deposu. Güneyi: Karakaya Tepesi, Dikme boğazı, Çakmaklı Tepe, Yanık Tepe, Evliya Tepe, Keşkaya beli, Elmalıkaya Tepesi, Çayıralan güzlesi, Çiçeklik sırtı, Turnalık sırtı, Yaprakbaş Tepe, Serpin Deresi ile Hürmetli Deresi kesişimi.

2-Bicik Devlet Avlağı; Doğusu: Bektaşoğlu Tepesi, Topalkız çeşmesi, Kara Tepe, Tekmezar çeşmesi, Zomzom Tepesi, Kocadöndüren sırtı, Kara Tepe, Hanyanı Mevkii, Orman Bakım Evi, Kırtıl yolu, Kaynarca Tepesi. Kuzeyi: Kovanlık beldesi, Kayaboynu Mevki, Taşocağının 100 m. güneyinden başlayarak Klise Tepesi, Kale sırtı, Kümbet Tepesi, Yıldız Tepesi, Kara Tepe, Çelepli Tepe, Kovanlık sırtı, Bektaşoğlu Tepe. Batısı: Pücükmusa Tepesi, Dıştaş sırtı, Hartamalık Tepe, Orman İşletme Deposu, Ahırlı Deresi, Çiğbaca sırtı ile Ahırlı Deresi, Pazarsuyu Deresi kesişimi, Pazarsuyu Deresinin 100 m. batısından yamacı takiple, Kayaboynu Mevkii. Güneyi: Kaynarca Tepesi, Çatal Tepe, Hasandede Tepe, Karapınar yaylası sırtı, Göller Tepesi, Yanıkoğlan güzlesi, Pücükmusa Tepesi.

3-Paşakonağı Devlet Avlağı; Doğusu: Kayaboynu kayalıklarından Pazarsuyu Deresinin 100 m. batısından yamacı takiple Çiğboğa sırtı ile Ahırlı Deresinin kesişimi, Orman İşletme Deposu, Ahırlı Deresi, Akçal Deresi, Kapıkaya, Eliboğa Deresi, Çatalağsak kayalıkları. Kuzeyi: Pangal Deresi, Uzunali Tepe, Yanık Tepe, Çorak Tepe, Erimez Tepesi, Böğürtlen obası, Örsalan Tepesi, Tekdoruk Tepesi, Yedimeşe Mevkii, Kuşkayası, Kayaboynu. Batısı: Perçinli obası, OrtaTepe, Beyalan obası, Kabadüz Tepe, Dik Tepe, Camidüzü mecrası, Pangal Deresi. Güneyi: Çatalağsak kayalıkları, Karadağ sırtı, Küçükdüz sırtı, Gödenlibel Tepesi, Çilekli Tepe, Tepeobası, Öveçyatak Tepesi, Kel Tepe, Perçinli obası.

4- Bulancak Devlet Avlağı; Doğusu: Armutdüzü mezrası, Uzunali tepe, Ortatepe, Köserelik tepesi, Kendirlik tepe, Kıbleyatak tepe, Karyalak tepe, Güllüklük tepe, Meşepınar tepe, Büyükdüz tepe, Ulubelen, Büyükdarıltepe, Kuzeyi        :Büyükdarıltepe, Aralıcak Deresi, Zekere Deresi ile Buflon Deresi kesişimi, Tönfel tepesi, Karagürgen deresi, Düzlek tepe, Kara Tepe, Değirmenli Deresi, Tuzlak Sırtı, Pazarsuyu Deresinden Oğlaklık taşına kadar olan düz hat, Karaoğulcan Deresi, Düz hatla Kadalak Deresi, Kuzgunkaya, Çaylak Kayası, Ormanağazı Sırtı, Gürgenkaya, Çorak tepesi, Sakız Doruğu, Eğlence Sırtı, Saylancılık Deresi, Çamoluk Sırtı, Kuş Deresi, Dümbülderesi, Batısı: Dümbültepesi, Evliya tepe, Düdüklük, Armutlu, Çamlık, Madenkıran, Topalkız tepesi ve Mesire yeri, Güneyi: Armutdüzü mezrası, Erimez Tepe, Böğürtlen Obası, Örsalan Tepe, Tekdoruk, Yedimeşe Mevkii, Kelkaya, Kayaboynu, Kalesırtı, Kümbet Tepesi, Yıldız, Kara tepe, Kovanlık Sırtı, Bektaşoğlu, Topalkız Tepeleri.

5- Kemerköprü Kulakkaya Devlet Avlağı; Kuzeyi: Kornalı dereden, Büyükdere deresi, Karadere, Ardahan deresi, Çeridere, Çaykara pınarı, Şamlı mahallesi, Madenkıran deresi ve değirmeni, Sinder mah, Deregözü mah. güneyde kalmak üzere Gedikli deresi. Sultaniye köyü yolu, Aksak mah. ve Aksak deresi, Kaynarca deresi. Köy deresi. Büyükdüz mah. güneyde kalmak üzere Keçilik deresi, Pıtraklık mezarlığı, Cimşir deresi, Kertil deresi, Hüseyintarla mevkii, Alubayır deresi, Topoğlu mah., Avcı dere, Kireç ocağı, Ören pınarı ve Ören deresi. Şalgamlı tepe, Karaali orman bakım evi. Yavşan deresi. Yavşan deresinin Kolca mah., çat yaptığı yer, Kalcı tepesi, Doğusu: Kalcı tepesinden başlayarak Gölbeleği tepe, Kabaklıtarla, Kazmatepe, Kızılcakovan tepe, Kovan sırtı, Karacaova tepe, Dereli deresi, Maden tepesi, Harmankaya, Aksu deresinin akış istikametini takiple Sağırlık-Kuzalan güzleğinde Annakkaya, Güneyi: Annakkayadan başlayarak Karakütük tepe, Tepeçayırı, Uzunalan yaylası, Koçoğlu tepe, Musalıdede tepe, Çataloluk pınarı ve Kabak tepe, Kayacık tepe, Seyir tepe, Himmetli tepe, Kocadağ tepe, Çağmakaya tepe, Taşboğazı sırtı, Taşoluk pınarı, Batısı: Taşoluk pınarından başlayarak Yonga tepe, Koçkayası tepe, Alçakbel tepe, Göğtepe, Göllerinönü tepe, Kırtıl yolu, yayla yolunu kuzey yönde takiple Efendioğlu-Hanyanı, Kurt tepesi, Kocadöndüren sırtı, Zomzom tepe, Karatepe, Topalkız tepesi. Madenkıran tepe, Sırganlı tepe, Çamlık tepe, Armutlu tepe,  Kırtıl- Evliya tepe, Kornalı deresi.

6- Kemerköprü Genel Avlağı; Doğusu: Yurtyeri deresinin Lapa deresini kestiği yerden başlayarak Kavaklık tepenin kuzeyi Topoğlu mahallesinin güneyinde derenin başladığı yer, Kapıkayanın batısında derenin sırtta başladığı yer. Alıbayır deresinin başladığı yer, Hüseyintarla mevkiinden Kadıoğlu deresi, Kertil sırtı, Kertil deresi, Cimşir mahallesindeki tepe. Kuzeyi:Sayca tepeden sırtı ve yolu takiple Paşadağ, Sırtı takiple Esenli mah. okulu, Batlama deresi. Karaağaç mah. yolu ve Lapa deresinin akış istikametini takiple Yurtyeri deresinin Lapa deresini kestiği yer. Batısı: Ağsak deresinden başlayarak Ağsak mahallesindeki tepe, Karabalçık mah. yolu, Deregözü mah. tepe, Madenkıran deresi, düz hatla Güneycik deresi, Sırtı takiple Şamlı mah. sırtı takiple Eğlence mah.,Eğlence mahalleden Çeri deresi ,Sayca tepe. Güneyi: Cimşir mahallesindeki tepeden başlayarak Cimşir deresi, Keçilik dere, Köy deresi, Kaynarca dere, Ağsak deresi.

Örnek Avlak;

1-Lapa-Çaldağı Örnek Avlağı; Doğusu: Karaali Köyü, Erimez Deresi, Keçiovası Tepesi, Ayı Tepesi Ovası, Kiraz Tepesi, Kuzeyi: Deregözü Mah, Şalgamdı Tepesi, ElmaTepe Mah, Batısı: Kapıkayası Tepesi, Hüseyintarla Mevki, Kertil Mah, Çimşir Malı, Çığdibi Mah, Keçilik Mah, Tasalan Deresi, Güneyi: Tasalan Tepesi, Gürgenli Boğazı, Göktaş Tepesi.

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Alucra İlçesi (A); Doğusu: Boyluca-Demirözü ve Torul yolu sapağından başlayarak Gümüşhane il sınırına kadar (Taşbaşı yaylası ile Kürtmezarı yayla yolu ve sırt), Kuzeyi: Güvez deresini takiben Ortadağı, takiben Eşekmeydanı tepeye kadar, Batısı: Demirözü köyünden Gümüşhane’ye doğru giden Ramadan Yurdu Yayla Yoluna kadar, Güneyi: Demirözü köyü-Elmacık Yol Sapağından Boyluca Köy Yolunu takiple Torul –Boyluca yol sapağına kadar.

(B); Doğusu: Alucra Aktepe Doludere yolu-Çamoluk Yeniköy yayla yolu, Kuzeyi: Şebinkarahisar-Alucra karayolu (Altınçevre-Aktepe arası), Batısı: Şebinkarahisar Turpçu-Alişar-Doludere yolu, Güneyi  : Doludere-Çamoluk Yeniköy Yayla yolu.

(C); Doğusu: Alucra–Gümüşhane Karayolu ve Çalgan köyü arazileri, Kuzeyi: Kamışlı–Gürbulak–Çakmak–Çalgan köylerini birleştiren köy yolları hattı, Batısı: Kamışlı–Gürbulak Köy yolu, Güneyi: Alucra–Gümüşhane karayolu ve Dere.

2-Çamoluk İlçesi; Doğusu: Karadikmen –İngölü yolunu takiben Kelkit çayına kadar, Kuzeyi: Çamoluk ilçe sınırı-Arda köyü (Çorak tepeden, İngölü yolundan dereye ve Çamoluk karayoluna inen sırt ve kuru dere), Batısı: Çamoluk-Alucra yolu ilçe sınırı olan Çorak tepeden, İngölü yolundan dereye ve Çamoluk karayoluna inen sırtın ve kuru derenin Alucra-Çamoluk yolunu kestiği yer, Güneyi: Kelkit çayını akış istikametinde takiple Çamoluk-Alucra karayolu-Çamoluk yolu ile Alucra yolunun kesiştiği yere kadar.

3- Keşap İlçesi; Doğusu: Demircili, Gülburnu yolu, Kuzeyi: Giresun, Keşap ve Espiye Karayolları üzeri, Batısı:Yolbaşı Gönüllü yolu, Demirciliden gelen Dere, Güneyi: Ömerli, Kaşdibi ve Demircili köyleri.

4- Şebinkarahisar İlçesi (A); Doğusu: Kilisebelen Tepeden başlayarak, Yazlık sırtını takiben Korlan deresi ve Dereköy Köy yolu, yolu takiben Şebinkarahisar-Suşehri Karayolu, Kuzeyi: Çakıllı tepeyi takiple, Büyükarkaç tepe, Guz sırtını takiple Kilisebelen Tepesi, Batısı: Parmak sırtını takiple, Büyükparmak, Yüce, Çakıllı Tepeleri(Sivas il sınırı), Güneyi:Şebinkarahisar-Suşehri Karayolu.

(B)Doğusu: Hasanşeyh Köyü, Kuzeyi: Karaağaç Köyü ve Şebinkarahisar Mahalleleri, Batısı: Şebinkarahisar suyu (Avutmuş çayı), Güneyi: Bayram Köyü-Tekkaya Hasanşeyh köy yolu.

 

29-GÜMÜŞHANE:

Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Merkez İlçe; Doğusu: Bayburt il sınırı Köse ilçe sınırına kadar, Kuzeyi: Gümüşhane-Bayburt Karayolunun Tekke Beldesinin kuzeyinden doğu yönünde sırayla Bahçecik, Harmancık, Arzular, Kabaköy Ballıca Süngübayır Ardıç Sarıçiçek Köyleri Bayburt İl sınırına kadar, Batısı: Gümüşhane-Bayburt Karayolunun Tekke Beldesinden başlayarak karayolunu takiben Pirahmet Köyü Kırıklı köyünden Köse Karayolunu takiben ilçe sınırına kadar. Güneyi: Köse ilçe sınırı.

2-Torul İlçesi (A); Doğusu: Gümüşhane Merkez İlçe sınırı, Kuzeyi: Merkez ilçe sınırından Işık, Dedeli, Gülaçarköy yolunun Köklü yol ayrımına kadar, Güneyi-Batısı: Köklü, Gülaçar yol ayrımından berendi köy yolunun merkez ilçe sınırını kestiği yere kadar,  

(B); Doğusu: Emirler Mahallesinin güneyindeki Gümüştuğ-Torul karayolunu güney yönünde takiben Gümüştuğ Köyü Yıldız Köyünden kuzeybatıya düz hatla Alınyayla Köyü. Kuzeyi: İlecik Alınyayla yolu Batısı: İlecik Kopuz Dağdibi köy yolu, Güneyi: Gümüştuğ Köyünden batı yönünde Kızlarkanlı Tepesi, Dağdibi Köyüne kadar.

3-Şiran İlçesi; Doğusu: Karaşeyh Köyünden güney yönünde karayolunu takiben Ericek, Aşağı Dereçay, Eymür Köy yolunun Kelkit İlçe sınırını kestiği yer, Kuzeyi: Kelkit-Alucra karayolunun Giresun İl sınırıyla, Karaşeyh Köyleri arasında kalan kısım. Batısı: Gümüşhane-Giresun İl Sınırı Güneyi: Gümüşhane-Erzincan İl Sınırı

Devlet/Genel Avlak:

1-Merkez İlçesi (Gümüşhane Merkez Kangel Devlet Avlağı); Doğusu: Kırıklı Köyü Mevkii, Oluk Dere Mevkii, Koğyolu Sırtı (Harşit), Kuzeyi: Koğyolu Sırtı (Harşit), Koyunoğlu M, Ziyaret Tepe Mevkii, Batısı: Ziyaret Tepe Mevkii, Üçkol Köyü (Kelkit-Gümüşhane Karayolu Mevkii), Güneyi: Üçkol Köyü, Gümüşhane-Kelkit karayolu, Kırıklı Köyü Mevkii.

2- Kelkit Ünlüpınar Genel Avlağı; Doğusu; Kırıklı Köyü ve Köse ilçeleri arasındaki Devlet kara yolu Kazantaş köyü ve Köse Dağı Geçidi. Kuzeyi; Yeniköy Köyü ve Kırıklı Köyleri arasındaki devlet karayolu Aşağıalıçlı Köyü Yeniköy ve Kırıklı Köyleri, Batısı; Yeniköy Köyü ve Kelkit İlçeleri arasındaki Devlet karayolu mzen Köyü karayaka Mahallesi, Güneyi; Kelkit ve Köse ilçeleri arasındaki Devlet karayolu Öbektaşı ve Kaşköy Beldeleri.

3- Köse Genel Avlağı; Doğusu; Bayburt İl sınırı Kuzeyi; Köse dağının eteklerini takiben Köse ilçe sınırının Köse yaylasından Bayburt sınırına kadar olan kısım, Köse Yaylası Kabaktepe yaylası, Çimli Dağı Tepesi, Kırklar Tepesi ve Yediler tepesinden Bayburt il sınırına kadar olan kısım. Batısı; Keşişliğin deresinin Bayburt il sınırını kestiği noktadan başlayıp Öbektaşı beldesinin doğusundaki karayolundan Kelkit Köse karayolunu kestiği noktaya kadar Kelkit Köse karayolunun Öbektaşı beldesinden başlayıp Köse merkeze oradan da Köse Gümüşhane karayolunun Köse yaylası mevkiindeki Köse il sınırına kadar olan kısım. Güneyi; Bayburt İl Sınırı.

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Şiran İlçesi; Doğusu; Kuyumcu Sırtı, Kuzeyi; Örenkale Köyü, Batısı;  Koyunbaba Deresi, Güneyi; Ardıçlık Tepe ve Morun Tepe.

2-Köse İlçesi; Kuzeyi: Yuvacık köyü Mevkii. Doğusu: Kara seçenin Deresi Güneyi: Poygun Deresi-Mantar düzü sırtı-Keleşintaşı Deresi arası Batısı: Kilise burnu sırtı

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

1- Şiran-Kuluca Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (05.10.2006 tarih ve 26310 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırlarıdahilinde avlanmak yasaktır.)

 

30-HAKKÂRİ:

Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Yüksekova İlçesi; Doğusu: Ürse Köyü, Yeşiltaş, İkiyakadan Irak sınırına birleştiği hat. Kuzeyi: Kırıkdağ köy sınırından, Ürse Köyüne kadar olan hat. Batısı: Kırıkdağ Köyü sınırından başlayarak güneye doğru Irak sınırına kadar olan Yüksekova ilçe sınır hattı. Güneyi: Yüksekova ilçe sınırı bulunan Irak sınır boyu.

2-Şemdinli İlçesi; Doğusu: Irak sınır noktasından Harran, Üçyani, Ormancık, Aktütün ve Konur Köy hattı. Kuzeyi:Üzümkıran Köyünden itibaren ilçe sınırını takiben Konur Köyünü birleştiren hat. Batısı: Irak sınırı Güneyi: İran sınırını takip eden Irak sınırı.

3-Çukurca İlçesi; Doğusu: ilçe sınırı, Kuzeyi: Çukurca ilçe sınırı ile Çağlayan ve Kavuşak Köyleri. Batısı: Kuru Dere, Kavaklı, Işıklı ve Çukurca Merkez Güneyi: Irak sınırı.

Devlet/Genel Avlak:

1-Sirte Mevkii Hakkâri Devlet Avlağı: Kuzeyi: Üzümcü köyü seyit sırtı. Güneyi: Yığınlı Mahallesi, Kilise kayası. Doğusu: Civaykoçyan sırtı. Batısı: Zap suyu, Derav Mahallesi

 

31-HATAY:

Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Hatay İli Kırıkhan İlçesi; Doğusu: Suriye sınırı, Kuzeyi: Hassa ilçe sınırı, Batısı: Mazmanlı-KaleTepe-Camızkışlası-Yalangoz-İncirlik-Kamberlikaya-Başpınar köy yolları, Güneyi: Başpınar-Sucu köy yollarını takiben Suriye sınırı,

2- Hatay İli Merkez İlçesi; Doğusu: Antakya-Reyhanlı karayolu ile Antakya-Altınözü karayolu kavşağından başlayarak Altınözü karayolu-Kamberli-Kozkalesi köy yolu Kuzeyi: Antakya-Altınözü karayolu ile Antakya-Reyhanlı karayolu kavşağından yolu takiben Antakya’ya kadar Batısı: Antakya’dan Antakya-Yayladağı karayolu- Harbiye-Sofular köy yolu kavşağına kadar Güneyi: Antakya-Yayladağı kara-Sofular-Kozkalesi köy yolu yolu

Devlet/Genel Avlak:

1-Kırıkhan İlçesi Devlet Avlağı; Doğusu: Arılık Tepe güneye takiben Mekerisinin Gediği güneye takiben Düz Tepe güneye takiben Nergisli Burnu güneye takiben Harlı Deresi önce batıya sonra güneye takiben Arpalıburnu Sırtı güneye takiben Hocanınhopuru Mevkii güneye takiben Kalecik Dersi Kuzeyi: Üç Tepeler den önce kuzeye sonra doğuya takiben Loğ Tepe takiben Menteşe Yaylası takiben Çamlı Tepe takiben Arılık Tepe, Batısı: Çobandede Tepeden kuzeye takiben Çağşak Tepe takiben 1795,2 rakımlı Tepe takiben Özergediği takiben Üçmezar Tepe takiben Yelligedik takiben Sivri Tepe takiben Körmenli Tepe takiben Erikli Yayla takiben Tilkili Tepe takiben Üç Tepeler Güneyi: Kalecik Deresinden batıya takiben Göz Tepe batıya takiben Gök Dere Mahallesi batıya takiben Küşne Mevkii batıya takiben Çobandede Tepe.

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Hassa İlçesi; Doğusu: Söğüt köyünden başlayarak köy yolunu takiben Hassa-İslâhiye karayolu takiben Gaziantep il sınırı. Kuzeyi: Gaziantep il sınırı, Batısı: Dörtyol ilçe sınırı, Güneyi: Topaktaş-Çardak yayla yolunu takiben Söğüt köyüne kadar.

Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları:

1-Altınözü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırlarıdahilinde avlanmak yasaktır.)

2-İskenderun-Arsuz Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (05.10.2006 tarih ve 26310 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

 

32-ISPARTA:

Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Aksu İlçesi; Doğusu: Kızıldağ Milli Parkı sınırı, Kuzeyi: Yaka köy merkezinden başlayan asfalt yolunun Kızıldağ Milli Park sınırını kestiği yer, Batısı: Yaka köy merkezinden başlayan asfalt yolu takiple ham yolla devam eden Karacahisar-Yanık asfalt yolunun Sütçüler ilçe sınırını kestiği yer, Güneyi: Sütçüler İlçe sınırı.

2-Atabey İlçesi; Doğusu: Atabey ilçe merkezinden başlayarak, Harmanören asfalt kaplama yolunun Isparta Merkez ilçe sınırını kestiği yer, Kuzeyi: Atabey-Gönen İl yolunun Gönen İlçe sınırını kestiği yer, Batısı: Gönen İlçe sınırı, Güneyi:Isparta Merkez ilçe sınırı.

3-Eğirdir İlçesi (A); Doğusu: Gökçehüyük belde belediyesi merkezinden başlayan Bağacık köyü-Sarıidris belde belediyesi stabile yolu, Kuzeyi: Sarıidris belde belediyesi merkezinden başlayan asfalt kaplama yolun Eğirdir-Gelendost devlet yolunu kestiği yer, Batısı: Eğirdir-Gelendost devlet yolu, Güneyi: Eğirdir-Gelendost devlet yolundan Sorkuncak-Gökçehüyük-Yılgıncak-Bağacık’a giden stabilize yol,

(B);Doğusu: Akdoğan köyünden Yuvalı köyüne giden stabilize yol, Kuzeyi: Kovada kanalından Tepeli ve Akdoğan köylerine giden stabilize yol, Batısı: Kovada kanalı, Güneyi: Kovada Gölü Milli Parkı sınırı,

4-Senirkent İlçesi; Doğusu: Şuhut Afyonkarahisar karayolunun Senirkent Yalvaç devlet yolunu kestiği yerden başlayarak Afyonkarahisar il sınırını kestiği yere kadar, Kuzeyi: Afyonkarahisar İl sınırı, Batısı: Senirkent-Yalvaç devlet yolunu kestiği yerden başlayarak, Uluğbey asfalt kaplama yolunun Afyonkarahisar il sınırını kestiği yere kadar, Güneyi:Senirkent Yalvaç devlet yolu.

5-Sütçüler İlçesi; Doğusu: Sütçüler İlçe merkezinden başlayarak Çobanisa asfalt kaplama yolundan devamla, Beydilli sanat yapısız yolunun Antalya İl sınırını kestiği yer, Kuzeyi: Sütçüler ilçe merkezinden başlayarak Karadiken köyünü devamla Kovada Milli Parkı sınırı, Batısı: Eğirdir-Sütçüler ilçe sınırı, Güneyi:Isparta-Burdur ve Isparta-Antalya İl sınırı.

6-Uluborlu İlçesi; Doğusu: Senirkent ilçe sınırı, Kuzeyi: Afyonkarahisar il sınırı, Batısı: Keçiborlu ilçe sınırı,Güneyi: Keçiborlu-Uluborlu-Senirkent devlet yolu.

7-Keçiborlu İlçesi; Doğusu: Kılıç-Senir asfalt yolu, Kuzeyi: Kılıç-Senir asfalt yolunun Kuyucak-Kılıç stabilize yolunu kestiği yer, Batısı: Kuyucak-Kılıç stabilize yolunu, Güneyi: Senir-Çukurören stabilize yolu.

8-Yalvaç İlçesi; Doğusu: Yalvaç-Konya sınırı, Kuzeyi: Yalvaç-Afyonkarahisar sınırı, Batısı: Yalvaç-Şarkikaraağaçkarayolunu takiben Yalvaç ilçe merkezinden Sücüllü Kasabası, Bağlarbaşı köyü, Çamharman köyü ve yarıkkaya köyünden Afyonkarahisar İl sınırına kadar uzanan yol, Güneyi:  Yalvaç-Şarkikaraağaç karayolundan Bağ konak köyü istikametinden Konya Akşehir ilçesine giden karayolu.

9- Şarkîkaraağaç İlçesi; Doğusu           :Şarkîkaraağaç ilçe merkezinden Çiçekpınar-Fakılar-Çeltek-Armutlu asfalt yolundan Belceğiz Köyüne uzanan Stabilize yol, Kuzeyi: Gelendost-Yalvaç ilçe sınırı ve bu sınırın Isparta-Konya karayolundanŞarkikaraağaç ilçe merkezine uzanan karayolu boyunca, Batısı: Gelendost-Eğirdir ilçe sınırı, Güneyi: Eğirdir ilçe sınırından başlayarak Belceğiz köyüne ve Yenişarbademli- Şartkikaraağaç asfalt yolunu kestiği yer.

10- Gelendost İlçesi; Doğusu: Şarkikaraağaç ilçe sınırı, Kuzeyi: Isparta-Konya karayolunun Yalvaç ilçe sınırını kestiği yer ilçe merkezine uzanan karayolu boyunca, Batısı: Isparta-Konya karayolu boyunca, Güneyi: Hacılar köyünden Şarkikaraağaç-Yenicekale köyüne giden stabilize yol.

Devlet/Genel Avlak:

1- Gönen-Güneykent Devlet Avlağı; Doğusu: Isparta-Keçiborlu devlet yolunu kestiği yerden başlayarak İğdecik asfalt yolunun Uluborlu ilçe sınırını kestiği yer, Kuzeyi: Uluborlu ilçe sınırı, Batısı: Keçiborlu ilçe sınırı, Güneyi: Isparta-Keçiborlu-Dinar devlet yolu.

Örnek Avlak;

1- Aksu Örnek Avlağı; Doğusu: Tavşancılı Tepe, Kurtca Tepe, Yellibel Tepe, Şimşirli Tepe, Kuzeyi: Aksu Yenişarbademli karayolu, Batısı: Ürkmez Tepe, Molla Tepe, Çal Tepe, Topaç Tepe, Güneyi: Elmaağacı Tepe, Ağasar Tepe, Çatalçam Tepe.

2- Merkez Bozanönü Örnek Avlağı: Doğusu: Isparta- Afyonkarahisar devlet yolu, Kuzeyi: Tavukçu sırtının, Isparta- Afyonkarahisar devlet demiryolunu kestiği yer, Batısı: Kırtepe sırtı eteklerinden tapulu ziraat alanları sınırından başlayarak, serkaya madenciliğin ruhsat alanı sınırından sivriçalı tepe etekleri, seyrekler tepe etekleri, katlık sırtı etekleri, Acıpayam sırtı eteklerini takip ederek Isparta – Afyonkarahisar devlet yolunu kestiği yere kadar, Güneyi: Künür mahallesini, Bozanönü – Isparta yoluna bağlayan patika yolun kırtepe sırtı eteğini kestiği yer.

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Gönen İlçesi; Doğusu: Atabey ilçe sınırı, Kuzeyi: Uluborlu ilçe sınırı, Batısı: Gönen-Kızılcık asfalt kaplama yolunu takiben Çatak göletinin kenarından Belkavak Deresinin Uluborlu ilçe sınırını kestiği yere kadar, Güneyi: Gönen-Atabey devlet yolu.

 

33-MERSİN:

Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Gülnar İlçesi (A); Doğusu: Gülnar-Büyükeceli asfaltı Kırıkköprüye (Çataldeğirmeni) kadar doğu istikametinde düz bir hatla Yancak Kayası- Kertil Kayası-Kavaklıca Pınarına, oradan düz hatla Meydancık Kalesine ve Emirhacı Köyü yoluna ve Emirhacıdan Beydilliye giden asyfalt yoldan Beydilli Köyüne, oradan Dökük Tepesi- Kükürt Tepesi-Kesmelinin Tepe-Göktaş Tepesine, oradan Kırıkköprü Mvk (Çataldeğirmeni) Gülnar-Büyükeceli asfaltıa, Batısı: Domuzçökeği Tepesinden düz bir hatla Sandalbeleni Tepesine, oradan Konurgediği Mh. ve Kocayalak Tepesine, Şahinlik Tepesine, Keli Ttepesine, Çamiçi Tepesine ve Çukur Yolu mvk ile Hacıkerim Tepesine, oradan Menekşe Mağarasına, Güneyi: Büyükeceli-Gülnar asfaltının Tepe Köyü yol kavşağından batı istikametinde Yanaltaş Tepe- Gölkaya Tepe ve eski Yanışlı Köyüne, oradan Güneybatı yönünde ana sırtı takiben Düzbelen Tepeye, oradan Kuzeybatı yönünde sırtı takiben Kuru dere ile Sipahili ile Kızılinili Deresinin kesiştiği noktaya ve derenin batısındaki Domuzçökeği Tepesine.

(B); Doğusu: Ardıçpınarı Köyünden Gülnara giden asfaltın Kargıcak deresi ile kesiştiği yerden başlayarak Kuzey istikametinde dereyi takiben Gülnar-Köseçobanlı asfaltına kadar, Kuzeyi: Kargıcak deresinin asfaltı kestiği noktadan başlayarak batı yönünde Gülnar-Köseçobanlı yolunu takiben Taşoluk Köyü yol ayrımına ve yolu takiben Bayraklı Mahallesine kadar,Batısı: Bayraklı Mahallesinden doğu yönünde stablize yolu takiben Bülbülün tarla mevkiine, Güneyi: Bülbülün tarlası mevkiinden doğu istikametinde stablize yolu takiben asfalt yola, oradan yolu takiben Ardıçpınarı Köyüne, devamla yol ile Kargıcak deresinin kesiştiği yere kadar.

2- Aydıncık İlçesi (A);Doğusu: Aydıncık Gülnar asfaltının Hacıbahattin Köprüsünden başlayarak ana yoldan Teknecik yol ayrımına kadar, Kuzeyi: Teknecik istikametinde asfalt yolu takiben Yeniyörük Köyü Arpalık Mahallesine giden yolu takiben Güllük Deresine kadar, Batısı: Güllük Deresini batı istikametinde kesen ana sırtı batıya doğru takiben Örs Tepesine ve oradan Kuytubucak Deresine ve dereyi takiben Kuytubucak Deresinin Duruhan Gölbucağından gelen Kapız Deresi ile birleşim noktasına kadar, Güneyi: Kuru Dere ile Kapız deresinin kesiştiği noktadan başlayarak Kapız Deresini takiben HacıbahattinKöprüsüne kadar.

(B); Doğusu: Yenikaş yolundan Örendüzüne giden yolu takiben Örendüzüne ve oradan orman yolunu takiben Hasancık Mahallesine kadar. Kuzeyi: Hasancık Yağrat yolunu takiben Yağrat Mahallesine ve oradan batı yönünde İskan sırtını takiben Karadere Mahallesine, Batısı: Karadere Mahallesinden Güney istikametinde Gözsüzce yolunu takiben Akdenize kadar,Güneyi: Akdeniz.

3-Anamur İlçesi; Kuzeyi: Çandır alanından Çopurlu yaylasına giden yoldan Beşoluk yaylasını takip eden yol,Batısı: Beşoluk yaylasından Belikçal dağına giden yoldan Havsa Yaylasına giden yol, Güneyi: Havsa Yaylasından Şabanoluk Yaylasına giden yoldan Demiroluk Yaylasına takip eden yoldan Demiroluk Yaylasına, Doğusu: Demiroluk yaylasından Akpınar yaylasına, oradan çandırın alanına giden Anamur-Ermenek ana asfaltı.

4-Silifke İlçesiDoğusu-Batısı-Güneyi: Akdeniz, Kuzeyi: Tahtı Koyundan (Barbaros Boğazı) başlayarak batı istikametinde Akdereyi takibederek devamındaki kuru derenin Mersin-Antalya ana asfaltına, oradan batıya doğru yolu takip ederek Yeşilovacık balıkçı barınağına kadar.

5-Erdemli İlçesi; Kuzeyi : Asmalı mevkiinin doğusundan, dereden doğuya doğru orman yoluyla Hacısalih Mahallesine, kuzeydoğuya doğru köy yolunu takiple Tapureli Köyü,  Kuzeydoğuya doğru köy yolunu takiple Küstülü Köyü, Köy yolunu takiple Yeniköy Mah., içinden doğuya Kapaklı Mah. Giden yolu takiple Durağanlı Tepeye, Doğuya doğru düz hatla Karahalil Deresini geçerek orman yoluna, yolu takiple Orman Tepe Önündeki Kargagediği-Almalı Dere Köy yoluna, kuzey yönünde Erdemli-Güzeloluk karayoluna, Kargadiği, Kargagediği Tepe, Avgadı Deresi, dereyi güney doğu yönünde takiple Sudökülen Dere, takiple Alata Deresi, Doğusu:  Sudökülen Deresinin Alata Deresi ile kesiştiği noktadan Alata Deresini takiple güneye doğru inilerek Topallar Deresi ile kesiştiği noktaya, Güneyi: Topallar Deresinin Alata Deresi ile kesiştiği noktadan Topallar Deresini güneybatıya doğru takiple Gücüş Köyü eski yerleşim yerine, Buradan Köy yolunu takiple Erdemli-Güzeloluk karayoluna, karayolunu takiple güneye doğru Kayacı-Limonlu yolu kavşağından bu yolu takiple Bahçebaşı Mahallesinden Mergin Deresine (Kayacı Deresi), dereyi kuzeybatı ve batı yönünde takiple Karayapılı Kayası, Taşgeçit Mah., Araplı Çukurunun güney kısmından Dereçukuru Deresinin Mergin Deresi ile birleştiği yere (Kızılgeçit-Sömek yolu), Batısı :Dereçukuru Deresinin Mergin Deresi ve Kızılgeçit-Sömek yolu ile birleştiği yerden Mergin Deresinin devamı olan Efrenk Deresini Kuzeye doğru takiple, devamı Kestelçayı Dereyi kuzey ve kuzeydoğu yönünde takiple Asmalı mevkiinin doğusuna.

6-Tarsus İlçesi (A)Doğusu: Eski Kulak köyü DSİ pompasından başlayıp nehrin güney yönde ulaştığı hat, Kuzeyi:Yeniköy harabelerinden başlayarak hergele yolunun Karabucak kanalını kestiği noktadan, Eski Kulak köyü DSİ pompası, su kanalı takiben Berdan nehrine ulaştığı hat. Batısı: Adanalıoğlu kanalının Yeniköy harabelerinden denize ulaştığı hat. Güneyi: Akdeniz.

(B); Doğusu: Keşbükü köprüsünden başlayarak kuzey yönde dereyi takiple Isıkdere ve Topaktaş mevkiinden başlayan orman yolunu takiple Kisecik köyüne. Kuzeyi: Kisecik köyünden başlayarak batı yönünde asfalt yolu takiple Kaklıktaşı köyüne. Batısı: Kaklıktaşı köyünden başlayarak güney yönünde asfalt yolu takiple Taşçılı köyüne, oradan yolu takiple Çiriştepe köyüne. Güneyi: Çiriştepe köyünden başlayarak doğu yönünde asfalt yolu takiple Cinköy’üne. Oradan doğu yönde stabilize yolu takiple Ulaş köyüne. Oradan Tarsus-Çamlıyayla yolunu takiple Keşbükü Köprüsün kesiştiği hat.

7- Mut İlçesi; Güneyi-Doğusu: Mut- Ermenek Yolu. Kuzeyi: Mut Ermenek yolundan Hacıilyaslı Alaçam Bozdoğan köy yolu, Batısı: Bozdoğan, Ilıca, Tekneli, Çamlıca köy yolunun Mut Ermenek karayolu ile kesiştiği yer.

Devlet/Genel Avlak:

1-Anamur İlçesi-Sugözü Devlet Avlağı; Doğusu: Şahinlikkayaları Mevkiindeki Çaltıbükü Orman İşletme Şefliği ile Bozyazı Orman İşletme Şefliğinden Kaş Yaylası, Kaş Yaylasından Abanoz istikametine giden Ermenek yolunu takiben Suolmaz Mevkii, buradan Şıhardıcı alanı Mevkine Kuzeyi: Şıhardıcı alanından Sumaklıtaş Sırtından Yağcıgölü alanına, buradan Evcialanı yaylasına giden yolu takiben Çarşlı Tepeye, buradan sırtları takiben Boz Tepeye, Boz Tepeden Koyunalanının kuzeyindeki Kartal Tepeye, Kartal Tepeden Çatalkayağı Mevkine, buradan Serinkatran Tepeye, buradan Kesmece Yaylasına, buradan Egelerkoni Tepeye, Sırtları takiben Tantıryalağı Mevkiine, Sırtları takiben Düğünalanıyalağı Mevkinin güneyine, Sırtları takiben Karadelik Mevkiine, Sırtları takiben Dikencik Yaylasının kuzeyindeki sırtlar Batısı: Teniste Yalağı Mevkiden Teniste Deresini takiben Akkaya Tepeye, Akkaya Tepesinden Mamardi Tepesine, Mamardi Tepeden Kolfal Tepeye, Sığırüstü sırtlarını takiben Güngören Deresini birleştiren hat. Güneyi: Güngören Deresinden Akçaalanüstü Tepeye, buradan Ebistan Dereye, Yukarıdere Mahallesinden Tilkicek Pınar Mevkiine, Sırtları takiben Karacayokuş Tepeye, buradan Derebağı Deresini takiben Gökçelerkaya Tepeye, Körpe Mahallesini takiben Havzalı Tepeye, buradan Enişbükü Mahallesine, buradan Buladan Tepeye, buradan Çaltıbükü ve Gökçesu İşletmesi Sınırlarını takiben Sakartaş Tepeye, buradan Domuzuçtuğu Tepeye, buradan Belensazak Mahallesinin kuzeyini takiben 884 rakımlı Tepeye, buradan Yarendede Tepesine, sırtları takiben 848 rakımlı Sarıtaş Tepeye, Karayokuş sırtlarını takiben Dragon Çayına, Dragon Çayını takiben Sarıağaça, buradan Karataş Tepeye, buradan Akkaya Mevkiine, buradan Gölcük Tepenin kuzeyinden Ortakonuş Sırtlarını takiben Bozyazı İşletme sınırına birleşen hat.

Örnek avlak Olarak Ava Yakalanan Sahalar:

1-Silifke Nergizlikaya Örnek Avlak Sahası; Doğusu: BahçeDeresi, Şehitlik, Barbaros Anıtı, Kuzeyi: Göksu Irmağı, Batısı: Gedikdağı, Gökbelen Tepesi arası, Güneyi: Kabasakızlık, Bağcağız, BahçeDeresi.

2-Mut Dandi Örnek Avlak Sahası; Doğusu: Kıztaşı Mevkii, Arnavuttaşı Sırtı ve Mut-Dağpazarı köy yoluna bağlanan orman yolu ve Mut-Dağpazarı köy yolu. Kuzeyi: Mut-Dağpazarı köy yolunu Boncuk Tepeye bağlayan sırt, Boncuk Tepe ve Boncuk sırtı, Batısı: Boncuk sırtını takiben Cevizliin Mevkii, Karainkapızı Dere ve Karanlık Dereyi takiben, Ayvacık Mahallesini Ömerağa orman deposuna bağlayan orman yolu, Güneyi: Ömerağa orman deposundan başlayan ve eski Burunköy yerleşim yerini takiben, Yarıkkaya, Öküzini sırtı ve Kıztaşı Mevkiine giden orman yolu.

3-Anamur Çaltıbükü Örnek Avlak Sahası; Doğusu: Sugözü Deresine inen sırttan başlayarak, güneye doğru Sugözü Deresinin Boğuntu Deresi ile birleşerek Anamur(Dragon) Çayını takiben, Karayokuş sırtına Sarıtaş Tepeyi bağlayan sırt,Kuzeyi: Kızılçukur Sırtı, Batısı: Kızılçukur Sırtından güneye doğru, Kızıl Çukur Mevkiini ve Hoca Tepesini bağlayan sırtların devamı ile Sarısu Deresi ve takip eden sırtın Sakartaş Tepeyi takiple Domuzuçtuğu Tepede sona eren sırtlar, Güneyi:Domuzuçtuğu Tepesi Sarıtaş Tepeye bağlayan ve Gökçesu İşletme Şefliği sınırını takip eden sırtlar.

4-Tarsus İledin Örnek Avlak Sahası; Doğusu: Cehennem Deresini takiple Keher Kayası Tepesine, güney yönde takiben Kisecik Köprüsüne. Kuzeyi: Cehennem Deresini takiben sahanın doğu sınırıyla çevreleyen alan. Batısı: Çakmak Mevkiinden kuzey yönde Küçük Çakmak Deresine, Eğri Dereye Dereden orman yoluna inerek Aktepe Mevkiinden bölme sınırlarını (102, 103, 105 nolu bölme) takiben Cehennem Deresi Güneyi: Kisecik Köprüsünü takiple Gürlevik Mevkii, Çevlik Mahallesi sırtından anayolu takiple, Hesbek Mevkiine batı yönde takiple Çaltıburun Mevkiine, takiben Pazar Gediğinden yolu takiple Çakmak Mevkiine

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Ava Yasaklanan Sahalar:

1-Gülnar İlçesi Gevendağı Kınalı Yerleştirme Sahası; Doğusu: Kalabak Mevkiinden kuzeye doğru asfalt boyunca Arıkuyusu Köyü Kuzeyi: Arıkuyusu Köyünden batıya doğru kara yolu boyunca Örtülü Köyü, Kurbağa Köyü. Batısı:Kurbağa Köyünden güneye doğru afsal boyunca Üçoluk Köyü. Güneyi: Üçoluk Köyünden doğuya doğru asfalt boyunca Çukurasma Köyü Kalabak Mevkii.

2- Bozyazı İlçesi; Doğusu: Ardıç Tepesinden Dişbudak Alanına, Dişbudak Alanından Öksüzyurt Mevkiine, Kuzeyi:Kocataş Tepesinden karagöl gediğine, Karagöl Gediğinden Ardıç Tepesine, Batısı: Sülmen Tepesinden kuzeye doğru Bozyazı-Anamur ilçe sınırını takiben Kocataş Tepesine Güneyi: Sülmen Tepesinden doğuya doğru.

3- Silifke İlçesi Mara Kınalı Yerleştirme Sahası; Kuzeyi: Çatal koyak Mevkiinden kuzey doğuya doğru Musacık Ku, Akpınar Mevkii, Kuzucu, Keklik pınarı, buradan güney doğuya doğru Aksufat Deresi boyunca Kirlan çeşmesi, Elbizlik kayası, Değirmen yıkığı, Kızılçavşak pınarı, Çakıllı Pınar. Doğusu: Çakıllı Pınardan Güneye doğru Aksufat Deresi boyunca Bahşişlerinkuyu, Sarıaydın köyü, Gelinuçtuğu yer. Güneyi: Aksufat Deresindeki Gelinuçtuğu yerden batıya doğru Kızılen Deresi boyunca Kızılen alanı, Bozarmut Mevkii, Karakütüklü alanı, Kocaoluk Silifke asfaltı, buradan güney batıya doğru asfalt yol boyunca Hotamış alanı, Karık alanı, Karahavlu Mevkii, buradan asfalt yoldan ayrılıp batıya doğru Çokumharman, Maşat alanı, Körşarnıç Tepesi, Kurt ovası. Batısı: Kurt ovasından kuzeye doğru Namaz gediği, Akpınar Mevkii, yeniçıktıkuyu Mevkii, Frenk alanı, buradan kuzeye doğru asfalta kadar uzanan toprak yol, asfalttan yine kuzeye Bağcağız Mevkiine giden asfalt yol, Üzümcükboğazı Deresi buradan yol boyunca kuzeye doğru Kemikli kuyu, Istırganlı kuyu, Göl koyok, Ağzıyukarıini Mevkii, Aşağımürşit kuyu, buradan kuzey doğuya doğru yolu takiben Mürşidinalanıboğsakini, Alanboğsak yaylası, Alanboğsak kuyu, Araburun Tepesi, Çatalin, Hanini, Hatibinini, Çatalkoyak.

4-Tarsus İlçesi İnköyü Köyü Havzası Yerleştirme Sahası; Doğusu: 1303 rakımlı İkitaş Mevkiinden başlayarak Sarıçoban Mevkisine, oradan Tekeyaylsı Tepesine, oradan sırtı takiple Karaziyarettepe ve Eğcik Gediğine Kuzeyi: Eğcik Gediğinden başlayarak Tespilisekiye Batısı: Tespilisekiden başlayarak, Andızlıkorum Kayasına oradan sırtı takiple Yelligedik Tepesine Güneyi: Yelligedik Tepesinden başlayarak Çıkrıcak Mevkiine oradan Elmalıkoyak Mevkiine oradan başlama noktası olan 1303 rakımlı İkitaş Mevkii arasında kalan alan.

5-Toroslar İlçesi; Kuzeyi: Değirmendere Güzelyayla yol ayrımından batıya doğru yolu takiben Güzelyayla beldesine, oradan yolu takiben Yukarı Kızılbağ mevkiiinin Mersin Arslanköy ana yoluyla birleştiği yere kadar olan yol, Doğusu: çamlıdere mevkiinde bulunan Arslanköy sapağından kuzeye doğru sırası ile Dalakderesi-Sarnıç-Darıseki-Gözne-Ayvagediği beldesini takiben Değirmendere-Güzelyayla yol ayrımına kadar olan asfalt yol. Güneyi: Haçgediği-Kayrakkeşlik yol ayrımından doğuya doğru giden Çamlıdere mevkiinde Arslanköy yol ayrımına kadar olan yol, Batısı: Mersin-Arslanköy yolunun birleştiği Yukarı Kızılbağ mevkiinden güneye doğru Tekiroluk yol ayrımından Yenköy-Aladağ-Haçgediği yollarını takiben Kayrakkeşlik yol ayrımına kadar olan yol.

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

1-Tarsus Kadıncık Vadisi Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

2-Mut Kestel Dağı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

3-Çamlıyayla-Cehennem Deresi Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (05.10.2006 tarih ve 26310 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

4-Hisardağı ve Gedikdağı çevresi Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (05.10.2006 tarih ve 26310 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

5-Tarsus Hopur-Topaşır Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (05.10.2006 tarih ve 26310 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

 

 

34-İSTANBUL:

Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Büyükçekmece İlçesi; Doğusu: Marmara Denizinden Büyükçekmece ilçe sınırını takiben TEM otoyolu Hadımköy Kavşağı; Kuzeyi: Hadımköy Kavşağından TEM otoyolunu takiple Büyükçekmece ilçesi mülki hudutları; Batısı: TEM otoyolunun Büyükçekmece ilçe sınırını terk ettiği yer ile Marmara Denizi arası; Güneyi: Marmara Denizi.

2-Küçükçekmece İlçesi; Doğusu: Küçükçekmece ilçesinin E-5 deki merkezinden gölün doğusunu takiben karayoluyla Altınşehir ve oradan da TEM otoyoluna bağlanan asfalt yol, Kuzeyi: TEM otoyolu, Batısı: Avcılardan Yakupluya devam eden E-5 karayolunu Esenyurt ve TEM otoyoluna bağlayan asfalt yol, Güneyi: E-5 karayolu.

3-Adalar İlçesi; Tüm adalar ava yasaklanmıştır.

4- Çatalca Terkos Durusu Bölgesi; Doğusu; Germe Durusu takiben Karadenize ulaşan asfalt yol. Kuzeyi;Karadeniz Batısı: Karacaköyden kabataş tepeyi takiben Karadenize uzanan hat. Güneyi: Yazlık köyünden Terkos gölü kenar yolunu takiben Çanaktepeye oradan da Çelepköye Hisarbeyli Ormanlı Karacaköye uzanan yol.

Örnek Avlak;

1-Darlık Kanatlı Örnek Avlağı; Doğusu: Darlık Barajı, Kuzeyi: Eski Şile asfaltından Darlık Köyü Ulupelit Köyü sınırından Darlık Barajına giden asfalt yol, Batısı: Eski Şile asfalt yolu Güneyi: Tekke Köyünden gelen ve Yeni Darlık Köyüne bağlanan asfalt yol

Özel Avlak:

1- Turkuaz (Paşaköy) Özel Avlağı: Doğusu: Çam Tepesinden Kaymaz Deresi sırt yolunu takiple Ömerli. Batısı:Ömerli barajı havza sınırından Ayazma Tepe ve Daracıkatırı Deresini takiple Kıymethoca Bahçeleri Mevkii yoluna, Kuzeyi:Kayalı Dere devlet ormanı yolunu takiple Çam Tepesine, Güneyi: Ömerli barajı havza sınırı

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

1-Sarıyer Feneryolu Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

2-Çatalca, Yalıköy (Çilingoz) Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

 

35-İZMİR:

Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Beydağ ilçesi; Doğusu: Nazilli İlçe Sınırı Kuzeyi: Kiraz İlçe Sınırı Batısı: Beydağ Kiraz Karayolu Güneyi: Nazilli İlçe Sınırının Yavansuyu Köy Yolunu Batıya Doğru takiple, Eğridere Köyü, Yukarı Aktepe Köyü, Beydağ Kiraz Karayolunun birleştiği yere kadar,

2-Karaburun ilçesi; Kuzeyi-Batısı-Doğusu: Ege Denizi, Güneyi: Ege Denizi, Hamzabükü Mahallesi köy yolunu takiple Sarpıncık, Haseki, Yeni Liman, Bozköy, Bozköy yol ayrımından itibaren Karaburun karayolunu takiple Mordoğan, Ege Denizi ile birleştiği yere kadar,

3-Kemalpaşa ilçesiDoğusu: Manisa İl sınırı, Kuzeyi: Kemalpaşa-Yiğitler-Turgutlu yolu, Batısı: Bayındır ilçe sınırının Alankıyı köy yolu birleştiği yerden kuzeye doğru köy yolunu takiple Yeni Kurudere, Yiğitler köyü ve Kemalpaşa-Yiğitler-Turgutlu yoluna birleştiği yere kadar, Güneyi: Bayındır İlçe sınırı,

4-Kiraz ilçesi; Doğusu: ,Mavidere köy yolunu takiple Derebaşı, Nazilli İlçe Sınırı Kuzeyi: Umurcalı Kavşağından köy yolunu doğuya doğru takiple Umurcalı, Yeniköy, Haliller, Mavidere‘ye kadar, Batısı: Beydağ Kiraz Karayolu, takiple Umurcalı kavşağına kadar, Güneyi: Beydağ İlçe Sınırı,

5-Menemen ilçesi; Doğusu: Manisa il sınırı Kuzeyi: Menemen- Manisa karayolu Batısı: Menemen- Manisa karayolundan Göktepe köyü takiben çiğli ilçe sınırı Güneyi: Karşıyaka İlçe sınırı

6-Ödemiş ilçesi (A); Doğusu: Birgi – Ovacık yolu, Kuzeyi: Gölcük- Ovacık yolu, Batısı: Ödemiş- Gölcük yolu nu takiben Leblebiciler tepe Güneyi: Birgi- Ödemiş Yolu.

(B); Doğusu: Beydağ İlçe sınırı Kuzeyi: Çamlıca Köyü Köy yolunu takiple Bozcayak –Ovakent- Bademli Köy kavşağından Yukarı Tosunlar Köyü -Emirli Köyü –Beydağ İlçe sınırına kadar Batısı: Çamlıca Köyünden Güneye doğru köy yolunu takiple Küre, Küçükören, Hamamköy, Çayköy-Aydın İl sınırı Güneyi: Aydın İl sınırı,

7-Selçuk ilçesi; Doğusu: Selçuk kuşadası karayolu ayırımından takiple çamlık köyü ve gökçealan yolu Kuzeyi: Selçuk kuşadası karayolu Batısı-Güneyi: Kuşadası sınırı.

8- Foça –Menemen- Çiğli -Karşıyaka İlçesi (Gediz Deltası Sulak Alanı); Gediz Deltası Sulak Alanı, Ramsar Alanı, YHKS.

Yasaklama gerekçesi; Avlaklarda Yaban hayvanlarının Popülasyonunun azalması, sahanın Uluslararası öneme sahip Ramsar Alanı olması, Sulak alan içerisinde 8000.Ha. lık Homa Dalyanı Yaban Hayatı Koruma Sahasının olması.

Gediz Deltası Sulak Alanı; Doğusu: Karşıyaka ilçesi Mavişehir semtinin batısında kalan eski Gediz nehir yatağının Ege Denizi ile birleştiği yerden kuzeye doğru nehir yatağını takiple İzmir Çevre yolu, takiple Sasalı Yol ayrımından itibaren karayolunu takiple Sasalı Köyü, Çamaltı Tuzlası girişinden itibaren tahliye kanalı, Süzbeyli kanal kenarı köy yolunu takiple Süzbeyli Köyü, Tuzçullu Köyü, köy yolunun Seyrek Köyünden gelen ana tahliye kanalı ve asfalt yol ile birleştiği yerden itibaren kuzeye doğru tahliye kanalı ve toprak yol takiple, Salıburnu Tepe, Değirmen Dağı Tepe, Koca Tepe, Elmacık Tepe, Sazlı Gölün kuzeyinden Kırdenize giden tahliye kanalının birleştiği yol, yolu takiple Karpuzcu Çiftliğine kadar, Kuzeyi:Karpuzcu Çiftliği, Kozluca Seddini (Taşbekent) takiple DSİ pompası, kuzeye doğru kanalı takiple Sazlıgöl tarafından gelen tahliye kanalının birleştiği yerden itibaren Gediz Nehri, kuzeye doğru mıcır tarla yolu, DSİ pompası, Kör Gediz üzerindeki Köprü, güney batı istikametinde Kör Gedizin deniz ile birleştiği yere giden toprak yol ve Ege Denizi,

Batısı-Güneyi: Ege Denizi,

Devlet/Genel Avlak:

1-Menderes İlçesi Gümüldür Devlet Avlağı; Doğusu: Tahtalı Barajı, Köprübaşı Mahallesi takiple Seferihisar’dan Kuşadası’na bağlanan yol,

Kuzeyi: Gölyaka Tepe, Güllük Tepe, Alimolla Tepe, Çubuklu Tepe, Kaplankaya Tepe, Öksüzölen Tepe, Gülalan Tepe, Tahtalı Barajı, Batısı: Karataş Tepesi, Kızılcaağaç Tepesi, Köşk Tepesi, Koyuklu Tepe, Dikmendağı Tepe, Küçükdikmen Tepe, Güneyi: Ege Denizi.

2- Menderes İlçesi Çakaltepe Devlet Avlağı; Doğusu: İnbaşı Tepe, Yolinen Tepe, Yüksek Tepe, Kocadindağ Tepe, Gukguk Tepe, Kaplankaya Sırtı, Çatalkaya Tepe, Burçak Tepe, Kemikli Mahallesi, Kuzeyi: Menderes-Torbalı demir yolu, İntepe, Gugukdağı Tepe, Tekmezar Tepe, Batısı: Tahtalı Barajı, Eski Bulgurca-Ahmetbeyli yolu, Güneyi: Ege Denizi

3- Menderes İlçesi Özdere Devlet Avlağı; Doğusu: Tahtalı Barajı, Eski Bulgurca-Ahmetbeyli yolu, Kuzeyi:Menderes-Gümüldür, Menderes-Ahmetbeyli yolu arası, Batısı: Tahtalı Barajı, Köprübaşı Mahallesi takiple Seferihisar’dan Kuşadası’na bağlanan yol, Güneyi: Ege Denizi.

4- Torbalı İlçesi Torbalı Devlet Avlağı; Kuzey: Değirmendere Deresini batıya takiple Abdurrahman Dağı Sırtının Güney yamacından Buğdaycık Deresinden Orman yolu takiple Zeybekmezarlığı mevkisinden Akçam Tepe, Karlık Tepeden Mazılı Tepeye giden yol. Güney: Kalabak Kayası, Beşparmak Dağı Tepe, Almanoğlu Zeytinliği mevkiinden Korna Tepesine giden yol Doğu: Mazılı Tepeden Gemikaya mevkii, Çırpılı Tepe Orman yolunun Dağtekke Kurtgediği yol ayrımından Güneye Orman yolunu takiple Günlük Tepe Kalabak Kayası arasındaki yol. Batı: Korna Tepeden Helvacı-Ormanköy Yolunun Karakızlar Köyüne giden yolu takiple Değirmen deresiyle kesiştiği yer.

Örnek Avlak;

1-Çeşme-Zeytineli Örnek Avlağı; Doğu: Zeytinli vadisi (Köytokatı tepe-Tarasut Tepe-Çidem Tepe-Ege Denizi)Kuzeyi: Aşağıalişar ovası (Yapıntı duvar mevkii-Köytokatı Tepe) Batısı: Ege Denizi-Dümbelek Damları- Yapıntı Duvar Mevkii, Güney: Ege Denizi (Böğürtlen adası plana dahil edilmemiştir.)

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Ava Yasaklanan Sahalar:

1-Ödemiş İlçesi; Doğusu: Leblebiciler Tepe, Bayırlı Köyü, Gölcük yolu, Kuzeyi: Ödemiş-Gölcük yolu, Batısı:Erenler Tepe, Çağlayan Köyü ve Dolaylar Köyü, Güneyi: İncirlipınar Mah, Zeytinlik Mahallesi.

2- Tire İlçesi; Doğusu: Armutlu köyü, Topalak Köyü, Köle Tepesi, Kuzeyi: Balıkayası Tepesi, Kocaağız Tepesi,Batısı: Teke sivrisi tepesi, Hacı Gediği, Güneyi: Uzgür Çayı.

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

1-Bayındır Ovacık ve Arpadağ Ormanları Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: 05.10.2006 tarih ve 26310 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

2-Şelçuk-Gebekirse Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: 05.10.2006 tarih ve 26310 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

 

36-KARS:

Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Merkez İlçesi; Doğusu: Kars İli ile Mağaracık Köyü arasındaki Köy yolu Kuzeyi: Kars İle Paşaçayır Mahallesi arasındaki Devlet kara yolu Batısı: Kars İli ile Karacaören köyü ve Azat Köyü arasındaki Köy yolu. Güneyi: Azat Köyü ile Mağaracık Köyü arasında kalan Köy yolu.

2-  Sarıkamış İlçesi; Doğusu: Sarıkamış İlçesi Kızıl çubuk Köyü arası giden Çatak Köyüne kadar giden Devlet Karayolu takiben Çatak Köyü, Kızılçubuk Köyü arasında Milli Parkların başladığı noktaya kadar giden köy yolu. Kuzeyi: Erzurum İl Sınırı Batısı: Handere Köyü ile Köroğlu Köy arası Köy Yolu Güneyi: Sarıkamış İlçesi, Handere Köyü arası Devlet Karayolu.

3- Selim İlçesi: Doğusu: Ortakale Köyünden Tuzluca köyüne giden köy yolu. Kuzeyi: Ortakale Köyünden Hasbey Darboğaz Yeniceye giden köy yolu. Batısı: Eskigeçit köyünden Yenice köyüne giden köy yolu. Güneyi: Eskigeçit köyünden Kekeç köyüne, oradan da Tuzluca köyüne giden köy yolu.

4- Kağızman İlçesi; Doğusu: Serveren Köyü-Alataş Mahallesi-Dibekkaya Köy yolu Kuzeyi: Sağbaş Köyü-Mirakomu-Güven Mahallesi arasında kalan Köy yolu. Batısı: Evyapan Köyü ile Yolkorur Köyü arasında kalan Köy yoluGüneyi: Aşık Dede Tepe ile Drapenek Yaylası-Kapu Dağı Hattı.

5- Susuz İlçesi; Doğusu: Susuz İlçesi Merkezi, Kuzeyi: Kırçiçek Köyü, Ermişler Köyü, İncilipınar Köyü arasında kalan Köy yolu Batısı: Doyumlu Köyü, Küçükçatak ile Keiçili Köyü arasında kalan Köy Yolu Güneyi: Çığrıklı Köyü ile Susuz İlçesi arasında kalan Köy Yolu.

6-Arpaçay İlçesi; Doğusu: Telek Köyü ile Melik Köyü arası Köy Yolu Kuzeyi: Melik Köyü ile Taşbaşı Köyü arası Köy Yolu Batısı: Arpaçay İlçesinden Taşbaşı Köyüne giden Devlet Karayolu. Güneyi: Arpaçay İlçesi ile Telek Köyü arası Köy Yolu.

7Digor İlçesi (A); Doğusu: Digor Iğdır karayolu Kuzeyi: Bayırbağı, Arpalı, Soguçkavak, Bostankale Köyü arası Köy Yolu Batısı: Başköy, Yukarı Çığrıklı Köyü arası Köy Yolu Güneyi: Kağızman İlçe sınırı, Iğdır İl sınırı

(B); Doğusu: Dağpınar Kasabası Merası Kuzeyi: Kars-Digor Devlet Karayolu Batısı: Borluk Köy Yolu Güneyi:Pelkıran Yaylası.

(C); Doğusu: Varlı Köyü-Kocaköy-Başköy Köyü arası Köy Yolu Kuzeyi: Celal Köy Sınırı Batısı: Yağlıca DağıGüneyi: Bostankale Köy sınırı

(D); Doğusu: Aras nehri Kuzeyi: Arpaçay nehri Batısı: Dumanlı Dağı Güneyi: Kars Digor Devlet Karayolu.

8-Akyaka İlçesi; Doğusu: Akyaka Demirkent, B.Pireli, K.Aküzüm, Aslanhane Köyü arası Köy Yolu. Kuzeyi: Kars Akyaka Devlet Kara Yolu. Batısı Kars İli ile Bağlı Köyler arası Köy Yolu Güneyi: Ermenistan ve Arpaçay Barajı

Devlet/Genel Avlak:

1- Sarıkamış Hamamlı Devlet Avlağı: Doğusu: Yanlızçam, Aşağı Damlapınar, Yukarı Damlapınar Köyü arası Köy Yolu Kuzeyi: Bozat, Ali Sofu, Hamamlı Köyü arası Köy Yolu Batısı: Sarıkamış İlçe sınırı Güney: Belencik, Şeyitemin, Gecikmez, Mescitli Köyü arası Köy Yolu.

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

1-Kars Kuyucuk Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

2-Kars-Sarıkamış Kağızman Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (05.10.2006 tarih ve 26310 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

 

37-KASTAMONU;

Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Tosya İlçesi; Doğusu: Tosya – Çorum – İskilip sınırı, Batısı: Tosya Sevinçören, Kınık, Bayat, Sekiler Köy yolları,Kuzeyi: İstanbul-Samsun Karayolu, Güneyi: Sekiler Çukur, Yağcılar, Çakırlar Köy yollarını takip ederek İskilip – Tosya sınırı.

Devlet/Genel Avlak:

1- Daday Devlet Avlağı; Doğusu: Gölgerişi Sırtı, Demirciören Sırtı, Karatepeden Karapınar Tepeye İnen Sırt, Kurtyurdu Sırtı. Kuzeyi: Yançatı Çayı, Fabrika Dere, Azdavay-Ballıdağ İşletme Şefliği sınırı, Kirazdağı-Ballıdağ İşletme Şefliği sınırı, Devrekani Çayı. Batısı: Savaş-Ballıdağ İşletme Şefliği sınırı, Yançatı Çayı Güneyi: Kayranlık Sırtı, Kömürocağı Sırtı, Ortageriş Sırtı, Handüzü Tepeden Ortalık Tepeye Giden Sırt, Yaylaköy köy yolu, Deveyanı Sırtı, Kızıliniş Sırtı, Yakalı-Yeniköy-Yalak deresi Mahalleleri köy yolu, Sekmecik Sırtı, Tuzla Sırtı, Dereköy-Kavakyayla Asfalt yolu, Sırkayalar Sırtı, Ballıdağ-Yayla İşletme Şefliği

Örnek Avlak;

1-Araç-Sepetçioğlu Örnek Avlağı; Doğusu: Evkaya Tepenin eteklerinden Araç-Boyalı karayolu boyunca Sıragömü Yaylasına kadar olan bölüm, Kuzeyi: Kocagöynük Mahallesinden Yukarı oba Köyüne giden karayolu ile buradan Fındıklı Köyünün güneyinden karayolu bağlantısı ile Evkaya Tepenin eteklerindeki Araç-Boyalı karayoluna bağlanır, Batısı: Çerçi Yaylasından Geley Yaylasına bağlantı yoluyla, buradan Soğucakçörte Dere sınır alınarak Kocagöynük Mahallesine bağlanır,Güneyi: Sıragömü Yaylasından başlayarak Kirazlı ve Doğanpınar köylerine kadar olan karayolu. Doğanpınar Köyünden de Çerçi Yaylasına giden yol.

2-Düzdağ Örnek Avlağı; Doğusu: Kuzeydoğuda Geymene Mahallesinden başlayarak Farkoşa Mahallesi ve sonrasında Çayırcık Mahallesine bağlayan köy yolu Çayırcık Mahallesinden ara yollarla Uzunyazı Sırtından Davulcuçam Tepeye ulaşır. Buradan Katmer Tepe, Sarıçam Pınar Tepe, Yundoluk Tepe ve sonrasında Yayla Dere ile Bıngıldayık Derenin birleşme noktasında son bulur, Kuzeyi: Çoroğlu Köyünün Gök Irmak kıyısından başlayarak ırmak boyunca devam eder. Tekke Mahallesine gelmeden yoldan ayrılarak Mahalleyi yol ve Kubalaklı Dere arasında bırakarak tekrar ırmakla birleşir ırmak boyunca devam eden sınır Akcasu Mahallesini iki yakasındaki Dere ile sınır dışı bırakarak ilerleyip Sepetçioğlu Mahallesine varmadan ırmağa dökülen Dereden ayrılan sınır Derenin yol ile birleşme yerinden doğu istikametine yol boyu gider ve Kızılince Deresi ile birleşir. Dere boyu devam eder yan derte olan Ardıçlık Dere ile birleşir. Ardıçlık Dereden yola birleşerek doğu sınırında son bulur, Batısı: Kuzeybatıda Gökırmak sınırındaki Çoroğlu Köyünün güney yakasından başlar yolo boyu güney istikametten devam ettikten sonra Karı Tepenin batı eteklerinden Oymaağaçseki Köyünün doğsundan güneye doğru yol boyunca iner Badembekdemir Köyünün güney Doğusunda kalan dört yol ayırımında yol direk karşıya geçerek devam eder ve yolun HızarDeresi ile kesişme noktasında Dere boyu güney istikametli saparak son bulur, Güneyi: Batı sınırının son bulduğu Hızar Deresi boyunca devam ederek. Kazanpınar Dere ile birleşir Kazanpınar Dere ile Yayla Derenin kesişme noktasında son bulur.

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Merkez İlçe yerleştirme Sahası; Kuzeyi: Çayır Deresi-Aganınsırtı-Kertilarkası Sırtı ve Kazanyazısı Tepe.Doğusu: Daday-Kastamonu Karayolundan başlayarak Hacımuharrem Köyü Urgancılar Mahallesi köy yolu. Güneyi:Kastamonu-Daday karayolu. Batısı: Kastamonu-Daday karayolundan başlayarak Afırözü Mahallesi köy yolu.

2Seydiler İlçesi Yerleştirme Sahası; Kuzeyi: Eyreküstü Sırtından başlayarak doğu istikametinde Kirtil Sırtı-Büyükdüz Mevkii Doğusu: Büyükdüz Mevkiinden başlayarak güney istikatette Çayönü Deresi. Güneyi: Seydiler-Ağlı karayolu. Batısı: Seydiler-Ağlı karayolundan başlayarak Kuytul Mahallesi Köy yolu ve Geldes Deresi

3-Tosya İlçesi Yerleştirme Sahası; Kuzeyi: Kastamonu-Tosya karayolundan başlayarak Güvekaşı Mahallesi-Kayser Mahallesi köy yolu. Doğusu: Kayser Mahallesinden başlayarak Gökçeviz Deresi. Güneyi: İstanbul-Samsun karayolu. Batısı:Gâvur Çayı.

4– Cide İlçesi Yerleştirme Sahası; Kuzeyi: Şaban mahallesinden başlayıp batı istikametinde devam ederek Türbe Tepenin güneyinden Aşağıdoğurca mahallesine ulaşan köy yolu. Doğusu: Şaban mahallesinden başlayıp güney istikametinde devam ederek Kuzdağ mahallesine ulaşan köy yolu ve Kuzdağ mahallesinden başlayıp Kez Ormanı mevkiinin doğusundan ve Kezboğazı Geçidinden devam ederek Kezağzı Mahallesine ulaşan orman yolu. Güneyi: Kezağzı mahallesinden başlayıp batı istikametinde devam ederek Ovacık köyüne ulaşan köy yolu. Batısı: Ovacık köyünden başlayıp Aşağıdoğruca mahallesine ulaşan köy yolu.

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

1-Kastamonu Ilgazdağı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

2-Kastamonu Taşköprü Elekdağı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

3-Kastamonu Aydavaz Kartdağı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

4-Kastamonu Tosya Gavurdağı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

 

38-KAYSERİ:

Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Felahiye İlçesi; Kuzeyi: Yozgat İl Sınırından başlayarak karayolunu takiben Acırlı, Menteşe ve Alabaş Köylerinden Kocasinan ilçe sınırını kestiği yere kadar. Güneyi: Felâhiye- Kocasinan İlçe sınırı. Batısı: Yozgat İl Sınırı.

2-Pınarbaşı İlçesi; Doğusu: Pınarbaşı İlçe sınırının K.Maraş Karayolunu kestiği noktadan başlayarak aşağıbeyçayır köyü yolunu takiben Pınarbaşı ilçe merkezi. Batısı: Pınarbaşı İlçe merkezinden başlayarak solaklar Köskerli, Büyükgürleyen, Eğrisöğütköyü yolunu takiben Büyükkabaktepe köyünden ilçe sınırına kadar. Güneyi: Pınarbaşı-Sarız İlçe Sınırı.

3-Sarız İlçesi; Doğusu: Kahramanmaraş İl Sınırı, Kuzey Batısı: Göksun-Sarız karayolunun Kahramanmaraş İl sınırından başlayarak, Dayoluk köy yolundan, Ördekli köyü, Tavla köyü, Çağşak Köy yolunu takiben Kırkısrak köyünden Kahramanmaraş İl Sınırına kadar, Güneyi: Kahramanmaraş İl Sınırı.

4-Özvatan İlçesi; Doğusu: Taşlık Köyünden-Kavak köy yolunu takiben Sarıoğlan İlçe Sınırından Yozgat İl Sınırına kadar. Kuzeyi: Yozgat İl Sınırı Batısı: Özvatan dan Büyüktoraman Beldesine giden yolu takibenFelahiyeÖzvatan İlçe Sınırından Yozgat İl Sınırına kadar. Güneyi: Özvatan İlçe merkezinden, Kıyaslı deresini takiben çam ağaçlandırma sahasından geçen yoldan Büyük toramandan Kavaklı köyüne giden toprak yola çıkıp bu yolu takiben, tenekeci deresinin yolu kestiği noktadan dereyi takiben Özvatan-Taşlık köyü yoluna ulaştığı noktaya kadar.

5-Sarıoğlan İlçesi; Doğusu: Sarıoğlan-Bünyan İlçe sınırının KayseriSivaskarayolunu kestiği noktasından başlayarak Sarıoğlan İlçe merkezine kadar. Kuzeyi: Sarıoğlan ilçe merkezinden üzerlik köyüne giden yolu takiben Sarıoğlan-Özvatan İlçe sınırına kadar. Güneyi:  Sarıoğlan-Bünyan İlçe sınırı. Batısı: Sarıoğlan-Özvatan İlçe sınırı.

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Felâhiye İlçesi; Doğusu: Felâhiye-Özvatan ilçe sınırı Kuzeyi: Yozgat il sınırı Batısı: B.Toraman belde merkezinden Yozgat-Çayıralan İlçesine giden yoldan il sınırı Güneyi: B.Toraman bede merkezinden kavaklı köyüne giden yoldan Özvatan ilçe sınırı.

2-Yahyalı İlçesi; Doğusu: Zamantı Irmağı, Kuzeyi: Aladağlar yol ayrımından başlayarak Yahyalı Mansurlu (Adana) karayolunun Zamantı Irmağını kestiği yere kadar. Batısı: Yahyalıdan Aladağlara giden stabilize yol, Güneyi: Aladağlara giden stabilize yoldan Çamlıca Köyüne giden eski stabilize yolun Zamantı Irmağını kestiği yere kadar.

3Pınarbaşı İlçesi; Doğusu: Kayseri-Sivas il sınırı Kuzeyi: Pınarbaşı A.BoranDere Köyü sapağından başlayarak Pınarbaşı-Malatya karayolunu takiben Kayseri-Sivas il sınırını kestiği yere kadar, Batısı: Pınarbaşı–Gürün karayolunun A.BoranDere Köyü sapağından başlayarak Y.BoranDere Köyüne kadar, buradanda köyün içindeki Dereyi takiben Sarız ilçe sınırına kadar, Güneyi: Pınarbaşı-Sarız ilçe sınırı,

4-Sarız İlçesi; Doğusu: Pınarbaşı–Sarız Karayolunun ilçe sınırının kesiştiği noktadan başlayarak Kayseri-Kahramanmaraş karayolunu takiben Karayurt Köyü yol ayrımına kadar, Kuzeyi: Pınarbaşı ilçe sınırı Batısı: Değirmentaş-K.Kabaktepe Köy yolundan Pınarbaşı Sarız ilçe sınırının takiben Kayseri-Kahramanmaraş yolunu kestiği yere kadar. Güneyi:Değirmentaş Köyünden başlayarak FettahDere-Karayurt Köyü yolunu takiben Kayseri-Kahramanmaraş yolunu kestiği yere kadar.

5Yeşilhisar İlçesi; Doğusu: Yeşilhisar Kayseri–Adana yolunu takiben İncesu ilçe sınırını kestiği yere kadar, Kuzeyi:Yeşilhisar İncesu ilçe sınırını takiben Kayseri-Nevşehir il sınırı, Güneyi: Yeşilhisar ilçe merkezinden, Kaleköy–Akköy Güzelöz köy yolunu takiben Nevşehir il sınırını kestiği yere kadar Kuzeybatısı: Kayseri-Nevşehir il sınırı.

6-Akkışla İlçesi; Doğusu: Akkışla-Pınarbaşı ilçe sınırı. Kuzeyi: Ortaköy-Malak yolunu takiben Akkışla-Pınarbaşı ilçe sınırı. Batısı: Akkışla Söğütlü yolunun ilçe sınırını kestiği yerden başlayarak Akkışla İlçesinden Gömürgen Beldesini takiben Ortaköy.

7- Özvatan İlçesi; Doğusu: B. Toramandan Kavaklı köyüne giden toprak yoldan Tenekeci deresini takiben Taşlık köy- Özvatan yoluna kadar. Kuzeyi: B. Toramandan Kavaklı köyüne giden toprak yol. Batısı: Özvatan Kavaklı Köy Yolundan Kıyaslı deresini takiben çam ağaçlandırma sahasından geçen toprak yoldan B.Toraman’dan Kavaklı köyüne giden yola kadar.Güneyi: Taşlık köy-Özvatan yolu.

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

1- Yahyalı Aladağlar Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

 

39-KIRKLARELİ:

Devlet/Genel Avlak:

1-Demirköy ve Vize İlçeleri Karamanbayırı Devlet Avlağı; Doğusu: Süleymanın Çayırı Mevkii-Balaban Deresinden güneye doğru, Balaban Köyü-Balaban Dereyi takiben Mustafa Tepe, Baraj Yeri, Orman Bakım Evi, Çakmak Tepe, ÇayırDere Sırtı, Dikilitaş Tepeye Kuzeyi: SarpDere Köyünün doğusundan Küçük kaynak pınarından Balaban Dereyi takiben Süleymanın Çayırı Mevkiine Batısı: Küçük Kaynak Pınarından güneye doğru orman yolunu takiben Bıçkı Tepe, Çanlıbayır Tepe, Çavdar Sırtına-Güneye doğru, Dere yatağı boyunca Haydut Tepe-Radar İstasyonuna, Güneyi: Radar İstasyonundan doğu istikametinde Boyunduruk Tepe, Karamanbayırı Tepe, PapuçDere, Dikilitaş Tepeye kadar olan saha.

2- Demirköy-Sislioba Devlet Avlağı; Doğusu: İğneada–Limanköy-Beğendik ve Bulgar sınırına giden yol, Batısı:Yeşilce köyünü- Karacadağ’a bağlayan yol ve Karacadağ’dan Rezve deresine bağlanan en yakın kısım, Kuzeyi: Türkiye-Bulgaristan sınırı (Rezve Deresi), Güneyi: Yeşilce- Avcılar hattını Demirköy-İğneada yoluna bağlayan tali yol.

3- Vize-Kıyıköy Devlet Avlağı; Doğusu: Kıyıköy’ e kadar olan Karadeniz sahil şeridi, Batısı: Hamidiye- Kışlacık köylerini Sivriler köyüne bağlayan köy yolu, Kuzeyi: Sivriler köyünü orman fidanlığına bağlayan stabilize orman yolu ve fidanlığın milli park sınırları dışında kalan kısmından devam edip Karadenizle birleşen yol, Güneyi: Hamidiye köy sapağını Kıyıköy’e bağlayan il yolu.

4- Kofçaz – Kocayazı Devlet Avlağı; Kuzeyi: Malkoçlar’dan itibaren Çağlayık’a kadar Bulgaristan sınır hattı,Doğusu: Çağlayık’tan itibaren Kula, Geçitağzı, Dereköy, Dereköy-Kırklareli yolunda Kuzulu sapağı. Güneyi: Dereköy-Kırklareli yolunda Kuzulu sapağından itibaren Kuzulu, Kadıköy ve Kofçaz yoluna çıkış, Batısı: Malkoçlar’dan itibaren Y.Kanara, Kofçaz, Elmacık, Kadıköy sapağı.

5- Kırklareli – Kayalı Genel Avlağı; Kuzeyi: Çeşmeköy–Karahamza-Çayırlı-Erikler–Kadıköy–Kuzulu, Doğusu:Kuzulu–Ahmetçe– Kırklareli, Güneyi: Kırklareli – Edirne yolu, Batısı: Edirne il sınırı.

6- Lüleburgaz – Ahmetbey Genel Avlağı; Kuzeyi: Pınarhisar-Poyralı yolu, Doğusu: Poyralı-Cevizköy-Ahmetbey istikametinden B,karıştıran, Güneyi: Lüleburgaz-Çorlu yolu, Batısı: Lüleburgaz-Pınarhisar yolu.

7- Babaeski ve Pehlivanköy İlçeleri – Ergene Genel Avlağı; Kuzeyi: Lüleburgaz –Babaeski istikametinde Alpullu sapağından itibaren Babaeski-Edirne yolu, Doğusu: Alpullu sapağınadn itibaren Alpullu-Hayrabolu yolu, Güneyi: Tekirdağ il sınırı, Batısı: Edirne il sınırı.

Örnek Avlak;

1-Merkez İlçesi-Çukurpınar Örnek Avlağı; Doğusu: İncesırt Orman İşletme Şefliği (Balaban Deresi Rızvaniçi Mevkii, Meşeliburun Tepe, Pandak Tepe), Kuzeyi: Demirköy Orman İşletme Şefliği sınırı (Köy Deresi-Büyük Dere-İncebel Tepe-Kıran Tepe-Hüseyinin Kışlağı-Salih Çavuşun Kışlağı-Büyük Dere), Batısı: Kırklareli Orman İşletme Şefliği (Salih Çavuşun Kışlası, Kocaburun Tepe-Hergele Tepe-Dikilitaş Deresi), Güneyi: Beypınar-Çukurpınar-Armağan yolu.

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Vize İlçesi; Doğusu: Pazarlı-Çavuşköy-Topçuköy köy yolu Kuzeyi: Vize-Pınarhisar karayolundan DoğancaBatısı: Doğanca yol ayrımını takiben Doğanca, Doğanca’dan Topçuköy’e giden yol Güneyi: Topçuköy

 

40-KIRŞEHİR:

Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Boztepe ve Çiçekdağı İlçesi; Doğusu:  Çamalak – Çopraşık köyü karayolu Kuzeyi: Kırşehir Çiçekdağı karayolunun Çanakpınar Köyü yol ayrımından – Doğankaş-Mahmutlu – Yanlızağaç- Çopraşık Köyü karayolu Batısı: Kırşehir Çiçekdağı karayolunun Çanakpınar Köyü yol ayrımı – Demirli Köyü – Göllü köyü karayolu Güneyi: Göllü–Uzunpınar–Öksüzkale-Üçkuyu–Çiğdeli-Çamalak köyü karayolu.

Devlet/Genel Avlak:

1-Akçakent Çiçekdağı İlçesi Akçakent Yetikli Devlet Avlağı; Doğusu: Berber Tepesi batısından akan Dereden çınarlı Tepeye, Güngörmez Deresi, kavurma Tepesi, moligören Deresi, küpkıran Tepe sırtı, Halaçlı Tepe, karlı kuzey Tepe, paşayakası sırtına kadar olan kısım, Kuzeyi: Boğazevci köyünden kocaarmut Tepesi, KırıcakTepe, Kadıncık Tepesi, Sivrikaya Tepeden Kızılcaali köyünden beber Tepesi batısından akan Dereye kadar olan kısım. Batısı: Boğaz evci köyüne akan değirmen özü Deresinden yağmur Deresi ayrımı, yağmurdede sırtından yağmur Tepe, Uzunkol sırtına kadar olan kısım, Güneyi: Uzunkol sırtını takiben Hasanali köyünden korkorlu köyüne kabak Tepe güneyinden-Ziyaret Tepe kuzeyinden geçen yolun paşa yokuşu sırtına kadar olan kısım.

2-Kaman Başköy Genel Avlağı; Doğusu: Dedeçalısı Mevkiinden mermer şantiyesine giden yol ile 1536 rakımlı Taşlı Tepe uzantısından 1644 rakımlı Ballık Tepeden 1640 rakımlı KöseDereli Tepeden 1631 rakımlı Dede Tepeden 1660 rakımlı Tepeden Kurtbeli Ardı Mevkiindeki köprüden Bozbeli Tepeden 1808 rakımlı Dilimsoygun Tepeden Buyükmeşelioğlu Tepe istikametindeki mezarlıktan Aygır Deresi istikametinde Hasanlaryayla Mevkiinde asfalt yol. Kuzeyi: Kaman İlçesi-Kırşehir karayolunun Dedeçalısı Mevkiinden mermer şantiyesine giden yol ayrımına kadar olan kısmı, Batısı: Kaman Merkez İlçe-Ömerhacılı-Çadırlıkörmehmet Köyü karayolu, Güneyi: Çadırlıkörmehmet Köyü–Çadırlıhacıbayram Köyü–Yağmurlusarıuşağı Köyü yolundan Hasanlaryayla Mevkiinde Aygır Deresine kadar olan kısmı.

3- Merkez ilçesi Karıncalı Genel Avlağı; Doğusu: Kırşehir-Kırıkkale Karayolunun Kırşehir Açık Ceza Evine kadar olan yol Güneyi             : Kırşehir Merkez İlçe-Sevdiğin Köyü Karayolu Kuzeyi: Kırşehir-Kaman karayolunun maden ocağına giden yol ile 1536 rakımlı Taşlı Tepe uzantısından 1644 rakımlı Ballık Tepeden 1640 rakımlı Kösedereli Tepeden 1631 rakımlı Dede Tepeden 1660 rakımlı Tepeden Kurtbeli Ardı mevkiindeki köprüden Bozbeli Tepeden 1808 rakımlı Tümsoygun Tepeden Buyükmeşelioğlu Tepe istikametindeki mezarlıktan Aygır deresi istikametinde Delihasanlar Yaylasına giden yol Batısı: Sevdiğin Köyü- Yağmurlu Kale- Yağmurlu Büyüloba- Yağmurlu Armutlu– Delihasanlar Yaylasını birbirine bağlayan yol.

4- Merkez ilçesi Kalankaldı Genel Avlağı; Doğusu: Kırşehir – Kesikköprü karayolu Güneyi: Kızılırmak NehriKuzeyi: Kırşehir – Sıdıklıortaoba Köyü karayolu Batısı     : Sıdıklıortaoba Köyü–Kızılırmak Nehri karayolu.

5- Merkez ilçesi Çadırlıhacıyusuf Genel Avlağı; Doğusu   : Yağmurlu Armutlu Köyünden Sevdiğin Köyüne giden yol ile Sevdiğin Köyü–Sıdıklı Ortaoba Köyü yolundan Kızılırmak Nehrine giden yol, Güneyi: Kızılırmak Nehri Kuzeyi:Çadırlıkörmehmet Köyü – Çadırlıhacıbayram Köyü – Yağmurlusarıuşağı Köyü yolundan Hasanlaryayla Mevkiinde Aygır deresi istikametinden Yağmurlu Armutlu Köyüne giden yol, Batısı: Kızılırmak Nehri ile Toklumen Köyü-Tepeköy Köyü- Çadırlıkörmehmet Köyü yolu.

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Kaman İlçesi Doğusu: Benzer Köyü-Hirfanlı Baraj yolu, Kuzeyi: Kargınyenice Köyü–Benzer Köyü yolu, Batısı:Kargınyenice Köyü–Kızılırmak yolu, Güneyi: Benzer KöyüHirfanlı Baraj yolunu Kızılırmak nehrinden Kargınyenice Köyüne bağlayan yol.

2-Akçakent İlçesi; Doğusu: Mahsenli Köyü yolundan Çiçekdağı ilçe sınırına kadar olan kısmı, Kuzeyi: Akçakent-Polatlı Köyü-Kösefakılı Köyü-Mahsenli Köyü yolu, Batısı: Akçakent Tepefakılı Köyünden Pekmezci Köyüne giden yolun Akçakent ilçe sınırına kadar olan kısmı, Güneyi: Akpınar ilçe sınırı.

3-Boztepe İlçesi; Kuzeyi: Boztepe-Çiçekdağı yolunun Horozgediği Mevkii Boztepe ilçe sınırında kalan kısmı, Batısı:Boztepe–Kırşehir ilçe sınırı, Doğusu-Güneyi: Boztepe-Kırşehir asfaltı.

4- Akpınar İlçesi; Doğusu: Eldeleklidemirci Köyünü Tazıuşağı Mahallesine bağlayan yol Kuzeyi: Tazıuşağı Mahallesi – Geverağzı Mevkiini birbirine bağlayan yol Batısı: Geverağzı Mevkiini Eldelekliortaoba Köyüne bağlayan yol Güneyi:Eldelekliortaoba Köyünü Eldeleklidemirci Köyüne bağlayan yol.

 

41-KOCAELİ:

Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Gebze İlçesi (A); Doğusu: Kadıllı, Ovacık, Mudarlı köy yolu Kuzeyi- Batısı: İstanbul il sınırı. Güneyi: Kadıllı, Yediyer Çiftliğine, Göçebeyliğine giden yol.

(B); Kuzeyi: İstanbul-İzmit yolu, Tem Otobanı, Doğusu: Tem Otobanı, Dil İskelesi Mahallesi, Güneyi: İzmit Körfezi, Batısı: Tübitak MAM Sahasının doğu sınırı, İstanbul-İzmit yoluna çıkan tali yol.

(C); Kuzeyi: Göçbeyli-Kadıllı yolunu Kocaeli il sınırından itibaren Kadıllı-Cumaköy yolunu takip eder, Doğusu: Kadıllı–Cumaköy yolunu takip ederek eski İstanbul yoluna, Güneyi: Mollafenari Köyünden Balçık Köyüne giden yol buradan İstanbul il sınırına giden yolu takip eder. (Eski İstanbul–İzmit karayolu), Batısı: İstanbul il sınırından kuzeyi takip ederek Göçbeyli-Kadıllı Köyüne bağlanan yola iner.

(D); Kuzeyi: Denizli Köyü, Molla Fenari Köy yolu Doğusu: Ballıkayalar Tabiat Parkı doğu sınırı Güneyi: Tabiat Parkı Güney Sınırından Tavşanlı’ya giden köy yolu Batısı: Tavşanlıdan Pelitli, Molla Fenari’ye giden köy yolu

(E); Kuzeyi: İzmit-İstanbul D-100 karayolu, Doğusu: Dilovası İlçe sınırı, Güneyi: Marmara denizi, Batısı: Darıca İlçe sınırı

2-Kartepe İlçesi (A); Kuzeyi: Suadiyeden Derbente giden yolu takiben demiryoluna, demiryolunu takip ederek Sakarya il sınırına, Doğusu: Sakarya il sınırı, Güneyi: Sakarya il sınırından TV istasyonu ve Pamukova eski yayla yolunu takip ederek Soğucak ve Pazarçayırı köyüne, Batısı: Pazarçayırı köyünden Suadiye’ye giden yol.

(B); Kartepe İlçesi: Kuzeyi: Avluburun yolundan orman yolunu doğuya doğru takip ederek Kurudereye. Doğusu:Avluburun-Uzuntarla merkez yol ayrımından başlayarak doğusundaki dereye dereyi güneye doğru takip ederek D-100 Karayoluna. Güneyi:  D-100 Karayolu Batısı: D-100 Karayolundan Uzuntarla-Avluburun yolunu takip ederek orman yoluna.

3-Kandıra İlçesi (A); Kuzeyi: Kefken Karaağaç yolu, Doğusu: Karaağaç köyü yolundan Sakarya il sınırını güneye doğru takip ederek Kızılelma Saraçoğlu Mahalle yoluna, Güneyi: Sakarya il sınırından Saraçoğlu Mahallesi–Kurtyeri Mahallesine, Batısı: Kurtyeri Mahallesinden Kuzeye doğru ana yolu takip ederek Akçabeyli Kefken köyüne.

(B); Kuzeyi: Tekke Tepenin 400 m kuzeyinden doğuya doğru çam sınırını takiben Yılgınlık Tepe, Göztepe, Tarlatepe, Kışlalar, Doğusu: Sarısu Deresi, Güneyi: Sarısu Deresinden Doğancılı köyüne, buradan yolu takiben Çalköye, Batısı:Çalköyden Seyrek köy yolunu takip ederek Karadenize.

(C); Kuzeyi: Seyitali-Pelit Pınarı Köy Yol ayrımından Pelitpınarı, Yeniçam Köy yolunu takip ederek Kocaeli–Sakarya il sınırına, Doğusu: Kocaeli–Sakarya il sınırı, Güneyi: Kocaeli–Sakarya il sınırından Kaymaz–Hıdırlar–Çiller Mahallesi yolunu takip eder, Batısı: Çiller MahallesiArıklar Mahallesi–Seyitaliler Köyüne.

(D); Kuzeyi: İstanbul İl sınırından Pınarlı Köyüne burdan yolu takip ederek Bağırganlı Köyüne Doğusu: Bağırganlı Köyünden yolu takip ederek Hacımazlı Köyüne burdan Safali Köyüne, Safali Köyünden yolu takip ederek Şile-Kandıra Anayoluna Güneyi: Şile-Kandıra anayolunu takip ederek Hediyeli Akçaova köyüne varır; Akçaova köyünden Akıncı Mahallesi burdan orman yolunu geçerek kuzeyine Avdırını takip ederek kuzeye doğru orman yoluna Batısı: Orman yolunu Kuzeye doğru takip ederek Kesepınarı mevkii İstanbul- Kocaeli il sınırına burdan sınırı takip ederek Kadıköy-Pınarlı yol ayrımına.

4-Körfez-Dilovası İlçeleri: Kuzeyi: Ahatlı, Duraklı yol ayrımından Duraklı Elbizli Köyüne, Doğusu: Önezli Mahallesinden, Kutluca Köyü Kıyırlı Mahallesine yolu takip ederek eski İstanbul yoluna, Güneyi: Eski İstanbul yolundan batıya maden Dereyi takip ederek buradan sırtı takiben Karakaya Tepe–Nalbant Pınarı–Kavaklı Tepenin kuzeyinden kuru Dereyi takip ederek eski İstanbul yoluna, Batısı: Eski İstanbul yolundan Yağcılar köyünü geçtikten sonra Kuzeydoğuya doğru Ahatlı yolunu takip ederek Duraklı yol ayrımına.

5-Körfez İlçesi (A); Kuzeyi: Eski İstanbul karayolu, Doğusu: Eski İstanbul karayolundan Elmacık-Kalburcu yoluna, yolu doğuya takiben Kalburcuk köyüne Güneyi: Kalburcu Yolundan batıya doğru, Hereke-Elmacık Yolundan Dilovası İlçesi Sınırına Batısı: Dilovası-Körfez ilçe sınırı.

(B); Kuzeyi: İlimtepe 17 Ağustos İlköğretim Okulundan Belen Köyüne Belen Köyünden yolu takip ederek İlimtepe Konutlarına. Doğusu:  İlimtepe Konutlarından Körfeze Doğru yolu takip ederek Tem otoyoluna. Güneyi: Tem OtoyoluBatısı: Tem otoyolundan Körfez Atalar Mahallesinin doğusundaki dereyi kuzeye doğru takip ederek Belen Köyüne.

(C); Kuzeyi: İzmit-İstanbul D-100 karayolu, Doğusu: Derince İlçe sınırı Güneyi: Marmara Denizi, Batısı: Dilovası İlçe sınırı.

6-Merkez İlçe (A); Kuzeyi: İzmit–Adapazarı  (D-100) Karayolu Doğusu: İzmit – Gölcük Yeni yolu Güneyi: İzmit–Gölcük yeni yolunun eski yol ile birleştiği yer Batısı: İzmit Körfezi.

(B); Kuzeyi: Derince İlçe Sınırından Ormanköy Konutları buradan Akpınar -Kabaoğlu Yol ayrımı Doğusu: Kabaoğlu–Akpınar yolunu güneye takip ederek TEM Otoyoluna Güneyi: Tem Otoyolunu batıya doğru takip ederek Derince İlçe sınırınaBatısı: Derince İlçe sınırı.

(C); Kuzeyi: İzmit-İstanbul D-100 karayolu, Doğusu: Kocaeli fuarı Güneyi: Marmara Denizi Batısı: Derince İlçe sınırı.

7-Başiskele İlçesi (A); Kuzeyi: E-5 yolu (D-100 karayolu) Doğusu: E-5 yolundan Köseköy’e buradan yolu takiben Kullar’a Güneyi: Kullar’dan yolu takiben eski Gölcük (Sahil) yoluna. Batısı Eski Gölcük sahil yolundan yeni İzmit – Gölcük yolunu takip ederek E-5 (D-100 ) Karayoluna.

(B); Kuzeyi: İzmit Körfezi. Doğusu: İzmit ilçe sınırı. Güneyi: İzmit–Gölcük yolu. Batısı: Gölcük ilçe sınırı.

8-Gölcük İlçesi (A); Kuzeyi: İzmit Körfezi Doğusu: Başiskele ilçe sınırı. Güneyi: Gölcük Karamürsel yolunun Karamürsel sınırlarına kadar Batısı: Karamürsel ilçe sınırı.

(B); Kuzeyi: İzmit-Gölcük karayolu Doğusu: Gölcük yolundan güneye doğru Yazlık Hasaneyn yolunu takip ederek Nüzhetiye Köyüne. Güneyi: Ferhadiye Köyünden güneye doğru yolu takip ederek Nüzhetiye Köyüne. Batısı: Nüzhediye köyünden kuzeye yolu takip ederek Hasaneyn-Hisareyn köylerine buradan yolu takiben Gölcük yoluna.

9-Karamürsel İlçesi; Kuzeyi: İzmit Körfezi, Doğusu: Gölcük ilçe sınırı. Güneyi: Gölcük-Karamürsel–Yalova yolu,Batısı: Yalova il sınırı.

10-Derince İlçesi; Kuzeyi: İzmit-İstanbul D-100 karayolu, Doğusu: İzmit İlçe sınırı Güneyi: Marmara DeniziBatısı: Körfez İlçe sınırı.

11- Dilovası İlçesi (A); Kuzeyi: İzmit-İstanbul D-100 karayolu Doğusu: Körfez İlçe sınırı Güneyi: Marmara DeniziBatısı: Gebze İlçe sınırı.

(B); Kuzeyi:  Denizli Köyünden Eski İstanbul yolunu doğuya takip eder. Doğusu: Eski İstanbul yolundan köy yolunu takiben demirciler köyüne Güneyi: Demirciler Köyünden Tavşanlı Köy yolunu takiben Ballıkayalar Tabiat Parkının doğu sınırına. Batısı:  Tabiat Parkının doğu sınırını kuzeye doğru takip ederek Eski İstanbul yoluna.

12- Darıca İlçesi; Kuzeyi: İzmit-İstanbul D-100 karayolu Doğusu: Gebze İlçe sınırı Güneyi: Marmara DeniziBatısı: İstanbul İl sınırı.

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Kandıra İlçesi; Kuzeyi: Kandıra İlçe sınırındaki Çakmaklar, Tatarahmet ve Ulupınar Bulduk yolunu takip eder.Doğusu: Bulduk, Derince İlçe Sınırında kalan Çakıllar ve Çağırgan Mahallesi yolunu takip eder.  Güneyi: Bakancılar-Turgut Mahallesi yolunu takip ederek Hocaköy Mahallesine. Batısı:  Hocaköy Mahallesinden Turaç yolunu takip ederek Kandıra İlçesindeki Çakmaklar köyüne.

2- Merkez-Kartepe;Kuzeyi: Örnekköyden başlayarak Pazarçayırı köy yolunu takliben Kartepe TV verici istasyonuna, Doğusu: Kartepe TV Verici istasyonundan Sakarya il sınırına Güneyi: Sakarya il sınırı Batısı:   Sakarya il sınırından kuzeye doğru Kazandere’yi takip ederek Tepecik Köyü, buradan Serindere Örnek köy yolunu takip ederek Örnek köye.

3- Karamürsel İlçesi; Kuzeyi: Yalova il sınırı-Semetler köy yolu Karamürsel Kızderbent yoluna Doğusu:Karamürsel- Kızderbent yolunu güneye takiben Çamdibi – Fulacık köyüne buradan Bursa İli İznik İlçe sınırına. Güneyi: Bursa İli İznik ilçe  sınırı. Batısı: Yalova il sınırlarına.

4- Merkez İlçe (A); Kuzeyi: Kandıra ilçe sınırı. Doğusu: Kocaeli – Sakarya İl Sınırı. Güneyi:  Sakarya il sınırından Yenice – Çavuşoğlu – Akmeşe yolunu takiben Akmeşe Köyüne Batısı: Akmeşe köyünden Mecidiye Köyünün doğu yolunu takip ederek Kadriye köy yolu ayrımından Kandıra ilçe sınırına.

(B); Kuzeyi: Şahinler köyü yol ayrımından Sarışeyh Köyüne buradan yolu takiben Kandıra-İzmit yoluna Doğusu: İzmit- Kandıra Yolu. Güneyi: Kandıra yolundan, buradan batıya doğru Sadıklar – Nebihoca Köy yolu ayrımına Batısı: Sadıklar köy yolundan kuzeye doğru Çobanoğlu, Nebihoca köy yoluna, buradan Şahinler–Sarışeyh köy yolu ayrımına.

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

1- Kandıra İlçesi Seyrek Köyü Mevkii; (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilindeavlanmak yasaktır.)

 

42-KONYA:

Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Karatay-Selçuklu-Altınekin İlçeleri; Doğusu: Karatay İlçesi, İpekler-Katrancı köy yollarının Aksaray–Konya karayolu ile birleştiği noktadan, Karadona-Yağlıbayat-Aksaklı-Beşağıl köy yolları Kuzeyi: Altınekin İlçesi Karakaya (Mennek)-Koçaş-Hacınuman köy yolları. Batısı: Altınekin İlçesi Karakaya (Mennek)Selçuklu ilçesi Eğribayat-Kervan-Kızılca kuyu köy yollarının Konya-Aksaray karayolu ile birleştiği noktadan Büyükalim Petrol İstasyonuna, istasyondan Karatay ilçesi Divanlar-Karakaya-Göçü köy yolları. Güneyi: Göçü köyünden yayla yollarını takiben Beşağıl köyüne giden yol,

2-Kulu-Cihanbeyli İlçeleriDoğusu: Karacadağ Doğatepe Celep yolu, Kuzeyi: Karacadağ–Kozanlı Kasabası yolu,Batısı: Kozanlı–Bulduk kasabası arasındaki arazi yolu, Güneyi: Bulduk–Celep Kasabası arasındaki arazi yolu arasında kalan saha;

Devlet/Genel Avlak:

1-Akören İlçesi, Akören Mavi Boğaz Devlet Avlağı; Doğusu: Akören ilçe merkezinden, Karahüyük, oradan Çumra ilçe sınırının Karahüyük-Apasaraycık yolunu kestiği noktadan Çumra ilçe sınırını takiben Beyşehir kanalına, Kuzeyi: Akören-Kayasu yolu, oradan Kayasu-Akkise yolu üzeri Ahırlı ilçe sınırını kestiği noktaya, Batısı: Ahırlı ilçe sınırı, Güneyi: Beyşehir Kanalı.

2-Beyşehir İlçesi, Meram Çandır Atatürk Ormanı Devlet Avlağı; Doğusu: Yatağan, Hasanşeyh, Yazyurdu, Bükçe, Ufacık, Çavuş Köyüne kadar Kuzeyi: Yatağan, Damlapınar Doğanbey Karabayat ve Doğancık yolu Batısı: Doğancık–Göçü arsındaki kara yolu, Güneyi: Göçü, Eğirler, Mesutlar, Civril, Tepeçik yolundan Çavuş köyüne kadar,

3-Yunak-Tuzluca İlçeleri, Dede Dağı Genel Avlağı: Doğusu: Yavaşlı-Turgut yolu, Kuzeyi: Yavaşlı–Yunak yolu,Batısı: Yunak İlçesi yol kavşağı ile Tuzlukçu İlçesi Mevlütlü yol kavşağı arasındaki kara yolu, Güneyi: Mevlütlü yol kavşağından, Mevlütlü, Koraşı, Turgut yolu,

4-Ilgın İlçesi, Çavuşçu Gölü Genel Avlağı: Doğusu: Kale Köyü–Avdan köy yolu, Kuzeyi: Avdan, Çobankaya, Dereköy, Tekeler ve Gölyaka köyüne kadar, Batısı: Gölyaka, Çavuşçu ve Ilgın ilçesi çevre yolu kavşağı, Güneyi: Çavuşcu Ilgın çevre yolu kavşağından, Orhaniye, Kale Köyü.

5-Seydişehir İlçesi Suğla Gölü Genel AvlagıDoğusu: Yalıhüyük ilçesi, Kayacık köyü, Çatmakaya köy yolu,Kuzeyi: Seydişehir ilçesi Ortakaraören yolundan Yalı Hüyük, Batısı:  Seydişehir ilçesi Madenli köyü Antalya yolu, Güneyi:Tınaztepemağrası, Çatmakaya yayla yolu,

6- Ilgın – Bulcuk Devlet Avlağı Doğusu: Barakmuslu, MahmuthisarBeykonak ve Eldeş yolu, Kuzeyi:   Eldeş, Bulçuk, Ormanözü, Çatak Yukarıçiğil Karayolundan Geçit köyüne, Batısı: Aşağıçiğil, Balkı, Geçit arasındaki yol, Güneyi:Barakmuslu köyünün güneyinde Derbent ilçe sınırını kestiği noktadan, Derbent ilçe sınırını takıben, Belekler ve Aşağıçiğil yolu,

7- Meram – Loras Devlet Avlağı; Doğusu: Konya Seydişehir yolu kenarındaki İnbaşı mevkiinden Beşağıllara giden yolu takiben Karanlıkdere yaylasına, oradan Sivri Tepe ve Krom Magnezit ocakları arasındaki yayla yolunu takiben asarlık mevkiine, buradan Boztaşlı Tepeye, oradan Ağaçlı Tepeye, buradan Altınapa barajına ulaşan yolu takiben Konya-Beyşehir karayoluna.             Kuzeyi: Altınapa Barajı savağı ile Kızılören yol kavşağı arası Konya Beyşehir karayolu. Batısı: Konya Beyşehir karayolu Kızılören yol kavşağından Sefaköy’e, oradan Konya Seydişehir karayolu kavşağına ulaşan köy yolu.Güneyi: Konya Seydişehir karayolu Çayırbağı yol kavşağından Sefaköy yol kavşağına.

8- Selçuklu–Güvenç Genel Avlağı; Doğusu: Karaömerler, Yazıbelen, Ankara karayolundan Kaleköy kavşağı,Kuzeyi:  KaleköyÇaldere, Kınık, Biçer arası tali yoldan Afyonkarahisar karayolu, Batısı:   Afyonkarahisar karayolundan Çaltı köy yolu kavşağı, Güneyi: Çaltı, Sarıcalar ve Karaömerler arasındaki tali yol,

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Doğanhisar İlçesi; Doğusu: Höyük İlçesi devlet yolu, Kuzeyi: Deştiğin kasabası Güvendik Köyü stabilize köy yolu, Batısı: İlimen kasabası Güvendik Köyü stabilize yolu, Güneyi: İlimen Kasabası ağaçlandırma sahası yangın emniyet yolu.

2-Seydişehir İlçesi; Doğusu: Çatmakaya Köyü-Arvana Yayla Yolu, Kuzeyi: Susuz Çatmakaya Köy Yolu Batısı-Güneyi: Seydişehir İlçesi Antalya İli Devlet Yolu,

3-Beyşehir İlçesi; Kuzeyi: Başgöze Köyü–Hasanşeyh köy yolu, Doğusu: Hasanşeyh Köyü–Yazyurdu köy yolu,Güneyi: Yazyurdu Köyü–Hüseyinler köy yolu, Batısı: Hüseyinler Köyü–Başgöze Köyü yolu arasındaki alan.

4-Derebucak İlçesi; Kuzeyi: Gencek Kasabası–Zekeriya köy yolu, Doğusu: Zekeriya Köyü–Çamlık Kasabası yolu,Güneyi: Derebucak İlçesi–Çamlık Kasabası yolu, Batısı: Derebucak İlçesi–Gencek Kasabası yolu.

5- Beyören İlçesi; Kuzeyi: Gülören Köyü sınırı, Doğusu: Gülören Taşbudak köy yolu, Güneyi: Kutören karayolunun Taşbudak ve Beyören sınırında kalan kısım ile Oymalı Köyünün Beyören Köyü sınırı, Batısı: Karaören ve Ekizli köy sınırı.

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

1- Bozdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırlarıdahilinde avlanmak yasaktır.)

 

43-KÜTAHYA:

Avın yasaklandığı sahalar:

1-Merkez İlçesi; Doğusu: Söğütyayla-Kozluca yol ayrımından, Söğütyayla-Kozluca yolunu takiben Kozluca köyü.Kuzeyi: Kozluca köyünden, Kozluca-Büyüksaka köy yolu. Batısı: Kozluca-Büyüksaka köy yolu. Güneyi: Büyüksaka köyünden, Büyüksaka- Mahatlar köy yolunu takiben, Mahatboğazı ve yolu takiben, Söğütyayla-Kozluca yol ayrımı.

2-Aslanapa İlçesi; Doğusu: Aslanapa-Altıntaş ilçe sınırı ile Gökçeler-Gölbaşı köy yolunun birleştiği yerden, yolu takiben Gölbaşı köyü ile yolu takiben Aslanapa Adaköy-Gölbaşı karayolu ayrımına kadar. Kuzeyi: Aslanapa Karayolunun, Adaköy, Gölbaşı yol ayrımından Karayolunu takiben Aslanapa İlçe Merkezi. Batısı: Aslanapa İlçe Merkezinden, Aslanapa Çalköy Karayolunu takiben Çalköy ve yolu takiben, Aslanapa-Altıntaş ilçe sınırı ile birleştiği yere kadar. Güneyi: Aslanapa Çalköy-Altıntaş Çalköy yolunun, Aslanapa-Altıntaş ilçe sınırı ile birleştiği yerden, ilçe sınırını takiben Gökçeler-Gölbaşı köy yolunun Aslanapa-Altıntaş ilçe sınırı ile birleştiği yere kadar.

3-Çavdarhisar İlçesi; Doğusu: Çavdarhisar-Gediz Karayolunun, Çavdarhisar-Gediz ilçe sınırı ile birleştiği yerden karayolunu takiben Çavdarhisar İlçe Merkezi. Kuzeyi: Çavdarhisar ilçe merkezinden, Çavdarhisar-Emet Karayolunu takiben, Karayolun Çavdarhisar-Emet ilçe sınırı ile birleştiği yer ile ilçe sınırını takiben, Çavdarhisar-Gediz-Emet-Hisarcık ilçe sınırlarının birleştiği yer. Batısı: Çavdarhisar-Gediz-Emet-Hisarcık ilçe sınırlarının birleştiği yerden, Çavdarhisar-Gediz ilçe sınırını takiben, ilçe sınırının Çavdarhisar-Gediz karayolu ile birleştiği yere kadar.

4-Domaniç İlçesi; Doğusu: Domaniç-Tavşanlı ilçe sınırının, Kütahya-Bilecik il sınırı ile birleştiği yerden il sınırını takiben, Kütahya-Bilecik-Bursa il sınırının birleştiği yere kadar. Kuzeyi: Kütahya-Bilecik-Bursa il sınırının birleştiği yerden il sınırını takiben,   Domaniç-İnegöl karayolu ile birleştiği yer.  Batısı: Domaniç-İnegöl karayolunun Kütahya-Bursa il sınırı ile birleştiği yerden karayolunu takiben Domaniç ilçe merkezi Domaniç-Aksu köyü yol ayrımından yolu takiben Aksu-Fındıcak köyü ve yolu takiben Domaniç Tavşanlı ilçe sınırı ile birlştiği yer. Güneyi: Fındıcak-Elmalı köy yolunun, Domaniç-Tavşanlı ilçe sınırı ile birleştiği yerden, ilçe sınırını takiben, Kütahya-Bilecik il sınırı ile birleştiği yer.

5-Emet İlçesi; Doğusu: Kayı-Üyücek köy yolunun, Emet-Tavşanlı ilçe sınırı ile birleştiği yerden, ilçe sınırını takiben, ilçe sınırının İkibaşlı-Üyücek köy yolu ile birleştiği yere kadar. Kuzeyi: Emet-Tavşanlı ilçe sınırı ile, İkibaşlı-Üyücek köy yolunun birleştiği yerden yolu takiben, İkibaşlı köyü ve takiben Emet-Tavşanlı karayolu ile birleştiği yer. Batısı: Emet-Tavşanlı karayolunun, İkibaşlı köy yolu ayrımından, karayolunu takiben Köprücek köyü. Güneyi: Köprücek köyünden, Köprücek-Kayı yolunu takiben Kayı köy ve yolu takiben, Kayı-Üyücek köy yolunun, Emet-Tavşanlı ilçe sınırı ile birleştiği yere kadar.

6-Gediz İlçesi; Doğusu: Vakıf köy yolu ile Kütahya-Uşak il sınırının birleştiği yerden yolu takiben Vakıf-Sandıklı, Erdoğmuş köyleri ve yolu takiben Gediz-Dedeköy yol ayrımına kadar. Kuzeyi: Gediz-Dedeköy-Erdoğmuş yol ayrımından yolu takiben Gediz ilçe merkezi ile Gediz-Simav karayolunu takiben Abide.  Batısı: Abide’den, Gediz-Uşak karayolunu takiben, Kütahya-Uşak il sınırı ile birleştiği yer. Güneyi: Gediz-Uşak karayolunun, Kütahya-Uşak il sınırı ile birleştiği yerden, il sınırını takible, Vakıf köyü köy yolu ile birleştiği yer.

7-Hisarcık İlçesi; Doğusu: Gediz-Hisarcık karayolu ile Gediz-Hisarcık ilçe sınırının birleştiği yerden, karayolunu takiben Hamam köyü Kuzeyi: Hamam köyden Hamam köy-Alın Ören köy yolunu takiben, Alınören, Kestel köyü ve yolun Hisarcık-Simav ilçe sınırı ile birleştiği yer. Batısı: Kestel-Eski Kestel köy yolunun, Hisarcık-Simav ilçe sınırı ile birleştiği yerden ilçe sınırını takiben, Hisarcık-Simav-Gediz ilçe sınırlarının birleştiği yer. Güneyi: Hisarcık-Simav-Gediz ilçe sınırlarının birleştiği yerden Hisarcık-Gediz ilçe sınırlarını takiben, Gediz-Hisarcık karayolu ile birleştiği yere kadar.

8-Pazarlar İlçesi; Doğusu: Pazarlar-Yenice–Orhanlar yol ayrımından yolu takiben Pazarlar ilçe merkezi Kuzeyi:Pazarlar ilçe merkezinden, Pazarlar-Küplüce yolunu takiben yolun Pazarlar-Simav ilçe sınırı ile birleştiği yer. Batısı: Pazarlar-Küplüce yolu ile, Pazarlar-Simav ilçe sınırlarının birleştiği yerden, ilçe sınırını takiben, Yenice-Kuşu köy yolunun ilçe sınırı ile birleştiği yer. Güneyi: Yenice-Kuşu köy yolunun, Pazarlar-Simav ilçe sınırı ile birleştiği yerden, yolu takiben, Yenice köyü ve Pazarlar-Yenice-Orhanlar yol ayrımına kadar.

9-Simav İlçesi (A); Doğusu: Darıcı-Katrandağı köy asfalt yolu ile Simav-Emet ilçe sınırının birleştiği yerden ilçe sınırını takiben, Çatak YHGS sınırı ve YHGS sınırını takiben, Simav-Tavşanlı ilçe sınırı ile birleştiği yere kadar. Kuzeyi: Çatak YHGS sınırı ile, Simav-Tavşanlı sınırının birleştiği yerden, ilçe sınırını takiben, Dağardı-Civgalar asfalt yolu ile birleştiği yer.Batısı: Simav-Tavşanlı ilçe sınırı ile Dağardı-Civgalar asfalt yolun bileştiği yerden, Simav asfalt yolunu takiben, Darıca köy yol ayrımına kadar. Güneyi: Simav-Dağardı asfalt yolunun, Darıca köy yol ayrımından yolu takiben Darıca köyü ve takiben, Darıca Katrandağı asfalt yolun, Simav-Emet ilçe sınırı ile birleştiği yer.

(B); Doğusu: Simav-Pazarlar ilçe sınırı ile Kütahya-Manisa il sınırının birleştiği yerden ilçe sınırını takiben, Kuşu-Yeniköy köy yolu ile birleştiği yer. Kuzeyi: Simav-Pazarlar ilçe sınırı ile Kuşu-Yenice köy yolunun birleştiği yerden, köy yolunu takiben Kuşu köyü ve Simav-Manisa karayolu. Batısı: Simav-Manisa karayolu ve karayolun, Kütahya-Manisa il sınırı ile birleştiği yer. Güneyi: Simav-Manisa karayolunun Kütahya-Manisa il sınırı ile birleştiği yerden, il sınırını takiben, Simav-Pazarlar ilçe sınırı ile birleştiği yere kadar.

(C); Doğusu: Hacı Ahmetoğlu köyünden, HacıAhmetoğlu-Karacaören köy yolunu takiben, Karacaören köyü. Kuzeyi:Karacaören köyünden, Karacaören-Naşa yolunu takiben, Naşa Batısı: Naşa’dan Naşa Simav yolunu takiben, HacıAhmetoğlu köy yolu ayrımına kadar. Güneyi: Naşa – Simav yolunun, HacıAhmetoğlu köy yolu ayrımından köy yolunu takiben HacıAhmetoğlu köyü.

10-Şaphane İlçesi; Doğusu: Gediz-Simav karayolunun, Şaphane-Gediz ilçe sınırı ile birleştiği yerden, ilçe sınırını takiben, Üçbaş –Gürlek köy yolu ile birleştiği yere kadar. Batısı: Üçbaş-Gürlek köy yolunun, Şaphane-Gediz ilçe sınırı ile birleştiği yerden, yolu takiben Üçbaş köyü ve Gediz-Simav karayoluna kadar. Güneyi: Gediz-Simav Karayolunun, Üçbaş köy yolu ayrımından Karayolunu takiben, Şaphane-Gediz ilçe sınırı ile birleştiği yere kadar.

11-Tavşanlı İlçesi (A); Doğusu: Tunçbilek belde merkezinden, Tunçbilek-Domaniç karayolunu takiben, Tavşanlı-Domaniç ilçe sınırı ile birleştiği yere kadar. Kuzeyi: Tavşanlı-Domaniç ilçe sınırı ile Tunçbilek-Domaniç karayolunun birleştiği yerden, ilçe sınırını takiben Yörgüç-Böcen köy yolu ile kesiştiği yer. Batısı: Yörgüç-Böcen köy yolu ile Tavşanlı-Domaniç ilçe sınırının birleştiği yerden, yolu takiben Yörgüç köyü, Bozbelen ve asfalt yolu takiben, Tunçbilek-Demirbilek asfalt yolu ile birleştiği yer. Güneyi: Tunçbilek-Demirbilek asfalt yolu ile, Demirbilek, Gürağaç köyü asfalt yolunun birleştiği yerden, yolu takiben, Tunçbilek belde merkezi.

(B); Doğusu: Doğanlar köyünden, yolu takiben Kütahya- Balıkesir ile sınırı ile birleştiği yer Kuzeyi: Doğanlar köy yolunu takiben, Kütahya-Balıkesir il sınırı ile birleştiği yerden il sınırını takiben Uluçam köy ile birleştiği yer. Batısı: Uluçam köy yolunun, Kütahya-Balıkesir il sınırı ile birleştiği yerden, yolu takiben Uluçam, Dümrekuluköy ve Civgalar köyü.  Güneyi:Civgalar köyünden yolu takiben, Doğanlar köyü.

Devlet/Genel Avlak:

1-Kütahya Merkez Yellice Devlet Avlağı; Doğusu: Kütahya-Çavdarhisar devlet yolunun, Eski Kütahya-Çavdarhisar yol ayrımından yolu takiple, Kütahya-Afyonkarahisar devlet yolu ve takiple, Hacıkavaslar Mah. yol ayrımından itibaren yolu takiple, Hacıkavaslar Mah, Topçuoğlu Mah, Hamidiye Mah, Börekçiler Mah. ve yolu takiple Aydoğdu Köyü, Okcu Mah. ve Güveçci Mah.ne kadar giden yol. Kuzeyi: Güveçci Mah.den yolu takiple Sofuköy, Demirciören Köyü yine asfalt yolu takiben Gümüş Köyü-Etigümüş işletmeleri yol ayrımı ve takiple Bölücekmeşe Sırtı’na kadar. Batısı: Bölücekmeşe Sırtı’nı takiple Kayabaşı Tepe, Ak Tepe, Dallı Tepe, Otluca Tepe, Oyuk Tepe, Katranlık Tepe, Ayıkaya Sırtını takiple Çalca Sırtı, Kapanca Sırtı, Belyayla Sırtı takiple Dedekıran Tepe, Gülkayası Sırtını takiben Arpalık Tepe, Taşkesti Tepe ve Ayakbastı Tepeye kadar.Güneyi: Ayakbastı Tepe’den Sarayköy yolunu takiple, Çömlekçi Köyü takiple, Abaş Köyü takiben Kureşler Köyü ve yolu takiben Kütahya-Çavdarhisar devlet yolu ile Kütahya-Aslanapa ilçe sınırının birleştiği yere kadar.

Örnek Avlak;

1-Tavşanlı-Yaylacık Örnek Avlağı; Doğusu: Çatalçam Tepeden, Güneye doğru Hanyeri Tepe, Yukarıköy, Kurtlukıran Tepe, İncebel, Tepe, Sırakayalar sırtı, 1176 rakımlı Tepeye varır, Karaçayır Mevkiinden Dereciği takiple Kepez Tepeye giden sırtı takiben Kepez Tepe, Yeldeğmez Tepenin kuzeyinden Göçere Tepe, Yağcı yolu Tepe, Üççam Tepe, Dedepınar Tepe, Karapınar Sırtı, Türkmen Tepe, 1227 rakımlı Tepeden Dorumdede Tepeye, Kuzeyi: Burçaknadası Tepeden, 1288, Ahlatlıca Tepe, Kapıtarla Tepe, Pnıarüstü Tepeye, İkizce Tepeden ise Karşı Tepeye, Batısı: Kabaçam Tepeden kuzeye sırtı takiple Kızıl Tepeye, buradan yine sırtı takiple Ortayol Tepeye ve Küllüce Tepeye, Karadoruk Tepe ve buradan yine sırtı takiple Bozhisar Dereden Elmalıcasu Deresinden Burcakadası Tepeye, Güneyi: Dorum Tepenin güneyindeki sırtı takiple Asarlık Tepeye, buradan İsaköy ile Şenlik Köyüne doğru yolu takiple Erenler Tepe sırtı ile yolun kesişim noktasına, buradan Hamam Çeşmesini takiple Kabaçam Tepe Sırtına ve Kabaçam Tepesine.

2-Sabuncupınar Örnek Avlağı; Doğusu: Kalburcu Çiftliği, Döllük Hendeği, Karabayır Tepeleri, Kışlaüstü Tepe, Kavakpınar Tepe, Karsak Tepe, Kocagöl Deresi, Topyolu Deresi, Kuzeyi: Porsuk Barajı, Batısı: Porsuk Barajı, Asarlık Tepe,Güneyi: Buzağılık Tepe, Sarıkayalar Tepe, Kayadağı Tepe, Asarkaya Tepeleri, Seyitali Türbesi, Kızıl Tepe, Koca Tepe, Leş Tepe, Eşşekkaya Tepe.

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Merkez ilçe; Doğusu: Kütahya-Eskişehir Karayolunun Seyitömer yol ayrımından itibaren karayolunu takiben, Avdan köyü yol ayrımına kadar Kuzeyi: Kütahya-Eskişehir karayolunun Avdan köyü yol ayrımından yolu takiben Avdan-Seyitömer yolu ile birleştiği yer. Batısı: Avdan-Seyitömer yolu ile,  Kütahya–Eskişehir karayolundan Avdan köyüne ayrılan yolun birleştiği yerden, Seyitömer yolunu takiben- Seyitömer-Avdan-Kütahya yol ayrımı ile birleştiği yer. Güneyi: Seyitömer-Avdan-Kütahya yol ayrımından yolu takiben, Kütahya–Eskişehir karayolu ile birleştiği yer.   

2-Tavşanlı İlçesi; Kuzeyi: Dulkadir-Vakıf Köyü yol ayrımından, yolu takiben yolun, demiryolu ile birleştiği yer ile demiryolunu takiben, Aliköy-Vakıf Köyü yolu ile birleştiği yere kadar. Doğusu: Dulkadir Köyünden, Dulkadir-Kütahya yolunu takiben Dulkadir-Vakıf Köyü yol ayrımına kadar, Güneyi: Vakıf Köyünden, Vakıf Köyü ile Dulkadir Köyü eski köy yolunu takiben Dulkadir Köyü, Batısı: Demiryolu ile Aliköy-Vakıf Köy yolunun birleştiği yerden, yolu takiben Vakıf Köyüne kadar av yapmak yasaktır.

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası olarak ayrıldığı için avlanmanın yasak olduğu sahalar:

1-Merkez Aslantaş Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

2-Tavşanlı Çatak Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

3-Merkez Türkmenbaba Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (05.10.2006 tarih ve 26310 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

4-Balıkesir-Kütahya Akdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (05.10.2006 tarih ve 26310 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

 

44-MALATYA:

Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Merkez İlçesi (A);Doğusu: Battalgazi, Kale ilçe sınırı, Kuzeyi: Battalgazi, Yazıhan ilçe sınırı. Batısı: Yeşilyurt, Akçadağ ilçe sınırı. Güneyi: Malatya Elazığ yolu, Malatya Yeşilyurt yolu.

(B); Doğusu: Pötürge ilçe sınırı. Kuzeyi: Malatya Pötürge yolu. Batısı: Yeşilyurt ilçe sınırı, Ağudere Yaygın köy yolu.Güneyi: Adıyaman il sınırı.

2- Akçadağ İlçesi; Doğusu: Akçadağ, Malatya Merkez ve Yeşilyurt ilçe sınırı. Kuzeyi: Yazıhan ilçe sınırı, Kadiibrahim ve Derinboğaz köy yolu. Batısı: Derinboğaz, Aliçeri, Kozalak, Develi, Akçadağ ve Ören yolundan Doğanşehir ilçe sınırını kestiği yere kadar. Güneyi: Yeşilyurt ve Doğanşehir ilçe sınırları.

3- Arguvan İlçesi; Doğusu: Yazıhan Arguvan yolu. Kuzeyi: Yazıhan Arguvan karayolundan Arguvan ilçe merkezi, Çavuşköy Ballıkaya yolunun ilçe sınırını kestiği yere kadar, Batısı: Hekimhan ilçe sınırı, Güneyi: Yazıhan ilçe sınırı.

4- Battalgazi İlçesi; Doğusu: Karakaya Baraj Gölü. Kuzeyi: Yazıhan ilçe sınırı. Batısı: Malatya Merkez ilçe sınırıGüneyi: Malatya-Elazığ Demiryolu.

5- Darende İlçesi; Doğusu: Akçadağ ve Hekimhan ilçe sınırları. Kuzeyi: Hekimhan ve Kuluncak ilçe sınırları, Batısı:Tohma çayı, Karşıkaya, Balaban, Asagiulupinar ve Yukariulupinar yolu. Güneyi: Yukariulupinar-Darıca yolu ve Akçadağ ilçe sınırını kestiği yere kadar.

6- Doğanşehir İlçesi; Doğusu: Yeşilyurt ilçe sınırı ile Adıyaman il sınırı. Kuzeyi: Yeşilyurt ilçe sınırı ile Malatya Doğanşehir yolu. Batısı: Malatya Doğanşehir, Altıntop, Erkenek yolunu takiple il sınırı, Güneyi: Doğanşehir Adıyaman il sınırı.

7- Doğanyol ilçesi; Doğusu: Diyarbakır il sınırı Kuzeyi: Karakaya Baraj Gölü Batısı: Pötürge ilçe sınırı. Güneyi:Pütürge-Doğanyol yolu, Doğanyol, Mezraa, Akkent, Yalınca, Bahram, Ulutaş yolundan il sınırı.

8- Hekimhan İlçesi; Doğusu: Arguvan ilçe sınırı. Kuzeyi: Sivas il sınırı. Batısı: Sivas il sınırı, Köylüköyü, Hasançelebi, Karakisikten Hekimhan ilçe merkezine kadar. Güneyi: Hekimhan, Igdır, Ballıkaya köy yolu ile Arguvan ilçe sınırı.

9- Kale İlçesi; Doğusu: Elazığ il sınırı. Kuzeyi: Malatya Elazığ yolu, Kale-Bağli köy yolu, Batısı: Bağli, Sarıot, Bölükkaya köy yolunun ilçe sınırını kestiği yere kadar. Güneyi: Pötürge ilçe sınırı.

10- Kuluncak İlçesi; Doğusu: Hekimhan ilçe sınırı. Kuzeyi: Sivas il sınırı. Batısı: Sivas il sınırı, Güneyi: Sivas il sınırından Sofular, Bicir, Yünlüce, Kuluncak, Karaçayır yolundan ilçe sınırına kadar.

11- Pötürge İlçesi; Doğusu: Doğanyol ilçe sınırı, Yongalı, Tepehan, Sorguçlu, Taştepe, Yandere, Büyüköz yolu.Kuzeyi: Malatya merkez ve Kale ilçe sınırı. Batısı: Malatya Merkez ilçe sınırı. Güneyi: Adıyaman il sınırı.

12- Yazıhan İlçesi; Doğusu: Arguvan ilçe sınırından Malatya Arguvan yolu, Kuzeyi: Hekimhan, Arguvan ilçe sınırı.Batısı: Hekimhan ilçe sınırı Güneyi: Malatya Yazıhan yolundan Yazıhan Merkez Fethiye Alican köy yolunun ilçe sınırını kestiği yer.

13- Yeşilyurt İlçesi; Doğusu: Yeşilyurt, Gündüzbey, Kozluk, Kalecik yolundan il sınırı. Kuzeyi: Yeşilyurt, İkizce, Seyituşağı. Batısı: Seyituşağı, Atalar, Yazgülü yolu. Doğan şehir ilçe sınırı. Güneyi: Adıyaman il sınırı.

Devlet/Genel Avlak:

1- Arapkir İlçesi Yeşilyayla Devlet Avlağı; Kuzeyi: Malatya il sınırı Batısı; Sığırcıuşağı, Göçeruşağı ve Göngören köyleri arasındaki stabilize yol Güneyi; Güngören, Konakbaşı ve Arapgir arası stabilize yol Doğusu; Arapgir Divriği karayolu.

2- Arguvan İlçesi Karahüyük Genel Avlağı; Kuzeyi: Güngören ve Konakbaşı Köyleri arası stabilize yol Batısı; Güngören, Çavuşköy, Aşağısülmenli, Morhamam köyleri arası stabilize yol Güneyi; Malatya Arapgir karayolu Doğusu; Konakbaşı, Çayırlı Konduçak ve Bahçeli köyleri arası stabilize yol.

3- Arapkir İlçesi Deregezen Genel Avlağı; Kuzeyi; Malatya Arapkir Karayolu, Batısı; Malatya Arapkir KarayoluGüneyi; Malatya il sınırı Doğusu; Malatya il sınırı.

4- Arapkir İlçesi Aktaş Devlet Avlağı; Kuzeyi: Konakbaşı, Gözele ve Günyüzü köyleri arasındaki stabilize yolBatısı; Konakbaşı Çakırsu ve Baçalı köyleri arasındaki stabilize yol Güneyi; Malatya Arapgir karayolu Doğusu; Pirali ve Günyüzü arasındaki Malatya Arapgir karayol.

5- Arapkir İlçesi Eynir Devlet Avlağı; Kuzeyi: Malatya il sınırı Batısı; Sagiluşağı ve Çiynir arası stabilize yolGüneyi; Çiynir ve Arapgir arası stabilize yol Doğusu; Arapgir Kemaliye karayolu.

6- Arapkir İlçesi Kayakesen Genel Avlağı; Kuzeyi: Arapgir Kemaliye Karayolu, Malatya il sınırı Batısı; Malatya Arapgir kara yolu Güneyi; Malatya il sınırı ve Malatya Arapgir kara yolu. Doğusu; Malatya il sınırı ve Malatya Arapgir kara yolu.

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Merkez (Pelitli Tepe); Doğusu: Kırmızı ziyaret Tepe, Aktaş Tepe, Daz Tepe, Körtigel Tepe, Kuzeyi: Körtigej Tepe, Atihan Dere, Gavik Dere, Keklik Tepe, Kırmızızlyaret Tepe, Aktaş Tepe, istikameti. Batısı: Aritaş Tepe, Karatürk Tepe, Büdele Tepe, Sinağ Sırtı, Pütürge yolu Güneyi: Malatya Pütürge yolu, TCK Bakımevine Kadar, Çayır Tepe, Heliv Tepe, Kırmızızlyaret Tepe istikameti.

 

45-MANİSA:

Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Ahmetli İlçesi; Doğusu: Ahmetli-Salihli İlçe sınırı Kuzeyi: Turgutlu-Ahmetli-Salihli karayolu Batısı: Ahmetli-Turgutlu İlçe sınırı Güneyi: İzmir İl sınırı.

2-Akhisar İlçesi; Doğusu: Akhisar-Gördes İlçe sınırı Kuzeyi: Akhisar-Kavakalan, Yayakırıldık köyü yolu Batısı: Akhisar-Gölmarmara karayolunu takiben Karayağcı, Akçaalan, Hacıosmanlar Köy yolu Güneyi: Akhsiar-Gölmarmara İlçe sınırı

3-Alaşehir İlçesi; Doğusu: Alaşehir-Sarıgöl İlçe sınırıKuzeyi: Alaşehir-Sarıgöl karayolu Batısı: Alaşehir-Sarıgöl karayolunu takiben, Bahadır, Dağhacıyusuf, Uluderbent yolu Güneyi: Alaşehir-Sarıgöl İlçe sınırını takiben, Çarıklar, Uluderbent yolu.

4-Demirci İlçesi (Esenyurt Bölümü) (A); Doğusu: Esenyurt, Yarbasan, Karaköy, Minnetler, Çamköy yolunu takiben Kütahya İl sınırı Kuzeyi: Kütahya İl sınırı Batısı: Demirci-Simav karayolu Güneyi: Demirci, Sevinçler, Esenyurt köy yolu.

(B); (Sayık Bölümü) Doğusu: Tekeler, Serçeler, Ahatlar, Delidemirciler köy yolu Kuzeyi: Köprübaşı-Demirci karayolu Batısı:   köylüce, Sayık, Öksüzlü köy yolunu takiben Köprübaşı-Demirci kara yolu Güneyi: Köylüce, Delidemirciler köy yolu.

5-Gölmarmara İlçesi; Doğusu: Gölmarmara-Salihli İlçe sınrı Kuzeyi: Taşkuyucak, Çağlayan köy yolu Batısı: Gölmarmara, Taşkuyucak köy yolu Güneyi: Gölmarmara, Kılcanlar, Yeniköy, Kemerdamları köy yolu.

6-Gördes İlçesi; Doğusu: Gördes-Köprübaşı İlçe sınırı Kuzeyi: Gördes-Köprübaşı karayolunu takiben ilçe sınırıBatısı: Gördes, Bayat, Dereçiftlik, Korubaşı köy yolunu takiben Salihli ilçe sınırı Güneyi: Salihli-Gördes İlçe sınırı.

7-Kırkağaç İlçesi (A);.Saha (Gelenbe Bölümü) Doğusu: Kırkağaç-Akhisar İlçe sınırı Kuzeyi: Balıkesir İl sınırıBatısı:   Gelenbe, Kınık, Dualar, Hacet köy yolu Güneyi: Akhisar-Balıkesir karayolu

(B) Saha (Ömerler Bölümü) Kuzeyi-Doğusu: Kırkağaç-Akhisar karayolu Batısı: Kırkağaç, Çiftlik köy yoluGüneyi: Kırkağaç, Ömerler, Habipler köy yolunu takiben Akhisar ilçe sınırı.

8-Kula İlçesi (A); Saha (Şehitlioğlu Bölümü) Doğusu: Kula-Selendi karayolu Kuzeyi: Kula-Selendi İlçe sınırıBatısı:   Kula-Selendi eski karayolu Güneyi: Gediz Nehri

(B);Saha (Gökçeören Bölümü) Doğusu: Salihli-Kula karayolunu takiben Gökçeören, Kenger, Yağbastı köy yolunu takiben Salihli ilçe sınırı Kuzeyi: Yağbastı-Akçaköy köy yolu Batısı: Salihli-Kula İlçe sınırı Güneyi: Salihli-Kula karayolu

(C);Saha (Çarıkballı Bölümü) Doğusu: Uşak İl sınırı Kuzeyi: Tatlıçeşme, Bebekli, Balıbey, Çarıkmahmutlu köy yolu Batısı: Çarıkmahmutlu, Çarıkbozdağ köy yolu Güneyi: Kula-Alaşehir İlçe sınırı

9-Köprübaşı İlçesi; Doğusu: Köprübaşı-Demirci İlçe sınırı Kuzeyi: Köprübaşı-Demirci-Gördes İlçe sınırı Batısı:  Köprübaşı-Gördes İlçe sınırı Güneyi: Köprübaşı, Uğurlu, Alanyolu, Kıymık köy yolu.

10-Manisa Merkez; Doğusu: Manisa-Turgutlu karayolunu takiben Karaoğlanlı, Sancaklıbozköy köy yolu Kuzeyi: Manisa-Turgutlu karayolu Batısı: Spil Dağı Milli Park sınırı Güneyi: Manisa-İzmir İl sınırı

11-Salihli İlçesi; Doğusu: Salihli-Kula İlçe sınırı Kuzeyi: Salihli-Kula İlçe sınırını takiben Akçaköy, Hacıköseli, Delibaşlı köy yolu Batısı:   Salihli-Köprübaşı karayolunu takiben Dombaylı, Delibaşlı köy yolu Güneyi: Salihli-Kula karayolu.

12-Saruhanlı İlçesi; Doğusu: Saruhanlı-Gölmarmara İlçe sınırı Kuzeyi: Saruhanlı-Akhisar İlçe sınırı Batısı: Saruhanlı-Akhisar karayolu Güneyi: Saruhanlı, Nuriye, Lütfiye, Kumkuyucak, Tiyenli köy yolu.

13-Selendi İlçesi; Doğusu: Aşağıgüllüce, Avlasa, Satılmış, Çansa köy yolunu takiben Demirci İlçe sınırı Kuzeyi: Selendi-Demirci İlçe sınırı Batısı: Selendi-Demirci İlçe sınırı Güneyi: Kula-Selendi İlçe sınırı.

14Soma İlçesi; Doğusu: Soma, Büyükgüney, Kozluören, Türkpiyale, kayrakaltı köy yolu Kuzeyi: Balıkesir İl sınırıBatısı: Soma-Balıkesir Devlet Demir yolu Güneyi: Soma-Balıkesir Devlet Demir yolu,

15- Turgutlu İlçesi; Doğusu: Turgutlu-Ahmetli İlçe sınırı Kuzeyi: Turgutlu-Saruhanlı İlçe sınırı GüneyiBatısı:  Gediz nehri

Devlet/Genel Avlak:

1-Merkez İlçesi Çakmak Devlet Avlağı; Doğusu: Gediz Çayından Bağyolu-Osmancalı yolu Kuzeyi: Osmancalı, Türkmen, Otmanlar köy yolu Batısı:   Manisa –İzmir İl sınırını takiben Gediz nehri Güneyi: Gediz Nehri

2-Merkez İlçesi Yuntdağı Devlet Avlağı; Doğusu: Manisa Merkez-Saruhanlı İlçe sınırı Kuzeyi: Manisa- İzmir il sınırı Batısı:   Demirci Köy-Sakallı-Recepli köy yolunu takiben İzmir il sınırı Güneyi: Demirci Köy-Gökbel-Çaltepe köy yolunu takiben Saruhanlı İlçe sınırı

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Akhisar İlçesi; Kuzeyi: Akhisara-Zeytinliova köy yolunu takiben- Ballıca-Dereköy köy yolu Doğusu: Akhisar-Gölmarmara Karayolu Güneyi: Mecidiye-Kapaklı-Rahmiye-Moralılar köy yolu Batısı: Dereköy-Mecidiye köy yolu.

2- Gördes İlçesi; Kuzeyi: Beğenler-Bardakçı Köy Yolu Doğusu: Demirci-Gördes İlçe Sınırı Güneyi: Kılavuzlar-Deliçoban-Güneşli Yolu Batısı: Deliçoban-Güneşli-Doğanpınar-Beğenler Köy Yolu

3- Kula İlçesi; Kuzeyi: Kula-Selendi İlçe sınırını takiben Gediz Nehri Doğusu: Kula-Selendi eski karayolunu takiben Kula-Selendi ilçe sınırı Güneyi: Kula-İncesu yolu Batısı: Kula—İncesu yolunu takiben çinçin damları-Hamidiye-Encekler yolunu takiben Gediz nehri.

4- Salihli İlçesi; Kuzeyi: Gördes Barajı Doğusu: Tepecik-Poyrazdamları-Poyraz-Hacıhıdır Köy Yolunu Takiben Salihli-Gördes İlçe sınırı Güneyi: Tepecik-Kemerdamları Köy Yolu Batısı: Kemerdamları-Kurttutan Köy Yolunu Takiben Gölmarmara Salihli İlçe sınırı.

5- Sarıgöl İlçesi; Kuzeyi: Çimenler-Ömerler-Kahramanlar-Yeniköy-Çamköy köy yolu Doğusu: Güneydamları-Şeyhdavutlar-Demirciler köy yolunu takiben Manisa-Uşak İl sınırı Güneyi: Tırazlar-Doğuşlar-Yeşiltepe-Bahadırlar-Güneydamları köy yolu Batısı: Sarıgöl-Tırazlar-Çimenler köy yolu.

6- Saruhanlı İlçesi; Kuzeyi: Saruhanlı –Akhisar Karayolunu Takiben Kayışçılar-Gökçeköy-Seyitoba köy YoluDoğusu                : Saruhanlı-Akhisar Kara Yolu Güneyi: Saruhanlı-Adiloba Köy Yolu Batısı: Adiloba-Kepenekli-Çakmaklı-Bahadır-Seyidoba Köy yolu.

7- Selendi İlçesi; Kuzeyi: Demirci-Selendi İlçe Sınırı Doğusu: Selendi-Çıkrıkcı-Tepeynihan Köy Yolunu takiben Manisa-Kütahya İl sınırı Güneyi: Şehirlioğlu-Çıkrıkçı Köy Yolu Batısı: Selendi-Demirci kara yolu.

8- Turgutlu İlçesi; Kuzeyi: Turgutlu-Ahmetli karayolu Doğusu: Turgutlu-Ahmetli İlçe sınırı Güneyi:  İzmir İl sınırıBatısı: Turgutlu-Ahmetli karayolunu takiben Çıkrıkçı-Ayvacık-Güney-Kargın-Karaköy yolunu takiben İzmir İl sınırı

 

46-KAHRAMANMARAŞ:

Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Merkez İlçesi (A); Doğusu: Elmalar-Bulanık yol ayrımından Bulanık, Beşenli, Yenipınar, Ağbeyli, Kemallı köy yollarını takiple Boyalı köyüne kadar uzana yol hattı, Kuzeyi: Boyalı köyünden başlayarak Karamanlı Köyü, Koçlar köyü yollarından Menzelet Baraj gölünün batı ve güney kıyı hattını takiple Gavurtarlası köy yolu ayrımına kadar uzanan yol ve baraj kıyısı hattı, Batısı: Gavurtarlası köy yolu ayrımından, Kılavuzlu köyünü takiple Kayseri-Kahramanmaraş karayoluna kardar uzanan yol hattı, Güneyi: Kılavuzlu köprüsünden Kahramanmaraş – Dereköy yolunu takiple Elmalar-Bulanık yol ayrımına kadar uzanan yol hattı,

(B); Doğusu: Kahramanmaraş-Andırın kara yolundan Recepli köy yolunu takiple Yolyanı köyüne kadar uzanan karayolu hattı, Kuzeyi: Ayşepınar Köy yolu ayrımını Sarımolalı Köy yolundan Kahramanmaraş- Andırın karayoluna birleştiren yol hattı, Batısı: Rahmancılar köyünden Ayşepınar Köyü yol ayrımına kadar uzanan karayolu hattı, Güneyi: Yolyanı köyünü Rahmacılar köyüne bağlayan karayolu hattı.

2-Andırın İlçesi; Doğusu: Andırın ile Merkez ilçe mülki idare sınır hattı (Kahramanmaraş-Andırın yolu ile Merkez İlçe sınırı kesişiminden başlayarak Berke Baraj gölüne kadar), Kuzeyi: Kahramanmaraş-Andırın yolu ile Merkez İlçe mülki idare sınırı kesişimin den başlayarak karayolunu takiple Andırın-Kadirli yoluna kadar uzanan karayolu hattı, Batısı: Andırın-Kadirli karayolu hattı (Panayirli köyü ile Tokmalı Beldesi arası), Güneyi: Tokmaklı Beldesinden Beşbucak, Elmalı, Boynuyoğunlu köy yolunu takiple Berke Barajı göl kıyısından Merkez ilçe mülki idare sınırına kadar uzanan yol ve kıyı hattı.

3Göksun İlçesi; Doğusu: Eski Göksun-Elbistan yolu Saraycık köyü yol ayrımından başlayarak Saraycık yolundan Göksun – Merkez ilçeleri mülki idare sınırını takiple Arslanbeyçiftliği köyüne kadar uzanan yol ve sınır hattı, Kuzeyi: Yantepe köy yolu ayrımıyla Saraycık köy yolu ayrımı arasında kalan Eski Göksun-Elbistan karayolu hattı, Batısı: Eski Göksun-Elbistan yolu Yantepe köy yolu ayrımından başlayarak Yantepe köyünü,  Karaahmet köyünü takiple Kireçköy yol ayrımına kadar uzanan yol hattı, Güneyi: Arslanbeyçiftliği köyünden başlayarak Kireçköy yol ayrımına kadar uzanan yol ve sınır hattı.

4Afşin İlçesi; Doğusu: Türkçayırı köyünden Binboğa ve Küçüksevin köy yollarını takiple Çukurpınar Deresine kadar uzana yol hattı. Kuzeyi: Türkçayırı köyünden Kahramanmaraş – Kayseri illeri mülki idare sınırına kadar uzanan yol hattı,Batısı: Kahramanmaraş – Kayseri illeri mülki idare sınır hattı, Güneyi: Kahramanmaraş – Kayseri illeri mülki idare sınırına kadar uzanan Çukurpınar Deresi hattı.

5-Elbistan İlçesi; Doğusu: Kahramanmaraş-Malatya İl mülki idare sınır hattı, Kuzeyi: Kahramanmaraş-Malatya İl mülki idare sınırından Kahramanmaraş-Malatya karayolunu takiple Gücük köyü yol ayrımına kadar uzanan yol hattı, Batısı:Kahramanmaraş-Malatya karayolundan Gücük, Tepebaşı ve Bakış köy yolunu takiple Nurhak ilçe mülki idare sınırına kadar uzanan yol hattı, Güneyi: Nurhak ilçe mülki idare sınırını takiben Kahramanmaraş-Malatya il mülki idare sınırına kadar uzanan sınır hattı, (Kızıl Kandil örnek avlağı hariç).

Devlet/Genel Avlak:

1-Merkez İlçesi (Zeytin Devlet Avlağı); Doğusu: Menzelet Baraj Gölü kuzey kıyı sınırı Koçlar Köyünden Ceyhan ırmağını ve Merkez ilçe ile Ekinözü ilçe mülki idare sınırını takip eden, Göksun İlçe mülki idare sınırına kadar uzanan kıyı ve sınır hattı, Kuzeyi: Göksun ilçe mülki idare sınırını takiple Kurucaova köy yolunu Kahramanmaraş-Kayseri karayoluna bağlayan sınır ve yol hattı, Batısı: Kahramanmaraş-Kayseri karayolunu takiple Tekir kasabasından, Çağlayan köyüne kadar uzanan kara yolu hattı, Güneyi: Çağlayan köyünü Gölceğiz köyüne bağlayan yolu takiple Menzelet Baraj Gölü kuzey kıyı sınırı boyunca Koçlar Köyüne kadar uzanan yol ve kıyı hattı.

2-Pazarcık İlçesi (Karabıyıklı Devlet Avlağı); Doğusu: Kahramanmaraş-Malatya-Adıyaman (D-360) karayolu Ganidağı köyü yol ayrımından başlayarak Aşağımülk köyü, Sarıköy yollarını takiple Kahramanmaraş-Gaziantep İl mülki idare sınırına kadar uzanan yol hattı, Kuzeyi: Narlı kasabasından Kahramanmaraş-Malatya-Adıyaman ili (D-360) karayolunu takiple Ganidağı Köyü yol ayrımına kadar uzanan karayolu hattı. Batısı: Kahramanmaraş-Gaziantep il mülki idare sınırından başlayarak Çöçelli köyü, Çiçekköy,  Kadıncık köy yolunu takiben Narlı Kasabasına kadar uzanan yol hattı, Güneyi:Kahramanmaraş-Gaziantep İl mülki idare sınırı hattı ( Kahramanmaraş-Gaziantep ili (E-90) karayolu ile Sarıköy arası),

3-Göksun İlçesi (Göksun Devlet Avlağı); Doğusu: Göksun-Elbistan eski yolu Soğucak köyü yol ayrımından başlayarak Soğucak köyü ve Höyüklü köy yolunu takiple Göksun-Elbistan karayoluna kadar, Kuzeyi: Göksun-Elbistan karayolu (Afşin yol ayrımı ile Yağmurlu köyü arası), Batısı: Yağmurlu köyünden başlayarak Temurağa Köy yolunu takiple Göksun-Elbistan eski karayoluna kadar, Güneyi: Göksun-Elbistan eski karayolunu takiple Soğucak köyü yol ayrımına kadar.

4Afşin İlçesi (Tanır Devlet Avlağı); Doğusu: Elbistan ilçesi ile Afşin ilçesi mülki idare sınırı hattı. Kuzeyi:Kahramanmaraş İli ile Sivas ve Kayseri illeri mülki idare sınırı hattı. Batısı: Kahramanmaraş İli ile Kayseri ili mülki idare sınırı hattı. Güneyi: Afşin-Elbistan ilçeleri mülki idare sınırı hattı ile Kahramanmaraş-Kayseri mülki idare sınırı hattı arasında kalan Kaşanlı, Büget, Tanır, Altınelma, Arıtaş, Türkçayırı Kara yolu hattı.

5-Elbistan İlçesi (Kuzey Elbistan Genel Avlağı); Doğusu: Elbistan merkezinden Akören, Küçükyapalak, Kayapınar kara yollarını takiple Kahramanmaraş İli ile Malatya ili mülki idare sınırına kadar uzanan karayolu hattı. Kuzeyi:Kahramanmaraş İli ile Sivas ve Malatya illeri mülki idare sınırı hattı. Batısı: Elbistan ilçesi ile Afşin ilçesi mülki idare sınırı hattı.Güneyi: Elbistan – Afşin Devlet Kara yolu hattı.

6-Söğütlü Devlet Avlağı; Doğusu: Kahramanmaraş İli ile Malatya ili mülki idare sınırı hattı. Kuzeyi: Kahramanmaraş İli ile Malatya ili mülki idare sınırı hattı. Batısı: Elbistan merkezinden Akören, Küçükyapalak, Kayapınar yollarını takiple Kahramanmaraş İli ile Malatya ili mülki idare sınırına kadar uzanan karayolu hattı. Güneyi: Elbistan – Malatya Devlet kara yolu hattı.

7-Nurhak İlçesi (Tatar Deresi Devlet Avlağı); Doğusu: Kahramanmaraş İli ile Malatya ve Adıyaman illeri mülki idare sınırı hattı.

Kuzeyi: Ekinözü ilçesi mülki idare sınırı ile Malatya ili mülki idare sınırı arasındaki Kamışlıdere, Alçiçek, Nurhak kara yolu hattı. Batısı: Nurhak ilçesi ile Ekinözü ilçesi mülki idare sınırı hattı. Güneyi: Nurhak ilçesi ile Çağlayancerit ilçesi mülki idare sınırı hattı.

8-Nurhak Dağı Devlet Avlağı; Doğusu: Kahramanmaraş İli ile Malatya ili mülki idare sınırı hattı. Kuzeyi: Nurhak ilçesi ile Elbistan ilçesi mülki idare sınırı hattı Batısı: Nurhak ilçesi ile Ekinözü ilçesi mülki idare sınırı hattı. Güneyi: Ekinözü ilçesi mülki idare sınırı ile Malatya ili mülki idare sınırı arasındaki Kamışlıdere, Alçiçek, Nurhak kara yolu hattı.

9Göksun İlçesi (Keş Dağı Devlet Avlağı); Doğusu: Göksun-Ekinözü-Elbistan ilçeleri mülki idare sınırı hattı,Kuzeyi: Eski Göksun-Elbistan karayolu Saraycık köyü yol ayrımından başlayarak Göksun – Elbistan-Afşin ilçeleri mülki idare sınır birleşimine kadar uzanan karayolu ve sınır hattı, Batısı: Eski Göksun-Elbistan karayolu Saraycık köy yolu ayrımından Merkez ilçe mülki idare sınırına kadar uzanan karayolu hattı, Güneyi: Merkez – Göksun ilçeleri mülki idare sınırı hattı.

10-Türkoğlu İlçesi (İmalı Devlet Avlağı); Doğusu:  Kahramanmaraş – Osmaniye – Adana (D-825) karayolu hattı (Türkoğlu İlçe Mülki İdare sınırı ile Kahramanmaraş-Osmaniye il mülki idare sınırı arası), Kuzeyi: Kahramanmaraş-Osmaniye-Adana (D-825) karayolunu Altınova köyüne bağlayan Türkoğlu ilçe mülki idare sınır hattı, Batısı: Altınova Köyünden başlayarak Türkoğlu ilçe mülki idare sınırı boyunca Kahramanmaraş-Osmaniye il mülki idare sınırına kadar uzanan sınır hattı,Güneyi: Kahramanmaraş-Osmaniye il mülki idare sınırı hattı (Kahramanmaraş-Osmaniye-Adana (D-825) karayolu ile Türkoğlu ilçe mülki idare sınırı arası.)

Örnek Avlak;

1-Elbistan Kızılkandil Örnek Avlağı; Doğusu: Seyitali Tepe, Deliklitaş Tepe, Oyuklu Tepe, Kırmızı Tepeyi takiple Orta Tepe, Kuzeyi: Bakacaksırtı, Hallo Tepenin güneyini takiple Seyitali Tepe, Batısı: Sünnet Köyünün doğusundan odun ziyaret Tepe, sivri Tepe, Odunlık Tepeyi takiple Bakacak sırtı. Güneyi: Sünnet Köyünün doğusundan Kartepe, Çukur, Karaoluk sırtı, şaksırtı, Atmaca Tepenin güneyinden takiple, Cantepe, Ziyaret Tepe ve Orta Tepe.

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Merkez İlçesi Ahırdağı (A); Doğusu: Üçtepe, Gebetepe, Yanlızardıç Tepelerini birleştiren sırt hattı. Kuzeyi:Kurtdeliği, Köseburun, Karlık, Küçügünyurdu Tepelerini birleştiren sırt hattı. Batısı: Küçüğünyurdu ve Karayatak Tepelerini birleştiren sırt hattını devam eden Keklik deresine kadar. Güneyi: Yanlızardıç, Aytepe ve Çağman Tepeden devam eden sırt hattı.

(B); Doğusu: Elmalar köyünden Pazarcık İlçe Mülki idare sınırına kadar uzanan yol hattı, Kuzeyi: Elmalar Köyünden Çiğli – Çokyaşar köyleri yol ayrımına kadar uzanan yol hattı, Batısı: Çiğli – Çokyaşar köyleri yol ayrımından başlayarak Çiğli köy yolunu takiple Pazarcık İlçe Mülki idare sınırına kadar uzanan yol hattı, Güneyi: Pazarcık İlçe Mülki idare sınır hattı.

2-Pazarcık İlçesi; Doğusu: Kartalkaya Baraj göletinin kıyı hattı, Kuzeyi: Kartalkaya Baraj göleti sınırından başlayarak Armutlu köyü ile Yarbaşı köy yolunu takiple Söğütlü köyüne kadar uzanan yol hattı, Batısı: Söğütlü köyünden başlayarak Eskinarlı köy yolunu takiple Kahramanmaraş-Pazarcık karayoluna kadar uzanan yol hattı, Güneyi: Kahramanmaraş-Pazarcık karayolunu takiple Kartalkaya Baraj gölüne kadar uzanan karayolu hattı,

3-Göksun İlçesi; Doğusu: Göksun-Afşin karayolu üzerinde Ortatepe yol ayrımından başlayarak Ortatepe köyü, Aliçlibucak köyünü takiple Kömürköy’e kadar uzanan yol hattı, Kuzeyi: Kömürköy’den başlayarak Bozhüyük yolunu takiple Göksun-Kayseri karayoluna kadar uzanan yol hattı, Batısı: Bozhüyük yol ayrımından başlayarak Göksun-Kayseri karayolunu takiple Göksun İlçe merkezine kadar uzanan karayol hattı, Güneyi: Göksun İlçe merkezinden başlayarak Göksun-Afşin karayolunu takiple Ortatepe köyü yol ayrına kadar uzanan karayolu hattı,

4-Elbistan – Ekinözü İlçesi; Doğusu: Elbistan merkezden Taşburun, Akpınar, Kuzeyi: Afşin-Elbistan karayolu hattı (Elbistan İlçe merkezi ile Kalealtı köyü yol ayrımı arası), Batısı: Afşin-Elbistan karayolu Kalealtı yol ayrımından başlayarak İğdeköy yolunu takiple Ekinözü ilçe merkezi, Güneyi: Ekinözü’nden Akpınara bağlayan yol.

5-Türkoğlu İlçesi; Kuzeyi: Kahramanmaraş-Adana karayolundan Akçali köyü Küçükkimalı köyünden İmalı köyünü takiben Merkez ilçe sınırına kadar, Doğusu: Akçali Köyü Kahramanmaraş- Adana karayolunu takiben Beyoğlu kasabasına kadar, Güneyi; Adana il sınırından Kaledibi Köyü Yoğunoluk mevkii Kahramanmaraş Adana karayoluna kadar, Batısı:Osmaniye il sınırından Düziçi yol ayrımına kadar olan il sınırı.(2011 yılında yerleştirme yapılan alan).

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı için Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

1- Kahramanmaraş-Adana HançerDeresi Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (05.10.2006 tarih ve 26310 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

 

47-MARDİN:

Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Kızıltepe İlçesi; Doğusu: Durakbaşı köyünden başlayarak Nusaybin ilçe sınırına kadar. Kuzeyi: Durakbaşı köyünden başlayarak Nusaybin-Kızıltepe (D-400) karayolu boyunca Ahmetli Köyü Mardin Şanlıurfa il sınırına kadar. Batısı:Ahmetli Köyünden başlayarak Mardin-Şanlıurfa il sınırından Aralık Köyüne kadar. Güneyi: Aralık Köyü Suriye-Türkiye ülke sınırından Durakbaşı Köyü Türkiye-Suriye ülke sınırına kadar.

2- Nusaybin İlçesi; Doğusu: Gürkaynak köyü Nusaybin-Şırnak il sınırından Bahmir Köyüne kadar, Kuzeyi:Nusaybin-Midyat ilçe sınırı Taşköy-Kuyular Köyüne ilçe sınırı boyunca, Batısı: Durakbaşı Köyünden Mardin Merkez-Nusaybin İlçe sınırı boyunca Doğanlı Köyüne kadar, Güneyi: Türkiye–Suriye ülke sınırı Aralık Köyünden Gürkaynak köyüne kadar.

Devlet/Genel Avlak:

1-Mazıdağı Devlet Avlağı; Doğusu: Mazıdağ Stabilize yol sınırı, Batısı: Derik-Mazıdağı İlçe sınırı, Kuzeyi:Yetkinler-Balpınar Köyleri stabilize yol sınırı, Güneyi: Derik-Mazıdağı, Kızıltepe-Mazıdağı ilçe sınırı.

 

48-MUĞLA:

Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Fethiye İlçesi; Doğusu: Kabaağaç–Minare Köy yolunun Kabaağaç Köyü Dip Mahallesi yol kavşağından itibaren takiple Minare–Yakabağ-Eşen-İzzettin-Gölbent köy ulaşım yolunu takiple Boğaziçi köy yolu kavşağı, Kuzeyi: Kabaağaç-Minare Köy yolundan Dip Mahallesine ulaşım yolundan sonra KocaDereyi takiple Akbel Ovasına ve buradan Babadağ-Ölüdeniz Beldesi ulaşım yolunu takiple Akdeniz, Güneyi: Boğaziçi Köyü ulaşım yolunu takiple Akdeniz, Batısı: Akdeniz.

2-Bodrum İlçesi (A); Kuzeyi; Yalıkavak, Küdür Yarımadası sahil şeridi, Ege Denizi. Batısı; Turgutreis, Gümüşlük Akyarlar sahil şeridi, Ege Denizi. Güneyi; Bodrum-Turgutreis karayolu, Bitez, Ortakent, Yahşi. Bağla. Doğusu; Bodrum,Dağbelen, Gökçebel, Konacık yerleşim alanları

(B); Kuzeyi; Ege Denizi, Güllük Körfezi Batısı;   Yalıkavak yerleşim alanı. Güneyi; Torba-Yalıkavak karayoluDoğusu; Milas-Bodrum karayolu

(C); Konacık Pedasa Mevki; Konacık Pedasa Kalesi kazı çalışmaları yapılan alana 300 Mt mesafe içinde avlanmak yasaktır.

3-Milas İlçesi (A) Metruk Tuzlası Sulak Alanı: Boğaziçi Köyü, Metruk Tuzlası   (Ekolojik Bölge Sınırları) Sulak alanı, Batısı: Sırtlandağı Halep Çamı Koruma sahası, Güneyi: Milas Bodrum Karayolu, Doğusu: Hasan bağ köy hudutları,Kuzeyi: Boğaziçi köyü sınırlarında kalan göl ve çevresi.

(B); Beçin Kalesi ve Civarı: Beçin Kalesi ve ören yeri çevresi 300 metre.

Örnek avlak;

1-Fethiye-Boğaziçi Örnek Avlağı; Doğusu: Bükceğiz Mahallesinden kuzeye doğru uzanan ve Kertil Tepe, Kızıltaş Tepe, Ballısivri Tepe’den Gölcük Tepe, Çatal Tepe ve oradan Kızılca Köyü Doğusundan Kara Dereye inen hat, Kuzeyi:Boğaziçi Köyünün Avlan Mahallesi merkezinden doğuya doğru uzanan ve Eşene giden yolun Çatal Tepe’den inen sırtı kestiği hat, Batısı: Boğaziçi Köyünden güneye doğru uzanan ve Yediburunlar Mahallesi’ne inen yol ile Yediburunlar Mahallesi’nden Ara Tepenin doğusundaki Körüstan Tepe’ye uzanan oradan da Sütleyen Adası Tepesi’nden Sancak Burnu’na inen hat, Güneyi:Sıfat Burnu’ndan doğuya doğru uzanan İnkaklık Burnu, Yassıca Burnu, Kılıç Burnu’ndan Domuz Burnuna uzanan hat ile Domuz Çukuru’ndan Pınarcık Mahallesi’ne, oradan da doğuya doğru Damyeri Mevkiinden Bükceğiz Mahallesi’ne bağlanan hat.

Avlanmaya Özel İzinle Açılan Sahalar (ÖÇK Sahaları ve Devlet Üretme Çiftliği):

1-Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi İçerisinde Yer Alan Saha (A); Doğusu: Bördübet Köyü yol ayrımını takiben Bencik Koyuna inen dik hat ile aynı yol ayrımından Gökova denizine doğru 90 Derecelik hat, Kuzeyi: Gökova Körfezi, Güneyi: Hisarönü Körfezi Batısı: Alavara Koyu’na inen orman yolu ile yol kavşağından Hisarönü körfezine 90 Derecelik dik hat.

(B); Doğusu: Mesudiye Köyü 2. Yoldan sahile kadar inen yolun batısı, Batısı: Gökova Körfezinden Damlaca Tepesinden Bağlarözü Koyuna inen dik hat, Kuzeyi: Mesudiye Köyü 2. Kavşağından Knidos karayolunu takiben Belen Köyü Üçyol kavşağına oradan Değirmenbükü yolunu takiben Gökova Körfezi, Güneyi: Akdeniz.

(C); Doğusu: Çiftlik Limanı-Bayır Köyü yolu, Batısı: Selimiye Köyünden Bozburun Beldesinden Söğüt Köyüne giden karayolu, Kuzeyi: Bozburun Beldesinden Selimiye Köyüne giden karayolu, Turgut Köyünden Bayır Köyüne giden karayolu.Güneyi: Akdeniz.

2- Köyceğiz-Dalyan Özel Çevre Koruma Bölgesi içerisinde yer alan Köyceğiz İlçesi için (A); Kuzeyi: Kıralan mahallesi Doğusu: Kıralan mahallesinden ören mahallesine oradan güney istikamette Beyobası Beldesine inen yolun batı kısmını takiben Köyceğiz Ortaca Kara yolu Güneyi: Beyobası asfaltı Batısı: Muğla Ortaca karayol

(B); Kuzeyi: ÖÇK sahası sınırı Doğusu: Muğla Fethiye Karayolundan Biotar işletmesinin bulunduğu yolu takiben Zaferler asfaltına bağlandığı yer Güneyi: Zaferler asfaltını takiben Döğüşbelen asfaltı Batısı: Döğüşbelenden dağın eteği takiben Muğla Fethiye Karayolunu geçerek ÖÇK sınırının bittiği nokta.

3-Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi İçerisinde Yer Alan Saha; Fethiye-Göcek ÖÇK Bölgesi içerisinde kalan Kapıdağ Yarımadasının sadece I. Grup Avlanabilen Kuşlar ile II. Grup Memeli hayvanlardan Yaban Domuzu için ava açıktır.

4-Dalaman Devlet Üretme Çiftliği İçerisinde Yer Alan Saha; Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğü içerisinde; havaalanı ve askeri tesislere 500 metre mesafe ile batıya uzanan kanal ve yol boyunca okaliptüs ağaçlık sahası ve Dalaman çayı arasında ve güneyde denize kadar olan alanının özel izinle ava açıktır.

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

1-Yılanlı Çakmak Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

2-Köyceğiz Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırlarıdahilinde avlanmak yasaktır.)

 

49-MUŞ:

Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Merkez İlçesi (A); Doğusu: Muş-Korkut ilçe sınırı Kuzeyi: Yazla, Kırköy, Boyuncuk, Alican ve Muratgören köy sınırları Batısı: Karaköprü, Bağlar köy sınırları ve Muş-Varto karayolu, Güneyi: Hasköy ilçe sınırı.

(B); Doğusu: Toprakkale, Suluca, Alaniçi, Üçevler, Ekindüzü,  Ağıllı ve Ilıca köy sınırları, Kuzeyi: Güzeltepe, Ortakent, Eğirmeç, Eralan ve Yörecik köy sınırları Batısı: Diyarbakır il sınırı Güneyi: Batman il sınırı

2-Hasköy İlçesi; Doğusu: Bitlis İl sınırı Kuzeyi: Muş – Bitlis Karayolu Batısı: Muş-Hasköy ilçe sınırı Güneyi:Bitlis il sınırı.

3-Korkut İlçesi; Doğusu: Bitlis İl Sınırı Kuzeyi: Korkut – Bulanık ilçe sınırı Batısı: Muş – Korkut ilçe sınırı Güneyi:Korkut – Hasköy ilçe sınırı, Bu sınırlara ek olarak İlçe merkezinin 2 km. Kuzeydoğusunda bulunan Sulama Gölet’inin de avlanmaya kapatılması.

4-Varto İlçesi (A); Doğusu: Varto–Bulanık ilçe sınırı Kuzeyi: Varto–Erzurum İlçe sınırı Batısı: Alnıaçık, Omcalı, Çayönü, Kuşluk ve Toklu-Omcalı yol ayrımı Güneyi: Varto ilçe – Bulanık il yolu

(B); Doğusu: Görgü, Ağaçkorur, Varto–Erzurum karayolu ve Varto–Muş karayolu Kuzeyi: Varto ilçe-Erzurum il sınırıBatısı: Varto ilçe–Bingöl il sınırı Güneyi: Muş- Varto ilçe sınırı.

5-Malazgirt İlçesi; Doğusu: Muş – Ağrı İl sınırı Kuzeyi: Konakkuran ve Hancağız köy sınırları Batısı: Kılıççı ve Nurettin köy sınırları Güneyi: Malazgirt -Ağrı karayolu.

6-Bulanık İlçesi; Doğusu: Muş – Bulanık karayolu Kuzeyi: Varto – Bulanık karayolu Batısı: Muş – Bulanık İlçe sınırıGüneyi: Muş – Bulanık ilçe sınırı.

 

50-NEVŞEHİR:

Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Merkez İlçe (A); Doğusu: Çardak Köy yolunun Nevşehir Ürgüp yolunu kestiği yere kadar, Kuzeyi: Nevşehir-Ürgüp yolu, Batısı: Nevşehir-Kaymakköy yolu, Güneyi: Çardak-Güvercinlik yolu.

(B); Doğusu: Boğazköy-Balcin yolu, Kuzeyi: Balcin-Alacaşar yolu, Batısı: Alacaşar köyü, Tepeköyden devamla Acıgöl Nevşehir yolunu kestiği yere kadar. Güneyi: Acıgöl-Nevşehir yolu.

(C); Doğusu: Alacaşar-Çat yolu, Kuzeyi: Gülşehir ilçe merkezi, Batısı: Alacaşar, Karacaşar, Gülşehir ilçe merkeziGüneyi: Alacaşar.

2- Merkez – Acıgöl İlçesi; Doğusu: Çiftlikköy – Tatlarin İnallı, Acıgöl Merkez Kuzeyi: Çiftlikköy–Kızılkaya yoluBatısı: Kızılkaya, Çullar, Kozluca, Yuva’dan il sınırına kadar. Güneyi: Acıgöl merkezden Nevşehir Yolu il sınırına kadar.

3-Acıgöl İlçesi; Doğusu: Karacaören-Acıgöl yolu, Kuzeyi: Acıgöl-Nevşehir yolu, Batısı: Acıgöl-Ağıllı yolu,Güneyi                :Ağıllı-Karapınar-Karacaören yolu.

4-Avanos İlçesi: Doğusu: Akarca, Kuzeyi: Akarca-Çalış yolu, Batısı: Altıpınar-Çalış yolu, Güneyi: Altıpınar-Akarca yolu.

5- Derinkuyu-Ürgüp İlçesi: Doğusu: Şahinefendi-Kayseri il sınırına kadar olan yol, Kuzeyi: Şahinefendi-Mazıköy yolu, Batısı: Mazıköy-Tilköy, Güneyi: Derinkuyu Tilköy yolunun Kayseri İl sınırını kestiği yere kadar.

6-Hacıbektaş-Gülşehir İlçesi; Doğusu: Hacıbektaş Killik yolunun Alemli Köyüne dönüş yerinden tepesidelik, alemli, dadağı Yeşilöz Köyüne kadar, Kuzeyi: Hacıbektaş merkezden Killik yolunun alemli köy yoluna döndüğü yere kadar, Batısı:Hacıbektaş Merkezden Gülşehir Karayolu, Güneyi: Gümüşkent-Eskiyaylacık-Alkan-Yeşilöz yolu.

7-Kozaklı İlçesi; Doğusu: Kozaklı-Topaklı yolu, Kuzeyi: Kozaklı-Karahasanlı yolu, Batısı: Karahasanlı-Yassıca-Çayiçi-Kalaycık-Karayanalak yolu, Güneyi: Karayanalak-Gerce-Abdiköy-Taşlıhöyük yolu

8-Ürgüp İlçesi; Doğusu: Karain-Akçaören- Kayseri il sınırına kadar olan yol, Kuzeyi: Ürgüp-Karain yolu, Batısı:Ürgüp-Mustafapaşa-Cemilköy-Taşkınpaşa- Kayseri il sınırına kadar olan yol, Güneyi: Kayseri İl sınırı.

Devlet/Genel Avlak:

1-Derinkuyu İlçesi Erdaş Yaylası Genel AvlağıDoğusu: Çakıllı-Özlüce-Kaymaklı yolu, Kuzeyi: Ağıllı Topaç Bicik Kızılcin Kaymaklı yolunun Kaymakköy yol ayrımına kadar olan kısım Batısı: Kurugöl Ağıllı Topaç İcik yolu Güneyi: Kurugöl-Doğala-Çakıllı Yolu

2- Ürgüp İlçesi Akçaören Genel Avlağı: Doğusu: Kayseri İl Sınırı Kuzeyi: Aksalur- İncesu Yolu Batısı: Aksalur-Ürgüp Yolu Güneyi: Ürgüp-Boyalı-İltaş yolundan incesuya giden yolun il sınırını kestiği yere kadar.

3-Gülşehir İlçesi Kızılırmak Genel Avlağı: Doğusu: Avanos Nevşehir yolundan Sulusaray a Kuzeyi: Yeşilöz-Avanos-Gülşehir yolu, Batısı: Gülşehir-Çat yolu, Güneyi: Çat Sulusaraydan Avanos Nevşehir yolu.

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Avanos İlçesi; Doğusu: Sarıhıdır, Bozca- Kayseri İl sınırı, Kuzeyi: Özkonak- Göynük yolu ile Kayseri İl Sınırına kadar, Batısı: Özkonak-Avanos Yolu, Güneyi: Avanos-Sarıhıdır, Bozca.

2-Gülşehir İlçesi (A); Doğusu: Gülşehir yolu, Hacıbektaş yolu Kuzeyi: Kızılırmak, Batısı: Tuzla, Kızılırmak arası,Güneyi: Tuzla-Tuzköy-Gülşehir Yolu.

(B); Doğusu: Gökçetoprak-Yalıntaş-Yakatarla-Terlemez-FakuşagıYolu, Kuzeyi: Fakuşagı- Aksaray İl Sınırı, Batısı: Aksaray İl Sınırı, Güneyi: Aksaray İl Sınırı- Gökçetoprak yolu.

3- Hacıbektaş İlçesi (A); Doğusu: Killik-Aşağıbarak-BelbarakSadık yolu, Kuzeyi: Ankara Kayseri Yolu, Batısı: Hacıbektaş-Avuçköy yolu Güneyi: Hacıbektaş-Killik yolu.

(B); Doğusu: Hacılar, Karaburna, Aşıklar, Hacıbektaş Yolu, Kuzeyi: Hacıbektaş-Mikail yolu, Batısı: Kırşehir il sınırı,Güneyi: Şahinler, Hacılar Köy Yolu.

4-Kozaklı İlçesi; Doğusu: Şefaatli-Karahasanlı yolu (Kırşehir il sınırına kadar), Kuzeyi: Yozgat il sınırı, Batısı: Şefaatli-Hızıruşağı yolu (Kırşehir il sınırına kadar), Güneyi: Kırşehir il sınırı

 

51-NİĞDE:

Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Merkez İlçesi (A); Doğusu: Yeşilburç-Güllüce-Yaylayolu-Pınarcık-İnli Karayolu, Kuzeyi: İnli-Hacıabdullah-Çınarlı Karayolu, Batısı: Çiftlik İlçe Sınırı, Güneyi: Yeşilburç-TepeköyKarayolu-Ketençimen Genel Avlağı.

(B); Doğusu: Dündarlı Yahyalı Karayolu, Kuzeyi: Dündarlı Dikilitaş Karayolu, Batısı: Dikilitaş-İçmeli-Kocapınar Karayolu, Güneyi: Çamardı ilçe sınırı.

2-Bor İlçesi (A); Doğusu: Bor-Niğde Karayolunu takiben Koyunlu yol ayrımı Kuzeyi: Bor-Niğde Karayolunu takiben Koyunlu yol ayrımından-Merkez ilçe sınırı Batısı: Merkez ilçe sınırını takiben –Altunhisar ilçe sınırı

Güneyi: Bor-Altunhisar-Aksaray Karayolu

(B); Doğusu: Çamardı İlçe Sınırı Kuzeyi: Merkez İlçe Sınırı Batısı: Niğde-Ulukışla Karayolu takiben Havuzlu yol ayrımı Güneyi: Niğde-Ulukışla Karayolunu takiben havuzlu yol ayrımından-Gökbez-Postallı-Kürkçü-Başmakçı karayolu Ulukışla ilçe sınırı

3-Ulukışla İlçesi (A); Doğusu: Çamardı İlçe Sınırı, Kuzeyi: Bor ilçe sınırı, Batısı: Kürkçü-Başmakçı karayolu,Güneyi: Kürkçü-Başmakçı-İmrahor Karayolu.

(B); Doğusu: Niğde İl Sınırı, Kuzeyi: Niğde İl Sınırı-Ünlüyaka-Otoban Elmalı Karayolu, Batısı: Ünlüyaka Elmalı Yol ayrımından Koçak köyüne inen yolu takiben Adana-Aksaray E-90 karayolu, Güneyi: Adana-Aksaray E-90 karayolu takiben Koçak köyü yol ayrımı.

(C); Doğusu: Adana İl Sınırı, Kuzeyi: Adana-Aksaray E-90 karayolunu takiben Alihoca köy yol ayrımından Maden köyü yolu, Batısı: Maden köyü yolu-Toroslar yolu takiben Mersin il sınırı, Güneyi: Mersin il sınırı.

(D); Doğusu: Adana-Aksaray E-90 karayolunu takiben Koçak köyü yol ayrımından, Koçak köyü yolu takiben -Gedelli köyü yolu, Kuzeyi: Ovacık-Handeresi-Gedelli-Çifteköy yol ayrımı. Batısı: Beyağılı Köyü yolu takiben, Ulukışla-Niğde-Karayolunu takiben, ovacık yol ayrımından ovacık köyüne kadar olan sınır. Güneyi: Adana-Ulukışla E-90 karayolu.

4-Çiftlik İlçesi; Doğusu: Merkez ilçe sınırı, Kuzeyi: Merkez ilçe sınırını takiben Hacıabdullah-Çınarlı karayolunu takiben Azatlı-Çiftlik Divarlı-Ovalıbağ karayolu Aksaray il sınırı Batısı: Aksaray il sınırı-Çardak-Kula karayolunu takiben Altunhisar-Çiftlik karayolu, Güneyi: Altunhisar-Çiftlik karayolunu takiben Altunhisar ilçe sınırı.

5-Çamardı İlçesi (A); Doğusu: Demirkazık Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ve Milli Park Sınırları, Kuzeyi: Merkez ilçe sınırı, Batısı:  Merkez İlçe sınırını takiben İçmeli-Kocapınar-Kavlaktepe karayolunu takiben Çamardı-Pozantı karayolu,Güneyi: Demirkazık Yaban Hayatı Geliştirme sahası ile Çamardı-Pozantı Karayolu.

(B); Doğusu: Çamardı-Pozantı Karayolu, Kuzeyi: Çamardı-Pozantı Karayolunu takiben Celaller yol ayrımından-Kızılkapı karayolunu takiben Bor ilçe sınırı, Batısı: Bor ilçe sınırı, Güneyi: Bor-Ulukışla ilçe sınırı.

6-Altunhisar İlçesi; Doğusu: Merkez ilçe sınırı, Kuzeyi: Çiftlik ilçe sınırı Batısı: Akçaören-Ulukışla-Yakacık karayolu-Altunhisar Çiftlik karayolu, Güneyi: Bor-Altunhisar-Aksaray Karayolu.

Devlet/Genel Avlak:

1-Niğde Ketençimeni Genel Avlağı; Doğusu: Tepeköy, Deneği Kaşı Sırtı, Bend Dere Dağı Kuzeyi: Taynus Tepesi, Hacı Bekir Ovası, Göğüs Dağı, Ketençimeni Batısı: Beşparmak Kayası, Dikenlice Boyun, Boz Tepe, Yuvalıseki Sırtı Güneyi:Hamamlı, Kumluca, Hançerli, Koyunlu, Fesleğen, Okçu

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Ulukışla İlçesi (A); Doğusu: Maden Köyü yolu, Kuzeyi: Aktoprak-Emirler-Darboğaz-Maden köyü yolu, Batısı: Aktoprak-Toroslar yolu, Güneyi: Maden köyü yolu-Toroslar yolu, Mersin il sınırı.

(B); Doğusu:Çukuryurt tepeyi takiben-Kavga tepe-Gökpınar mevkii-Bozburun tepe, Kuzeyi:Peynirli tepeyi takiben-Karlı tepe-Tozluyer tepe-Çukuryurt tepe,Batısı:Yeren tepeyi takiben-çivril tepe-Ardıçlı kayası-Kabak tepesi-peynirli tepe,Güneyi:Bozburun tepeyi takiben-Kaltar tepe-Yeren tepe..

2-Altunhisar İlçesi; Doğusu: Yakacık, Yakacık yol ayrımı, Altunhisar-Çiftlik yolunu takiben, Çiftlik Asmasız köyü yol ayrımından, Kula köyü yolu, Kuzeyi: Kula yolu-Şeyhler-Mahmutlu-Kitreli, Aksaray il sınırı, Batısı: Aksaray il sınırı,Güneyi: Yakacık-Çömlekçi-Ulukışla Kasabası sınırları.

3- Çiftlik İlçesi; Doğusu: Çardak-Şehler Karayolu,  Kuzeyi: Kitreli-Çardak Güzelyurt yolu Aksaray İl sınırı, Batısı:Kitreli-Çardak karayolu, Güneyi: Şehler-Mahmutlu-Kitreli karayolundan Aksaray İl sınırı.

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

1- Çamardı-Demirkazık Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

 

52-ORDU:

Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Fatsa İlçesi, Gaga Gölü; Doğusu – Kuzeyi: Fatsa-Aybastı şosesi, Batısı: Fındıklık ve Gaga Mahallesi, Güneyi:Fındıklık ve Topul Mahallesi.

2-Akkuş İlçesi, Höçek Mevkii; Doğusu: Kel Tepeyi takiben Kıran Tepeyi birbirine bağlayan sırt Kuzeyi: Kıran Tepe ile Ergülübela Tepeyi birleştiren hat Batısı: Ergülübela Tepe, Porsuk Tepe, eski tuğla ocağı hattı Güneyi: Gökcebayır Deresi (Tifi Deresi)

3-Perşembe İlçesi, Efirli Mevkii; Doğusu: Kumbaşı Mahallesi ve Boztepe Kuzeyi: Karadeniz Batısı: Kuruçeşme sırtından Hanif Burnu ile Perşembe-Ordu karayolunun kesiştiği yere (Hatip, Efendioğlu ve Bacınoğlu Mahalleleri batıda kalacak)Güneyi: Cezaevi köprüsünden düz hatla Perşembe Deresinin KuruDere ile kesiştiği noktaya, KuruDereyi akış tersi istikamette Kuruçeşme Sırtına (Kovanlı Mah, Seferli Mah, Tonga Mah, Çukur Mah. ve Kıran Mah. güneyde kalacak.)

4-Çamaş İlçesi (A) (Sakargeriş, Kestane Yokuşu Mevkii); Doğusu: Çamaş Sarıyakup Mahallesi-Kemalpaşa Mahallesi Kuzeyi: Çamaş Giden-Taşoluk Mahallesi Batısı: Gürgen Tepe İlçesi Işık Tepe Beldesi Güneyi: Çatalpınar Şirinköy-Keçili Köyü.

(B); Doğusu: Taşoluk Mah., Çavuşbaşı Mah., Danışman Mah., Kuzeyi: Söken Köyü, Edirli Köyü, Hisarbey KöyüGüneyi: Akköy ve Giden Mah., Batısı: Gümüşlü Mah., Akköy Mah., Sakargeriş Mah.

5-İkizce İlçesi, Damlalı Ormanı Mevkii; Doğusu: Yunuskırık deresini takiben kuzeydoğu yönde Kurtköy Deresine,Kuzeyi: Yunuskırık Deresinin Kurtluca Deresini kestiği noktadan kuzey batı istikamette Kurtköy Mahallesine, Dereyi takiple DeğirmenDereyi takiben Kurtluca köprüsüne, Batısı: Kurtluca köprüsünden güney yönünde Dereyi takiben, Başönü Mahallesinde Kurtluca Deresini kestiği yer, güneydoğu yönde Dereyi takiben Kakacan sırtını kestiği nokta, Güneyi: Başönü Deresini Kakacan sırtını kestiği noktadan kuzeydoğu yönde sırtını takip ederek Yunuskırık Deresinin kavaklık sırtını kestiği boyun noktasına kadar olan bölge.

6-Merkez İlçesi Melet Irmağı Ağzı; Doğusu: DSİ seddesiyle sınırlı Cumhuriyet Mahallesi Kuzeyi: KaradenizBatısı: Durugöl Mahallesi Güneyi: Devlet sahil yolu

Devlet/Genel Avlak:

1-Mesudiye İlçesi Melet Devlet Avlağı; Doğusu: Zile Deresinden Eriçok tepesine kadar, Kuzeyi: Eriçok tepesinden Melet ırmağı boyunca Topçam Barajına kadar, Batısı: Melet ırmağı boyunca Kaleköyü yol ayrımına kadar, Güneyi: Kaleköy ve Konacık Köy yolu.

Örnek Avlak;

1-Kurşunçalı Örnek Avlağı; Doğusu: Sayacabaşı, Günören köy yolu ile sınırlı olmak üzere Ortaburun Deresi,Kuzeyi: Perşembe İlçesi, Selimiye Köyü, Batısı: Erikçioğlu Deresi doğu kısmı, Çilekliyatak Tepeye, Kapaklık Mahallesi ortasından Çakıroğlu, Küçükyavaş Mahallesi diğer Mahalleler dışarıda ve batıda kalmak üzere, Üzümlüce Deresini takiple, ÇorakDere Mahallesi sırtı. Güneyi: Kadıncık Köyü tarım arazileri.

 

53-RİZE:

Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Ardeşen İlçesi; Doğusu: Mulana yaylası, Neknari yaylası, Ardeşen-Fındıklı İlçe sınırı Kuzeyi: Yeşildere mezrası, Kalkani tepesi, Yanivatyaylaaltı tepesi Mulana mevkii Batısı: Sarıdolakza yaylası, Ezoğza yaylası, nokovare yaylası Güneyi: Hilalli tepesi, Çavuşdüzü sırtı, Tobamızga yaylası, Deregöl sırtı.

2-  Güneysu İlçesi; Doğu: Zumacı Mahallesi, Kıbedağı Köyü, Hacıveni Mahallesi Kuzey: Takoz Mahallesi, Dumankaya, Kiremitköy, Kıbledağı

Batı: Karız Mahallesi, Ayvasıl Mahallesi, Yeşilköy Güney: Gökçeli, Vakıf Tepesi, Dior Damları.

Devlet/Genel Avlak:

1-Çamlıhemşin, Çayeli, Hemşin İlçeleri Devlet Avlağı; Doğusu: Varyemez Yayla, Taniş Mevkii, Tuğut Yayla, Sampir Mevkii, Karap Yayla, Çoçon Yayla, Kangar Yayla, Hemşin Deresi, Yaylaarası Mah, Kito Yayla, Meydanköy, Hacmpos Tepe, Derebaş Sırtı, Kılısı Sırtı, Bilginler Mah, Şenyuva, Ormanlı Mah. Kuzeyi: Pergam Mah, Tomas Mah, Küçükdağ, Aşağı-Yukarı Viçe Mah. Batısı: Aslan Mah, Isırlık Damları, Fevzioğulları Mah, Merama Tepe, Çauk Tepe, Burnuksuz Dere, Dahdendor Mevkii, Bitlioğlu Mevkii, Davalı Mah, Kaytaz Tepe, Grobni Yayla, Kehator Dere, Mezra Dere, Hacıosman Tepe, Gindeş Yayla, Çatalkaya Tepe. Güneyi: Ova Tepe, Grobni Yayla, Kehator Dere, Pilencut Yayla, Çengipost Yayla, Gacut Mevkii.

Örnek Avlak;

1-Çayeli Yavuzlar Örnek Avlağı; Doğusu: Sefalı Köyünün doğusundan Çataklı Hoca Mahallesinin batısından takiple Abdullah Hoca Mevki takiple Derinbel Tepeden Topkaya Tepeye, Kuzeyi: Kufrakbeli Tepenin batısından takiple Kestanelik Köyünün kuzeyinden batıya takiple Zafer Mahallesinin kuzeyi, Batısı: Karakulak Mahallesini takiple güneye Demirci Tepe takiple Yukarıbağ Tepe takiple güneye Kilis Tepe Güneyi: Derinbel Tepe takiple Topkaya Tepeyi takiple batıya doğru

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Çayeli İlçesi; Doğu: Çayeli-(Pazar-Hemşin) ilçe sınırı, Coco Tepesi, Kuzey: Kestanelik, Cami Mahallesi, Zafer Köyü, Zanatisirlik Tepesi, Has Köy Batı: Sırt Mahallesi, Hayta Mahallesi Güney: Çamlı tepe, Domuzbeli Tepesi, Ağaçlı Mahallesi

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

1- Çamlıhemşin Kaçkar Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

 

54-SAKARYA:

Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Sapanca İlçesi; Doğusu: Kırkpınar-Mahmudiye yolu Kuzeyi: Kırkpınar-Kurtköy yolu Batısı: Kırkpınar-Kurtköy, Dibektaş yolu Güneyi: Dibektaş-Mahmudiye bağlantısı orman yolu.

2-Akyazı İlçesi; Doğusu: Şerefiye-Yeniköy-Güzlek-AltınDere yolu Kuzeyi: AltınDere-Pazarköy-Alaağaç yoluBatısı: Alaağaç-Kuzuluk yolu Güneyi: Kuzuluk-Şerefiye yolu.

3-Karasu İlçesi; Doğusu: Sakarya Nehrinin batı kısmı Kuzeyi: Manavpınar köyünü Hürriyet Köyüne bağlayan köy yolu Batısı:   Hürriyet Köyünden Sakarya Nehri boyunca uzanan hat boyu, Güneyi  : Sakarya Nehrinin kuzey kısmı.

4-Taraklı İlçesi;   Dogusu: Duman- Akçapınar ve Gökceözü köy ulaşım yolunun batısı Kuzeyi: Gölpazarı-Taraklı yolu ve Duman Köy yolunun güneyi Batısı: Gölpazarı-Taraklı yolunun doğusu Güneyi: Gölpazarı İlçe sınırı.

5-Hendek İlçesi; Dogusu: Kayalık Tepeden Dilsiz Tepeyi takiben Kuyu Tepe ve D-100 Karayolu buradan Akçayır-Yeşilvadi köy yoluna birleştiği nokta. Kuzeyi: Üçpınar Tepeden Değirmen Dereyi takiben Kayalık Tepeye Batısı: Şabat deresini takiben D-100 Karayolunun birleştiği yer bu noktadan Hiçriye Deresinden takiple Bıçkı Dereden Kalayık TepeyeGüneyi: D-100 Karayolundan Akçayır- Yeşilvadi köy yolunu takiben, Çamlık Tepeye, Çamlık Tepe sırtı takiben Rehvan Sırtından Şebat Deresinin birleştiği yer.

6- Geyve İlçesi; Dogusu: Günhoşlar- Göynüksuyu köy yolu Kuzeyi: Sekiharmandan Halideyi takiben Günhoşlar yoluBatısı: Sekiharmandan Sakarya İl sınırına kadar giden yol Güneyi: Sakarya İl sınırı

Devlet/Genel Avlak:

1-Geyve Gümüş Dere Doğançay Devlet Avlağı; Doğusu: Doğançay-Karapürçek Orman İşletme Şeflikleri sınırlarını takiple, Doğançay-Yeniköy Orman İşletme Şefliği sınırları. Kuzeyi: Doğançay-Yeniköy Orman İşletme Şeflikleri sınırlarını takiple, GümüşDere-Suadiye Orman İşletme Şeflikleri sınırları Batısı: GümüşDere-Pamukova Orman İşletme Şeflikleri sınırları.Güneyi: Doğançay-Geyve Orman İşletme Şeflikleri sınırlarını takiple, GümüşDere-Geyve Orman İşletme Şeflikleri sınırları.

2- Pamukova Devlet Avlağı: Doğusu: Geyve Orman İşletme Şefliği ile Pamukova Orman İşletme Şefliği sınırı Kuzeyi:Pamukova Orman İşletme Şefliği ile GümüşDere ve Suadiye Orman İşletme Şeflikleri sınırları, Güneyi: Akdoğan–Pamukova Orman İşletme Şeflikleri sınırları, Batısı: Bursa Orman Bölge Müdürlüğü-Pamukova Orman İşletme Şefliği sınırlarını takiple Yuvacık-Pamukova Orman İşletme Şefliği sınırlarının kesişme noktaları.

3-Kocaali Devlet Avlağı; Doğusu: Büyükmelen Çayının Karadenize döküldüğü yerden başlayarak Büyükmelen Çayı boyunca Güneye doğru ilerleyerek İğneli Mahallesinin yaklaşık 500 m. Güneyindeki sırta kadar devam eder. Bu sırttan batıya doğru yönelerek Kantar Tepe ye ulaşır. Kantartepe’den Güney Doğu istikametinde uzanan Çingene Konağı Sırtını ve köy yolunu takip ederek Çelik Derenin yol ile kesiştiği yere kadar varır. Bu noktadan itibaren güneydoğu yönünde ÇelikDere boyunca ilerler ve bu Dereyi Koyak Dere ile birleştiği yere kadar devam eder. Kuzeyi: Karasu Deresinin Karadeniz’e döküldüğü yerden başlayarak doğuya doğru sahil şeridi boyunca Büyükmelen Çayının Karadeniz’e döküldüğü yere kadar devam eder,Güneyi: Elmalı Dere ile Koyak Derenin birleştiği yerden başlayarak ÇalıkDere Sırtına çıkar. Bu sırtı batı ve kuzey istikametinde takip ederek Kızılüzüm mezarlığının bulunduğu Tepeye çıkar. Bu Tepeden Arpalı Tepeye yönelir ve Tepeye varmadan güneybatı istikametinde uzayan sırtı takiple Molla Tepeye varır. Buradan anasırtı takip ederek Mollahasan Tepenin 300 m. Güneydoğusunda kalan Tepeye varır. Buradan güneybatı istikametinde uzayan sırtı takip ederek Avluboğazı Tepe ve Kurtbalı Tepeye ulaşır. Buradan güney batı istikametinde uzayan sırtı takip ederek Atakbaşı Pınarı’nın kuzeybatısında kalan Tepeye ve Çatalmeşe Tepe ye ulaşır, Batısı: Güney sınırının bittiği, Çatlameşe Tepeden başlayıp sırtı takip ederek Atakbaşı Tepeye varır. Atakbaşı Tepeden kuzeydoğu istikametinde uzayan sırtı takip ederek sırt ile Derenin kesiştiği yere varır. Bu noktadan sonra Kalabak Dere, Maden Deresi ve Karasu Deresi boyunca Karadenize kadar uzanır.

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Merkez İlçe;  Dogusu: Taşkısığı-Harmantepe köy yolu Kuzeyi: Acıelmalık-Harmantepe köy yolu Batısı:Acıelmalık-İkizceosmaniye ile Adapazarı-Kaynarca devlet yolu Güneyi: Taşkısığını Adapazarı-Kaynarca yoluna bağlayan köy yolu.

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı için Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

1- Kaynarca-Acarlar Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (05.10.2006 tarih ve 26310 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

 

55-SAMSUN:

Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Canik İlçesi Doğusu: Yeniköy, Avluca, Çardakgeriş köy yollarını takiben Düzören Köyü. Kuzeyi: Yeniköy köy yolunu takiben, köy yolunun Samsun-Kavak demiryolu ile kesiştiği yere kadar. Batısı: Samsun-Kavak demiryolunun Yeniköy köy yolu ile kesiştiği yerden, Tuzaklı köy yolu ile kesiştiği yere kadar. Güneyi: Tuzaklı köy yolunun Samsun Kavak demiryolu ile kesiştiği yerden Tuzaklı köyünü takiben Düzören köyü.

2- Havza ilçesi: Doğusu: Gidirli-Dereköy-Demiryurt köy yolunu takiben Ilıca Beldesi. Güneyi: Ilıca beldesinden Çakıralan-Havza yolunu takiben Aslançayırı yol kavşağından Sivrikise köyüne kadar. Batısı: Sivrikise–Kocaoğlu-Kayabaşı köyü Kılcanlar Mahallesi yolunu takiben, Kılcanlar mahallesine kadar. Kuzeyi: Kılcanlar Mahallesinden Yalak Dere, Yeriçi Deresini takiben Yağcımahmut Köyü Yeriçi Mahallesinden Yeniköy Tepesi, Yeniköy tepesinden yolu takiben Gidirli Köyüne.

3- Lâdik ilçesi: Doğusu: Aktaş Şeyhli köyü yolu ile göl arasında kalan saha, Kuzeyi: Mazlumoğlu Kıranboğaz, Tatlıcak yolu, Batısı:  Aşağıgölyazı,  Tatlıcak köy yolu, Güneyi: Lâdik Taşova Devlet karayolu.

4- Vezirköprü ilçesi: Doğusu: Vezirköprü-Durağan yolunun Çaltu Köyü kavşağından Kocakaya köyü kavşağına, Kocakaya Köyü yolunu takiben Kocakaya Köyü Karadere Mahallesine, buradan Kaleboynu Mahallesi Kocakaya Tepesinden geçen yolu takiben Kumral Köyüne, buradan da Kumral Deresinin Saraycık-Çorakdere Köyü yol kavşağı ile kesiştiği yere kadar.Kuzeyi: Yukarı Darıçay Köyü -Aşağı Darıçay Köyü yolunun (Yukarı Darıçay Köyünün Yukarıköy Mahallesi) Kızılkise Köyü-Susuz Köyü yolu ile kesiştiği yerden, Kızılkise Köyü-Susuz Köyü yolunu takiben Susuz Köyü-Kızılkise Köyü yol ayrımından Kızılkise Köyüne kadar, buradan da Çaltu Orman Deposundan Çaltu Köyü yolunu takiben Vezirköprü-Durağan yoluna kadar.Batısı:  Meşedağı Sarıçiçek Yangın Kulesi-2’den kuzeye doğru karatepenin doğusundan geçen yoldan, iğdecik mahallesine buradanda Yukarı Darıçay Köyü yolunu takiben Darıçay Köyüne kadar, Darıçay Köyünden Aşağı Darıçay Köyü yolunu takiben (Yukarıköy Mahallesi) Kızılkise Köyü-Susuz Köyü yol ayrımına kadar. Güneyi: Kumral Deresinin Saraycık-Çorakdere Köy yolu ile kesiştiği yerden Çorakdere Köyü-Belalan Köyü-Naldeliği Sapağını takiben Geyik Üretme İstasyonu, buradan da Sarıçiçek Yangın Kulesi-1 takiben Meşedağı Sarıçiçek Yangın Kulesi-2’ ye giden yol.

5- Samsun Sinop Ortak Sahası: Doğusu: Altınkaya Barajı, Kemerbahçe Mahallesine kadar. Kuzeyi: Erdoğası sınırları, Alan Mahallesi, Batısı: Darıçay, Güneyi: DSİ köprüsü.

Devlet/Genel Avlak:

1-Kızlan Devlet Avlağı; Doğusu: Çırakdede Tepesi sırtını takiben Taşkelik Deresi sırtını takiben Hamitoğlu Mahallesine, Demircioğlu Mahallesinden Abdülrezzak Deresinin doğusundaki sırtı takiben Baraklı Mahallesine, Tekke Tepesinden, Elmalık Sırtı Erçel Tepesine uzanan hat Batısı: Karaaba köyünden Büyükçay, Sazlıgöl Tepesine, Hacıhefi Tepesinden Oturakyer Tepesini takiben Günüdüzlü Köyü Yukarı Mahallesine, Acıklı Sırtını takiben CimitDeresinden Yünlüce Mahallesine uzanan hat. Kuzeyi: Yünlüce Mahallesi Hıdırellez Tepesinden Sülük Gölü Tepesini Takiben Evliya Tepesine, Kıranüstü sırtından Değirmen Deresine, Sülük Gölü Tepesinden Koğukpelit Tepesine, Bekir Mahallesinden, Soğuksu Deresine, Kirensalak Deresinden Kayalı Çayına, Gümenez Çayından Çetin Meşe sırtına, Kahya Tepesinden Killik Köyüne, Kesilmiş Orman Tepesinden Değirmen Çayına, Hasancın Köklüğü sırtından Kel Çoban sırtına, Çakmak Deresinden Çırak Dede Tepesine uzanan hat. Güneyi: Erçel Tepesinden Güdül Köy sırtı Yalak Dağı, Müvezzin Köyü sırtından Miyesserli Mahallesine, Kayabaşı Tepesinden Yoğun Pelit Mahallesine, Kıyan Deresi ve Karagöl Deresini takiben Köse Yüne, Kabaalan Mahallesinden Böcükbelen sırtını takiben Muratlı Çayına, Alageriş Mahallesinden Kabalan Köyüne uzanan hat

2-Kızılırmak 19 Mayıs Genel Avlağı; Kuzeyi: Kızılırmak nehrinin denize döküldüğü yerden Liman gölü Batısı:Kızılırmak Nehrinin Karadeniz’e döküldüğü noktadan başlayarak Kızılırmak Nehri batısı boyunca Bafra-Sinop karayolu üzerindeki köprü Güneyi: Kızılırmak Nehri köprüsünden takiben Bafra-19 Mayıs devlet karayolunu takiben Karaköy harası sulama kanalı Yörüklet Beldesi köprüsü (Ramsar Sınırı) Doğusu: Yörükler Köprüsünden (Ramsar Sınırı) Fındıklı Mahallesi (Fener Mevkii) yolunu takiben YHGS güney ve batı sınırından Liman gölü

Örnek Avlak;

1-Ladik Akdağ Örnek Avlak Sahası; Doğusu: Aşağı Gölyazı Köyünün batısından takiple Çakırgümüş Köyü takiple ziyareti Mevkii, Kuzeyi: TüfekçiDere Mahallesinden takiple kale Tepenin kuzeyinden takiple Erenler Tepesinin kuzeyine takiple Hamamcık Tepe takiple Taşlı Tarla Mevkiinin kuzeyinden Yulaf yerinin kuzeyinden takiple Yukarı Gölyazı Köyünün soluna kadar, Batısı: TüfekçiDere Mahallesinin solundan takiple Kayaheşme takiple koyuyatağı Tepenin solundan takiple Ulu Tepenin kuzeyi, Güneyi: Orman-mera sınırı esas olmak üzere Ulu Tepenin kuzeyinden takiple Tekgürgen Tepenin kuzeyinden takiple Pülük Tepenin kuzeyinden takiple Lenşen Tepenin solundan takiple Ladik Yaylası kuzey sınırını takiple, Zincirlikayanın kuzeyi takiple Çakırgümüş Yaylasının kuzeyi takiple Erenler ziyaretinin kuzeyine kadar

2-Vezirköprü Domu Örnek Avlak Sahası; Doğusu: Kuz Burnutepeyi takiple Göltepe güneye takiple Ayıkayacığı Mevkiinin doğusundan takiple Arıcıkkaya sırtını güneye takiple Dikilitaş Tepe takiple alt Tepeden Kötüsık Tepesine kadar,Kuzeyi: Kardalıkayası Mevkiinin güneyinden doğuya takiple Baklaya Mahallesinden geçerek Yol Deresinden, Çatalçorak sırtından 881 rakımlı Tepeye, buradan 974 rakımlı Tepeye, Kuyubek Gediği, Tahtagerişi Mevkiinden 941 rakımlı Tepe ve Karaçam Deresi, Kızılkese Deresi’nden Kuz Burnu’na kadar, Batısı: Kardalıkayası Mevkiinin güneyinden başlayarak Susuz Çayını takip ederek KaramehmetDeresi, İncirlik ve Çaltılıoğlu Mahallesinden geçerek Salur Mahallesinin kuzeyindeki Acıkabak Sırtına kadar, Güneyi: Salur Mahallesinin kuzeyindeki Acıkabak Sırtından doğuya takiple Kavakgeriş Yaylasından, Taşgeriği Tepesinden, Kötüsık Tepesine kadar

3-Yakakent Domuzalan Örnek Avlak Sahası; Doğusu: Sarıkaya sırtından Karanlık Ağazı Deresinden Sivri Tepeye, Kırıklık Deresinden Büyükçaya, Büyükçaydan Karaaba Yaylasına buradan itibaren Sazlı Göl Tepesinde Oturak Yeri Tepesine, Semen Tepesine uzanan hat Batısı: Kek Harmanı Boğazından Bıldırcımlı Tepesine, buradan Ahlatlı Tepesinden UzunkızKuzeyi: Kışla Deresi ile Kurköy Çayı arasındaki hat Güneyi: Uzunkız Mahallesinden Hacıyayla Tepesine, buradan Köse Osman Tepesinden Ömerkaluğu Tepesinde, buradan istikametle Sarıkaya Sırtına uzanan hat

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Kavak İlçesi Göçebe Yerleştirme Sahası; Kuzeyi: Karantu köyünden başlayarak,  Ağcakese köyü,  Mahmutlu Köyü yolunu takiben Mahmutlu köyü, Doğusu: Mahmutlu köyünden, Değirmenci köyünü takiben Çalbaşı köyü, Güneyi:Çalbaşı Köyünden takiben Kocaçal tepesini, Kırıksırt Tepesine bağlayan orman yolu ve takiben Koçalan Mahallesi ve Divanbaşı köyü, Batısı: Divanbaşı Köyünden, Mahmutbeyli köyünü takiben Karantu Köyü.

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

1-Bafra Kızılırmak Deltası Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

2-Terme Gölardı Simenlik Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

 

56-SİİRT:

Avın yasaklandığı sahalar:

1-Eruh İlçesi; Doğusu: Kuşdalı köy yolunun Pervari İlçe sınırını kestiği yerden başlayıp, Şırnak İl sınırı Kuzeyi: Kuşdalı köy yolunun Pervari ilçe sınırını kestiği noktadan Yanılmaz Köyü Çetinkol Köyü Gelenkardeş Köyü Kavakgölü Köy yolundan Merkez İlçe sınırı Batısı: Eruh-Siirt karayolundan başlayıp; Merkez ilçe sınırının devamı boyunca, Mardin İl sınırı,Güneyi: Şırnak İl sınırı.

2-Şirvan İlçesi; Doğusu: Cevizlik köy yolundan Bitlis il sınırı, Kuzeyi: Bitlis İl sınırı, Batısı: Baykan İlçe sınırı,Güneyi: Cevizlik-Nallıkaya-Suluyazı-Karaca köyleri hattı, Karaca köyü Siirt Merkez ilçe–Baykan-Şirvan sınırının kesiştiği nokta.

3-Pervari İlçesi; Doğusu: Belenoluk köy sınırlarından başlayıp Van ve Şırnak ili sınırı, Kuzeyi: Ormandalı, Gürzova, Gökbudak Belenoluk köyüne kadar, Batısı: Ormandalı, Yeniaydın, Doğanca, Sığırlıdan Kuşdalı Köyü, Ekindüzü yol kontrol noktasından başlayıp Ekindüzü, Tuzcular Yeniaydın, Doğanca, köyünden Eruh ilçe sınırı boyunca. Güneyi: Şırnak İl Sınırı.

Devlet/Genel Avlak:

1-Siirt İli Eruh İlçesi Çetinkol Devlet Avlağı: Doğusu; Eruh-Şırnak yolunu takiben Şırnak sınırı boyunca. Batısı: Kürüklükaya köy sınırları kalma şartıyla, Kürklükaya, dadaklı, dönerdöver,  dağdüşü Eruh yolunu takiben. Kuzeyi: Siirt Eruh karayolunu takiben. Güneyi: Eruh-Şırnak sınırı boyunca.

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Baykan İlçesi; Doğusu: Şirvan İlçe sınırı,  Kuzeyi: Bitlis il sınırı boyunca Baykan yoluna kadar, Batısı: Bitlis İl sınırından Baykan İlçe merkezine giden yoldan Obalı-Ulaştı köy yolu, Güneyi: Ulaştı köyünden Narlıyurt köy yolundan Şirvan İlçe sınırı, Kurtalan İlçe sınırından başlayıp Atacağı, Tüten ocak Köy sınırları boyunca.

2-Kurtalan İlçesi; Kuzeyi: Kotip köprü, Doğusu: Ayındar mahallesi, Batısı: Galahalala Deresi, Güneyi: Aynacur Sırtı.

3-Eruh İlçesi; Kuzeyi: Banahaydio TepesiCevizkapısı tepesi, Doğusu: Gönilaldı Köyü, Batısı: Kurdukişki tepesi, Kocatepesi, Güneyi: Kekliktepe Köyü, Yılandağları.

4-Pervari İlçesi;  Kuzeyi: İnceler mahallesi, Kör Kandil Dağı, Doğusu: Taşkepe, Çimentepesi, Sağlık Dağı, Batısı:Doğan köyü Çardak Tepesi, Güneyi: Karadayı Köyü.

 

57-SİNOP:

Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Saraydüzü İlçesi (A); Doğusu: Arım ve Zeyve Mahallesi, Kuzeyi: Arım ve Kerperen Mahallesi, Batısı: Kerperen ve Hamitli Mahallesi, Güneyi: Hamitli ve Çitköy Mahallesi.

(B); Doğusu: Başekin ve Zaimköy Mahallesi, Kuzeyi: Asarcıkhacıköy, Asarcıkkazaklı ve Başekin Mahallesi, Batısı: Boyabat İlçe Sınırı, Güneyi: Sinop İl Sınırı.

2- Dikmen İlçesi; Doğusu: Yakuplu, Kararık ve Sarayköy mevkii, Kuzeyi: Sarayköy’den Gerze ilçe sınır boyu,Batısı: Gerze ilçe sınırı, Güneyi: Çatacık, Dudası ve Yakuplu köyüne kadar.

3-Durağan İlçesi (A); Doğusu: Karadeğin Köyü-DSİ Köprüsü arasında-Samsun-Durağan asfaltı yoluna kadar.Kuzeyi: Karadeğin Köyünden, Saraydüzüne giden asfalt yolda-Yalnızkavak Köyüne kadar. Batısı: Gökçebelen, Kızılırmaktan Güngören Köyüne çıkan yolun başlangıcından, Yalnızkavak Köyüne kadar. Güneyi: DSİ Köprüsünden başlayıp, Kızılırmak’tan Güngörene çıkan yolun başlangıcına kadar.

(B); Doğusu: Sinop il sınırı, Kuzeyi: Sarıtaş, Dutluca, Sargın, Ecirne Köyünden, Köyalan devamında Samsun il sınırına kadar, Batısı: Sarıtaş, Ulupınar, Çaltıcak Köyünden Samsun il sınırına kadar, Güneyi: Sinop il sınırı.

(C); Doğusu: Altınkaya Barajı, Kemerbahçe Mahallesine kadar. Kuzeyi: Erdoğası sınırları, Alan Mahallesi, Batısı: Darıçay, Güneyi: DSİ köprüsü.

4-Ayancık İlçesi; Doğusu: Ortalık Köyü Mülki Hudutları. Kuzeyi: Karadeniz. Batısı: Türkeli İlçe sınırı. Güneyi: Ayancık İşletme Müdürlüğü sınırı.

5-Boyabat İlçesi (A); Doğusu: Kurusaray, Kışla Mahallesi köy yolu Kuzeyi: Kovaçayır, Kışla Mahallesi köy yoluBatısı: Aşıklı, Kovaçayır köy yolu Güneyi: Kurusaray, Aşıklı köy yolu.

(B); Doğusu: Marufalınca, Maruf, Bektaş, Ömerköy, Kuzeyi: Dağköy’den Marufalınca Köyüne kadar, Batısı: Uzunçay’dan Gökçeağaçsakızı, Kayaönü kadar, Güneyi: Kayaönü, Oğlakçılar, Edil, Kadınlı köylerinden Ömerköy’e kadar.

Devlet/Genel Avlak:

1-Gerze-Dikmen Suludüz Devlet Avlağı; Doğusu: Tatlıcak deresi Sarımsak Çayının kesiştiği noktadan kuzeye doğru Bürüncük Mahallesine, oradan batıya doğru İncirler Mevkiinden Haydaroğlu Tepesine, oradan da kuzeye doğru sırtı takiben Kayabaşı Mahallesine kadar Kuzeyi: Kütlesinden başlayıp doğuya doğru Asar Tepesi, Çalık Mahallesi, Kadı Mahallesi, güneye doğru İntepe ve Kayabaşı Mahallesine kadar. Batısı: Kuzeyde Kütükoğlesinden güneye doğru Çerkezli Deresi, Kalaycı Mahallesi, Yaylık Deresi, Kocakıran Sırtı, Espiyeli Tepesi, Başsökü Çayı takiple Tohumharmanı Sırtı, Tilkicikyanı Tepesi, Suludüz Tepesi, Tuzla Dağı. Güneyi: Tuzla Dağından Başlayıp doğuya doğru Suludüz Şefliği sınırı boyunca Göllü Çayı, oradan kuzeye çayı takiben Aylusökü çayını takiple Bolcuklu Sırtı, Bağırgan Mahallesi ve Tatlıcak Deresine kadar.

2-Erfelek Dıranas Devlet Avlağı; Doğusu: Kanadoğlu Mahallesinden başlayarak, Somuncuoğlu Mahallesinin doğusundaki sırtı takiben İncemeydan Mahallesi, Dikilitaş tepe, sırtı takiben Karasu çayı, Namlı Mahallesi, Vaf tepe, Camızgölü mevkii, Gıdık sırtı, Büyükpare tepe, Akyaka tepe, Kıran sırtı ile Alibey Mahallesinin üzerindeki ana sırtı takip ederek Karapınar çayında son bulur. Kuzeyi: Gebelit Mahallesinden Karacaköy yalısı deresine kadar Karadenizi takipeder. Buradan ana sırtı takiben Kanadoğlu Mahallesine kadar ulaşır. Batısı: Güneyden kuzeye doğru sırası ile sülümce Tepenin hemen kuzeyindeki isimsiz tepeden başlar. Gölçam tepe, Çal tepe, Sivri tepe, Dallıgürgen tepe, Kavakyükseği tepe, Taklayık tepe, Kedilik tepe, Büyükgöl tepe, Soğukoluk tepe, Isırganlık tepe, Soğucakoluk tepe, Dilberbaşına buradan da Erfelek barajına ulaşır. 410 m kodundan Baraj gövdesine oradanda 410 m kodu takiben Kırantarla tepe, Sivritepe, Cankurtaran tepe, Salur sırtı, Kışla sırtı, Kızılotbaşı tepe ve Gebelik deresine takiben Karadenizde son bulur. Güneyi: Karaçayır çayı, Hanlıdeğirmen çayı, Akbaş çayını takiben Ensu sırtını takip ederek isimsiz tepede son bulur.

Örnek Avlak;

1-Boyabat-Durağan Göve Örnek Avlağı; Doğusu: Gökırmak, Hacıoğlan ve Arım çayı. Kuzeyi: Karasdaklı türbe Tepeyi doğuya takiple Karakoyun türbe Tepeyi doğuya takiple Çukurtürbe Tepenin doğusundan takiple Kocasivri Tepe takiple Gökırmak nehri. Batısı: Çalın Tepeyi takiple kuzeye doğru Ömerin korucu Mevkiinden batıya doğru takiben Karasaklı türbe Tepe. Güneyi: Çalın Tepeyi takiple Hasandağı Tepesi takiple Ortakır Tepe, Namazgâh kaşı Tepe takiple Arım çayını takiple Gökırmak.

2-Ayancık-Türkeli Zindan Örnek Avlağı; Doğusu: Gavurharmanıbaşı Tepenin güneyinden takiple Küçük Tepe takiple Çayırcık Yaylasının batısı takiple Çıngırsak çıngır Tepesi. Kuzeyi: Kaşlıgeriş sırtının doğusundan takiple Mendekli Özyayla Tepesini takiple Aktepe kayasının güneyinden takiple Gavurharmanı başı Tepesi, Elmaağacı T, Ağasar T, Çatalçam T,Batısı: Kaşlıgeriş sırtını güneye takiple Büyük havuz Mevkii takiple Küçük havuz Derenin doğusu takiple Meriç Tepe.Güneyi: Çıngırsak çıngır Tepe ile başlayıp, Akçakaya sırtını takiple ısırgancık Tepeye, daha sonra Sarıoluk, Uzunyazı, Maltepe, Çayırcık, Yamalı Tepeleri takip ederek Meriç Tepede sonlanır.

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı için Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

1- Bozburun Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırlarıdahilinde avlanmak yasaktır.)

 

58-SİVAS:

Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Merkez İlçesi (A); Doğusu: Hafik ilçe sınırı Batısı: Sivas- Eğriköprü yolu Güneyi: Sivas Merkez, Bingöl İnceyol, Kızılcakışla, Karayün, Akpınar yolu Hafik İlçe sınırına kadar Kuzeyi: Sivas Hafik yolu Hafik ilçe Sınırına kadar

(B); Doğusu: Sivas Merkez Budaklı köy yolları Batısı: Sivas Ankara yolundan, Himmetfakı, Hocabey, Dedeliköy yolları Güneyi: Ulaş ilçe sınırı, Kuzeyi: Sivas-Ankara karayolu

2-Altınyayla İlçesi; Kuzeyi-Doğusu: Ulaş ilçe sınırı Batısı: Karalar, Beydiğin, Yassıpınar, Doğapınar köy yollarıGüneyi: Doğapınar Deliilyas Yazıcık karayolunun Ulaş İlçe sınırını kestişği yere kadar.

3-Divriği İlçesi; Divriği ilçesi mülki sınırları içersinde avlanmak yasaktır. ( Çamşıh Devlet Avlağı hariç)

4-Gemerek İlçesi; Doğusu: Yeniköy, Sarıçiçek, Kevenli, Karagöl köy yolları Batısı ve Güneyi: Kayseri il sınırıKuzeyi: Kevenli Karagöl Çepni İnkışla Sızır Çayıralan Köy Yolu İl sınırına kadar.

5-Gölova İlçesi; Gölova ilçesi mülki sınırları içersinde avlanmak yasaktır.

6-Gürün İlçesi; Doğusu: Malatya il sınırı Batısı: Kayseri il sınırı Kuzeyi: Kangal ilçe sınırı Güneyi: Kayseri Malatya Yolu 

7-Hafik İlçesi; Doğusu: Zara ilçe sınırı, Hafik-Zara Yoluna kadar. Batısı: Hafik, Koşutdere, Özen, Madenköy Kamışköy Alibeyli Karayolundan Tokat İl sınırına kadar. Kuzeyi: Tokat il sınırı Doğanşar İlçe sınırı. Güneyi: Hafik merkezden Zara Karayolunu takiben Zara İlçe sınırına kadar.

8-Kangal İlçesi (A); Doğusu: Divriği ilçe sınırı Batısı: Boğaz Köy yolu Ulaş ilçe sınırından Hafik İlçe sınırına kadarGüneyi: Boğaz, Dayılı, Topardıç, Mescit, Akgedik köy yollarının Divriği İlçe sınırına kadar olan bölümü Kuzeyi: Hafik – Zara ilçe sınırları

(B); Doğusu: Malatya il sınırı, Mescit, Alacahan köy yolları Batısı: Kızıliniş, Karagücük, Şekerpınar, Turnalı köy yolundan Gürün İlçe sınırı.  Kuzeyi: Kızıliniş, Sarıpınar, Alacahan yolu Güneyi: Gürün ilçe sınırı

9-Ulaş İlçesi; Doğusu: Kangal İlçe sınrı Batısı: Merkez ve Altınyayla ilçe sınırını takiple Ulaş Altınyayla Karayoluna kadar Kuzeyi: Merkez İlçe sınırı Güneyi: Ulaş Merkezden Çakıllıpınar Boğazdere Gümüşpınar Yazıcık karayolunun Altınyayla İlçe sınırına kadar olan kısmı, Ulaş Gürün Yolu Kangal İlçe sınırına kadar.

10-Suşehri İlçesi; Doğusu: Akıncılar ilçe sınırı Batısı: Solak- Çakırlı yolu Güneyi: Suşehri-Akıncılar Karayolunun Akıncılar ilçe sınırına kadar olan kısmı Kuzeyi: Giresun il sınırı

11-Şarkışla İlçesi; Doğusu: Kızılova, Bedirli, Damlı karayolunun Yıldızeli ilçe sınırına kadar olan bölümü Batısı:Şarkışla, Akçakışla, Alaman Yahyalı, Faraşderesi karayolu Kuzeyi: Yozgat il sınırından Akpınarbeleni, Güdül, Nallı, Akçakale, Bağlararası, Kavaklıpınar yolunun Yıldızeli ilçe sınırından Yıldızeli-Şarkışla Yoluna kadar. Güneyi: Şarkışla-Sivas karayolunun, Bedirli karayol kavşağına kadar olan bölümü

12-Yıldızeli İlçesi (A); Doğusu: Merkez İlçe sınırı Batısı: Yıldızeli-Yozgat karayolu Kümbet ayrımından, Kümbet, Karakoç, Gökçeli, Kıvsak yolunun Şarkışla İlçe sınırına kadar olan bölümü, Güneyi: Şarkışla İlçe sınırı Kuzeyi: Sivas-Ankara karayolunun Yıldız ırmağı birleşme noktasından Kümbet yol ayrımına kadar olan bölümü

(B); Doğusu: Karakaya, Sarıçal yolunu takiple Tokat il sınırına kadar Batısı ve Kuzeyi: Tokat il sınırı Güneyi:Ankara-Sivas Karayolu

13-Zara İlçesi; Doğusu: Zara, Şerefiye karayolu ve Zara, Tekkeköy, Üngür, Düzceli, Çaypınar, Karahasan, Kelhasan, Korkut, Girit, Dipsizgöl yollarını takiple İmranlı ilçe sınırına kadar Batısı: Doğanşar ve Hafik ilçe sınırları Güneyi: Kangal,Divriği, İmranlı İlçe Sınırları Kuzeyi: Koyulhisar ilçe sınırı

Devlet/Genel Avlak:

1-Divriği Çamşıh Devlet Avlağı; Doğusu: Acıçayın Sincandan Karakuzulu yakınlarında Tatlıçaya karıştığı yere kadar olan bölümü, Kuzeyi ve Batısı: Kavakçevliği Mevkiinden itibaren Kangal-Sincan karayolu, Güneyi: Kangal, Divriği demiryolu.

 

59-TEKİRDAĞ:

Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Merkez İlçesi; Doğusu: Köseilyas Köyünden, Tekirdağ-İstanbul E-5 Karayolunu kestiği nokta. Kuzeyi: İlçe sınırını devamında Muratlı Tekirdağ Karayolu, Kayı-Kılavuzlu Köy Yolundan köse ilyas, Batısı: Tekirdağ-Muratlı Demiryolu, ilçe sınırından güneye düz hatta Tekirdağ Hayrabolu yolundan Tekirdağ Merkez, Güneyi: Tekirdağ İstanbul istikametinde E-5 Karayolundan Köseilyas kavşağına kadar.

2-Çerkezköy İlçesi: Doğusu: İl-ilçe sınırı, Kuzeyi: İlçe sınırı, Batısı: Pınarca-Sefaalan Köyleri yolunun ilçe sınırını kestiği yere kadar, Güneyi: Pınarca Köyü-hallaçlı karayolu

3-Çorlu İlçesi; Doğusu: Tekirdağ-İstanbul İl Sınırı, Kuzeyi: İl sınırından otoban boyunca Örenler-Velimeşe yolunun kestiği nokta, Batısı: E-5 Kavşağından başlayıp Örenler-Velimeşe yolu otobanın kestiği noktaya kadar, Güneyi: Örenlerden E-5 Çorlu Seymen karayolundan il sınırı.

4-Hayrabolu İlçesi; Doğusu: İl sınırından Muzruplu’ya giden yoldan İlçe sınırı boyunca Yörükler –Ortaca Karayolu arasındaki ilçe sınırı. Kuzeyi: İl sınırı ile ilçe sınırının kesiştiği noktadan Babaeski-hayrabolu yol ayrımına kadar olan il sınırı.Batısı: Babeski-Hayrabolu Karayolunun, Hayrabolu’dan Babaeski’ye doğru giden İl sınırına kadar olan kısım. Güneyi:Hayrabolu-Çeneköy-Kandamış-Yörükler ve Ortaca’ya giden yolun İlçe sınırına kadar olan kısmı.

5-Malkara İlçesi (A); Doğusu: Karacahalil Köyü’nden güney istikametinde orman yangın kulesine giden dere yolundan il sınırı. Kuzeyi: Gözsüz, Allışık, Yenidibek ve Teteköy’ü birleştiren asfalt yol. Batısı: Tekirdağ-Çanakkale İl sınırı. Güneyi:Tekirdağ-Çanakkale İl sınırı.

(B) Doğusu: Malkara-Hayrabolu İlçe hududu. Kuzeyi: Tekirdağ-Edirne il hududu. Batısı: Şahin’den Doluköy istikametinde Doğanköy ayrımından kuzey istikametinde il sınırı. Güneyi: Çınaraltı-Tekkeköy, Şahin’e giden asfalt yol.

(C) Doğusu: Hacısungur-Avrenbey asfalt Yol İstikametinden Hacısungur Köyü ve Yörgüç yolu istikametinde ilçe hududu. Kuzeyi: Malkara-Hayrabolu ilçe sınırı. Batısı: İlçe sınırından devamla hacısungur Su Deposu ve hacısungur-Evrenbey asfalt yola kadar. Güneyi: Hacısungur-Evrenbey asfalt yol.

6- Marmaraereğlisi İlçesi; Doğusu: Seymen-M.ereğlisi kavşağından, Seymen istikametindeki ilçe sınırı. Kuzeyi:Marmaraereğlisi-Çorlu İlçe sınırı Batısı: Yeniçiftlik-Türkmenli yolundan ilçe sınırı. Güneyi: Yeniçiftlik-Marmaraereğlisi-Seymen kavşağına kadar olan kısım

7- Muratlı İlçesi: Doğusu-Güneyi: Muratlı-Büyükkarıştıran yolunun ilçe sınırına kadar olan kısmı. Kuzeyi: Kırklareli İl sınırı. Güneyi-Batısı: Muratlı’dan İnanlı-Arzulu yolunun Lüleburgaz ilçe sınırına kadar olan kısmı.

8- Saray İlçesi; Doğusu: Tekirdağ-İstanbul İl sınırı. Kuzeyi: Bahçeköy’ü Çamlıkoy’a bağlayan asfalt yol. Batısı:Saray-Güngörmez-Bahçeköy asfalt yolu. Güneyi: Saray-Sefaalan asfalt yolu.

9- Şarköy İlçesi; Doğusu: Hoşköy, Gaziköy, Uçmakdere, Yeniköy (Tekirdağ) İlçe sınırı. Kuzeyi: Radar Yolu, Kartalkaya, Melen Gölleri, Şarköy İlçe sınırı. Batısı: Mursallı, Melen Gölleri Yolu. Güneyi: Gaziköy, Güzelköy ve Mursallı yolu güzergahı.

Devlet/Genel Avlak

1- Araphacı Devlet Avlağı (Merkez ilçe)Doğusu: İnecik, Oruçbeyli, Işıklar köyleri, Kuzeyi: Malkara Tekirdağ karayolu, Batısı: Tekirdağ Malkara karayolundan ahmetçe, yuva, Ballısüle, Sırtbey köy yolu. Güneyi: Sırtbey, Ormanlı, Yenice Semetli, Işıklar köy yolu.

2- Deveciköy Devlet Avlağı (Malkara ilçesi); Doğusu: Malkara-Tekirdağ Yol ayrımından Gözsüz Köyü’ne uzanan asfalt yol ve Gözsüz Köyü. Kuzeyi: İl sınırı başlangıcından Tekirdağ-İpsala-Malkara anayolu. Batısı: Kadıköy Barajının güneybatı noktasından Tekirdağ-Edirne il sınırı.  Güneyi: Gözsüz Köyü’nden Kaçarlıkuyu Mevkiine giden stabilize yoldan devam eden ve Allışık Köyü sapağından Allışık Köyü ve sırttaki stabilize yol boyunca Teteköy’ü de içine alarak Kadıköy Barajının güneybatı noktası.

 

60- TOKAT:

Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Merkez İlçesi; Doğusu-Güneyi: İl sınırı. Batısı: Tokat-Sivas karayolunun Tekneli köyü yol ayrımından itibaren Yatmış köyü yolu, oradan Çamlıbel Beldesi yolu, Oradan da Dodurga köyü yolunu takiben ilçe sınırına kadar uzanan yol hattı.Kuzeyi: Tokat-Sivas yolunun Tekneli köyü yol ayrımından Batmantaş köyüne oradan da il sınırına kadar uzanan yol hattı.

2- Erbaa İlçesiDoğusu: İlçe sınırı, İl sınırı, Güneyi: İlçe sınırından itibaren Pınarbeyli köyüne başlayıp Kale köyüne kadar asfalt yol yani tarihi Uluyol, oradan Kızılçubuk köyüne, oradan Çevresu köyüne, oradan da kuzeye yönelerek Yeşilırmak çayına kadar uzanan hat. Kuzeyi- Batısı: İl sınırı.

3-Turhal İlçesi: Doğusu: Tokat-Turhal karayolunun Şenyurt beldesi yol ayrımından itibaren Koruluk köyüne oradan da Yazıtepe , Gümüştop köy yollarının kesişme noktasına kadar uzanan yol hattı. Güneyi: Turhal-Tokat karayolunun Çaylı köyü yol ayrımından itibaren Şenyurt beldesi yol ayrımına kadar olan yol hattı. Batısı      : Turhal-Tokat karayolunun Çaylı Köyüne oradan da Gümüştop köyüne kadar uzanan yol hattı. Kuzeyi: Gümüştop köyü-Yazıtepe beldesi arasındaki yol hattı.

4- Zile İlçesiDoğusu              : İlçe sınırı. Güneyi: İl sınırı Batısı: Reşadiye köyü – Çekerek yolunun il sınırına kadar ulaşan hattı Kuzeyi : Reşadiye köyü ile Boztepe beldesi arasındaki yolu takiben demir yoluna ulaşan hat ve demiryolu hattını takiben Hasanağa köyü, oradan Zile–Pazar karayolunun kesiştiği noktaya kadar demir yolu hattı, oradan da Zile–Pazar karayolunun ilçe sınırına kadar uzanan yol hattı.

5-Pazar İlçesi;  Güneyi-Doğusu: İlçe sınırı. Batısı: Pazar–Ballıca köyü–Ovacık köyü yolunun ilçe sınırına kadar uzanan yol hattı. Kuzeyi: Pazar-Tokat karayolunun ilçe sınırına kadar uzanan yol hattı.

6- Sulusaray İlçesi: Doğusu: Sulusaray İlçe Merkezi. Güneyi: Sulusaray ilçe merkezinden akan dereyi takiben il sınırına kadar uzanan dere hattı. Batısı: İl sınırı. Kuzeyi: Sulusaray İlçesi ile Balıkhisar köyü yolunun il sınırına kadar uzanan yol hattı.

Devlet/Genel Avlak

1-Merkez İlçesi, Beşören Devlet Avlağı; Doğusu: Almus ilçe sınırı ve Sivas il sınırı. Kuzeyi: Tokat Merkezi, Dereyaka Köyü, Çamaltı Köyü, Bağbaşı Köyü, Çavdaroğlu Çiftliği, Kızılöz Köyü, Sevindik Köyü, Hasanbaba Köyü, Bakışlı Köyü, BallıDere Köyü Ahmetalan Köyü ve Ağaçköy Köyü. Batısı: Alan Köyü Güneyi: Batmantaş Köyü, Çayören Köyü, Killik Köyü, Tekneli Köyü, Uğrak Köyü, Tahtuba Köyü, Dayılıhacı Köyü.

2-Niksar İlçesi, Niksar Devlet Avlağı; Doğusu: Eyneağzı Köyü ve İlçe sınırı, Kuzeyi: Tepedam Köyü, Kaşıkçı köyü, Karakaş Köyü ve İl sınırı, Batısı: Alçakbel Köyü, Ayvaköy ve Serenli Köyü, Güneyi: Niksar Merkez, Cerköy ve Güvenli köyü.

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

1- Kaz Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (05.10.2006 tarih ve 26310 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırlarıdahilinde avlanmak yasaktır.)

 

61-TRABZON:

Devlet/Genel Avlak

1-Maçka İlçesi, Meşeiçi Hanları Devlet Avlağı; Doğusu: Değirmende Deresi ile Galyan Deresinin birleşiminde bulunan sırttan Konak Tepe, Hafız Tepe, Akmescit Başı Tepe, Kilisekıran Tepe, Pilavdağı Tepe, Büyük Tepe, Kursal Tepe birleştiren hat boyunu takiben batıya doğru Meryemana Deresi, buradan sırtı takiben Aynalaksa Yaylasına çıkarak güneye 1192, 2111, 2222 metre rakımlı Tepeler, Mezere Tepe, Yanık Tepe, İstihkam Tepe ve Çatak Tepe, Kuzeyi: Batı sınırının bitimi yerinden Maçka Deresini takiben doğuya doğru Hamsiköy Deresi ile Meryemana Deresinin birleşim yerinden güneye doğru sırtı takiben KuruDere ile Meryemana Deresine inerek, kuzeye Maçkaya doğru yönelerek Çığaha Mahallesinin kuzeyindeki isimsiz Dere ile Meryemana Deresinin birleşim yerindeki sırtla birlikte doğuya doğru çıkarak Bakırcılar ve Kıran arasındaki sırtla birlikte Değirmen Deresine iner ve buradan sonra tamamen Değirmen Deresini takiben Galyan Deresi ile birleşim yerine kadar. Batısı:Sıranlık Deresinden başlayarak kuzeye doğru takiben isimsiz bir Dere ile birleşir. Bu birleşimin devamında Çamlıdüz Deresi ismini alarak önce kuzeye sonra doğuya doğru ilerler ve Paparza Deresi ile birleşir. Bu birleşimden sonra Fındıklı Deresi altında kuzeye doğru ilerleyerek Maçka Deresine ulaşır. Güneyi: Çatal Tepenin devamındaki sırttan batı tarafına doğru yönelen Yayla Deresi ile başlayarak Yayla Deresinin Acısu Deresi ile birleşim yerinden güneye doğru Acısu Deresini takiben batı tarafına yönelen KuruDere ile sırta çıkar. Sırtla birlikte Turnagöl Kuyuları Mevkiine, buradan kuzeye doğru yönelerek Turnagöl Kıranına, Taşlı Tepe, Yukarı Hoca Mezarı Yaylası, Aşağı Hoca Mezarı Yaylası, Kıranbey Tepe, Karabakan Tepe, Ağaçbaşı Tepeden geçer ve yukarı köy ormanının üstündeki sırta geçer. Buradan batıya inen sırtla birlikte Hamsiköy Deresine iner. Buradan yine sırtı takiben batıya yönelerek Hayamezrasının güneyindeki sırtı takiben Milan Tepe, buradan batıya doğru ilerleyerek Kusura Tepeye ulaşır. Buradan batıya doğru sırtı takiben Nefiza boğazını geçerek sırtla birlikte Sıranlık Deresine ulaşır.

2-Tonya ve Şalpazarı İlçeleri, Tonya-Şalpazarı Devlet Avlağı; Doğusu: Gez Tepe (2342m) den başlayarak buradan batıya doğru giden sırtla birlikte devam etmekte ve daha sonra kuzeye yönelen sırtla birlikte Ardıçlık Tepeye (1832m) ulaşmaktadır. Buradan önce batıya devam eden sırtla gitmekte daha sonra kuzeye Kardeşkaya Tepe (1427m) buradan yine sırttı takiben Horoz Tepe (1317m) takip eden sırtla Marmara Tepe (1318m) yine kuzeye giden sırtla birlikte Başkuş Tepe, takip eden sırtla birlikte Karasu Tepeye (1631m) gelerek doğu sınırını tamamlamış olur, Kuzeyi: Karasu Tepe (1631m) den batıya doğru inen sırtla birlikte kuzey sınırı başlamaktadır. Sırtı takip ederek Fol Deresinin yan koluna kadar gelmekte ve bu yan kolla birlikte Fol Deresine kavuşmaktadır. Fol Deresinden yaklaşık 250-300m kuzeye devam etmekte daha sonra batıya doğru çıkan sırtla birlikte Toksar Tepeye(1637m) çıkmaktadır.Toksar Tepeden önce batıya sonrada kuzeye giden sırtla devam ederek önce Tahtalık Tepe(1354m) sonrada Tüy Tepeye (1416m) ulaşmakta buradan yine sırtla birlikte devam ederek Sarıuğluk Tepeye (1362m) ulaşmakta buradan kuzeye devam eden sırtı takip etmekte daha sonrada Tepebaşı mah. ve Hendekdibi Mah.’ sinin güneyinden geçen sırtla birlikte Akhisar Deresine kavuşmaktadır. Akhisar Deresini takiben güneye doğru ilerlemekte ve Akhisar Deresini oluşturan Simenli Dere ve Adambilmez Derenin birleştiği yerden Adambilmez Dereyi takip ederek 184 nolu bölmenin güneyinden batıya doğru çıkan sırtla birlikte kuzey sınırını tamamlamaktadır, Batısı: Kuzey sınırını tamamlayan sırttan itibaren güneye doğru giden sırtla birlikte Kalpakkaya T. (2022 m) ne ulaşmakta buradan güneye doğru uzanan sırtla birlikte yerleşim yerlerini de geçerek kuru Dereye ulaşmakta bu kuru Dereyi takip ederek Çayır Dereye ulaşmaktadır. Çayır Dere ile birlikte önce güneye sonrada batıya doğru ilerlemekte sonra tekrar güneye ilerleyerek Stabilize yolla kesiştiği yerdeki güneye doğru uzanan sırtla birlikte Devetay T. Buradan Kösterelik T(1432m) buradan doğuya uzana sırtla birlikte Kabak T. (1634m) ye ulaşmakta buradan güneye doğru inan sırtla birlikte sırasıyla Eğrelti T. (1630m), Savaş T.’ye gelerek batı sınırını tamamlamaktadır, Güneyi: Savaş T. den güney doğu ya doğru uzanan sırtı takiben Kurttaşı T.(2168m) ye gelmekte buradan doğuya doğru uzana sırtı takiben Çeğel sırtından Çevirmekaya T.(2058m) ye buradan yine sırttı takip ederek Aktaşlı Yaylasının güneyinden geçen sırtla devam etmekte ve Kıstırmageriş T.(1916m) gelmekte buradan önce güneye sonra doğuya daha sonrada tekrar güneye giden sırtla Sazalan T. ye ulaşmaktadır. Buradan güneye doğru sırtla birlikte gitmekte sonra doğu yönündeki sırtı takiple Derek Virankilise T. ye ulaşmakta, buradan güneye giden sırtı takip etmekte sonrada doğu istikametindeki sırtla birlikte devam ederek sırasıyla Ovatlık T., Ziyaret T.(2072m) oradan isimsiz 2158m rakımlı ve 2184 rakımlı Tepeleri takip ederek Tolluoğlu T.’ ye buradan güneye giden sırtla 2258 m. rakımlı Tepeye ulaşmaktadır. Buradan 2244 m ve 2321 m rakımlı Tepeleri takiben kuzeye giden sırtla birlikte Gez T. ye ulaşarak güney sınırını tamamlamaktadır.

3-Çaykara ve Dernekpazarı İlçeleri, Çaykara-Dernekpazarı Devlet Avlağı; Doğusu: Çaykara’ya giden karayolunun Cumapazarı mah. yol ayrımının doğusundaki sırtı takiple Derek güneye doğru ilerleyerek 342 rakımlı Tepeye, buradan güneye ilerleyen sırtla birlikte Güney Mahallesinin kuzeyinden devam eden sırtla önce doğuya sonra güneye yönelerek 1153 rakımlı Tepeye buradan Mağra T. ye buradan da güney-doğu yönünde ilerleyerek 1225 rakımlı Tepeye ulaşır. Buradan 1291 rakımlı Tepeye yine aynı sırtı takiben 1608 rakımlı Tepe daha sonra güneye uzanan sırtla 1753 rakımlı Barabşi Tepeye, buradan güneye doğru giden sırtla 1887 rakımlı Tepeye buradan doğuya uzanan sırtı takip ederek Manaho T.’ye buradan güney-batı istikametinde ilerleyen sırtla Büyükgurguluç T.(2124) ve Küçükgurguluç Tepelerini, buradan önce doğuya uzanan sırtı takip ederek 2234 rakımlı Tepe sonra Kusameşe Deresine uzanmakta, buradan güneye uzanan sırtla birlikte Kurt T.’ ye ulaşarak doğu sınırını tamamlamaktadır. Kuzeyi: Cumapazarı Mahallesine ayrılan yolun güneyindeki Dereyi takip ederek batıya doğru ilerlemekte ve Veisboğaz Mahallesinin kuzeyindeki sırtı takip eder. Buradan güneye inen sırtla birlikte Maynanzo T. ye ulaşır buradan batıya doğru uzana sırtı takip ederek Bozbağ Mahallesinin kuzeyinden devam ederek Retanlar Damlarının kuzeyindeki sırta kadar gelerek kuzey sınırını tamamlar, Batısı: Kusunlu T.(2236) den başlayarak kuzeye doğru devam eden sırtla birlikte Gençali T.(2083) ve buradan kuzey-doğu yönündeki sırtla birlikte Mahkeme T.(2051)’ ye ulaşmakta buradan doğuya giden sırtla birlikte ilerleyerek kuzeye yönelmekte ve 1968 rakımlı Tepeden devam ederek Yüksek T’. ye ulaşmakta, buradan önce kuzey-doğuya sonra doğuya, daha sonra batıya doğru giden sırtı takiben Sokakbaşı T.(1538) ye ulaşmakta yine buradan sırtı takiben Komonoros T.(1395)’ ye buradan kuzeye doğru yönelerek buradan Kuru T.’ ye ulaşmaktadır. Buradan doğuya giden sırtla ilerlemekte daha sonra kuzeye yönelerek 1190 rakımlı Tepe ve buradan Yayla Tepe sırt takiben Konuk T.(1319 buradan 1258 rakımlı Tepeye ve buradan kuzeye giden sırtla batı sınırını tamamlamaktadır, Güneyi: Kurt T. den doğuya giden sırtla birlikte Niyaz T. buradan önce batıya sonra kuzeye yönelerek Yanık T. ye ulaşmakta buradan kuzey-batıya yönelerek Narzan Mezrasının yanından 1786 rakımlı Tepeye buradan batıya giden sırtla birlikte Minciriyos Mahallesinden batıya uzana sırtla birlikte Büyük Dereye ulaşır. Buradan güney-batıya giden Dereyle ilerlemekte ve sonra yine güney-batı istikametinde ilerleyen sırtla birlikte Aymeydan T. ye ulaşmaktadır. Buradan güney-batı yönünde ilerleyerek 2014.9 rakımlı Tepeye ulaşmakta buradan önce batıya sonra güneye sonrada güney-batıya uzana sırtla birlikte Kusunlu T.(2236) ulaşarak güney sınırını tamamlamaktadır.

Örnek Avlak;

1-Kulindağı Avlağı (Maçka ve Akçaabat ilçesi sınırları dahilinde); Doğusu: Yardımçimen Tepesi-Hıdırellez sırtı-Hoze Mah.-Göller sırtı-Sevinç Köyü Kuzeyi: Zimba Yaylası-Uçarsu Deresi-Kuz Mah.-Kurumezra Deresi-Yardımçimen TepesiBatısı: Karanlık Dere-Küçükoba Deresi-Kurtkayası obası-Zimba Yaylası Güneyi: Sevinç Köyü-Camiyanı Mah-Sakızlık Sırtı-Yaylaboğazı-Karanlık Deresi

 

62-TUNCELİ:

Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Merkez İlçe (A); Doğusu: Milli Park sınırını takiben Babaocağı Köy yolunu Takiben Tunceli İl Merkezine Kuzeyi: Ovacık İlçe Sınırı Batısı: Hozat İlçe Sınırı-Pertek İlçe Sınırı Güneyi: Merkez Pertek İlçe Karayolunu Takiben Pertek İlçe Sınırına.

(B): Doğusu: Merkez –Erzincan Karayolunu takiben Nazimiye ilçe sınırını takiben Pülümür İlçe Sınırına Kuzeyi:Pülümür İlçe Sınırı Batısı: Gökçek köy yolunu takiben Cunduk Köyüne oradan dereyi takiben Pülümür İlçe sınırına Güneyi:Gökçek köy yolunu takiben Nazimiye İlçe sınırı ile kesiştiği yere.

2- Çemişgezek İlçesi; Doğusu: Keban Baraj gölü Kuzeyi: Tağar Çayını Takiben Çemişgezek İlçe Merkezine oradan köy yolunu takiben Varlıkonak, Gedikler, Dedebeyli, Ekindere köy yollarını takiben Malatya İl sınırına Batısı: Keban Baraj Gölü Güneyi: Keban Baraj Gölü.

3- Nazimiye İlçesi; Doğusu: Sarıyayla, Yayıkağıl, Dereova köy yollarını takiben Nazimiye ilçe merkezine Kuzeyi:Pülümür İlçe Sınırı Batısı: Merkez İlçe Sınırı Güneyi: Nazimiye İlçe Merkezinden İlçe karayolunu takiben Merkez ilçe sınırına.

4- Mazgirt İlçesi; Doğusu: Elazığ İl sınırı Kuzeyi: Merkez İlçe Sınırı-Nazimiye İlçe Sınırı Batısı: Merkez İlçe SınırıGüneyi: Tunceli Elazığ Karayolunu takiben Mazgirt İlçe Merkezine oradan köy yolunu takiben sırasıyla Yukarıoyumca , Bulgurcular,ÇAtköy, Beşoluk , Darıkent , Anıtçınar köy yollarını takiben Elazığ İl sınırına.

5- Pülümür İlçesi; Doğusu: Bingöl İl Sınırı Kuzeyi: Merkez İlçe sınırı ile Ovacık İlçe sınırının kesiştiği yerden köy yolunu takiben Akdik köyüne oradan köy yolunu takiben Mezra köyüne oradan Tunceli-Erzincan Şehirler Arası Karayolunu takiben Turnadere Köyüne oradan köy yolunu takiben Bozağa, Balpayam, Ağaşenliği köy yollarını takiben Bingöl İl Sınırına

Batısı: Nazimiye İlçe sınırını takiben Merkez İlçe Sınırının Ovacık İlçe sınırını kestiği yere Güneyi: Nazimiye İlçe Sınırı

6- Pertek İlçesi; Doğusu: Karaise Çeşmesinden Tunceli Pertek İlçesi Karayolunu takiben Pınarlar Köyüne oradan Yukarı kayabaşı köyüne oradan köy yolunu takiben Çataksu köyünden Keban Baraj göletine

Batısı: Akdemir Köyünden Pertek İlçe sınırını takiben Keban Baraj Göletine Güneyi: Keban Baraj Göleti

7- Hozat İlçesi; Doğusu: Merkez İlçe Sınırı Kuzeyi: Ovacık İlçe Sınırı Batısı: Yüceldi Köy Yolunu takiben Sarısaltık Köyüne oradan Karacaköye oradan köy yolunu takiben Dervişcemal köyüne oradan köy yolunu takiben Çığırlı köyünden Merkez İlçe Sınırına Güneyi: Merkez İlçe Sınırı

Devlet/Genel Avlak:

1-Pertek İlçesi Pertek Genel Avlağı; Doğusu: Can Kurtaran Tepsinden dereyi takiben Konak Mahallesinden dereyi takiben Adıgüzel Mahallesi sınırlarından Pertek Tunceli Karayolunu Takiben Karaise Çeşmesine Kuzeyi: Karaise Çeşmesinden Kuzeytaşı Tepeleri sırtını takiben Çevirme Köyüne, oradan Günboğazı Köyü Koru Tepe Mevkiine, oradan dereyi takiben Kör Tepe mevkiine oradan dağ sırtını takiben Gömülgan Tepesine oradan dağ sırtını takiben Kert Tepesine, oradan Değirmende Mahallesine, oradan Dere Köyüne, oradan Bozbel tepesi sırtını takiben Halilağa Mahallesi Köy Yolu ayrımına Batısı: Halilağa köy yolu ayrımından Dağ sırtını takiben Demirsaban köyüne oradan sırtı takiben Singeç Çayına Güneyi: Singeç çayını takiben Dilice Mahallesine, oradan dağ sırtını takiben Dereli köyüne oradan dağ sırtını takiben Sivri Tepeye oradan sırtı takiben Canlı Baba tepesine oradan sırtı takiben Cankurtaran Tepesine.

 

63-ŞANLIURFA:

Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Merkez- İlçesi (A); Doğusu: Balkatan Köyünden Şanlıurfa- Mardin karayoluna, oradan Şenocak Köyüne, Şenocak Köyünden su kanalı boyunca güneye doğru giderek devam eder. Güneyden doğuya sapan kanal kısmından yol boyu devam ederek Akşahrinç Köyüne oradan da Zenginova Köyüne gider, Türkiye-Suriye kara sınırında biter, Kuzeyi: Şanlıurfa-Mardin karayolundan başlayıp, Yusufkuyu Köyünden Tekeli Mezrasına dere boyunca giden yoldan, Tekeli Mezrasından Sarışeyh-Seyrantepe yoluna, oradan Ortaören Köyüne, oradan da yol boyunca devam ederek Karatepe Köyü- Mağaracık- Yeşilyurt- Balkatanda biter, Batısı: Akçakale’den başlar, Şanlıurfa-Akçakale yolunda devam eder, Şanlıurfa- Diyarbakır karayolundan Şanlıurfa- Mardin otoban yoluna kadardır, Güneyi: Zenginova’dan başlar, Türkiye-Suriye kara sınırı boyu devam ederek, Akçakale’de biter.

(B) Merkez İlçesi; Doğusu: Harran Üniversitesi Osmanbey kampüsünün kuzey sınırından, kuzeydoğu yönünde Kesme tepesinin batısına, oradan da kanal boyunu takiben, kanalın doğu yönüne döndüğü nokta, Kuzeyi: Kanalın batısından, Künnettar kayasının kuzey hattını batı yönünde takiple Ekmeği kırık mahallesine, oradan da Ekmekli dağından Dörtkapı dağı’nın kuzey hattına, oradan batı yönünden Günnera tepesine, oradan da kuzey yönünde Uçören mahallesinin batı istikametinden geyik tepesine, Batısı: Geyik Tepesinden güneydoğu yönünü takiple Göbekli Tepeye oradan Körkuyu Mahallesinin doğusu,Güneyi: Körkuyu mahallesinin doğusundan kuzeydoğuya doğru Davardüzü mevkinin güney yönünü takiben Osmanbey’in kuzeyinden doğu yönünde Harran Üniversitesi Osmanbey kampüsünün kuzey sınırı.

2Birecik-Halfeti İlçesi; Doğusu: Halfeti-Birecik karayolu, Bentebahçesi, Bozdere, Mağaralı, Güvenir, Göktepe köy yolu, Kuzeyi:  Fırat Nehri, Batısı:  Fırat nehri, Güneyi:  Suriye sınırı.

3- Siverek İlçesi; Kuzeyi-Doğusu: Diyarbakır İl sınırı, Batısı: Diyarbakır İl sınırından, güneye doğru Sofuca Köyüne oradan Viranşehir ilçe sınırına oradan sınırı takiple Diyarbakır il sınırı, Güneyi: Viranşehir ilçe sınırı.

Devlet/Genel Avlak:

1-Merkez ilçesi Örencik Devlet Avlağı; Doğusu: Gölpınar yolunun Kesmeler tepesi yol ayrımından başlayarak, Emekli deresi bitimine, oradan Dörtkapı deresinin başlangıcına giderek Nakkap deresi başlangıcına, oradan da Günnere Tepesinden Çülküf deresi sonuna kadar, Kuzeyi: Çülküf deresinin sonundan Geyik tepesine kadar, Batısı: Geyik tepesinden Tepeler boyu gidilerek Güher Tepesine, oradan Habyan Tepesinden Göbekli tepeye, oradan Derman Mevkiine geçerek aşağıya Gölpınar yoluna kadar, Güneyi: Gölpınar yolunun Osmanbey yol ayrımından başlayarak Kesmeler Tepesi yol ayrımına kadar.

Örnek Avlak;

1- Merkez İlçesi, (Körkuyu Örnek Avlağı); Kuzeyi: Bağyoluköyü, Büyük Tepe, Kara Tepe, Suring Tepesi, Sorun Deresi, Körkuyu yoluna kadar, Güneyi: Kucezi Tepesi, Kışkış Tepesi, Derberi Tepe, Tahtımaşa Tepe, Susuz dağı, Kuru Dere,Batısı: Bağyolu Köyü, Doğusu: Körkuyu yolu.

2- (Alanlıburç Örnek Avlağı); Batısı: Kızılburç-Esinli yolu, Yak Tepesi, otaban, Güneyi: Yoğunburç-Kızolburç yolu, Kıznık Sırtı, Kiçiburnu, Doğusu: Şanlıurfa otobanı Büyükalanlı yolu, Salıkuyu-Küçükalanlı yolu, otoban bağlantı yolu,Kuzeyi: Şanlıurfa otobanı.

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

1- Kızılkuyu Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (05.10.2006 tarih ve 26310 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

2- Birecik Fırat Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (04.07.2011 tarih ve 27984 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

 

64-UŞAK:

Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Merkez İlçesi (A); Kuzeyi:  Susuzören köyü Doğusu: Susuzören-Yoncalı köy yolunun Karahallı ilçe sınırını kestiği noktaya kadar Güneyi:  Susuzören, Yoncalı köy yolunun Karahallı ilçe sınırını kestiği noktadan,        Susuzören-Şükraniye-Avgan yolunun Ulubey sınırını kestiği noktaya kadar. Batısı:  Susuzören-Şükraniye-Avgan yolunun Ulubey sınırını kestiği noktaya kadar.

(B); Kuzeyi: Yeşildere, Yeşildere-Akkeçili köy yolunun Ulubey ilçe sınırını kestiği noktaya kadar, Doğusu: Yeşildere köyü, Demirören köy yolu, Güneyi: Demirören-Omurca yolunun Ulubey ilçe sınırını kestiği noktaya kadar, Batısı: Demirören-Omurca yolunun Ulubey ilçe sınırını kestiği noktadan, Yeşildere-Akkeçili köy yolunun Ulubey ilçe sınırını kestiği noktaya kadar.

2- Banaz İlçesi; Doğusu: Banaz ilçesi, Banaz köyü, Güneyi: Banaz ilçesi, Kuşdemir köyü-Kükürt mahallesi-Mıstıkdamı mahallesi, Batısı: Yeşilyurt köyü, Kuşdemir Mıstıkdamı mahallesi arası stablize yol, Kuzeyi: Banaz köyü, Yeşilyurt köyü,

3- Karahallı İlçesi (A); Doğusu: Külköy–Karahallı yolu, Kuzeyi: Külköy, Karayakuplu köyü -Karahallı yol ayrımı.Batısı: Paşalar köyü, Külköy-Karayakuplu köyü-Karahallı karayolu kesiştiği yere kadar. Güneyi: Karahallı-Paşalar köyü karayolu.

(B); Doğusu: Karayakuplu Yoncalı yolu, Kuzeyi: Merkez ilçe sınırı,

Batısı: Ulubey ilçe sınırı, Güneyi: Karayakuplu, Avgan karayolu.

4- Sivaslı İlçesi; Doğusu: Sivaslı ilçesi, Eldeniz köyü karayolu, Güneyi: Sivaslı merkez, Uşak- Sivaslı karayolunu kestiği yeri takiben Akarca köyü. Batısı:Akarca, Karaboyalık köy yolunu takiben Karaboyalık kabaklar yolunun merkez ilçe ve Banaz sınırını kestiği yerden, Kuzeyi: Eldeniz Takiben Kirazlı mevkii orman içi  yol ayrımından,  orman yolunu takiben 944 rakımlı tepe ve tepeden Banaz Çayını Kestiği noktadan Ketenlik     köyüne, oradan Karaboyalık kabaklar yolunun merkez ilçe ve Banaz sınırını kestiği noktaya kadar.

5- Ulubey İlçesi (A); Doğusu: Avgan-Karayakuplu köy yolunun Karahallı ilçe sınırını kestiği noktadan, Merkez-Ulubey-Karahallı- ilçe sınırlarının kesiştiği noktaya kadar, Kuzeyi:  Avgan-Şükraniye köy yolunun Merkez ilçe sınırı kestiği noktadan, Merkez-Ulubey-Karahalllı ilçe sınırlarının kesiştiği noktaya kadar, Batısı:  Avgan,  Avgan-Şükraniye köy yolunun Merkez ilçe sınırı kestiği noktaya kadar, Güneyi: Avgan-Karayakuplu köy yolunun Karahallı ilçe sınırını kestiği noktaya kadar.

(B); Doğusu: Akkeçili-Yeşildere köy yolu merkez ilçe sınırı kestiği noktadan, Omurca- Demirören köy yolunun merkez ilçe sınırını kestiği noktaya kadar, Kuzeyi: Akkeçili, Akkeçili-Yeşildere köy yolu merkez ilçe sınırını kestiği yere kadar. Batısı:Akkeçili, Omurca, Omurca Demirören köy yolunun Omurca Ulubey yolunu kestiği noktaya kadar, Güneyi: Omurca Demirören köy yolunun Omurca Ulubey yolunu kestiği noktadan,  Omurca Demirören köy yolunun merkez ilçe sınırını kestiği noktaya kadar,

Devlet/Genel Avlak:

1-Ulubey İlçesi Devlet Avlağı; Doğusu: Ulubey-Karahallı yolunun, Büyükkayalı-Küçükkayalı yol ayrımından devamla Büyükkayalı-Küçükkayalı köy yolu Kuzeyi: Ulubey-Eşme kara yolunun, İnay tren istasyonu kesişimi Batısı: Denizli il sınırını takiben HamamDere çayının Adıgüzel barajına aktığı Dere yatağını takiben, AksazMahallesi devamı Deredamı Deresi devamı Deredamı Mahallesi, Deredamı Mah-İnay köy yolunun İzmir-Uşak tren yolu kesişiminden, tren yolunu takiple İnay tren istasyonu. Güneyi: Denizli il sınırı

Örnek Avlak;

1-Burkaz Dağı Örnek Avlağı; Doğusu: Harman Tepesinde başlayıp güneybatıya dönen sırtı takiben Pamukkale Tepesinin doğusundan geçip 1717 m. Rakımlı Tepe, sakarın Tepe, Çatmalı Mzl, Karagedik Tepe, Uyku Tepe, Karagedik Mezarlığından geçip Karlık Tepeye gelir. Buradan sırtı takiben 500m. kadar güneye inerek doğu ve güneydoğu sınırı tamamlanır.Kuzeyi: Ulupınar Köyünden başlayıp Çöğürlü Köyü, Avgandamı Mahallesi yolunu takiben, Harnan Tepesinde kuzey sınırını tamamlar. Batısı: Koca Derenin Sivaslı-Ulupınar köy yolunu kestiği yerden yolu takiben Ulupınar Köyünde tamamlanır.Güneyi: Karlık Tepeden sırtı takiben 1800 rakımlı Tepeden batı yönünde bir kilometre sırtı takiben Çamlı Dereye inilir, çamlı Dereyi takiben (bu Dere daha sonra yan Derelerle birleşerek ismi Suçıkan Dereye ileride daha batıda KocaDere ismini alır) Sivaslı-Ulupınar yolunu kestiği noktada güney sınırını oluşturur.

2-Kızılhisar Örnek Avlağı; Doğusu: Uşak-Ankara yolunun, Kızılhisar sapağından takiben köy yolu, Kızılhisar Köyü Danacıdamları Mahallesi yolu. Kuzeyi: Kocaçiğili Tepesinin doğu kısmına uzanan sırtı takiben Kızılhisar Göleti ve Kızılhisar-Danacıdamları köy yolu kesişimine kadar olan kısım. Batısı: Karlı Köyünden Üzeyir Yaylasına giden orman yolunu takiben 1186m Kocaçiğili Tepeye kadar olan kısmı. Güneyi: Kızılhisar yol sapağından takiple Banaz-Uşak yolunun Taylı Deresinin kestiği yerden Dereyi kuzey batı istikametine takiple 1092 m. rakımlı Tepe ve devamında Kızılhisar-Karlı köy yolu kesişimini takiple Karlı Köyü.

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Merkez İlçesi; Doğusu: Banaz ilçe sınırını takiben, Baltalı, Çamyuva, A.Karacahisar, Bozköy-Uşak köyyolu,Batısı-Kuzeyi: Yaşamışlar köyü mandak gediği orman yolunu takiben Baltalı köy yolunun Banaz ilçe sınırını kestiği yere kadar olan kısım. Güneyi: Bozköy, Yaşamışlar köyü orman yolu.

2- Eşme İlçesi; Doğusu: Eşmeli-Davutlar köy yolunun Uşak-İzmir tren yolunun kestiği yere kadar olan kısmı,Kuzeyi: Eşmeli- Manisa Aktaş köy yolu, Batısı: Manisa il sınırı, Güneyi: Davutlar, Eşme- İzmir tren yolunun Alaşehir ilçe sınırını kestiği noktaya kadar.

3- Karahallı İlçesi; Doğusu: Paşalar–Karahallı yolu, Kuzeyi: Beki-Paşalar köy yolu. Batısı: Beki-Dumanlı köy yolunun, Karahallı-Bekilli karayolunu kestiği yere kadar. Güneyi: Karahallı-Bekilli karayolu.

4- Ulubey İlçesi; Doğusu: Karahallı İlçe sınırı, Kuzeyi: Ulubey-Külçen- Avgan-Karayakuplu yolunun Karahallı İlçe sınırını kestiği yere kadar. Batısı: Ulubey-Karahallı yolu. Güneyi: Karahallı -Ulubey yolu.

5- Banaz İlçesiKuzeyi:  Corum Sağlıca tepesi, tepeden sırtı takiben Sarıyar Deresini kestiği noktaya kadar.  Doğusu:Corum köyü Yayla deresi. Güneyi:  Dede tepeden doğu istikametine takiben Yatıpyan sırtı ve Yayla deresine kadar. Batısı:Sarıyar deresinden Corum- Kaplangı orman yolu, devamında Kaplangı Köyü takiben Dede tepe

6-Sivaslı İlçesi; Doğusu: Cinoğlu, Eldeniz köy yolu, Kuzeyi: Cinoğlu Köyünden Körmehmet damlarına giden orman yolunu takiben, devamında Körmehmet damlarından Kaklık deresine oradan da Banaz Çayını Kestiği nokta. Batısı: Banaz Çayı.Güneyi: Eldeniz Takiben Kirazlı mevkii orman içi yol ayrımından,  orman yolunu takiben 944 rakımlı tepe ve tepeden Banaz Çayını Kestiği noktaya kadar.

 

65-VAN:

Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Başkale İlçesi; Doğusu: Türkiye-İran sınır boyu, Kuzeyi: Türkiye-İran sınırı, Batısı: Başkale-Gürpınar ilçe sınırından başlayarak, Van-Hakkâri karayolu boyunca, Güneyi: Van-Hakkâri il sınırı.

2-Gürpınar İlçesi (A); Doğusu: Özlüce, TaşlıcaYukarıeğerli Köyleri boyunca, Kuzeyi: Özlüce, Üçyüzler köyleri boyunca, Batısı: Çatak-Gürpınar İlçe sınırı boyunca, Güneyi: Çatak-Gürpınar İlçe sınırı, Kalkanlı, Küçükburç, Yukarıeğerli Köyleri Boyunca.

(B); Doğusu: Sevindik, Tuygün, Yelekli, Öveçli, Yukarızeyk, Elaçmaz Köyleri boyunca. Kuzeyi: Gürpınar-Özalp İlçesınırı (Gölardı köyünden başlayarak, Üzengi, umut, Akgöl ve Elaçmaz Köyleri boyunca) Batısı: Van Merkez-Gürpınar İlçe Sınırı (Yolaşan, Gölardı köyleri boyunca) Güneyi: Yolasan, Efkaldı, Hamurkesen, Güzelsu, Sevindik Köyleri ve Gürpınar-Başkale kara yolu boyunca,

3-Gevaş İlçesi; Doğusu: İkizler, Kayalar Köyleri boyunca, Gevaş-Çatak ilçe sınırı boyunca Bahçesaray ilçe sınırına kadar, Kuzeyi: Van-Bitlis Devlet yolu (Dokuzağaç, Dereağzı, Uysal, Yuva, Değirmitaş, Balaban, Kusluk Köylerinin Van Gölü kıyısı boyunca), Batısı: Van-Bitlis il sınırı Güneyi: Gevaş-Bahçesaray ilçe sınırı boyunca,

4-Merkez İlçesi; Doğusu: Van-Edremit Karayolu; Van-Erciş Karayolu boyunca Y.Y.Üniversitesi, Bardakçı Köyüne kadar olan kısım, Kuzeyi: Van-Erciş Karayolundan, Y.Y.Üniversitesi, Bardakçı Köyüne kadar, Batısı: Edremit ilçe sınırından itibaren; İskele Mah., Bardakçı Köyü boyunca, Güneyi: Edremit ilçe sınırı.

5-Erciş İlçesi; Doğusu: Van-Erciş Karayolundan başlayarak, Ünseli, Kozluca, Topraklı, Tirmikli, Keklikyuva, Erciş İlçe Merkezi, Y. Işıklı, Koçköprü, Çakırbey ve İşbaşı köyleri boyunca, Kuzeyi: Çakırbey, İşbaşı Köyleri, Düvenci, Uncular Köy sınırına kadar, Batısı: Düvenci, Uncular Köy sınırından başlayarak, Ekiciler, Akbaş, Dinlence, Tekler, Karatavuk Köyleri ve Bitlis il sınırı boyunca Van Gölüne kadar, Güneyi: Van Gölü Kıyısı boyunca; Van-Erciş Karayolu, Haydarbey Köy sınırı, Van Gölü Kıyısı boyunca Ünseliye kadar olan kısım.

6-Çaldıran İlçesi; Doğusu: Soğuksu Köyünden başlayarak, Türkiye-İran Sınırı boyunca, Kuzeyi: Çaldıran-Ağrı İl sınırı boyunca, Batısı: Çiçekli Köyü, Çaldıran- Muradiye İlçe sınırı boyunca Ayrancılar Köyüne kadar, Güneyi: Soğuksu Köyünden başlayarak, Ağrı-Doğubayazit Karayolu bayunca, Ayrancılar Köyüne kadar olan kısım,

7-Bahçesaray İlçesi; Doğusu: Akyayla Köyünden itibaren, Paşaköy, Elmayaka Köyleri boyunca, Bahçesaray İlçe Merkezi, Bahçesaray Karayolu Boyunca, Gevaş ilçe sınırına kadar olan kısım, Kuzeyi: Gevaş-Bahçesaray ilçe sınırı boyunca olan kısım, Batısı: Bitlis il sınırı ve Siirt il sınırı boyunca olan kısım, Güneyi: Siirt il sınırından, Akyayla Köyüne kadar.

8-Saray İlçesi; Doğusu: Türkiye-İran sınırı boyunca Kapıköye kadar olan kısım, Kuzeyi: Türkiye-İran Sınırından başlayarak, Sırımlı Köyü, Saray İlçe Merkezi, Dolutaş Köyü, Batısı: Özalp-Kapıköy Karayolu boyunca, Gözdeğmez, Zincirkıran, Çaybağı köyleri, Güneyi: Çaybağı, Özalp-Kapıköy Karayolu boyunca, Keçikayası, Kapıköy’e kadar.

9-Muradiye İlçesi; Doğusu: Balaklı, Yumaklı ve Beydağı Köyleri boyunca, Kuzeyi: Balaklı, Karahan, Dürüktaş, Keçikıran, Ünseli (Van-Erciş Karayulu boyunca) Boyunca Van Gölü kıyısına kadar, Batısı: Ünseliden başlayarak, Van Gölü Kıyısı boyunca, Ovapınara kadar olan kısım, Güneyi: Beydağı, Ulusar, Topuzarpa, Kocasaban, Ovapınar köyleri boyunca.

Devlet/Genel Avlak:

1-Erçek Gölü Genel Avlağı; Doğusu: Erçek Beldesi, Karagündüz Köyü ve A.Gölalan köy sınırı, Kuzeyi: A.Gölalan ve Değirmenözü köy sınırları boyunca, Batısı: Değirmenözü, Akçaören, Koçköy, Kozluca köyleri sınırları boyunca Gedelova Köyüne kadar olan kısım, Güneyi: Gedelova Köyünden başlamak üzere, Van-Özalp karayolu boyunca Erçek Beldesine kadar olan kısım.

 

66-YOZGAT:

Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Aydıncık İlçesi; Doğusu: Aydıncık Kazankaya Yolundan il sınırı, Kuzeyi: Çorum il sınırı Batısı: Çorum il sınırından Sakızlık Köy yolu-Bakırboğazı Köy yolu Güneyi: Boğazkaya köyünden Aydıncık ilçesine giden karayolundan B.Toraman yol ayrımına kadar.

2- Çayıralan İlçesi; Doğusu: Aşağı Tekke, Çayıralan yolundan Curalı yol ayrımı, Kuzeyi: Aşağıtekke, Günyayladan Fahralıya kadar, Batısı: Fahralı-Çokradan Gülpınar Yolu Güneyi: Gülpınardan Çayıralan yolundan Curalı.

3- Çekerek İlçesi; Doğusu: Çekerek Zile yolundan Kurtağılı, Koyunculu, Kalederesi, Çakır köy yol güzergâhı,Kuzeyi: İsaklı köyünden Çekerek Zile karayolu, Batısı: İsaklı, Hamzalı, Arpaç yol boyu, Yukarı Hacılı, Güneyi: Karahacılı, Çeltek İkizce Köy bağlantı yolu güzergâhı.

4- Kadışehri İlçesi; Doğusu: Tokat İl sınırı Kuzeyi: Kadışehri Sulusaray yolu Batısı: Kadışehri Sorgun yolu Güneyi: Çekerek Irmağı.

5- Sarıkaya İlçesi (A); Doğusu: Akçakışla Örnek Avlak Sınırı, Kuzeyi: Akçakışla Derekaplancı yolu, Azapbaşlı Köyü, Batısı: Azapbaşlı köyü, Güneyi: Azapbaşlı Yayyasaray deresi.

(B); Doğusu: Sarıkaya Akbenli Çiftliği yolu, Kuzeyi: Sarıkaya Toprakpınar yolu, Batısı: Burunkışla Toprakpınar yolu, Güneyi: Burunkışla, Pınarkaya, Akbenli Çiftliği yolu.

6- Şefaatli İlçesi (A); Doğusu: Şefaatli ilçesi, Şefaatli, Akcami Kabacıoğlu Yassıağıl yolu, Kuzeyi: İlçe sınırından Ekinciuşağı Yassıağıl yolu, Batısı: Şefaatli Yerköy ilçe sınırı, Güneyi: Şefaatli, Caferli, Cankili,  Cakcak yolu (Vadi ve tarla sınırı).

(B); Doğusu: Kızılyar Yozgat Yolu Kuzeyi: Şefaatli Yozgat yolunun Kızılyar yol ayrımı Batısı: Şefaatli İlçesiGüneyi: Kızılyar, Karalar, Konaklı Şefaatli yolu.

(C); Doğusu: Sarıkent Kozaklı Yolu Kuzeyi-Batısı: Sarıkent Beldesi Sarıkent Mucur yol boyu Güneyi: Nevşehir il sınırı.

7- Yenifakılı İlçesi; Doğusu: Yenifakılı İlçesi, Kuzeyi: Yenifakılı – Kozaklı asfaltı Batısı: Nevşehir İl Sınırı Güneyi: Yenifakılı-Nevşehir asfaltı.

8- Yerköy İlçesiDoğusu: Şefaatli İlçe sınırı Kuzeyi: Kâhya Köyü-Kördeve-Hacımusalı-Köycü-Karanlıkdere sırtıBatısı: Yerköy Köyü, KahyaKöy Yolu, Güneyi: Yerköy, Delice, Akçakoyunlu ve Cakcak Karanlık Dere Vadisi Tarla Sınırı.

9- Merkez İlçeDoğusu: Musabeyli Asfaltı Tayyip yol ayrımı Kuzeyi: Tayip- Kale-Akyamaç- Güllüoluk yol boyuBatısı: Güllüoluk-Sağlık Yol Boyu Güneyi: Sağlık, Musabeyli Köyü Topaç Tayyip asfaltı birleşimi.

10- Akdağmadeni İlçesi; Doğusu:  Eynelli-Halhacı-Karaçayır Kuzeyi: Karaçayır-Dayılı Batısı: Dayılı-YazıkaplancıGüneyi: Yazıkaplancı-Akçaadam-Hisarbey-Eynelli.

11- Boğazlıyan İlçesi; Doğusu: Atatürk yolu Kuzeyi: Sırçalı içinden akan devamlı dere (Öz) Batısı: Yenifakılı ilçe sınırı Güneyi: Dereçepni Bektaşlı yolu Yenifakılı ilçe sınırı.

Örnek Avlak;

1-Akdağmadeni Akçakışla Örnek Avlağı; Doğusu: Ortaağmu Tepeden başlayarak Ağmunun Sırtını takiple Yüklüce Dereden Orta Eren Deresi, Kuzeyi: Akçakışla köyü yolundan Eynelli Köyünü takiple Yoncalık Yaylası yolu, Batısı:Akçakışla–Eynelli köy yolu, Güneyi: Yukarı Yahsaray Köyü altından başlayarak orta Eren Dereyi kesen dereden Kaseyli Tepe sırtı takiple başına Yayla Tepesinden Karahaoca Deresinden Akçakışla köy yoluna birleştiği yer.

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Boğazlıyan İlçesi; Doğusu: Oğulcuk Belören Kayseri yolu Kuzeyi: Ovakent Yazıçepni-Oğulcuk yol güzergahıBatısı: Ovakent – Kayseri  yolu Güneyi: Kayseri İl sınırı.

2- Çandır İlçesi; Doğusu: Çokradan-Çayıralan yolu, Kuzeyi: Çokradan- Gülpınar yolu(Abdal Dağı tarla ve dağ sınırı),Batısı: Gülpınar-Çandır yolu, Güneyi: Çandır-Çayıralan yolu.

3- Sorgun İlçesi (A); Doğusu: Bozhöyük Tepeleri- Alibeyli Bağları, Kuzeyi: Babalı-Çürüktarla Tepeleri Batısı: Çağlayanbaşı Tepeleri– Yaylalık Çayı–Gözbaba Köyü Güneyi: İdrisli–Sarıhacılı–Koyunculu Köyleri arasında kalan yol boyu.

(B); Doğusu: Çiğdemli köyü, Kuzeyi: Duralidayı Köyü Ziyaret tepe Mevkii, Batısı: Kara Tepe Sırtı Çatmasöğüt ve İkikara Köyleri arasında kalan yol boyu Güneyi: Çatmasöğüt Köyü.

 

67-ZONGULDAK:

Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Merkez İlçesi (Elvanpazarcık): Doğusu: Zonguldak–Devrek Karayolu. Kuzeyi: Kardeşler Mahallesini Tasmacı’ya ve oradan Zonguldak-Devrek Karayoluna bağlayan yol. Batısı: Zeytinköy Mahallesini Kardeşler Mahallesine bağlayan yol ve orman deposu. Güneyi: Ahmetler Mahallesi, yayla mah. ve Kardeşler Mahallesini birbirine bağlayan yol.

2- Çaycuma ilçesi (Yukarı Göynük); Doğusu: Temenlerden Aygın tepeye ve oradan çomranlı köyüne varan stabilize yol. Kuzeyi: Temenler köyünden türbe tepe gali tepe-Karaçövez tepeden geçen sırt ve Başköy’den geçen karayolu ile birleştiği yere kadar kadar. Batısı: Aşağı mahalleden yukarı mahalleye varan karayoluna kadar, Güneyi: Çomranlıdan aşağı mahalleye varan karayoluna kadar.

3-Devrek İlçesi (Pürenkaya ve Akcasu): Doğusu: Akçasu’dan Zonguldak–Karabük İl sınırına giden stabilize yolKuzeyi: Akçasu Köyünü Deliahmetoğlu köyüne takiben Başlarkadi köyüne ve oradan Zonguldak Çaycuma Karayoluna bağlayan stabilize yol. Batısı: Çaycuma–Zonguldak Karayolu, Güneyi: Zonguldak Karabük İl sınırı boyunca uzanan sırt.

4- Çaycuma ilçesi (Kalafatlı); Doğusu: Güzelyaka Köyü, Kadıoğlu Köyü. Kuzeyi: Güdüllü Köyü, Batısı: Sofular Köyü ve Sapca köyü, Güneyi: Kalafatlı, Aşağı ve Yukarı Taşçılı Köyü.

Devlet/Genel Avlak:

1-Kdz. Ereğli Kızılcapınar Devlet Avlağı; Doğusu: Düzpelit Köyünü Hasanbeyler Köyüne bağlayan stabilize yol.Kuzeyi: Yalnızçam Köyünü Dağlıca Köyüne bağlıyan stabilize yol ve devamında ilçe sınırı hattı. Batısı: Yalnızçam Köyünü Süleymanbeyler Köyüne bağlayan stabilize yol. Güneyi: Devrek-Ereğli kara yolu.

Örnek Avlak;

1- Devrek Örnek Avlağı; Doğusu: Bulgur Tepe, kızılelma Tepe, durağan Tepe. Kuzeyi: Kayabaşı Tepe, mezarlıkbaşı Tepe, oğşandoruğu Tepe, bulgur Tepe, Batısı: Kayabaşı Tepe, KuşdamıTepe, Kurtçamı Tepe, güney ağıTepe, dikmen TepeGüneyi: Dikmen Tepe, meşeliağıl Tepe, çıplak Tepe, seyransapağı Tepe, doğandurağı Tepe, durağan T.

2- Devrek İlçesi Damlı Örnek Avlak Doğusu:Sivri T., karacalarkezi sırtı, DüzmeşeT, Alacameşe T, Serpme dere, Pelitli T., Asmasırtı Oluklar Sırtını Kirseağılsırtına varan hat, Batısı: Suluağıl Tepe, Kuşyakası Sırtı, Taşpınar Tepe, Damlıyayla Tepe, Çöplükağıl Tepe, Kuzeyi: Sivri Tepe,Sığırağılı Sırtı ve Suluağıl Tepe, Güneyi: Akkiraz Tepe, kocaağıl Deresi, Kirseağıl Sırtının köknarlı dere ile birleştiği hat.

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

Yeşilöz Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (05.10.2006 tarih ve 26310 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırlarıdahilinde avlanmak yasaktır.)

 

68-AKSARAY:

Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Merkez ve Ağaçören İlçeleri; Doğusu: Kırimini–Göynük–Ahırlı–Büyükgüve–Cerit yolu, Kuzeyi: Ankara il sınırından Kırımini, Batısı: Aksaray–Ankara yolu, Güneyi: Cerit – Acıpınar yolu.

Devlet/Genel Avlak:

1-Güzelyurt İlçesi Güzelyurt Devlet Avlağı;        Doğusu: Niğde il sınırı, Kuzeyi: Kızılkaya – Demirci – Gülağaç –Bekarlar – Derinkuyu yolu, Batısı: Kızılkaya – Selime yolu ve Ihlara Vadisi, Güneyi: Ihlara–Kitreli yolu ve Niğde il sınırı.

2-Sarıyahşi ve Ağaçören ilçesi Koçaş Dağı Genel Avlağı; Doğusu: Ağaçören–Kütüklü–Boğazköy–Sarıyahşi yolu,Kuzeyi: Sarıyahşi–Evren yolu ve Ankara il sınırı, Batısı: Ankara il sınırı, Güneyi: Ağaçören–Abalı–Ş. Koçhisar yolu.

3-Ortaköy İlçesi Sarıkaraman Genel Avlağı;      Doğusu: Nevşehir il sınırı, Kuzeyi: Kırşehir il sınırı, Batısı:Balcı–Bozkır–Kırşehir yolu, Güneyi: Balcı–Çatin–Ozancık–Gülşehir yolu.

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Sarıyahşi İlçesi; Doğusu: Sarıyahşi- Sipahiler yolu, Kuzeyi: Sipahiler– Sarıyahşi yolundan başlayarak Yaylak–Demirciobası– Beyobası yolunu takiben Ankara il sınırı. Batısı: Ankara il sınırı. Güneyi: Devrangeçtepe ve Kaletepe,

 

69-BAYBURT:

Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Merkez İlçesi (A); Doğusu: Erzurum il sınırı Kuzeyi: Trabzon-Rize il sınırları Batısı: Adabaşı-Uğurgeldi köy yolu, Uğurgeldi-Koçbayır yayla yolu, Uğurgeldi- Koçbayır-Ardıçgöze köy yolu, Ardıçgöze-Trabzon il sınırı yayla yolu Güneyi: Adabaşı, Çayırözü, Karşıgeçit köy yolu, Karşıgeçit, Aslandede, Çakırbağ, Çamlıkoz karayolu, Çamlıkoz, Alapelit köy yolu, Alapelit, Erzurum il sınırı arazi yolu.

(B); Doğusu: Uluçayır, Heybetepe köy yolu Kuzeyi: Bayburt, Uluçayır köy yolu Batısı: Bayburt, Erzurum karayoluGüneyi: Bayburt, Gümüşsu, Heybetepe köy yolu.

(C); Doğusu: Bayburt-Çaykara karayolu Kuzeyi: Çiçekli-Çiğdemtepe-Taşkesen Değirmencik köy yolu Batısı: Uğrak, Dağbaşı, Araklı karayolu Güneyi: Bayburt, Gümüşhane karayolu

(D); Doğusu: Bayburt, Erzurum karayolu Maden-Örence sapağı arası Kuzeyi: Bayburt (Kopuz Köprüsü sapağından), Harmanözü, Demirışık-Alınyurt (Gençosman) köy yolu, Alınyurt (Gençosman) sapağı Maden- Erzurum karayolu Batısı:Bayburt(Kopuz Köprüsü sapağından), Yalındam-Kopuz-Hacıoğlu, Sırakayalar, Yaylalar köy yolu. Güneyi: Erzincan il sınırı.

2-Merkez İlçe Aydıntepe İlçesi; Doğusu: Osluk deresi Kuzeyi: Uğrak, Dağbaşı, Araklı karayolunun Çatıksu, Gümüşhane il sınırı hattı Batısı: Gümüşhane il sınırı Güneyi: Bayburt-Gümüşhane karayolunun Osluk Köprüsü-Gümüşhane il sınırı hattı.

3- Aydıntepe İlçesi; Doğusu: Bayburt, Çaykara karayolunun Akbulut-Soğanlı Geçidi hattı Kuzeyi: Kuşmer yaylası, Kılıçkaya yaylası yayla yolu hattı Batısı: Gümüşdamla köyü, Kuşmer Yaylası yayla yolu Güneyi: Gümüşdamla, Yanoba, Yapracık, Akbulut köy yolu.

4-Demirözü İlçesi; Doğusu: Saraycık-Kurugüney köy yolu, Kurugüney-Erzincan il sınırı arası arazi yolu Kuzeyi:Saraycık-Güllüce-Çamdere köy yolu-Bayburt-Demirözü karayolu Çamdere sapağı ile Bayburt-Demirözü karayolu Güneşli köyü sapağı Batısı: Güneşli-Güvercindere-Yazıbaşı-Beşpınar-Kalecik-Büyükgelengeç köy yolu Güneyi: Erzincan il sınırı;

 

70-KARAMAN:

Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Merkez İlçesi (A); Doğusu: Enece ağıllarına giden Kestel yolu, Kuzeyi: Nalıma mevkiinden Kestel yoluna bağlananstabilize bahçe yolu, Batısı: Karaman Çimenkuyu asfalt yoldan Üçbaş Köyüne giden asfalt yol, Üçbaş köyünden Nalıma mevkiine kadar giden stabilize yol, Güneyi: Enece ağıllarından Karaman Çimenkuyu asfalt yoluna bağlanan stabilize yol,

(B); Doğusu: Akköprü mevkiinden Baraj gövdesine giden yol, Kuzeyi: Baraj gövde yolu, Batısı      Baraj gövde yolundan Akköprüye giden yeni yol, Güneyi       : Akköprü.

2-Ayrancı İlçesiDoğusu: Ayrancı-Ereğli sınırı, Kuzeyi: Ereğli-Ağızboğaz arası asfalt yol, Batısı: Ereğli asfalt yolundan Ağızboğaz-Eşşekgirmez yol ayrımına kadar olan stabilize yol, Güneyi: Ağızboğaz Eşşekgirmez yol ayrımından Ereğli sınırına giden Bastırık yolu,

3- Başyayla İlçesi; Doğusu: Hisarönü mahallesinden Deregözü vadisi boyunca uzanan orman yolu, Kuzeyi    :Deregözü vadisinden Başyayla Taşkent asfalt yoluna bağlanan orman yolu, Batısı: Başyayla Taşkent arası asfalt yol, Güneyi:Hisarönü Başyayla arası stabilize yol,

4-Ermenek İlçesi; Doğusu: Ermenek Top mevkiinden baraja inen eski Pamuklu köyü yolu, Kuzeyi: Güneyyurt’dan Ermenek’e uzanan kayalık hat boyu, Batısı           : Serper köprüsünden Güneyyurt Doğasekizi mevkiine giden asfalt yol, Doğasekiz mevkiinden Kuşak pınarına çıkan orman yolu, Güneyi: Güneyyurt çayı.

Devlet/Genel Avlak:

1-Çakırdağı Genel Avlağı: Doğusu: Ayrancı İlçesi tren garı, Kuzeyi: Beydili köyü, Akçaşehir beldesi, Karaağaç köyü, Ayrancı tren garı arası asfalt yol, Batısı: Beydili Köyü, Ekinözü Köyü, Sudurağı Beldesi arası asfalt yol ile Sudurağı beldesinden Karaman, Ayrancı tren yoluna kadar uzanan asfalt yol, Güneyi: Sudurağı beldesinden Karaman, Ayrancı tren yoluna kadar uzanan asfalt yol ile Ayrancı İlçesi tren garı arasında yer alan tren yolu.

2-Nunu Vadisi Devlet Avlağı; Doğusu: Bucakışladan Bucakışla Karaman yolu boyunca Çukurbağ Yolunun Karaman Yoluna Bağlandığı Nokta, Kuzeyi: Göcer, Dağkonak, Çatak Çukurbağ köy yolunun Bucakışla Karaman yoluna bağlandığı noktaya kadar uzanan yol, Batısı: Göcer Yukarıkızılca Köyyolu, Güneyi: YukarıKızılca, Akçaalan, Kalaba, Adaköy, Bayır, Çukur ve Bucakışla Köyleri arasında uzanan köy Yolu.

3-Üçtepeler Devlet Avlağı; Doğusu:  Karaman Mersin İl Hududu, Kuzeyi: Çatköy-Akpınar yol ayrımından Mersin il sınırına giden stabilize yol, Batısı: Çatköy-Akpınar yol ayrımından Akpınar’a giden asfalt yol, Akpınardan Kayayönüne giden stabilize yol, Kayaönünden Küçükkoraşa giden asfalt yol, Küçükkoraştan Mersin il sınırına giden Erdemli yolu, Güneyi: Karaman Mersin İl Hududu.

4-Buğdaylı (Kirazdağı) Genel Avlağı; Doğusu: Karaman Köyü asfalt yolu ile Çatköyü asfalt yolu arasında stabilizebağlantı yolu, Çatköy asfalt yolundan Andıkara Köyüne giden asfalt yol. Kuzeyi: Ayrancı, Üçharman, Karaman Köyü arası asfalt yol, Batısı: Kavaközü asfalt yolundan Yarıkkuyu Köyüne giden stabilize yol, Yarıkkuyudan Dokuzyol Köyüne takiben Karaman Ayrancı asfalt yolu arası stabilize bağlantı yolu, Dokuzyol stabilize yol ayrımı ile Ayrancı arası asfalt yol, Güneyi: Andıkara Melikli Köyü arası stabilize yol, Melikköyü Kavaközü arası asfalt yol.

5-Çamlıca Devlet Avlağı: Doğusu: KaramanMersin il sınırı, Kuzeyi: Ermenek Barajı yolunun Mut-Ermenek yoluna bağlanan noktadan itibaren Kayaönü,  Gökçeseki, Çamlıca ve Evsin köyleri hattı boyunca Mersin-Mut İlçesi sınırına kadar uzanan karayolu, Batısı: Ermenek Barajı yolunun Mut-Ermenek yoluna bağlanan noktadan itibaren Ermenek Barajı gövdesi, Görmeli Köyü, Olukpınar Köyü ve Mersin il huduna kadar uzanan karayolu, Güneyi: KaramanMersin il sınırı.

6 Dumlugöze Devlet Avlağı; Doğusu: Sarıvadi ve Gökçekent köyleri, Kazancı Beldesi ile Mersin il sınırına giden asfalt yol, Kuzeyi             : Göktepe, Esentepe ve Boyalık köyleri arası asfalt yol, Esentepe ile Boyalık köyleri arası asfalt yoldan Göksu deresine inen stabileze yol, Dereden Yeşilköye giden asfalt yol, Yeşilköy, Ardıçkaya ve Sarıvadi köyleri arasıstabilize yol. Batısı: Göktepe Beldesi ile Çukurbağ köyü arası asfalt yol, Çukurbağ köyünden Göksu deresi arası asfalt yol, Asfalt yoldan Mersin il sınırına uzanan dere yatağı, Güneyi: Mersin il sınırı.

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği için Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Merkez İlçesi (A); Doğusu: Kılbasan-Dinek-Madenşehri köy yolu. Kuzeyi: Madenşehri-Süleymanhacı-Ortaoba köy yolu. Batısı: Ortaoba-Kaşoba-Kisecik-İslihisar-Demiryurt köy yolu, Güneyi: Demiryurt-Eminler-Kılbasan köy yolu.

(B); Doğusu: Pınarbaşı Köyü, Özkes mevkii arası asfalt yol. Kuzeyi: Özkes Mevkii, Başkışla Köyü arası asfalt yol.Batısı: Başkışla, Yılangömü köyleri arası yol. Güneyi: Pınarbaşı, Yılangömü arası asfalt yol.

(C); Doğusu: Karaman Ayrancı ilçe sınırı, Kuzeyi: Karaman Taşkale arası eski yol ile Mermer ocaklarından Taşkaleye giden yolu bağlayan stabilize yol, Batısı: Karamandan Çimenkuyuya giden asfalt yol, Çimenkuyudan Şifalısuya giden stabilize yol, Güneyi: Şifalısu yol bağlantısından mermer ocakları yol ayrımına kadar giden  stabilize yol,

(D); Doğusu: Kurucabel yol ayrımından Yukarıakın köyüne giden asfalt yol, Kuzeyi          : Bucakışla İhsaniye Asfaltından Kurucabel bağlantısından Bayır yaylasına giden stabilize yol, Batısı: Eski Ermenek yolu ile Bayır Yaylasına giden yolu bağlayan stabilize yol, Güneyi: Yukarıakından eski Ermenek yoluna giden stabilize yol,

2-Ayrancı İlçesi (A); Doğusu: Çatköyden Aslanköye giden stabilize yol ile Gerdekkese yaylasından Kayaönü Çavdar Deresinden gelen stabilkize yol bağlantısı, Kuzeyi: Çatköyden Gerdekkese Yaylasına giden stabilize yol,  Batısı            :Çatköy Akpınar arası stabilize yol, Güneyi: Akpınar Üçtepeler ve Çavdar deresinden Gerdekkese yaylasına giden orman yolu.

(B); Doğusu: Ağızboğaz Üçharman arası stabilize bağlantı yolu. Kuzeyi: Ayrancı Ereğli arası asfalt yol. Batısı: Musa köyünden Ayrancı Ereğli asfalt yola bağlayan stabilize bağlantı yolu,  Musa köyü ile Üçharman arasındaki asfalt yol. Güneyi: Üçharman İnönü mahallesinden Ağızboğaz Üçharman arasındaki stabilize  bağlantı yoluna bağlanan dere yol.

 

 

71-KIRIKKALE:

Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Kırıkkale Merkez-Balışeyh İlçesi; Doğusu: Ankara-Samsun Karayolundan Aydınşeyh-Dikmen Köy YoluKuzeyi: Aydınşeyh Köyü Batısı: Aydınşeyh-Kızıldere-Karacaali Köy Yolundan Kırıkklae Merkez. Güneyi: Ankara-Samsun Karayolu

2– Keskin ilçesi; Doğusu: Esatmüminli-Ortasöken, Eski Ali Budak, Hacıaliobası Köy yolu Kuzeyi: Esatmüminli Köyü Batısı: Kapulukaya Baraj Gölü (Köprüköy Esatmüminli arası) Güneyi: Hacıaliobası-Danacıobası-Haydardede-Köprüköy yolu.

3- Yahşihan İlçesi; Doğusu: Kızılırmak Kuzeyi: Kırıkkale-Ankara Sınırı Batısı: Kırıkkale-Ankara Sınırı Güneyi:Yahşihan-Bedesten-Hisarköy köy yolundan il sınırı.

4- Karakeçili İlçesi; Doğusu: Ankara-Konya-Kulu Yolu Kuzeyi: Karakeçili- -Keklicek (Ankara-Bala İlçesi) Köy YoluBatısı: Kırıkkale-Ankara İl sınırı Güneyi: Kırıkkale-Kırşehir İl sınırı.

5- Delice İlçesi (A); Doğusu: Kırıkkale-Yozgat Karayolu, Kuzeyi: Kırıkkale Yozgat İl Sınırı Batısı: Keskin-Çerikli Yolundan Tatlıcak Köy Yolu Güneyi Kırıkkale Kırşehir İl Sınırı.

(B); Doğusu: Ankara-Samsun Karayolu Kuzeyi: Yaylayurt-Doğanören-Alçılı Köy Yolu Batısı: Ankara-Samsun Karayolundan Arbişli-Karpuz Köy Yolu Güneyi: Ankara-Samsun Karayolu.

6- Sulakyurt İlçesi; Doğusu: Sofularçiftliği-Sarıkızlı- Ağaylı köy yolu Kuzeyi: Yeşilyazı-Sofularçitfliği köy yoluBatısı: Sulakyurt-Yeşilyazı yolu Güneyi: Sulakyurt-Ağaylı yolu.

Devlet/Genel Avlak:

1-Balışeyh, Delice, Sulakyurt İlçeleri Özdere Devlet Avlağı; Doğusu: Balışeyh-Delice İlçe Sınırı Kuzeyi:Balışeyh-Sulakyurt İlçe Sınırı Batısı: Sulakyurt-Kösedurak-Battalobası Yolu Güneyi: Kösedurak-Bıyıkaydın-Selamlı-Ulaklı-Y.Karakısık Koçubaba Köy Yolu.

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Sulakyurt ilçesi; Doğusu: Hamzalı-Akkuyu Köy Yolu Kuzeyi: Hamzalı Köyü Batısı: Ankara-Kırıkkale il SınırıGüneyi: Koruköy-Akkuyu Köy Yolu.

2- Delice İlçesi; Doğusu: Ankara-Kayseri Demiryolundan Tatlıcak Köy Yolu Kuzeyi: Ankara-Kayseri DemiryoluBatısı: Ankara-Kayseri Demiryolundan Herekli Çongarözü deresi Güneyi: Çongarözü deresi–Tavaözü Köy Yolu.

3- Keskin İlçesi;  Doğusu: Turhanlı-Üçevler Köy Yolu Kuzeyi: Turhanlı-Eroğlu-Gazibeyli Köy Yolu Batısı:Dağsolaklısı-Kavurgalı Köy Yolu Güneyi:  Keskin-Çerikli Karayolu

 

72-BATMAN:

Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Kozluk İlçesi; Doğusu: Siirt İl sınırı, Kuzeyi: Yazılı, Akçakışla köyü Siirt İl sınırı, Batısı:   Yazılı, Alıçlı Köprübaşı köy sınırı, Güneyi:  Kozluk, Baykan karayolu

2-Beşiri İlçesi; Kuzeyi-Doğusu: Kozluk İlçe Sınırı, Batısı: Ortaca, Eskihamur, Uğurca, İkiköprü köyü, Güneyi: İkiköprü-Siirt İl sınırı.

3-Gerçüş İlçesi; Doğusu: Gerçüş Mardin Karayolu, Kuzeyi:  Gercüş İlçesinden Doruk köyü karayolu, Batısı: Doruk Köyü Midyat İlçesi Karayolu, Güneyi:  Siirt İl sınırı

Devlet/Genel Avlak:

1-Beşiri İlçesi (Alaca Devlet Avlağı); Doğusu: Yanarsu Çayı ile Dicle Nehrinin birleştiği yer Kuzeyi: Amer DüzlüğüBatısı: Amer düzlüğünden Yakacık ve Oğuz Köy sınırları, Şehgelan Tepesi, Barkuneba Deresi, Karaçi Mağaraları, Çayır Mağarası ve Kınamoz Tepesinden Dicle Nehri sınırı Güneyi: Dicle Nehri

2- Hasanheyf İlçesi (Akalın Devlet Avlağı); Doğusu: Siirt İl sınırı, Kuzeyi: Hasankeyf Beşiri İlçe sınırı-Dicle Nehri,Batısı: Hasankeyf Gercüş karayolu, Güneyi: Gercüş Hasankeyf İlçe sınırı.

3- Kozluk İlçesi (Kalatepe Genel Avlağı); Doğusu: Sason Kozluk karayolu, Kuzeyi:  Kozluk Sason İlçe sınırı,Batısı:   Diyarbakır İl sınırı, Güneyi:  Diyarbakır İli Yeniçağlar köyü karayolu.

 

73-ŞIRNAK:

Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Merkez İlçesi (A)Doğusu: Siirt İl sınırından Köprücek, Günedoğmuş, Görmeç, Koçagili, Tekçınar, Kızılsu, Kaniberkü Köyü Kuzeyi: Siirt İl sınırı, Batısı: Kaniberkü, Meşeiçi, Kayaboyun Köyler arasındaki yol ve Gülükonak İlçe sınırı,Güneyi: Cizre İlçe sınırı.

(B) Doğusu: Uludere İlçe sınırı, Batısı: Toptepe Köyünden Cizre İlçe sınırı arasındaki stabilize yol Kuzeyi: Toptepe, Sarıdallı, Cevizdüzü, Üçkiraz ve Uludere İlçe sınırı arasındaki stabilize yol Güneyi           : Cizre, Silopi İlçe sınırı

2Cizre İlçesi (A); Doğusu: Silopi ilçe sınırı Kuzeyi: Dirsekli, Saraf Köylerinden itibaren Şırnak Merkez İlçe sınırıBatısı: Dirsekli, Saraf Köylerinden Suriye sınırı Güneyi: Suriye sınırı.

 (B); Doğusu: Çavuşköy ve Kuştepe Köyleri arasındaki stabilize yol,  Kuzeyi: Şırnak Merkez İlçe sınırı,  Batısı: İdil İlçe sınırı, Güneyi: Suriye sınırı

3Güçlükonak İlçesi; Doğusu: Şırnak İlçe sınırı, Kuzeyi: Siirt İl sınırı, Batısı: Mardin İl sınırı, Güneyi: Dicle Nehri

4İdil İlçesi; Doğusu               : Cizre İlçe sınırı Kuzeyi        : Cizre, İdil arasındaki Karayolu BatısıÜçok, Oymak, Pınarbaşı arasındaki köy yolu, Güneyi: Suriye sınırı

5-Silopi İlçesi; Doğusu: Aksu Köyü ve Suriye sınırı arasındaki yol Kuzeyi: Holan, Yolağzı, Kösreli, Derebaşı, Karacaköy, Koyunören, Görümlü ve Aksu Köyleri arasındaki stabilize yol Batısı: Suriye sınır Güneyi: Suriye sınırı ve Irak sınırı

6-Uludere İlçesi; Doğusu: Hakkari İl sınırı, Kuzeyi: Şenoba, Bağlıca, İnceler, Taşdelen, Yemişli, Andaç Ortaköy Köyleri arasındaki Karayolu Batısı: Şırnak-Merkez ve Silopi İlçe sınırı,  Güneyi: Irak sınırı.

Irak ve Suriye sınırı boyunca sınıra 500 metre mesafede avlanmak yasaktır.

Devlet/Genel Avlak:

1-Merkez Kasrik Devlet Avlağı; Doğusu: Kani berk, Aşağıdere, Kayaboyun, Güleşli, Bulmuşlar Köyleri arasındakistabilize yol,  Kuzeyi: Bulmuşlar ve Yağızoymak Köyleri arasındaki stabilize yol, Batısı: Yağızoymak, Kırkağaç, Akdizgin Köyleri arasındaki stabilize yol, Güneyi: Dicle Nehri, Ulaş, Kaniberkü Köyleri arasındaki stabilizeyol.

 

74-BARTIN:

Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Merkez İlçe; Doğusu-Kuzeyi-Batısı: Kastamonu-Bartın Küre Dağları Milli Parkı, Güneyi: Kastamonu-Bartın Küre Dağları Milli Parkı ve Ulus ilçesi ile Merkez ilçe sınırı.

2-Amasra-Merkez İlçe; Doğusu: Eski Amasra-Bartın yolunu takip ederek Bostanlar köyüne, buradan köy yolunu takiben Uğurlar Köyü, Kuzeyi: Bartın-Amasra karayolunu takip ederek Bakacak mevkiinden eski Amasra-Bartın yolunu takip ederek Bostanlar köyüne ulaşır, Batısı: Bartın-Amasra karayolu, Güneyi: Uğurlar Köyünden başlayarak batı istikametindeki yolu takip ederek Amasra Bartın karayolundan Uğurlar Köyü.

3- Ulus İlçesi; Doğusu: Bartın-Kastamonu il sınırı. Kuzeyi-Batısı: Kastamonu-Bartın Küre Dağları Milli Parkı sınırı.Güneyi: Kastamonu-Bartın Küre Dağları Milli Parkı sınırından başlayıp köy yollarını takip ederek Çerde,  Karahasan, Aşağıçerçi, Aşağıköy, İğneciler, Abdurrahman, Kirazcık, Arpacık, Kadıköy, Ulukaya, Alıçlı, Kozanlı, Yukarıdere, Göksu ve Kerpiçli köyüne buradan Sorgun yaylasına giden yolu takip ederek Kastamonu-Bartın il sınırına ulaşır.

4- Bartın-Kurucaşile-Amasra İlçesi; Doğusu: Bartın-Kastamonu il sınırı, Kuzeyi: Alagüney Tepeden batı istikametinde sırtı takip ederek Kömeç köy yoluna oradan İlyasgeçidi köyünün güneyinden Başköy köy yolunu takip ederek Büyükdip Mahallesinden içeri giren orman yolunu takip ederek Aşlama Tepesine buradan sırtı takip ederek Kuşdamı sırtına, Tekkeönü deresine ve sonra dereyi takiben Sap deresine oradan Paşalılar köyüne buradan köy yolunu takiben Akçabelen köyüne ve yolu takiben Yukarı Sal, Şükürler, Çanakçılardan Kayadibi Çavuş Köyü, Batısı: Kayadibi Çavuş, Kayadibi, Arıt Köy Yolu,Güneyi: Kastamonu-Bartın Küre Dağları Milli Parkı sınırı.

Örnek Avlak;

1-Kumluca Örnek Avlağı; Batısı: Ömercik Tepesi’nden başlayarak güneye doğru sırtı takiben Erik Bahçesi Tepesi ve devamında Yorganlık Sırtı’nı takiben Ömerdede Tepesi, Güneyi: Ömerdede Tepesi’nden başlayarak doğuya doğru Çakıllar Sırtı’nı takiben Çakılbaşı Tepesi devamlı Efendioğlu Tepesi, Yelli Sırtı, İnbaşı Sırtı ve oradan sırtı takiben İnbaşı Tepesi, orman yolunu takiben İnbaşı Deresi, buradan kuzeye doğru Katırovası Deresi’ni geçerek Agulugüney Tepe ve buradan doğuya doğru sırt ve boğazı takiben Emniyet Tepe devamlı Karaçambaşı Tepe ve devamında 1850 m. rakımlı Tepe, Doğusu: 1850 m. rakımlı Tepe’den kuzeye doğru sırt ve boğazı takiben Tepelicek Tepesi ve devamla Suçıktı Tepesi, Kuzeyi: Suçıktı Tepesi’nden batıya doğru Karveren Deresi devamında Üçsaray Deresi buradan derenin Değirmen Sırtı ile kesiştiği noktadan güneye doğru yolu devamla Kulaksız Mahallesi, Kayabaşı Sırtı buradan köy yolunu takiben batıya doğru Azgın Mahallesi.

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

1- Ulus Sökü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (05.10.2006 tarih ve 26310 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırlarıdahilinde avlanmak yasaktır.)

 

75-ARDAHAN:

Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Merkez İlçe; Doğusu: Çıldır İlçe sınırı. Kuzeyi: Çamlıçatak Köyünden Çıldır İlçesine giden Devlet Yolunun Çıldır İlçe sınırı ile birleştiği yere kadar olan yol güzergâhı. Batısı: Çamlıçatak Köyünden başlayarak takiben Taşlıdere, Döşeli, Köprücük, Hasköy, Köprübaşı Köylerinden geçerek Kars İl sınırına ulaşan İl Yolu Güneyi: Kars İl sınırı.

2-Göle İlçesi; Doğusu: Göle İlçe Merkezinden Okçu, Çayırbaşı, Tahtakıran İl Yolu ile bu yolun Göle-Ardahan Devlet Yoluna birleştiği yerden itibaren Yiğitkonağı Köyünü takiben Ardahan Merkez İlçe sınırına uzanan yol güzergâhı ile Göle-Kars İl Yolunun Kars İl Sınırına birleştiği noktadan itibaren başlayan Kars İl Sınırı. Kuzeyi: Göle-Ardahan Devlet Yolunun Ardahan Merkez İlçe sınırıyla birleştiği yerden Artvin İl sınırına devam eden Göle-Ardahan sınır hattı ile Erzurum-Ardahan İl sınırından başlayarak Kars-Ardahan İl Sınırına kadar devam eden Erzurum-Göle-Kars İl Yolu. Batısı: Ardahan-Artvin İl sınırı ile Ardahan-Erzurum İl sınırı. Güneyi: Ardahan-Erzurum İl sınırı ile Ardahan-Kars İl sınırı.

3-Çıldır İlçesi; Doğusu: Çıldır İlçe Merkezinden Kenarbel Köyü, Öncül İl Yolu sapağını takiben Gürcistan Ülke sınırına ulaşan İl Yolu Hattı.

Kuzeyi: Gürcistan ülke sınırı. Batısı: Çıldır-Ardahan Devlet Yolunun Ardahan sınırından başlayan ve Hanak İlçe sınırı boyunca devam eden sınır hattı. Güneyi: Çıldır İlçe Merkezinden Meryem ve Eskibeyrehatun Köylerini takiben Ardahan Merkez İlçe sınırına birleşen Devlet Yolu.

4-Hanak İlçesi; Doğusu: Ardahan Merkez İlçe sınırından başlayarak Çayağzı Köyü ve Hanak İlçe Merkezini takiben Damal İlçe Sınırına ulaşan Hanak-Damal İlçe Yolu. Kuzeyi: Damal ve Posof İlçe Sınırları. Batısı: Artvin İl Sınırı. Güneyi:Ardahan Merkez İlçe sınırı.

5-Damal İlçesi; Doğusu: Hanak İlçe sınırından başlayarak Damal İlçe Merkezi, Aşağı Gündeş, Yukarı Gündeş, Seyitören Köylerinin takiben Posof İlçe sınırına ulaşan Damal-Posof İl Yolu. Kuzeyi: Posof ilçe sınırı

Batısı: Hanak İlçe sınırı Güneyi: Hanak ilçe sınırı.

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

1- Posof Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (05.10.2006 tarih ve 26310 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırlarıdahilinde avlanmak yasaktır.)

 

76-IĞDIR:

Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Merkez İlçe; Kuzeyi: Iğdır İl Merkezi-Halfeli-Hoşhaber Güneyi: Kervansaray-KuçMezrası-Karaçomak-Gürpınar-Suveren, Doğusu: Suveren – Iğdır İl Merkezi BatısıHoşhaber Beldesi-Aşağı Çarıkcı-Hoşhaber-Kervansaray Yol Ayrımı-Kervansaray.

2- Karakoyunlu İlçesi; Kuzeyi: Nahçivan Yolu-Bulakbaşı Köy girişi-Aralık İlçe sınırı, Güneyi: Aktaş yol ayrımı-Aktaş Köyü Merkezi, Doğusu: Aralık İlçe sınırı Aktaş yol ayrımı, Batısı: Aktaş köyü Merkezi-Nahçivan Yolu-Bulakbaşı Köy girişi.

3- Tuzluca İlçesi; Kuzeyi: Iğdır İli Tuzluca ilçesi-Kars İli Karayolu Kesişme noktası (Helimcan Köprüsü) sınırı- Kağızman İlçe Sınırı- Kars İli sınırı- Iğdır İli Kesişme noktası. Batısı: Kağızman İlçe Sınırı, Kars İli sınırı, Iğdır İli Kesişme noktası-Çıraklı-Beyoğlu-Uğurca Güneyi:    Uğurca- Elmalık-Eğrekdere Doğusu:   Eğrekdere- Tuzluca Merkez- Iğdır İli Tuzluca ilçesi-Kars İli Karayolu Kesişme noktası (Helimcan Köprüsü) sınırı.

Devlet/Genel Avlak:

1-Tuzluca Genel Avlağı: Kuzeyi: Söğütlü köyü aşıran deresinin doğusu, aşağı katırcının güneyi tavuz damları ve molla kamer köyü güneyi bağlan hamur kesen ali köse köyü Batısı: Harabesor mahallesi Koş başı köyü pınaryurt mah. Doğusu. Ağrı il Sınırına kadar Güneyi: Ağrı İl sınırı Doğusu: Kervansaray, cafer yurdu, şeyh hasan köyü, uzunderenin batısında kalan alan.

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği için Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Aralık İlçesiKuzeyi: Aralık Ermenistan Sınırı-Aras-Karasu-Nahcivan Sınırı Güneyi: Aralık Nahcivan Yol Kesişim Noktası-İran Sınırı-Nahcivan Sınırı Doğusu: Nahcivan Sınırı Batısı: Aralık Nahcivan Yolu Kesişimi-Aralık Merkez-Ermenistan Sınırı

 

77-YALOVA:

Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Armutlu İlçesi; Doğusu: Gemlik İlçe sınırı, Kuzeyi: Asmalı Dereyi takiben Duman Tepe, Batısı: Kapaklı Köyü-Hayriye Köyü-Selimiye Köyü arasındaki asfalt yol, Güneyi: Armutlu-Kapaklı-Narlı-Gemlik arasındaki devlet karayolu.

2-Altınova İlçesi; Kuzey – Doğusu: Marmara Denizi, Batısı: Yalakdere (Ayazma) Deresi, Güneyi: Yalova-İzmit karayolu.

Devlet/Genel Avlak:

1-Çınarcık Karlıkdağı Devlet Avlağı; Doğusu: Ortaburun Göletinin doğu kıyısında bulunan orman yolunun Armutlu-Yalova devlet kara yolunu Teşvikiye Deresinde kestiği yer. Kuzeyi: Yalova-Armutlu İlçesi devlet karayolu Batısı:Delmece Yaylasının batısındaki orman yolunun kuzeye doğru Esenköy Şelalesi Mevkiinden geçerek Armutlu Yalova devlet karayolunu Esenköy Beldesinde kestiği kısım. Güneyi: Ortaburun göletinin doğu kıyısında bulunan orman yolunun Dipsizgöl, Erikli Şelalesi Mevkilerinden geçerek Delmece Yaylasının batısına kadar gelen kısmı.

2- Dumanlıdağ Genel Avlağı; Kuzey: Yalova-İzmit devlet karayolu. Doğu: İzmit il sınırı. Güney: Bursa il sınırıBatı: Yalova Bursa devlet karayolu.

 

78-KARABÜK:

Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Eskipazar İlçesi (A); Doğusu: Karabük Çankırı İl sınırı, Kuzeyi: Kapaklı Köyünden itibaren Hamamlı Köyünü takiben asfalt yol, Batısı: Hamamlı Köyünden Kısaç Mahallesine giden stabilize yol, Güneyi: Küruz Tepeden Çomçalı Tepeyi müteakiben Çankırı İl sınırı.

(B);Doğusu: Köyceğiz-Arslanlar Yolu, Kuzeyi: Babalar, Köyceğiz Yolunun demiryolunu kestiği yerden Deresemail, Karahasanlar köy yolunu demiryolunun kestiği yere kadarki demiryolu, Batısı: Demiryolu, Güneyi: Demiryolunun Eskipazar İlçe yolunun kestiği yerden doğuya düz hatta, Arslanlar Köyceğiz yolunu kestiğiyere kadar.

2-Ovacık İlçesi; Doğusu: Çankırı İl sınırı, Kuzeyi: Çankırı İl sınırından Soğanlı, Üzümcük ile Emirlerden Ovacık yolunun Doğanlar Kavşağı, Batısı: Doğanlar Ovacık yolunun İmamlar Koltuk Yolunu kestiği yer, Güneyi: Doğanlar, Koltuk, Kışlakonak, Dabazlıdan İl sınırı.

Devlet/Genel Avlak:

1-Eflani ilçesi İndere Devlet Avlağı; Doğusu: Orta Tepe, Deli tepe, Yaykıl Tepe, Tarla Tepe, Tokar Tepe, Eflani Merkezden 917 m rakımlı isimsiz tepeyi müteakiben Karagöl Deresi, Dereyi müteakiben Buzlukbaşı Tepe, Manasur tepe, Sum Tepe, Saraycık Deresi, Yukarıçamlık Tepe, İkizcenin Başı Tepe, Dişkaya Tepe, Kuzeyi: Tüküni Tepe, Yağdağı Tepenin kuzeyini müteakiben Bedilyayla Sırtı, Yaylaçalı sırtı, Kezkaya sırtı, Batısı: Yılanlı Tepe, Yayladoruk sırtı, Taltalıkbaşı Tepe, Karameşe sırtı, Kalenderali Mevkii, Akyol Mevkii, Kızılsu Deresi, Acısu Pınarı, Taşüstü Tepe, Domuzpınarı Dere, Hatip Dere, Fidanlık su bendi, Dorukyayla Mevkii, Kumlukgölü Tepe, Karafazyayla Tepe, Delikarınınmezarlığı Tepe, Yanık Tepe, Yanıkbaşı Tepe, Büyükçamlık Tepe, Çürükağzı sırtı, Taşlı Tepe, Kapankıran Tepe, Kıran Tepe, Tarla Tepe, Dorukilit Tepe, Yayla Sırtı, Kezkaya Sırtı, Güneyi: Dişkaya Tepeden Sarahmat Deresi, dereyi Müteakiben Kızgındere Mevkiinden Oluk Deresi, Yılanlı Tepe.

2- Safranbolu İlçesi Soğanlıçay Devlet Avlağı; Doğusu: Hudut, Bek deresi ve Seymenler tepesi, Kuzeyi: Araç çayı,Batısı: Araç ve Soğanlıçay birleşim noktası (Yenice-Filyos Çayı), Güneyi: Soğanlıçay.

3- Safranbolu İlçesi Safranbolu Sipahidağ Devlet Avlağı; Doğusu: Toprakcumadan kuzeye doğru Düzmeşe Deresi, Pınar Deresi, Yenipınar içi Deresi, Kurtlupınar Tepe, Kırantaşlık Sırtı, Çakmak Tepe(1096m), Dişkaya Tepe, Kuzeyi:Dişkaya Tepeden kuzey batıya doğru Sarıahmet deresi, İnce dereden batıya doğru Karaahmet kuyusu, Oluk Deresi, Yılanlı Tepe, Kırtaşlık Tepe (1119m), Yayladoruk Sırtı, Kuyucak Ağılları, Tahtalık Başı Tepe (1087m), Kuz Deresi, Değirmen Dere, Alveren kuzu mevkiinden kuzeybatıya doğru çıkan sırttan Deli Tepe(1051m), Kırkayalık Tepe, Kızılgöl Tepe (1031m), Çörtoluk Tepe, Acısu Deresi, Tohum Bahçesi(eski fidanlık), Kınalıkaya Sırtı, Dorukyayla Mevkii, Kumluk Gölü Tepe, Korubaşı Sırtı, Dağtürbe Tepe (1011m), Damgalıgökçeağaç sırtı, Sarıyer Tepe(1020m), Kayabaşı Tepe, Soğuksu Sırtı, Kurtadamı Dere Mevkii, Kumluk Tepe (1159m), Belenbaşı Mevkii, Sabuncular Mahallesi Mezarlığı, Mastoluğu Çeşmesinin doğusundaki ırt, toprak Gerşi Sırtı, Kayzaerbaşı Tepe(1159m), Batısı: Gürleyik Çeşmesinden güneye doğru Gürleyik Deresi, Malagöz Geresi, Bartın-Safranbolu Asfaltı, Kiren Çukur Mevkii, Kiraz Deresi, Tabakhane Deresi, Güneyi: Araç Çayı.

4-Yenice İlçesi Göktepe Devlet Avlağı; Doğusu: İnce dere, Kuzeyi: Karabük-Zonguldak il sınırı(Karahisar T.,Sarıçam T., Sivri T, hattı), Batısı: Topanbaşı T., Eskiköy T., Koçcağız T. Boyunca uzanan hat, Güneyi: Yenice YHGS sınırı (Tulumbaburnu T.den Dömek T., Sömelek T., Kirenören Deresine uzanan hat).

5-Yenice İlçesi Şimşirdere Devlet Avlağı; Doğusu: Filyos Çayı, Kuzeyi: Filyos Çayı, Batısı: İnce Dere, Güneyi:Yenice YHGS Sınırı(Çubukören D., Dikmen T., Kaklıcak T., Sarıçam Sırtı, Arslantaşı T.den Şimşir Dereyi Müteakiben Çit Dereyi takiple Hodulca T.

6-Yenice İlçesi Kızılkaya Devlet Avlağı; Doğusu: Kışla D., Kurucaoluk D., Bostancıkdüzü, Çanakçı T., Döneyen T., Çargallı T.,  Üçpelit T., Kuzeyi: Bartın İl sınırı (Küfelik T., Okutlu T., Kızılöbek T., Düzyol Sırtı, Dağlıkdoruğu T., Oluklar T., Pancarcı T. Hattı, Batısı: Geyikligöl T., Kalabaklıdüzü, Karaçam T., Küfelik T., Deliktaş T.,Okutlu T., Sarıkiraz T., Kızılöbek T., Güneyi: Filyos Çayı.

7- Ovacık İlçesi Kışla Devlet Avlağı; Doğusu: Koltuk Çayı’nın Sivri Tepeden inen sırtla birleştiği yerden başlar; sırt boyunca ilerleyerek Sivri tepe, yine sırt boyunca ilerleyerek Deccebaşı Tepesine, buradan 1283 rakımlı Tepetarlasına ulaşır. Aynı sırtı takiben Bakacak Mevkiine ulaşır, Kuzeyi: Mıcık Mahallesi’nin doğusundaki Germe Deresi’nin Koca Dere’yi kestiği yerden başlar; Çatak Mahallesi’nin kuzeyinden geçerek Yastarla Sırtı’nın kuzeyindeki Bahçe Deresi’ne ulaşır. Burada Tetre Kayalığı’nın güneyindeki dereyi takip ederek Söğütçü Mahallesi’nin güneyine ulaşır. Buradan Karakoca, Harmanaltı Derelerini izleyerek Hatipoğlu Mahallesi’nin kuzeyinden Kuruçay ve Koltuk Derelerini izleyerek Kışlapazarı Mahallesine ulaşır. Buradan Sonya ve Kahveciköy  Mahallerini Koltuk Çayı’yla geçerek Sivri Tepe’den inen sırtla birleştiği yerde son bulur, Batısı:Kurbanbeli Tepesinden Başlayarak Çaloluk, Dikmen ve Bükbaşı tepelerinin geçerek, Dikiltaş ve İkierenler Tepelerinin izleyerek Kusaklı Sırtını takiben Beltaşı Tepesine ulaşır. Buradan da Buruncu Mevkii’ni geçerek Pınar Deresi ile Germe Dere’nin buluştuğu yerde son bulur, Güneyi: Katırcıoğlu mevkiinden başlayarak Kızıeğrek Deresini takiben Kavşak Mevkii ni geçerek Karaoğlan Tepesine ulaşır. Buradan da sırt ve tepeleri izleyerek Daz ve Çatalkırı Tepelerini geçer, Karşı Doruk sırtının Güneyindeki Tepeden Harmankaya, Taşocağı ve Handoruk Tepelerini takiben Kayamevkiinden geçerek Kurbanbeli Tepesine ulaşır.

8-Safranbolu İlçesi Sarıçiçek Devlet Avlağı; Doğusu: Kiraz Deresi, Kuzeyi: Bartın il sınırı (Çakıllı tepe, Uzungöveç Tepe, Turnalı pınarı, Kurtgeçisi Tepe, Demiroluk Tepe, Sarıçiçek Tepeden Jandarma mezarlığı mevki), Batısı:Çakıllı tepeden başlayıp sırtı takiben Kırgınlık dereye uzanan hat, Güneyi: Kırgınlık deresinden başlayıp, Eşrefağa düzü mevkii, Yalakyanı Tepe, Kazankaya tepe, Çakırören Düzünlüğü Çakırören Sırtı, Gedez Tepe.

Örnek Avlak;

1-Merkez Karatepe Örnek Avlağı; Doğusu: Bağırsak Deresi, Kuzeyi: Soğanlı Çay, Batısı: Soğanlı Çaydan güneye doğru 20 nolu bölmeyi takiben Aktaş Kışlası, 19 ve 15 nolu bölme sınırları, KızılDereyi takiben taşlık Tepe sırtı, Aktaşerenleri Tepe (1442 m) ve Hokurdoyuk sırtı. Güneyi: Taşlı Burun Sırtının Bağırsak Deresi ile birleştiği nokta,

2-Eflani Örnek Avlağı; Doğusu: Değirmenbaşı Tepeden güneye takiple çıraklar Mevkiinin kuzeyinden doğuya takiple, Çukurören Köyünün batısından güneye takiple Akeren kuzu Mevkiinden doğuya doğru takiple güneyde Kirazlıbahçe sırtına kadar olan kısım, Kuzeyi: Mezararkası Dere Mevkiinden takiple maşukDere Mevkii, Batısı: Yolbaşı Köyünün kuzeyinden batıya takiple ziyaret Tepenin güneyinden takiple Çatak Köyünün doğusundan kuzeye takiple Yakaçal Tepenin doğusundan kuzeye takiple Çilek Mah. batısından kuzeydoğuya takiple Mezararkası Dere Mevkii Güneyi: Yolbaşı Köyünün kuzeyinden doğuya takiple Kirazlı Bahçe sırtına kadar olan kısım.

3-Eskipazar Ören-Acıöz Örnek Avlağı; Doğusu: Çaldağı Tepeden, Eskipazar ve Karabük Orman İşletme sınırını takiben, Sivricekaya Tepeye, oradan KışlaDeresi, Kapıcıyeri Tepesi ve İnceDereyi takiben Hanköyde, Ankara Karabük asfaltına kadar, Kuzeyi: Yenice Orman İşletme sınırı ve Ayazman doruğu Tepeden itibaren sırt boyu Keltepe Orman İşletme Şefliği sınırını takiben Çaldağı Tepesi’ne kadar, Batısı: Çetiören piknik yeri yol ayrımından sırtı takiben Esenli Tepeden, Yenice Orman İşletme sınırı ve Ayazman Doruğu Tepeye kadar, Güneyi: Çetiören Mahallesinden orman yolunu takiben, Gücüez çukuru Deresine ve Dereyi takiben Çavuşlar Mahallesi ile Yayalar, Yukarı Saray, Aşağı Saray Mahallelerinden Ankara-Karabük asfaltının Hanköye kadar çevrili saha.

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

1-Safranbolu Sırçalı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

2-Yenice Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (05.10.2006 tarih ve 26310 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırlarıdahilinde avlanmak yasaktır.

 

79-KİLİS:

Devlet/Genel Avlak:

1-Polateli Ravanda Devlet Avlağı; Doğusu: Çukuroba, Yeniyurt, Kızılgöl, Söğütlü, Ürünlü Köyü mülki hudutlarıKuzeyi: Ravanda (Belenözü), Fericek Köyü mülki hudutları Batısı: Afrin Çayı, Kilis-Hatay karayolunu takiben, Y.Beşenli ve Beşenli Köylerinin mülki hudutları Güneyi: Kilis Merkez kuzeyi.

2-Musabeyli Karadut Devlet Avlağı; Doğusu – Kuzeyi – Batısı: Gaziantep il sınırı Güneyi: Musabeyli İlçesi, Kurtaran, Tokaçgemriği ve Aşağıkalecik köyleri.

3-Gülbaba Devlet Avlağı: Doğusu: Kilis Merkez ve Musabeyli İlçesi Köyleri, Ravanda Devlet Avlağı, Batısı:Gaziantep İl Sınırı Kuzeyi: Gaziantep İl Sınırı ve DF Karadut Devlet Avlağı Güneyi: Suriye Sınırı.

4- Yavuzlu Genel Avlağı; Doğusu: Erikliyayla köyünün batısındaki Kilis-Gaziantep il sınırından başlar, Suriye sınırına doğru akan akarsuyu takip ederek Köprülü köyünden geçerek Suriye sınırında son bulur. Kuzeyi: Kilis-Gaziantep devlet karayolunun, Kilis-Gaziantep il sınırı ile kesiştiği yerden başlar, doğuya doğru Gaziantep il sınırını takip ederek, Suriye sınırına doğru akan akarsuda son bulur. Batısı:  Öncüpınar Gümrük Kapısından başlar, Gümrük kapısı ile Kilis Merkez arasındaki Devlet Karayolunu takip ederek Kilis merkeze ulaşır. Kilis-Gaziantep arasındaki Devlet karayolunu takip ederek, Kilis Gaziantep İl sınırında son bulur. Güneyi: Öncüpınar Gümrük Kapısından başlar, doğuya doğru Suriye sınırını takip ederek, Köprülü köyünden Suriye’ye doğru akan akarsuda son bulur.

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği için Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Kilis İli; Kuzeyi: Kilis Gaziantep İl sınırı, Doğusu: karakoyunlu ve Kızılhöyük Köyleri, Güneyi: Kilis Yavuzlu Devlet Karayolu, Batısı: Kilis Gaziantep devlet karayolu.

 

80-OSMANİYE:

Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Merkez İlçe; Doğusu: Aslantaş Barajı Kapağından itibaren Ceyhan Nehri boyunca Olukluçunur Köyü Karamusalar Mahallesine, Karamusalar Mahallesinden yolu takiben Karkılı Mahallesinden devamla İkizler Mahallesine, İkizler Mahallesinden yolu takiben Karagedik Köyüne, Karagedik Köyünden yolu takiben Çelikler Mahallesinden devamla Mağaraönü Mahallesine, Mağaraönü Mahallesinden yolu takiben yel değirmeni mevkiinden devamla Hamıs Mahallesine kadar, Kuzeyi: Aslantaş Barajı kapağından itibaren Ceyhan Nehri boyunca yolu takiben Karatepe Köyü yol ayrımına kadar, yol ayrımından Ceyhan Nehri yatağını takiben Sarpınağzı Köyüne, Sarpınağzı Köyünden yolu takiben Kesmeburun Köyüne, Kesmeburun köyünden yolu takiben Harnupburnu Mahallesine, Harnupburnu Mahallesinden Ceyhan nehri botunca yolu takiben Hemite Köyünün için geçen yoldan devamla Hemite Köprüsüne kadar, Batısı: Sakarcalık Köyünden asfalt yolu takiben Hemite Köprüsüne kadar, Güneyi:Hamıs Mahallesinden yolu takiben Ceydetiye Beldesi’ne, Ceydetiye Beldesi’nden Kadirli’ye giden asfalt yolu takiben Sakarcalık Köyüne kadar olan sınır.

2– Merkez ve Düziçi İlçesi; Doğusu: E-90 otoyolundan itibaren Şekerdere Köyünün içinden geçen asfalt yolu takiben Aydınlar Mahallesine, Aydınlar Mahallesinden yolu takiben Bağşek Mevkiinden devamla Karagedik Köyü Yolu ayrımına kadar,Kuzeyi: Karagedik Köyü Yol ayrımından yolu takiben Karagedik Köyüne kadar, Batısı: Karagedik Köyünden itibaren yolu takiben, Çelikler Mahallesine, Çelikler Mahallesinden Mağaraönü Mahallesine, Mağaraönü Mahallesinden Hamıs Mahallesine, Hamıs Mahallesinden yolu takiben Hamıs Çayına Kadar, Güneyi: Hamıs çayını takiben çayın E-90 otoyolunu kestiği yere, E-90 otoyolundan itibaren yolu takiben Şekerdere Köyüne kadar olan sınır.

3- Bahçe İlçesi; Doğusu: Dikilitaş Tepeden itibaren Bakacak Tepeye, Balacak Tepeden Kahramanmaraş İl sınırını takiben İnderesine kadar, Kuzeyi: İnderesinden Doğu istikametine doğru devamla, Höçören Tepesinin Kuzey istikametinde sırtın İnderesini kestiği yere kadar, Batısı: Yukarıkarderesi Köyü Ayvalık Mahallesinde Çambaşı Dere ile Koca Derenin birleştiği yerden itibaren Kuzey istikametine doğru Çambaşı Deresini takiben Kavurgalı Tepeye, Kavurgalı Tepe’den Ekşili Sırtı takiben İnderesine kadar, Güneyi: Dikilitaş Tepeden Batı istikametine doğru Karıncalı Deresine, Karıncalı Dereyi takiben Yukarıkarderesi Köyü Ayvacık Mahallesinde Çambaşı Dere ile Koca Derenin birleştiği yere kadar olan sınır.

4- Sumbas İlçesi; Doğusu: Tavşan Tepeden Sazaklıkalesi Tepeye, Sazaklıkalesi Tepeden Uzun Tepeye, Uzun Tepeden Bayrak Tepeye, Bayrak Tepeden Diktaş Tepeye kadar, Kuzeyi: Yediyokuş Tepeden Gölbeleni Tepesine, Gölbeleni Tepesinden Uçuk Tepeye, Uçuk Tepeden Diktaş Tepeye kadar, Batısı: Gölbeleni Tepesinden sırtı takiben Dikilitaş Tepeye, Dikilitaş Tepeden Sıtırtaşı Tepeye, Sıtırtaşı Tepeden sırtı takiben Yediyokuş Tepeye kadar, Güneyi: Tavşan Tepeden düz hatla Gölbeleni Tepesine kadar olan sınır.

Devlet/Genel Avlak :

1-Kadirli ve Sunbas Savrun Çayı Devlet Avlağı; Doğusu: Oğlakkaya Tepeden sırtı takiben Tuaras Dereye, Tuaras Dereden sırtı takiben Bostankaya Tepeye, Bostankaya Tepeden sırtı takiben Ziyaret Tepesine, Ziyaret Tepeden sırtı takiben Kabak Tepeye, Kabak Tepeden sırtı takiben Keşiş Deresine Keşiş Deresinden sırtı takiben Demirciksekizi Tepeye kadar,Kuzeyi: Toklubaşı Tepeden sırtı takiben KızılEniş Tepeye, Kızıleniş Tepeden sırtı takiben Gezit Dağına, dağ zirvesinden Oğlakkaya Tepeye kadar, Batısı: Çemkalesi Tepeden sırtı takiben Tıhaslı mahallesine, Tıhaslı mahallesinden Körpepınar sırtını takiben ZiyaretTepeye, ZiyaretTepeden sırtı takiben Armutlukbaşı Tepeye, Armutlukbaşı Tepeden sırtı takiben Manız Tepeye sırtı takiben Uçuk Tepeye, Uçuk Tepeden Arpalık Sırtını takiben Toklubaşı Tepeye kadar, Güneyi: Demirciksekizi Tepeden sırtı takiben Yoğunoluk-Cambaz köy yolunu kestiği yere, köy yolunu takiben Günece Mahallesine, Günece Mahallesinden Katıryüce sırtına, sırtı takiben Zindagen Tepeye, Zindagen Tepeden sırtı takiben HöbelTepeye, HöbelTepeden Kızılgöl sırtını takiben Körmen Tepeye, Körmen Tepeden Eşek Sırtını takiben kuruDereye, kuruDereden Karaömer sırtını takiben Çemkalesi Tepeye kadar.

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği için Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Bahçe İlçesi; Doğusu: Bakacak Tepesinden itibaren, Dikilitaş Tepeye, Dikilitaş Tepeyi takiben Taraklık Sırtına, Taraklık Sırtını takiben Armutbeli Tepesine, Armutbeli Tepesini takiben Aslanlıbel Tepeye kadar, Kuzeyi: Bahçe İlçe merkezinden itibaren, Kardere, Kocadere ve Karıncalı Dereyi takiben Karıncalı Tepe’ye kadar, Batısı: Bahçe İlçe merkezine kadar, Güneyi: Bahçe ilçe merkezinden başlayarak D-400 karayolunu takiben Aslanlıbel Tepeye kadar olan sınır.

2- Düziçi İlçesi; Doğusu: Yazlamazlı Köyünden geçen asfalt yolu takiben Atalan Beldesine kadar, Kuzeyi: Atalan Beldesinden itibaren asfalt yolu takiben Oluklu Çunur Köyüne kadar, Batısı: Oluklu Çunur Köyünden stabilize yolu takiben Koyuntaş Mahallesine, Koyuntaş Mahallesinden stabilize yolu takiben Karagedik Köyüne bağlı İkizler Mahallesine, Güneyi:Karagedik Köyü İkizler Mahellesinden stabilize yolu takiben Karagedik Köyü Kürtler Mahallesine, Kürtler Mahallesinden asfalt yolu takiben Yazlamazlı Köyüne kadar olan sınır.

3- Kadirli İlçesi; Doğusu: Koçlu Köyü Karakelle Mahallesinden Kadirli Yoğunoluk asfalt yolunu takiben Avluk Mezar Tepeye kadar, Kuzeyi: Savrun Çayından itibaren Cincikdere ve Çoğu Dereyi takiben Koçlu Köyü Karakelle Mahallesine giden stabilize yolun dere ile kesiştiği yerden stabilize yolu takiben Karakelle Mahallesine kadar,  Batısı: Savrun Çayına kadar,Güneyi: Savrun Çayından itibaren Kocadereyi takiben Koçlu Köyü Kocamanlı Mahallesinden devamla Avluk Mezar Tepeye kadar olan sınır.

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

1- Zorkun Yaylası Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

 

81-DÜZCE:

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

1- Gölyaka-Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

 

KANUNUN 12. MADDESİ ÇERÇEVESİNDE ÖZEL KANUNLARLA AVLANMANIN YASAKLANDIĞI SAHALAR

 

EK LİSTE-V

 

TABİATI KORUMA ALANLARI

 

Bulunduğu Yer Adı
1-Antalya-Finike Alacadağ
2-Antalya-Elmalı Çığlıkara
3-Antalya-Kumluca Dibek
4-Artvin-Hopa Çamburnu
5-Artvin-Borçka Camili-Gorgit
6-Artvin-Borçka Camili-Efeler Ormanı
7-Balıkesir-Edremit Kazdağı Göknarı
8-Bolu-Merkez Kökez
9-Bolu-Merkez Akdoğan ve Rüzgarlar Ebe Çamı
10-Bolu-Merkez Kale–Bolu Fındığı
11-Düzce-Akçakoca Demirciönü
12-Muğla Kartal Gölü
13-Gümüşhane-Kürtün Örümcek Ormanı
14-Afyon-Emirdağ Dandindere
15-Hatay-Dörtyol Tekkoz-Kengerlidüz
16-Hatay Habibineccar Dağı
17-Isparta-Eğirdir Kasnak Meşesi
18-Burdur Kargı Köyü-Sığla Ormanı
19-İstanbul Beykoz-Göknarlık
20-Konya Akgöl (Ereğli Sazlığı)
21-Kırklareli-Vize Kasatura Körfezi
22-Kırşehir Seyfe Gölü
23-Kütahya-Tavşanlı Vakıf Çamlığı
24-Kütahya-Domaniç Kaşalıç
25-K.Maraş-Andırın Körçoban
26-Muğla-Milas Sırtlandağ Halep Çamı
27-Samsun Hacıosman Ormanı
28-Sinop-Merkez Sarıkum
29-Karabük Kavaklı
30-Karabük Çıtdere
31-Adana Yumurtalık Lagünü

EK LİSTE-VI

MİLLİ PARKLAR

Bulunduğu Yer Adı
1-Yozgat Yozgat Çamlığı MP
2-Osmaniye KaraTepe Aslantaş MP
3-Ankara-Kızılcahamam Soğuksu MP
4-Balıkesir–Bandırma Manyas Kuşcenneti MP
5-Bursa–Merkez Uludağ MP
6-Bolu Yedigöller MP
7-Aydın–Kuşadası–Söke Dilek Yarımadası ve Büyük Menderes Deltası MP
8-Manisa-Merkez Spil Dağı MP
9-Isparta–Şarkîkaraağaç Kızıldağ MP
10-Antalya–Merkez Güllük dağı-Termessos MP
11-Isparta–Eğirdir Kovada Gölü MP
12-Tunceli Munzur Vadisi MP
13-Antalya Olimpos-Beydağları MP Sahil
14-Çanakkale–Eceabat-Gelibolu Gelibolu Yarımadası MP
15-Antalya–Manavgat Köprülü Kanyon MP
16-Kastamonu-Çankırı Ilgaz Ilgaz Dağı MP
17-Afyonkarahisar–Kütahya–Uşak Başkomutanlık Tarihi MP
18-Nevşehir–Ürgüp Göreme Tarihi MP
19-Trabzon–Maçka Altındere Vadisi MP
20-Çorum–Sungurlu Boğazköy-Alacahöyük MP
21-Adıyaman–Kâhta Nemrut Dağı MP
22-Konya–Beyşehir Beyşehir Gölü MP
23-Balıkesir–Edremit Kazdağı MP
24-Rize–Çamlıhemşin Kaçkar Dağı MP
25-Artvin Hatila Vadisi MP
26-Artvin–Şavşat Karagöl– Sahara MP
27-Antalya–Aydınkent Altınbeşik Mağarası MP
28-Denizli Honaz Dağı MP
29-Adana–Kayseri-Niğde Aladağlar MP
30-Muğla–Marmaris Marmaris MP
31-Muğla–Fethiye Saklıkent MP
32-Çanakkale–Merkez Troya Tarihi MP
33-Kastamonu-Bartın Küre Dağları MP
34-Kars-Erzurum Allahuekber Dağları MP
35-Ağrı-Iğdır Ağrı Dağı MP
36-Edirne Gala Gölü MP
37-Kayseri Sultansazlığı
38-Ş.Urfa Tektek Dağları MP
39-Kırklareli İğneada-Longoz Ormanları
40-Erzurum Nene Hatun TMP.

 

EK LİSTE-VII

TABİAT PARKLARI (TP)

 

Bulunduğu Yer-Adı

1- Muğla-Ölüdeniz–Kıdrak

2- Çorum-Çatak

3- Bolu-Abant Gölü

4- Isparta-Yazılı Kanyon

5- Trabzon-Uzungöl

6- Antalya-Kurşunlu Şelalesi

7- Isparta-Gölcük

8- Aydın-Muğla-Bafa Gölü

9- İstanbul-Polonezköy

10- Balıkesir-Ayvalık Adaları

11- Kocaeli-Ballıkayalar

12- Kocaeli-Beşkayalar

13- İstanbul-Türkmenbaşı

14- Konya-Kocakoru Ormanı

15- Gümüşhane-Artabel Gölleri

16- Denizli,-Afyon-Akdağ

17- Artvin-Karagöl

18- Antalya-İncekum

19- Tokat-Ballıca Mağarası

20- Sinop-Hamsilos

21- Afyon-26 Agustos

22- Ankara-Çamkoru

23- İzmir-Meryemana

24- Manisa-Mesir

25- İzmir-Örnekköy

26- Adıyaman-Gölbaşı Gölleri

27- İstanbul-Fatih Ormanı

28- K.Maraş-Kapıçam

29- Kırıkkale-Karaahmetli

30- Antalya-Mavikent

31- Çorum-Sıklık

32- Ankara-Şahinler

33- Çankırı-Hazım Dağlı

34- Ordu-Ulugöl

35- Malatya-Turgut Özal

36- Yozgat-DavulbazTepe

37- Kahramanmaraş-Yavşan Yaylası

38- Kırşehir-Aşıkpaşa

39- Giresun-Ağaçbaşı

40- Trabzon-Sera Gölü

41- Adana-Dağılcak

42- Adana-Karataş

43- Afyonkarahisar-Okturdede

44- Amasya-Şahin Yaylası 75. Yıl Göleti

45- Ankara-Eğriova

46- Ankara-Karagöl

47- Ankara-KartalTepe

48- Ankara-Sorgun Göleti

49- Ankara-Tekkedağı

50- Ankara-Aluçdağı

51- Ardahan-Cemal Tural

52- Aydın-Tavşanburnu

53- Balıkesir-Sarımsaklı

54- Balıkesir-Değirmenboğazı

55- Balıkesir-Darıdere

56- Bartın-Balamba

57- Bartın-Ahatlar

58- Batman-Malabadi

59- Bilecik-Küçükelmalı

60- Bolu-Sünnet Gölü

61- Bolu-Karagöl

62- Bolu-Gölcük

63- Bolu-Beşpınarlar

64- Bolu-Göksu

65- Burdur-Salda Gölü

66- Burdur-Serenler Tepesi

67- Bursa-Suuçtu

68- Çanakkale-Ayazmapınarı

69- Çankırı-Kenbağ

70- Çorum-Abdullah Yaylası

71- Düzce-Kurugöl

72- Düzce-Güzeldere Şelalesi

73- Edirne-GökçeTepe

74- Edirne-Danişment

75- Elazığ-Hazar Gölü

76- Eskişehir-Musaözü

77- Eskişehir-Fidanlık

78- Gaziantep-Dülükbaba

79- Giresun-Koçkayası

80- Gümüşhane-Tomara Şelalesi

81- Gümüşhane-Limni Gölü

82- Isparta-Başpınar

83- İstanbul-Şamlar

84- İstanbul-Marmaracık Koyu

85- İstanbul-Kirazlıbent

86- İstanbul-F. Rıfkı Atay

87- İstanbul-Bentler

88- İstanbul-Neşetsuyu

89- İstanbul-Fatih Çeşmesi

90- İstanbul-Mihrabat

91- İstanbul-Fatih Ormanı

92- İstanbul-Elmasburnu

93- İstanbul-Avcıkoru

94- İstanbul-Çilingoz

95- İstanbul-Irmak

96- İstanbul-Mehmet Akif Ersoy

97- İstanbul-Kömürcübent

98- İstanbul-Ayvatbendi

99- İstanbul-Büyükada

100- İstanbul-Değirmenburnu

101- İstanbul-Dilburnu

102- İstanbul-Göktürk Göleti

103- İzmir-Yamanlardağı

104- İzmir-Ekmeksiz Plajı

105- İzmir-Karagöl

106- İzmir-Efeoğlu

107- İzmir-Gümüldür

108- İzmir-Gümüşsuyu

109- İzmir-Çiçekli

110- İzmir-Tanay

111- Karabük-Çamlık

112- Karabük-Gürleyik

113- Kars-Soğuksu

114- Kastamonu-Dipsizgöl

115- Kastamonu-Yeşilyuva

116- Kastamonu-Şerifebacı

117- Kayseri-Derebağ Şelalesi

118- Kırklareli-Kavaklımeşe Korusu

119- Kilis-Hisar Çamlığı

120- Kocaeli-Kuzuyayla

121- Kocaeli-Uzuntarla

122- Kocaeli-Suadiye

123- Kocaeli-ErikliTepe

124- Konya-Akyokuş

125- Konya-Yakamanastır

126- Kütahya-Enne Barajı

127- Kütahya-Çamlıca

128- Manisa-Süreyya

129- Mersin-Pullu I

130- Mersin-Talat GökTepe

131- Mersin-Pullu II

132- Mersin-İncekum

133- Mersin-Karaekşi

134- Mersin-Gümüşkum

135- Mersin-Şehitlik

136- Mersin-Kuyuluk

137- Muğla-Usuluk Koyu

138- Muğla-Katrancu Koyu

139- Muğla-İnbükü

140- Muğla-Çubucak

141- Muğla-Kovanlık

142- Muğla-Küçük Kargı

143- Muğla-Ömer Eşen

144- Muğla-Güvercinlik

145- Muğla-Çetibeli

146- Muş-80. Yıl Cumhuriyet Hatıra Ormanı

147- Ordu-Çınarsuyu

148- Osmaniye-Çiftmazı

149- Sakarya-İl Ormanı

150- Sakarya-Poyrazlar Gölü

151- Sakarya-Kuzuluk

152- Samsun-Sarıgazel

153- Samsun-Vezirsuyu

154- Samsun-Çamlıgöl

155- Siirt-Hz.Veysel Karani

156- Sinop-Tatlıca

157-Sinop-Topalçam

158-Sivas-Kızılkavraz

159-Sivas-Karşıyaka

160-Şanlıurfa-Gölpınar

161-Tekirdağ-Çamlıkoy

162-Tekirdağ-Atatürk Ormanı

163-Tokat-Orman Evleri

164-Tokat-Zinav Gölü

165-Trabzon-Görnek

166-Trabzon-Kayabaşı

167-Trabzon-Çamburnu

168-Trabzon-Çalcamili

169-Tunceli-Örenönü

170-Uşak-Evrendede

171-Van-İpekyolu

172-Yalova-Harmankaya

173- Yalova-Delmece Yaylası

174- Yozgat-Kadıpınarı

175- Yozgat-Oluközü

176- Yozgat-ÜçTepeler

177- Zonguldak-Göldağı

178- Zonguldak-İncüvez Çamlığı

179- Zonguldak-Milli Egemenlik

180- Bolu-Sülüklügöl

181- Gaziantep -Burç

182- İstanbul -Hacet deresi

183- Çankırı-Kadınçayırı

184-Bilecik-Harmankaya Kanyonu

EK LİSTE-VIII

ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGELERİ

 

Bulunduğu Yer-Adı

1-Ankara-Gölbaşı

2-Antalya-Kekova

3-Antalya-Belek

4-Antalya-Patara

5-Denizli-Pamukkale

6-İzmir-Foça

7-Mersin-SilifkeGöksu Deltası

8-Muğla-Datça-Bozburun

9-Muğla-Gökova

10-Muğla-Fethiye Göcek:

11-Aksaray-Ihlara

12-Konya-Tuzgölü:

13-Trabzon-Uzungöl

14-Çanakkale-Saroz Körfezi

EK-IX

GELENEKSEL ATMACACILIK ESAS ve USULLERİ

 

Atmacacılık kültürünün doğaya zarar vermeyecek şekilde sürdürülmesi amacı ile ulusal ve uluslararası mevzuat dikkate alınarak, atmacacıların eğitilmesi, sertifika verilmesi, atmacaların muhafazası, tutma ve bulundurma limitleri, doğaya bırakılması ile ilgili esas ve usuller aşağıda belirtilmiştir.

1-ATMACACILIK EĞİTİMİ

Atmaca (Accipiter nisus) yakalamak, bulundurmak ve atmaca ile avlanmak için, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında düzenlenen Avcı Eğitimi Kursu na ve ayrıca 6 ders saatlik Atmacacılık Kursuna katılmak ve başarı belgesi almış olmak şarttır.

Atmacacılık kursları Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nce hazırlanan ders notları esas alınarak yapılacaktır. Kurs notlarında yer alan bölümler Doğada Atmaca (I.Bölüm) ve Atmacacılık Geleneği (II. Bölüm) toplam dört saat, Sağlık Bölümü (III. Bölüm) ise iki saat olarak planlanmıştır. Ancak uygulamada süre yeterli olmadığı taktirde üç saate kadar ilave yapılarak toplam süre dokuz saat olabilecektir. Kurslarda eğiticiler, I. Bölüm için avcı eğitimi kurslarında ekoloji veya yaban hayvanları dersini veren eğiticilerden II. Bölüm için yörede atmacacılık kültürünü bilen ve yaşayan kişilerden III. Bölüm olan sağlık bilgisi için ise veteriner hekimler arasından belirlenecektir. Atmacacılık eğitim kurslarının açılmasında tüzüklerinde atmacacılıkla ilgili faaliyetlere yer veren derneklerle işbirliği esastır. Ancak yörede atmacacılıkla ilgili dernek olmadığı takdirde avcı dernekleri ile de işbirliği yapılacaktır.

Kurslara katılabilmek için 18 yaşını doldurmak ve derneğe kayıt olmak gereklidir.

Atmacacılık kursuna katılıp başarılı olanlardan dernek yönetim kurulunca yazılı olarak belirtilen atmacacılara, kurs sonunda Usta Atmacacı Sertifikası verilecektir. Atmacacılığa yeni başlayacak, yeterli pratik uygulaması olmayan kişilere ise Aday Atmacacı Sertifikası verilecektir.

Dernekler kursa katılacak üyelerinden hangilerinin yeterli atmacacılık deneyimine sahip olduğunu kurs başvurusu ile birlikte şube müdürlüğüne bildirecektir. Aday atmacacılar usta atmacacı yanında iki yıl süre ile eğitildikten ve yanında yetiştiği ustası dâhil kayıtlı olduğu dernekçe belirlenecek üç usta atmacacının vereceği referanstan sonra Usta Atmacacı Sertifikası alabileceklerdir. Aday Atmacacı sertifikası ile atmaca tutulamaz, bulundurulamaz ve atmaca ile avlanılamaz. Sertifikalar ekte yer alan örneklere uygun olarak hazırlanacaktır.

2013 yılında, Usta Atmacacı Sertifikası alacak kişiler şube müdürlüğü Döner Sermaye işletmesi banka hesabına, atmacacılığın geliştirilmesi ve sürdürülebilir yönetiminde ve eğitim giderlerinde kullanılmak üzere 263,20 TL, aday atmacacı sertifikası alacak kişiler ise 131,18 TL ödeyeceklerdir. Aday Atmacacı Sertifikalarının süresi beş yıldır ve vizeye tabi değildir. Aday Atmacacı sertifikası alanlar beş yıl içinde Usta Atmacacı Sertifikası almamaları halinde bu belgeleri iptal edilir.

Usta Atmacacı Sertifikaları beş yılda bir beş yılın dolduğu tarihten sonraki ilk ocak ayında vize edilecektir. Usta Atmacacı Sertifikalarının 2013 yılı vize ücreti 131,18 TL. dir.

Yukarıda belirtilen ücretler 492 sayılı Harçlar Kanunu Genel tebliği uyarınca yeniden değerleme oranında artırılarak bir sonraki yılda uygulanacaktır.

Sertifika alan kişilerin adresleri telefon, faks vb. bilgileri şube müdürlüğünce kayıt edilecektir. Adres değişikliği olduğunda şube Müdürlüğüne bilgi verilecektir.

2-ATMACA TUTMA, BULUNDURMA ve AVLANMA

2.1-Atmaca Tutma

Usta Atmacacı Sertifikası olan atmacacılar bir sezonda en fazla iki atmaca tutabileceklerdir. Tutulan atmacalar şube müdürlüğünce halkalanacak ve sertifikaya işlenecektir. Halkalar Genel Müdürlükçe temin edilecektir. Ğaço (şehir serçesi ve kızılsırtlı örümcek kuşu) yakalamada ragi ve serpme ağ kullanılacak olup atmaca yakalamada ise üçgen ağ ile hareketli ağ kullanılacaktır. Torba ağ (skance, monta) ve sahipsiz ağ gibi zararlı usuller kullanılmayacaktır.

Atmacaların 31 Ağustos 2013-13 Kasım 2013 tarihleri arası haricinde yakalanması yasaktır.

2.2-Bulundurma

Ustaca atmacacı iki atmacadan birini kışlamak üzere alıkoyabilecektir. Atmacayı kışlatacak olanların barındırma yeri kontrol edilecektir. Hayvanın rahatça hareket edebileceği genişlikte ve sağlıklı şartlarda barınma yeri bulunmayan kişilerin atmacalarına el konulacaktır.

Yakalanan atmacalardan biri ise mutlaka 15 -21 Kasım tarihleri arasında şube müdürlüğünce il veya ilçe düzeyinde belirlenecek bir günde sağlık kontrolü yapılarak doğaya salınacaktır. Salınan atmacalar sertifikadan silinecektir.

Atmacanın doğal olarak ölmesi halinde halka muhafaza edilecek ve İldeki Şube Müdürlüğü bilgilendirilecektir.

Atmacayı bulunduran veya elde gezdirenler yanlarında sertifikasını bulundurmak ve kontrollerde göstermek zorundadır.

2.3-Avlanma

Usta atmacacılar şehir serçesi ve kızılsırtlı örümcek kuşunu atmaca yakalama günlerinde yanlarında bulundurabilirler. Bu düzenleme ile Usta Atmacacı Sertifikasına sahip usta atmacacılar 2013–2014 Av Döneminde atmacalarını, yanlarında bulundurabilecekler, bunlarla MAK’ta belirlenen usul ve esaslarla avlanabileceklerdir.

Atmaca ile avlanmak isteyenler geçerli avcılık belgesi ile o av dönemine ait avlanma izin ücretini ödemek zorundadırlar.

Usta Atmacacı Sertifikasına sahip atmacacıların atmaca ile avlanmasında, bu Merkez Av Komisyonu Kararında yer alan avlanma günleri, avlanma zamanı ile avlanmasına izin verilen türler ve limitler esastır.

3-KONTROL ve DENETİM

Bu talimatın uygulanmasını denetlemeye, Kanunun 20 inci maddesinde belirtilen birimler yetkilidir. Ayrıca bu düzenlemelerin uygulamaya aktarılmasında, kontrol ve denetiminde atmacacılık veya avcılık dernekleri ile işbirliği yapılacaktır. Bu konuda yeterli çalışma yapmayan derneklerle işbirliğine gidilmeyecek ve bunların üyelerine yeni kurs düzenlenmeyecektir.

Atmacaların her türlü ticareti yasaktır. Yukarıda belirlenen esas ve usuller dışında atmaca tutan, bulunduran veya avlanan atmacacıların sertifikası iptal edilecek ve kendilerine bir daha sertifika verilmeyecek, atmacalarına el konulacak, yasal işlem başlatılacak ve ayrıca Bakanlıkça öngörülen tazminat bedelleri talep edilecektir.

Korunan alanlar dışında, MAK tarafından ava yasak edilen sahalarda, atmaca yakalama il şube müdürlüğünden alınacak yazılı izinle yapılabilir. Ancak bu kişiler atmaca ile bu yasak sahalarda avlanamazlar.

Yorum Yaz
Ad Soyad :
E-mail :
Yorum :